• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

ADO

Nơi trao đổi, hỏi đáp về hướng đối tượng (OOP - Object-Oriented Programming), không giới hạn về ngôn ngữ lập trình
kien.ct1802
Posts: 1
Joined: Tue 03/11/2015 10:24 pm

ADO

Postby kien.ct1802 » Tue 03/11/2015 10:38 pm

minh co' bai nay ko hieu vi sao cu loi cai lenh Fill
namespace ADO.thu_nghiem.BusinessLayer
{
class VattuProvides
{
String ketnoi = @"Data Source=DESKTOP-V9GL5FJ\SQLEXPRESS;Initial Catalog=VATTU;User ID=SA;Password=123456";
SqlConnection a = new SqlConnection();
public void inketnoi()
{
a.ConnectionString = ketnoi;
a.Open();
}
public void thoatketnoi()
{
a.Close();
}
public DataTable getvattu()
{
DataTable dt = new DataTable("Vattu");
try
{
SqlCommand sqlcm = new SqlCommand();
sqlcm.Connection = a;
sqlcm.CommandText = "V_101";
sqlcm.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
SqlDataAdapter sqla = new SqlDataAdapter(sqlcm);
sqla.Fill(dt); ( lỗi ở đây)

}
catch (SqlException f)
{
}
finally
{
thoatketnoi();
}
return dt;
}Return to “Lập trình hướng đối tượng (OOP)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests