Hướng dẫn kiểm tra dữ liệu nhập trong Console C #

Nơi trao đổi, hỏi đáp về hướng đối tượng (OOP - Object-Oriented Programming), không giới hạn về ngôn ngữ lập trình
Post Reply
huethuong7575
Posts: 2
Joined: Sun 04/08/2013 3:19 pm

Hướng dẫn kiểm tra dữ liệu nhập trong Console C #

Post by huethuong7575 »

chào các anh chị,
mình đang làm ví dụ về C Sharp, code đính kèm,
mình muốn trong main kiểm tra n = số thì cho thực hiện lệnh tiếp theo, nếu không thì chương trình quay về lại chỗ nhập n,
ở đây mình dùng nhãn nhưng không được,
anh chị sửa giúp mình với nhé.

Cảm ơn!

 1.  
 2. using System;
 3. using System.Collections.Generic;
 4. using System.Linq;
 5. using System.Text;
 6.  
 7. namespace QLSV
 8. {
 9.     public class Student                                
 10.     {
 11.         public string studentName;                      
 12.         public int studentAge;                        
 13.  
 14.         public void InputStudent()                      
 15.         {
 16.             Console.Write(" Ten sinh vien      ");
 17.             this.Name = Console.ReadLine();
 18.             Console.Write(" Tuoi sinh          ");
 19.             this.Age = int.Parse(Console.ReadLine());
 20.             Console.WriteLine();
 21.         }
 22.  
 23.         public void ShowStudent()                    
 24.         {
 25.             Console.WriteLine("Ten sinh vien    {0}", studentName);
 26.             Console.WriteLine("Tuoi sinh vien   {0}", studentAge);
 27.             Console.WriteLine();
 28.         }
 29.  
 30.         public string Name                          
 31.         {
 32.             get { return studentName; }              
 33.             set { studentName = value; }              
 34.         }
 35.  
 36.         public int Age                                
 37.         {
 38.             get { return studentAge;  }            
 39.             set { studentAge = value;                
 40.             }
 41.         }
 42.     }
 43.  
 44.    
 45.     class Program
 46.     {
 47.         static void Main(string[] args)
 48.         {
 49.            
 50.             int n=0;                          
 51.             nhan
 52.             Console.Write("\n Nhap so luong sinh vien ");
 53.             n = int.Parse(Console.ReadLine());
 54.             if (n != int.Parse(Console.ReadLine()))
 55.                 goto nhan;  
 56.             else
 57.             {
 58.                 Student[] st;
 59.                 st = new Student[n];                  
 60.                 for (int i = 0; i < n; i++)
 61.                 {
 62.                     st = new Student();          
 63.                     st.InputStudent();
 64.                     Console.Clear();                  
 65.                 }
 66.                 Console.WriteLine("\n ---------------DANH SACH SINH VIEN------------");
 67.                 foreach (Student s in st)                    
 68.                     s.ShowStudent();                      
 69.                 Console.ReadLine();                      
 70.             }
 71.         }
 72.     }
 73. }
Post Reply

Return to “Lập trình hướng đối tượng (OOP)”