• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Mplayer - Control hữu ích để xem Media

Bộ sưu tập các thư viện hỗ trợ sẳn cho Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Forum rules
1. Gửi bài viết tại đây, Tester sẽ chuyển vào trong nếu bài viết đạt yêu cầu.
2. Gửi bài theo mẫu qui định: viewtopic.php?f=2&t=5
[ten][/ten]
[loai][/loai]
[ngonngu][/ngonngu]
[tacgia][/tacgia]
[chucnang][/chucnang]
[end][/end]
User avatar
khoaakt
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 75
Joined: Tue 19/06/2012 6:30 pm
Location: http://việtnam.vn/Kontum/Trường/THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành.htm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 7 times
Contact:

Mplayer - Control hữu ích để xem Media

Postby khoaakt » Sun 08/12/2013 12:16 pm

Tên: Mplayer - Control hữu ích để xem Media
Loại: Không phải dll, ocx mà là exe :D
Ngôn ngữ lập trình: VB.NET
Tác giả: Sưu tầm
Chức năng: Xem file Media


Chào các bạn, lâu rồi mình chưa lên clbvb. Vào đề luôn nha mình xin giới thiệu mplayer control dùng để xem file media(hỗ trợ hầu hết các định dạng).
Trước tiên tải file mplayer ở trang chủ rồi giải nén lấy file mplayer.exe đặt vào thư mục chứa phần mềm bạn đang tạo:http://oss.netfarm.it/mplayer-win32.php
+ Đầu tiên thêm vào form 1 picturebox và thêm vào sự kiện Load:
 1.     Dim args, file As String
 2.     Dim ps As Process = Nothing
 3.         ps = New Process()
 4.         ps.StartInfo.ErrorDialog = True
 5.         ps.StartInfo.UseShellExecute = False
 6.         ps.StartInfo.RedirectStandardInput = True
 7.         ps.StartInfo.RedirectStandardOutput = True '
 8.         ps.StartInfo.WorkingDirectory = My.Application.Info.DirectoryPath
 9.         ps.StartInfo.FileName = "mplayer.exe"
 10.         ps.StartInfo.CreateNoWindow = True
 11.         args = "-nofs -noquiet -identify -slave "
 12.         args += "-nomouseinput -sub-fuzziness 1 "
 13.         args += " -vo direct3d, -ao dsound -wid "
 14.         Dim id As String = CInt(PictureBox1.Handle.ToInt32)
 15.         args += id
 16.  

+ Tạo nút open file:
[vbnet] If OpenFileDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
Try
ps.Kill()
Catch
End Try
file = OpenFileDialog1.FileName
ps.StartInfo.Arguments = args & " """ & file & """"
ps.Start()
End If[/vbnet]
- Ấn F5 rồi thưởng thức nha! :-? :-? :-?
- Các bác có thể thêm các nút play, stop, pause, với volume nữa
+ Thêm cái này vào:
[vbnet] Protected Friend Function SendCommand(ByVal cmd As String) As Boolean
Try
If ps IsNot Nothing AndAlso ps.HasExited = False Then
ps.StandardInput.Write(cmd & vbLf)
Return True
Else
Return False
End If
Catch
Return False
End Try
End Function[/vbnet]
+ Nút Stop
[vbnet] Try
ps.Kill()
Catch
End Try[/vbnet]
+ Nút Pause
[vbnet] SendCommand("pause")[/vbnet]
+ Trackbar Volume:
[vbnet] SendCommand("set_property volume " & TrackBar1.Value)[/vbnet]
Có gì nghiên cứu thêm nha!
Chúc thành công! :-bd :-bd :-bd
Last edited by khoaakt on Mon 31/03/2014 6:09 pm, edited 1 time in total.User avatar
HaiVB6
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 375
Joined: Mon 03/02/2014 10:23 pm
Location: [Gia Đông] - [Thuận Thành] - [Bắc Ninh]
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Contact:

Re: Mplayer - Control hữu ích để xem Media

Postby HaiVB6 » Tue 18/03/2014 11:27 am

link die rồi

User avatar
khoaakt
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 75
Joined: Tue 19/06/2012 6:30 pm
Location: http://việtnam.vn/Kontum/Trường/THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành.htm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 7 times
Contact:

Re: Mplayer - Control hữu ích để xem Media

Postby khoaakt » Mon 31/03/2014 6:08 pm

Cảm ơn bạn đã thông báo
PS: Sửa link!


Return to “[.NET] Module, Class, UserControl, DLL”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest