• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Game bắn pháo

Bạn muốn open source dự án mình đang phát triển để mọi người cùng theo dõi tiến độ, góp ý kiến, hổ trợ và tiếp sức thêm? Hãy đăng ký dự án mã nguồn mở của mình tại đây

Moderator: Điều hành

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 519 times

Game bắn pháo

Postby truongphu » Sat 20/02/2016 7:24 pm

 1. Private Declare Function GetTickCount Lib "kernel32" () As Long
 2. Const PI! = 3.1416
 3. Dim Ve As Boolean, Power%, Goc%, vitriX&, vitriY&, Shotting As Boolean
 4. Dim LanBan%, Trung As Boolean, Tông%
 5.  
 6. Private Sub Command1_Click() 'Start
 7.    Command1.Visible = False
 8.     LanBan = 0: Tông = 0
 9.     Picture1.Cls
 10.     GioiThieu
 11.     VeDonVi
 12.     Label1.Visible = False: Label2.Visible = False
 13. End Sub
 14.  
 15. Private Sub Form_Activate()
 16.     Command1.SetFocus
 17. End Sub
 18.  
 19. Private Sub Form_Load() ''''''''''''
 20.    GioiThieu
 21.     Randomize
 22.     Picture1.AutoRedraw = True
 23.     Picture1.Scale (0, 200)-(400, -12)
 24.     Picture2.Picture = LoadPicture("bbb.jpg")
 25.     VeDonVi
 26. End Sub
 27. Private Sub VeDonVi()
 28.     Picture1.Line (10, 0)-(390, 0), vbBlack
 29.     Dim i&
 30.         For i = 20 To 380 Step 20
 31.             Picture1.Line (i, -10)-(i, -5)
 32.             Picture1.Print i
 33.         Next
 34.     Picture1.DrawStyle = 2
 35.     Picture1.Circle (10, 10), 60, 0, -Rads(0), -Rads(80)
 36. End Sub
 37. Sub GioiThieu()
 38.     Picture1.CurrentX = 2: Picture1.CurrentY = 196
 39.     Picture1.Print " X = Vcos(ø)t,   Y = Vsin(ø)t - 1/2gt2"
 40.     Picture1.Print "    maÌ V = Power,  ø = Goìc"
 41.     Picture1.Print " Written by truongphu on VB6"
 42.     Picture1.Print ""
 43.     Picture1.Print " DuÌng chuôòt, nhâìn (click) vaÌ rê (move) ðêÒ ngãìm (take aim), nhâìn lâÌn 2 ðêÒ bãìn (shoot)"
 44. End Sub
 45.  
 46. Sub Goc_Power()
 47.     Picture1.Line (10, 10)-(X, Y)
 48.     Picture1.CurrentX = vitriX - 5: Picture1.CurrentY = vitriY + 5
 49.     Picture1.Print "power: " & Power
 50.     Picture1.CurrentX = vitriX + 5: Picture1.CurrentY = vitriY - 5
 51.     Picture1.Print "goìc: " & Goc
 52. End Sub
 53. Private Sub Fire()
 54.     Const Gravity! = 10
 55.     Shotting = True
 56.     Picture1.Cls
 57.     GioiThieu
 58.     Goc_Power
 59.     VeDonVi
 60.     Dim i&: i = sMau(Int(Rnd * 7))
 61.  
 62.     Picture1.ForeColor = i
 63.     Picture1.CurrentX = 10
 64.     Picture1.CurrentY = 10
 65.     Dim dTime#, X!, Y!, Get_Time!, Z!
 66.         X = 10 'Xo
 67.        Y = 10 'Yo
 68.        Get_Time = GetTickCount
 69.  
 70.         Do While Y
 71.             If Y <= 0 Then
 72.                 Picture1.CurrentX = 250
 73.                 Picture1.CurrentY = 170
 74.                 Picture1.Print "ThõÌi gian ðaòn bay: " & Format(dTime / 4, "0.#") & " giây"
 75.                 Picture1.CurrentX = 250
 76.                 i = Power * Sin(Rads(Goc)) * (dTime / 2) - 0.5 * Gravity * ((dTime / 2) ^ 2) + 10 '+10 = Ðiêm Yo
 77.                Picture1.Print "Ðaòn bay cao nhâìt: " & i & " m"
 78.                 Picture1.CurrentX = 250
 79.                 Picture1.Print "Ðaòn bay xa: " & Int(X) & " m"
 80.                 Exit Do
 81.             End If
 82.             DoEvents
 83.             Z = 4 * 0.001
 84.             dTime = Z * (GetTickCount - Get_Time)
 85.             X = Power * Cos(Rads(Goc)) * dTime + 10 '+10 = Ðiêm Xo
 86.            Y = Power * Sin(Rads(Goc)) * dTime - 0.5 * Gravity * (dTime ^ 2) + 10 '+10 = Ðiêm Yo
 87.            Picture1.Line -(X, Y)
 88.         Loop
 89.         Shotting = False '' Câu sau là diêu kiên shoot hit the aim
 90.        If (Int(X) > Int(Pic3.Left) + 1) And (Int(X) <= Int(Pic3.Left) + Int(Pic3.Width) + 3) Then
 91.             Trung = True
 92.             Picture1.CurrentX = 200
 93.             Picture1.CurrentY = 105
 94.             Label1.Caption = "ÐaÞ bãìn truìng!"
 95.             'Tính Diêm
 96.            Dim Diêm%: Diêm = 3 + (6 - LanBan)
 97.             Tông = Tông + Diêm
 98.         Else
 99.             Label1.Caption = "CoÌn " & (6 - LanBan) / 2 & " lâÌn bãìn"
 100.         End If
 101.         Label2.Caption = "ÐiêÒm: " & Tông
 102.         Label2.Visible = True
 103.         Label1.Visible = True
 104.         If ((6 - LanBan) / 2 = 0) And (Trung = False) Then
 105.             Command1.Visible = True
 106.             Command1.SetFocus
 107.         End If
 108. End Sub
 109.  
 110. Private Function sMau&(màu As Integer)
 111.     Select Case màu
 112.         Case 0: sMau = &HFF0000
 113.         Case 1: sMau = &H800000
 114.         Case 2: sMau = &HC0&
 115.         Case 3: sMau = &HC000C0
 116.         Case 4: sMau = &H40C0&
 117.         Case 5: sMau = &H8000&
 118.         Case 6: sMau = &H404000
 119.     End Select
 120. End Function
 121. Sub XeChay(Optional ByVal level As Byte = 1)
 122.     Dim Them%
 123.     Select Case level
 124.         Case 1
 125.             If Int(Rnd * 2) Then Them = Int(Rnd * 35) Else Them = -Int(Rnd * 35)
 126.         Case 2
 127.             If Int(Rnd * 2) Then Them = Int(Rnd * 75) Else Them = -Int(Rnd * 100)
 128.         Case 3
 129.             If Int(Rnd * 2) Then Them = Int(Rnd * 150) Else Them = -Int(Rnd * 150)
 130.     End Select
 131.     Pic3.Left = Pic3.Left + Them
 132. End Sub
 133. Private Sub Picture1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
 134.     If Shotting Or Command1.Visible Then Exit Sub
 135.     Label1.Visible = False: Label2.Visible = False
 136.     LanBan = LanBan + 1
 137.     If LanBan Mod 2 = 1 Then XeChay
 138.     If Trung Then
 139.         LanBan = 1
 140.         Trung = False
 141.     End If
 142.     If Ve = True Then Ve = False Else Ve = True
 143. End Sub
 144.  
 145. Private Sub Picture1_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
 146.     If Shotting Or Command1.Visible Then Exit Sub
 147.    
 148.     Dim XY#, Singocdoi#
 149.     If Ve Then
 150.         Picture1.Cls
 151.         GioiThieu
 152.         Picture1.Line (10, 10)-(X, Y)
 153.         VeDonVi
 154.         XY = Sqr((X - 10) ^ 2 + (Y - 10) ^ 2)
 155.         Power = Int(XY)
 156.         Singocdoi = (Y - 10) / XY
 157.         Goc = -Int(RadtoDeg(ArcSin(-Singocdoi)))
 158.         Goc_Power
 159.     Else
 160.         X = vitriX: Y = vitriY
 161.     End If
 162.     vitriX = X: vitriY = Y
 163. End Sub
 164.  
 165. Private Sub Picture1_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
 166.     If Shotting Or Command1.Visible Then Exit Sub
 167.     If Ve = False Then Fire
 168. End Sub
 169.  
 170. Function ArcSin(trisoSin As Double) As Double ' Chuyên sin sang Góc (Radian)
 171.    Dim Z#: Z = Sqr(1 - trisoSin * trisoSin)
 172.     If Abs(Z) <> 0 Then
 173.         ArcSin = Atn(trisoSin / Z)
 174.     Else
 175.         ArcSin = PI / 2 ' code truongphu
 176.   End If
 177. End Function
 178. Function RadtoDeg(Rad) As Double 'Chuyen radian sang degree
 179.    RadtoDeg = Rad * 180 / PI
 180. End Function
 181. Private Function Rads(ByVal Degree As Single) As Double   ' Convert Degrees to Radian
 182.    Rads = Degree / 180 * PI
 183. End Function
 184.  


Untitled.jpg


Project:
Game ban pháo - truongphu.rar
(49.68 KiB) Downloaded 200 times


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

boy1234
Guru
Guru
Posts: 448
Joined: Mon 13/10/2008 3:12 pm
Location: Dĩ An - Bình Dương
Been thanked: 32 times

Re: Game bắn pháo

Postby boy1234 » Mon 07/03/2016 4:19 pm

=D> Lâu wa vẫn còn mê VB6 hả bác.
Dạo này nghiện honda SS50


Return to “Dự án mã nguồn mở”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests