• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Tag của file MP3 (edit properties mp3 files)

Đây là nơi để các bạn trao đổi về cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Moderator: Điều hành

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Tag của file MP3 (edit properties mp3 files)

Postby truongphu » Fri 18/07/2014 4:54 pm

Cuối file MP3 và được ghi tách rời với đoạn nhạc nén phía trước, là đoạn Tag của file.
Cấu trúc đoạn Tag: String * 128:

Private Type TagInfo '128
Tag As String * 3
Songname As String * 30
artist As String * 30
album As String * 30
year As String * 4
comment As String * 30
genre As String * 1
End Type


Với cấu trúc trên, ta có thể edit properties của file mp3 chỉ với lệnh VB6 đơn giản:

Code: Select all

    Open FileName For Binary As #1

và ghi vào file với lệnh Put, vd:

 1.     Dim Ghi As TagInfo
 2.     Ghi.Tag = "TAG"
 3.     Ghi.Songname ="aaa"
 4.     '''
 5.    With Ghi
 6.         Put #1, FileLen(FileName) - 127, .Tag
 7.         Put #1, , .Songname
 8.         Put #1, , .artist
 9.         Put #1, , .album
 10.         Put #1, , .year
 11.         Put #1, , .comment
 12.         Put #1, , .genre
 13.     End With
 14.  


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Return to “Cấu trúc dữ liệu và giải thuật”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests