• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Nhận viết VBA theo yêu cầu

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Moderator: tungblt

Killua_Zodyck
Posts: 8
Joined: Tue 27/03/2018 11:13 pm

Nhận viết VBA theo yêu cầu

Postby Killua_Zodyck » Wed 29/08/2018 9:24 pm

Hi a/e!Hiện tại mk có nhận viết VBA hỗ trợ xử lý công việc trên Excel.

Nếu a/c nào có nhu cầu muốn công việc trở nên đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả liên lạc với mk nhé:

+ Facebook:https://www.facebook.com/My.NguyenV

+ Mobiphone: 0816089686

Đây là ứng dụng game Caro trên Excel mk viết, a/e giải trí nhé:

Link: https://drive.google.com/open?id=1Sqeiu ... TUb8TcRjyu

'***** Paste this in the code section of a UserForm titled "ufDone" *****
Private Sub UserForm_Initialize()
Me.Hide
End Sub

Private Sub UserForm_Activate()
Dim IconPath As String
#If VBA7 Then
Dim Me_hWnd As LongPtr, Me_Icon As Long, Me_Icon_Handle As LongPtr
#Else
Dim Me_hWnd As Long, Me_Icon As Long, Me_Icon_Handle As Long
#End If
Me.Hide
RemoveIconFromTray
Unhook
IconPath = Application.Path & Application.PathSeparator & "excel.exe"
Me_hWnd = FindWindowd("ThunderDFrame", Me.Caption)
Me_Icon_Handle = ExtractIcond(0, IconPath, 0)
Hook Me_hWnd
AddIconToTray Me_hWnd, 0, Me_Icon_Handle, ""
BalloonPopUp_1
Unload Me
End Sub
'*************************************************************************
'***** Paste this code into your standard Module *****
Option Explicit
#If VBA7 Then
Declare PtrSafe Function SetForegroundWindow Lib "user32" (ByVal hWnd As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function Shell_NotifyIcon Lib "shell32.dll" Alias "Shell_NotifyIconA" (ByVal dwMessage As Long, lpData As NOTIFYICONDATA) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CallWindowProc Lib "user32" Alias "CallWindowProcA" (ByVal lpPrevWndFunc As LongPtr, ByVal hWnd As LongPtr, ByVal Msg As Long, ByVal wParam As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As LongPtr
#If Win64 Then
'Declare PtrSafe Function SetWindowLongPtr Lib "user32" Alias "SetWindowLongPtrA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As LongPtr) As LongPtr
#Else
Declare PtrSafe Function SetWindowLongPtr Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hWnd As LongPtr, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As LongPtr) As LongPtr
#End If
Declare PtrSafe Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As LongPtr
Declare PtrSafe Function ExtractIcon Lib "shell32.dll" Alias "ExtractIconA" (ByVal hInst As LongPtr, ByVal lpszExeFileName As String, ByVal nIconIndex As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetForegroundWindow Lib "user32" () As LongPtr
Private FHandle As LongPtr
Private WndProc As LongPtr
#Else
Declare Function SetForegroundWindow Lib "user32" (ByVal hWnd As Long) As Long
Declare Function Shell_NotifyIcon Lib "shell32.dll" Alias "Shell_NotifyIconA" (ByVal dwMessage As Long, lpData As NOTIFYICONDATA) As Long
Declare Function CallWindowProc Lib "user32" Alias "CallWindowProcA" (ByVal lpPrevWndFunc As Long, ByVal hWnd As Long, ByVal Msg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Declare Function ExtractIcon Lib "shell32.dll" Alias "ExtractIconA" (ByVal hInst As Long, ByVal lpszExeFileName As String, ByVal nIconIndex As Long) As Long
Declare Function GetForegroundWindow Lib "user32" () As Long
Private FHandle As Long
Private WndProc As Long
#End If
Public Const WM_LBUTTONDOWN = &H201
Public Const WM_LBUTTONUP = &H202
Public Const WM_LBUTTONDBL = &H203
Public Const WM_RBUTTONDOWN = &H204
Public Const WM_RBUTTONUP = &H205
Public Const WM_RBUTTONDBL = &H206
Public Const WM_ACTIVATEAPP = &H1C

Public Const NIS_HIDDEN = &H1
Public Const NIS_SHAREDICON = &H2
Public Const NIF_ICON = &H2
Public Const NIF_MESSAGE = &H1
Public Const NIF_TIP = &H4
Public Const NIF_STATE = &H8
Public Const NIF_INFO = &H10
Public Const NIF_GUID = &H20
Public Const NIM_ADD = &H0
Public Const NIM_MODIFY = &H1
Public Const NIM_DELETE = &H2
Public Const WM_MOUSEMOVE = &H200
Public Const MAX_TOOLTIP As Integer = 128
Public Const GWL_WNDPROC = (-4)

'shell version / NOTIFIYICONDATA struct size constants
Public Const NOTIFYICONDATA_V1_SIZE As Long = 88 'pre-5.0 structure size
Public Const NOTIFYICONDATA_V2_SIZE As Long = 488 'pre-6.0 structure size
Public Const NOTIFYICONDATA_V3_SIZE As Long = 504 '6.0+ structure size

Public nfIconData As NOTIFYICONDATA

' list the icon types for the balloon message..
Public Const vbNone = 0
Public Const vbInformation = 1
Public Const vbExclamation = 2
Public Const vbCritical = 3

Private Hooking As Boolean
Type GUID
Data1 As Long
Data2 As Integer
Data3 As Integer
Data4(0 To 7) As Byte
End Type

#If VBA7 Then
Type NOTIFYICONDATA
cbSize As Long
hWnd As LongPtr
uID As Long
uFlags As Long
uCallbackMessage As Long
hIcon As LongPtr
szTip As String * 128
dwState As Long
dwStateMask As Long
szInfo As String * 256
uTimeout As Long
szInfoTitle As String * 64
dwInfoFlags As Long
guidItem As GUID
End Type
#Else
Type NOTIFYICONDATA
cbSize As Long
hWnd As Long
uID As Long
uFlags As Long
uCallbackMessage As Long
hIcon As Long
szTip As String * 128
dwState As Long
dwStateMask As Long
szInfo As String * 256
uTimeout As Long
szInfoTitle As String * 64
dwInfoFlags As Long
guidItem As GUID
End Type
#End If
Public Sub Unhook()
If Hooking = True Then
#If VBA7 Then
SetWindowLongPtr FHandle, GWL_WNDPROC, WndProc
#Else
SetWindowLong FHandle, GWL_WNDPROC, WndProc
#End If
Hooking = False
End If
End Sub

Public Sub RemoveIconFromTray()
Shell_NotifyIcon NIM_DELETE, nfIconData
End Sub

#If VBA7 Then
Function FindWindowd(ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As LongPtr
FindWindowd = FindWindow(lpClassName, lpWindowName)
End Function

Function ExtractIcond(ByVal hInst As LongPtr, ByVal lpszExeFileName As String, ByVal nIconIndex As Long) As LongPtr
ExtractIcond = ExtractIcon(hInst, lpszExeFileName, nIconIndex)
End Function

Public Sub Hook(Lwnd As LongPtr)
If Hooking = False Then
FHandle = Lwnd
WndProc = SetWindowLongPtr(Lwnd, GWL_WNDPROC, AddressOf WindowProc)
Hooking = True
End If
End Sub

Public Function WindowProc(ByVal hw As LongPtr, ByVal uMsg As Long, ByVal wParam As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As LongPtr
If Hooking Then
If lParam = WM_LBUTTONDBL Then
ufDone.Show 1
WindowProc = True
' Unhook
Exit Function
End If
WindowProc = CallWindowProc(WndProc, hw, uMsg, wParam, lParam)
End If
End Function

Public Sub AddIconToTray(MeHwnd As LongPtr, MeIcon As Long, MeIconHandle As LongPtr, Tip As String)
With nfIconData
.hWnd = MeHwnd
.uID = MeIcon
.uFlags = NIF_MESSAGE Or NIF_ICON Or NIF_TIP Or NIF_GUID
.uCallbackMessage = WM_RBUTTONUP
.dwState = NIS_SHAREDICON
.hIcon = MeIconHandle
.szTip = Tip & Chr$(0)
.cbSize = NOTIFYICONDATA_V3_SIZE
End With
Shell_NotifyIcon NIM_ADD, nfIconData
End Sub

Public Sub MacroFinished()
Dim wstate As Long
Dim hwnd2 As LongPtr
wstate = Application.WindowState
hwnd2 = GetForegroundWindow() 'find the current window
AppActivate (ThisWorkbook.Name) 'flash your existing workbook
ufDone.Show 1 'so the notification tray shows
Application.WindowState = wstate
SetForegroundWindow (hwnd2) 'then, bring the original window back to the front
End Sub
#Else
Function FindWindowd(ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
FindWindowd = FindWindow(lpClassName, lpWindowName)
End Function

Function ExtractIcond(ByVal hInst As Long, ByVal lpszExeFileName As String, ByVal nIconIndex As Long) As Long
ExtractIcond = ExtractIcon(hInst, lpszExeFileName, nIconIndex)
End Function

Public Sub Hook(Lwnd As Long)
If Hooking = False Then
FHandle = Lwnd
WndProc = SetWindowLong(Lwnd, GWL_WNDPROC, AddressOf WindowProc)
Hooking = True
End If
End Sub

Public Function WindowProc(ByVal hw As Long, ByVal uMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
If Hooking Then
If lParam = WM_LBUTTONDBL Then
ufDone.Show 1
WindowProc = True
' Unhook
Exit Function
End If
WindowProc = CallWindowProc(WndProc, hw, uMsg, wParam, lParam)
End If
End Function

Public Sub AddIconToTray(MeHwnd As Long, MeIcon As Long, MeIconHandle As Long, Tip As String)
With nfIconData
.hWnd = MeHwnd
.uID = MeIcon
.uFlags = NIF_MESSAGE Or NIF_ICON Or NIF_TIP Or NIF_GUID
.uCallbackMessage = WM_RBUTTONUP
.dwState = NIS_SHAREDICON
.hIcon = MeIconHandle
.szTip = Tip & Chr$(0)
.cbSize = NOTIFYICONDATA_V3_SIZE
End With
Shell_NotifyIcon NIM_ADD, nfIconData
End Sub

Public Sub MacroFinished()
Dim wstate As Long
Dim hwnd2 As Long
wstate = Application.WindowState
hwnd2 = GetForegroundWindow() 'find the current window
AppActivate (ThisWorkbook.Name) 'flash your existing workbook
ufDone.Show 1 'so the notification tray shows
Application.WindowState = wstate
SetForegroundWindow (hwnd2) 'then, bring the original window back to the front
End Sub
#End If

Public Sub BalloonPopUp_1()
With nfIconData
.dwInfoFlags = vbInformation
.uFlags = NIF_INFO
.szInfoTitle = ActiveWorkbook.Name & vbNullChar
.szInfo = "Your Macro Has Finished." & vbNullChar
End With

Shell_NotifyIcon NIM_MODIFY, nfIconData
End Sub
'********************************************Return to “Visual Basic for Application (VBA)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests