• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

ct giúp bỏ class DotfuscatorAttribute khi dùng Dotfuscator

Các công cụ hỗ trợ thêm cho lập trình viên dùng .NET

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Nội qui chuyên mục
1. Gửi bài viết tại đây, Tester sẽ chuyển vào trong nếu bài viết đạt yêu cầu.
2. Chỉ nên đưa link download tại website của nhà sản xuất phần mềm nếu như giới thiệu các công cụ mà sử dụng phải trả phí, mang tính chất thương mại.
3. Tuyệt đối không được giới thiệu, đưa link cũng như upload lên diễn đàn những file, thông tin liên quan đến crack, keygen, serial...
4. Gửi bài theo mẫu qui định: viewtopic.php?f=2&t=5
[tenchuongtrinh][/tenchuongtrinh]
[phienban][/phienban]
[tacgia][/tacgia]
[chucnang][/chucnang]
[end][/end]
Hình đại diện của người dùng
Kỳ Nam
Guru
Guru
Bài viết: 510
Ngày tham gia: CN 12/08/2007 8:47 pm
Đến từ: Qui Nhơn
Been thanked: 1 time
Liên hệ:

ct giúp bỏ class DotfuscatorAttribute khi dùng Dotfuscator

Gửi bàigửi bởi Kỳ Nam » T.Tư 02/07/2008 10:25 am

Tên chương trình: ilasm
Phiên bản: 1
Tác giả: kỳ nam
Chức năng: giúp bỏ class DotfuscatorAttribute khi dùng DotfuscatorDotfuscator đi kèm VS là ct rất xịn để ngừa 0 cho người ta coi code của mình

Nhưng mà nó chơi cái trò đưa class DotfuscatorAttribute vào assembly sau khi đã được bảo vệ -> dễ làm mình lộ hàng , còn hàng gì thì tự hiểu

ilasm.zip
(4.82 KiB) Đã tải 578 lần


Cách dùng :
1. đổi tên file C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\ilasm.exe thành ilasm1.exe , và file ilasm.exe.config -> ilasm1.exe.config
2. copy file ilasm.exe vào thử mục C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727
3. dùng Dotfuscator thoải mái , giờ sẽ 0 còn class DotfuscatorAttribute nữa

cách hoạt động của nó :

Dotfuscator dùng ildasm để lấy code IL của assembly , rồi làm ăn với mấy file IL đó , sau khi xong xuôi nó sẽ gọi ilasm để compile code IL đã được nó thay đổi

-> ct sẽ chen ngang dô chỗ đây , đổi lại file IL để bỏ đi DotfuscatorAttribute

-> xong rồi gọi file ilasm1.exe ( tức là file ilasm.exe gốc của windows ) để compile file IL

code ct

Mã: Chọn hết

 1. Module Module1
 2.  
 3.     Sub Main(ByVal Args() As String)
 4.         Dim File As String = Args(Args.Length - 1)
 5.         Dim Lines() As String = IO.File.ReadAllLines(File)
 6.         Dim LRH As New ArrayRemovalHelper(Of String)(Lines)
 7.  
 8.         Dim FindStrings() As String = _
 9.         {".custom instance void 'DotfuscatorAttribute'::.ctor(string, int32) = (01 00 18 36 30 37 35 38 3A 30 3A 30 3A 34 2E 32 2E 35 30 30 30 2E 31 38 33 31 35 00 00 00 00 00 00)", _
 10.          ".class ansi auto beforefieldinit public sealed 'DotfuscatorAttribute' extends ['mscorlib']'System.Attribute' {", _
 11.         ".class ansi auto beforefieldinit public sealed 'DotfuscatorAttribute' extends ['mscorlib']'System.Attribute' {"}
 12.  
 13.         Dim FindIndex As Integer
 14.         Dim Find As String = FindStrings(FindIndex)
 15.         For i As Integer = 0 To Lines.Length - 1
 16.             If Lines(i) = Find Then
 17.                 Select Case FindIndex
 18.                     Case 0
 19.                         LRH.RemoveAt(i)
 20.                     Case 1
 21.                         LRH.RemoveAt(i)
 22.                         LRH.RemoveAt(i + 1)
 23.                         i += 1
 24.                     Case 2
 25.                         For j As Integer = 0 To 34
 26.                             LRH.RemoveAt(i + j)
 27.                         Next
 28.                 End Select
 29.                 FindIndex += 1
 30.                 If FindIndex < FindStrings.Length Then Find = FindStrings(FindIndex)
 31.             End If
 32.         Next
 33.  
 34.         IO.File.WriteAllLines(File, LRH.GetNewArray)
 35.  
 36.         Dim ExePath As String = Reflection.Assembly.GetEntryAssembly.Location
 37.         Dim StartInfo As New ProcessStartInfo(IO.Path.GetDirectoryName(ExePath) & "\ilasm1.exe", String.Join(" ", Args))
 38.         StartInfo.CreateNoWindow = True
 39.         StartInfo.UseShellExecute = False
 40.         'StartInfo.RedirectStandardError = True
 41.         Dim P As Process = Process.Start(StartInfo)
 42.         P.WaitForExit()
 43.         'System.Windows.Forms.MessageBox.Show(P.StandardError.ReadToEnd)
 44.     End Sub
 45.  
 46. End Module
 47.  
 48. Public NotInheritable Class ArrayRemovalHelper(Of T)
 49.  
 50.     Dim Array As T()
 51.     Dim RemovedIndex() As Boolean
 52.     Dim RemovedCount As Integer
 53.  
 54.     Public Sub New(ByVal Array As T())
 55.         Me.Array = Array
 56.         RemovedIndex = New Boolean(Array.Length - 1) {}
 57.     End Sub
 58.  
 59.     Public Sub RemoveAt(ByVal Index As Integer)
 60.         RemovedIndex(Index) = True
 61.         RemovedCount += 1
 62.     End Sub
 63.  
 64.     Public Function GetNewArray() As T()
 65.         Dim LastIndex As Integer = Array.Length - 1
 66.         Dim NewArray(Array.Length - RemovedCount - 1) As T
 67.         Dim Count As Integer
 68.         For i As Integer = 0 To LastIndex
 69.             If Not RemovedIndex(i) Then
 70.                 NewArray(Count) = Array(i)
 71.                 Count += 1
 72.             End If
 73.         Next
 74.         Return NewArray
 75.     End Function
 76.  
 77. End ClassHình đại diện của người dùng
Kỳ Nam
Guru
Guru
Bài viết: 510
Ngày tham gia: CN 12/08/2007 8:47 pm
Đến từ: Qui Nhơn
Been thanked: 1 time
Liên hệ:

Re: ct giúp bỏ class DotfuscatorAttribute khi dùng Dotfuscator

Gửi bàigửi bởi Kỳ Nam » T.Hai 07/07/2008 10:10 am

sửa & upload lần cuối 2:05 7/7

sửa lại để dùng được với dotfuscator pro , và chạy nhanh hơn
đã kiểm tra với các version 4.2
ilasm.zip
(4.85 KiB) Đã tải 477 lần

code

Mã: Chọn hết

 1. Imports System.Windows.Forms
 2.  
 3. Module Module1
 4.  
 5.     Sub Main(ByVal Args() As String)
 6.         'MessageBox.Show("Main")
 7.  
 8.         Dim File As String = Args(Args.Length - 1)
 9.         Dim Lines() As String = IO.File.ReadAllLines(File)
 10.         Dim ARH As New ArrayRemovalHelper(Of String)(Lines)
 11.  
 12.         Dim i As Integer
 13.  
 14.         For i = 0 To Lines.Length - 1
 15.             If Lines(i).StartsWith(".custom instance void 'DotfuscatorAttribute'::.ctor") Then
 16.                 ARH.RemoveAt(i)
 17.                 Exit For
 18.             End If
 19.         Next
 20.  
 21.         For i = i + 1 To Lines.Length - 1
 22.             If Lines(i) = ".class ansi auto beforefieldinit public sealed 'DotfuscatorAttribute' extends ['mscorlib']'System.Attribute' {" Then
 23.                 ARH.RemoveAt(i)
 24.                 ARH.RemoveAt(i + 1)
 25.                 Exit For
 26.             End If
 27.         Next
 28.  
 29.         For i = Lines.Length - 1 To i + 2 Step -1
 30.             If Lines(i) = ".class ansi auto beforefieldinit public sealed 'DotfuscatorAttribute' extends ['mscorlib']'System.Attribute' {" Then
 31.                 Dim k As Integer = 1
 32.                 For j As Integer = i + 1 To Lines.Length - 1
 33.                     If Lines(j).StartsWith(".method") OrElse Lines(j).StartsWith(".property") Then
 34.                         k += 1
 35.                     ElseIf Lines(j).TrimStart.StartsWith("}") Then
 36.                         k -= 1
 37.                         If k = 0 Then
 38.                             For l As Integer = i To j
 39.                                 ARH.RemoveAt(l)
 40.                             Next
 41.                             Exit For
 42.                         End If
 43.                     End If
 44.                 Next
 45.                 Exit For
 46.             End If
 47.         Next
 48.  
 49.         IO.File.WriteAllLines(File, ARH.GetNewArray)
 50.  
 51.         Dim ExePath As String = Reflection.Assembly.GetEntryAssembly.Location
 52.         Dim StartInfo As New ProcessStartInfo(IO.Path.GetDirectoryName(ExePath) & "\ilasm1.exe", String.Join(" ", Args))
 53.         StartInfo.CreateNoWindow = True
 54.         StartInfo.UseShellExecute = False
 55.         'StartInfo.RedirectStandardError = True
 56.         Dim P As Process = Process.Start(StartInfo)
 57.         P.WaitForExit()
 58.         'System.Windows.Forms.MessageBox.Show(P.StandardError.ReadToEnd)
 59.     End Sub
 60.  
 61. End Module
 62.  
 63. Public NotInheritable Class ArrayRemovalHelper(Of T)
 64.  
 65.     Dim Array As T()
 66.     Dim RemovedIndex() As Boolean
 67.     Dim RemovedCount As Integer
 68.  
 69.     Public Sub New(ByVal Array As T())
 70.         Me.Array = Array
 71.         RemovedIndex = New Boolean(Array.Length - 1) {}
 72.     End Sub
 73.  
 74.     Public Sub RemoveAt(ByVal Index As Integer)
 75.         RemovedIndex(Index) = True
 76.         RemovedCount += 1
 77.     End Sub
 78.  
 79.     Public Function GetNewArray() As T()
 80.         Dim LastIndex As Integer = Array.Length - 1
 81.         Dim NewArray(Array.Length - RemovedCount - 1) As T
 82.         Dim Count As Integer
 83.         For i As Integer = 0 To LastIndex
 84.             If Not RemovedIndex(i) Then
 85.                 NewArray(Count) = Array(i)
 86.                 Count += 1
 87.             End If
 88.         Next
 89.         Return NewArray
 90.     End Function
 91.  
 92. End Class

Hình đại diện của người dùng
Kỳ Nam
Guru
Guru
Bài viết: 510
Ngày tham gia: CN 12/08/2007 8:47 pm
Đến từ: Qui Nhơn
Been thanked: 1 time
Liên hệ:

Re: ct giúp bỏ class DotfuscatorAttribute khi dùng Dotfuscator

Gửi bàigửi bởi Kỳ Nam » T.Hai 26/01/2009 1:58 pm

chạy với v4.3 pro
ilasm.zip
(4.89 KiB) Đã tải 470 lần

Mã: Chọn hết

 1. Imports System.Windows.Forms
 2.  
 3. Module Module1
 4.  
 5.     Sub Main(ByVal Args() As String)
 6.         'MessageBox.Show("Main")
 7.  
 8.         Dim File As String = Args(Args.Length - 1)
 9.         Dim Lines() As String = IO.File.ReadAllLines(File)
 10.         Dim ARH As New ArrayRemovalHelper(Of String)(Lines)
 11.  
 12.         Dim i As Integer
 13.  
 14.         For i = 0 To Lines.Length - 1
 15.             If Lines(i).StartsWith(".custom instance void 'DotfuscatorAttribute'::.ctor") Then
 16.                 ARH.RemoveAt(i)
 17.                 Dim j As Integer = i + 1
 18.                 While Lines(j).Length = 0 OrElse Lines(j)(0) <> "."c
 19.                     ARH.RemoveAt(j)
 20.                     j += 1
 21.                 End While
 22.  
 23.                 Exit For
 24.             End If
 25.         Next
 26.  
 27.         For i = i + 1 To Lines.Length - 1
 28.             If Lines(i) = ".class ansi auto beforefieldinit public sealed 'DotfuscatorAttribute' extends ['mscorlib']'System.Attribute' {" Then
 29.                 ARH.RemoveAt(i)
 30.                 ARH.RemoveAt(i + 1)
 31.                 Exit For
 32.             End If
 33.         Next
 34.  
 35.         For i = Lines.Length - 1 To i + 2 Step -1
 36.             If Lines(i) = ".class ansi auto beforefieldinit public sealed 'DotfuscatorAttribute' extends ['mscorlib']'System.Attribute' {" Then
 37.                 Dim k As Integer = 1
 38.                 For j As Integer = i + 1 To Lines.Length - 1
 39.                     If Lines(j).StartsWith(".method") OrElse Lines(j).StartsWith(".property") Then
 40.                         k += 1
 41.                     ElseIf Lines(j).TrimStart.StartsWith("}") Then
 42.                         k -= 1
 43.                         If k = 0 Then
 44.                             For l As Integer = i To j
 45.                                 ARH.RemoveAt(l)
 46.                             Next
 47.                             Exit For
 48.                         End If
 49.                     End If
 50.                 Next
 51.                 Exit For
 52.             End If
 53.         Next
 54.  
 55.         IO.File.WriteAllLines(File, ARH.GetNewArray)
 56.  
 57.         Dim ExePath As String = Reflection.Assembly.GetEntryAssembly.Location
 58.         Dim StartInfo As New ProcessStartInfo(IO.Path.GetDirectoryName(ExePath) & "\ilasm1.exe", String.Join(" ", Args))
 59.         StartInfo.CreateNoWindow = True
 60.         StartInfo.UseShellExecute = False
 61.         'StartInfo.RedirectStandardError = True
 62.         Dim P As Process = Process.Start(StartInfo)
 63.         P.WaitForExit()
 64.         'System.Windows.Forms.MessageBox.Show(P.StandardError.ReadToEnd)
 65.     End Sub
 66.  
 67. End Module
 68.  
 69. Public NotInheritable Class ArrayRemovalHelper(Of T)
 70.  
 71.     Dim Array As T()
 72.     Dim RemovedIndex() As Boolean
 73.     Dim RemovedCount As Integer
 74.  
 75.     Public Sub New(ByVal Array As T())
 76.         Me.Array = Array
 77.         RemovedIndex = New Boolean(Array.Length - 1) {}
 78.     End Sub
 79.  
 80.     Public Sub RemoveAt(ByVal Index As Integer)
 81.         RemovedIndex(Index) = True
 82.         RemovedCount += 1
 83.     End Sub
 84.  
 85.     Public Function GetNewArray() As T()
 86.         Dim LastIndex As Integer = Array.Length - 1
 87.         Dim NewArray(Array.Length - RemovedCount - 1) As T
 88.         Dim Count As Integer
 89.         For i As Integer = 0 To LastIndex
 90.             If Not RemovedIndex(i) Then
 91.                 NewArray(Count) = Array(i)
 92.                 Count += 1
 93.             End If
 94.         Next
 95.         Return NewArray
 96.     End Function
 97.  
 98. End Class

KidA7
Bài viết: 4
Ngày tham gia: CN 17/01/2010 8:58 pm

Re: ct giúp bỏ class DotfuscatorAttribute khi dùng Dotfuscator

Gửi bàigửi bởi KidA7 » T.Hai 18/01/2010 3:11 pm

Ui hay quá, thanks bác nhé. Nếu em đang dùng .net Framework 3.5 thì có phải thay đổi thư mục ko vậy, trong khi chương trình em muốn protect lại lập từ .net Framework 2.0

KidA7
Bài viết: 4
Ngày tham gia: CN 17/01/2010 8:58 pm

Re: ct giúp bỏ class DotfuscatorAttribute khi dùng Dotfuscator

Gửi bàigửi bởi KidA7 » T.Tư 20/01/2010 1:02 am

Code của bác thấy chưa ổn lắm khi mà đường dẫn tới file đích có khoảng trống. Với lại nó sẽ bị lỗi khi ta chạy file ilasm mà ko có tham số lệnh. Em sửa code lại như sau:
 1. Imports System.IO
 2. Module ildasm
 3.     Private Function FileExists(ByVal path As String) As Boolean
 4.         Return My.Computer.FileSystem.FileExists(path)
 5.     End Function
 6.     Private Sub DelFile(ByVal path As String)
 7.         My.Computer.FileSystem.DeleteFile(path)
 8.     End Sub
 9.     Private Sub FileCopy(ByVal source As String, ByVal target As String)
 10.         My.Computer.FileSystem.CopyFile(source, target)
 11.     End Sub
 12.     Sub Main(ByVal Args() As String)
 13.         If Args.Length > 0 Then
 14.             Dim File As String = Args(Args.Length - 1)
 15.             If FileExists(File) Then
 16.                 Dim Lines() As String = IO.File.ReadAllLines(File)
 17.                 Dim ARH As New ArrayRemovalHelper(Of String)(Lines)
 18.  
 19.                 Dim i As Integer
 20.  
 21.                 For i = 0 To Lines.Length - 1
 22.                     If Lines(i).StartsWith(".custom instance void 'DotfuscatorAttribute'::.ctor") Then
 23.                         ARH.RemoveAt(i)
 24.                         Dim j As Integer = i + 1
 25.                         While Lines(j).Length = 0 OrElse Lines(j)(0) <> "."
 26.                             ARH.RemoveAt(j)
 27.                             j += 1
 28.                         End While
 29.  
 30.                         Exit For
 31.                     End If
 32.                 Next
 33.  
 34.                 For i = i + 1 To Lines.Length - 1
 35.                     If Lines(i) = ".class ansi auto beforefieldinit public sealed 'DotfuscatorAttribute' extends ['mscorlib']'System.Attribute' {" Then
 36.                         ARH.RemoveAt(i)
 37.                         ARH.RemoveAt(i + 1)
 38.                         Exit For
 39.                     End If
 40.                 Next
 41.  
 42.                 For i = Lines.Length - 1 To i + 2 Step -1
 43.                     If Lines(i) = ".class ansi auto beforefieldinit public sealed 'DotfuscatorAttribute' extends ['mscorlib']'System.Attribute' {" Then
 44.                         Dim k As Integer = 1
 45.                         For j As Integer = i + 1 To Lines.Length - 1
 46.                             If Lines(j).StartsWith(".method") OrElse Lines(j).StartsWith(".property") Then
 47.                                 k += 1
 48.                             ElseIf Lines(j).TrimStart.StartsWith("}") Then
 49.                                 k -= 1
 50.                                 If k = 0 Then
 51.                                     For l As Integer = i To j
 52.                                         ARH.RemoveAt(l)
 53.                                     Next
 54.                                     Exit For
 55.                                 End If
 56.                             End If
 57.                         Next
 58.                         Exit For
 59.                     End If
 60.                 Next
 61.                 IO.File.WriteAllLines(File, ARH.GetNewArray)
 62.             End If
 63.         End If
 64.         Dim ExePath As String = Reflection.Assembly.GetEntryAssembly.Location
 65.         Dim runarg As String = ""
 66.         For i = 0 To Args.Length - 1
 67.             runarg = runarg & """" & Args(i) & """ "
 68.         Next
 69.         Shell(IO.Path.GetDirectoryName(ExePath) & "\ilasm_.exe " & runarg, , True)
 70.     End Sub
 71. End Module
 72.  
 73. Public NotInheritable Class ArrayRemovalHelper(Of T)
 74.  
 75.     Dim Array As T()
 76.     Dim RemovedIndex() As Boolean
 77.     Dim RemovedCount As Integer
 78.  
 79.     Public Sub New(ByVal Array As T())
 80.         Me.Array = Array
 81.         RemovedIndex = New Boolean(Array.Length - 1) {}
 82.     End Sub
 83.  
 84.     Public Sub RemoveAt(ByVal Index As Integer)
 85.         RemovedIndex(Index) = True
 86.         RemovedCount += 1
 87.     End Sub
 88.  
 89.     Public Function GetNewArray() As T()
 90.         Dim LastIndex As Integer = Array.Length - 1
 91.         Dim NewArray(Array.Length - RemovedCount - 1) As T
 92.         Dim Count As Integer
 93.         For i As Integer = 0 To LastIndex
 94.             If Not RemovedIndex(i) Then
 95.                 NewArray(Count) = Array(i)
 96.                 Count += 1
 97.             End If
 98.         Next
 99.         Return NewArray
 100.     End Function
 101. End Class

H_BimBim_H
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Năm 25/02/2010 10:02 pm

Re: ct giúp bỏ class DotfuscatorAttribute khi dùng Dotfuscator

Gửi bàigửi bởi H_BimBim_H » T.Năm 25/02/2010 10:23 pm

Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm viết C#. Nay tôi cũng gặp phải tình huống phải bảo mật code của mình. Các bạn đã nói là có cách làm nhưng tôi đọc thì chưa biết cách làm như thế nào? Mong các bạn chỉ chi tiết giúp tôi. Và có cần bản Dotfuscator có bản quyền không?

Tôi xin cảm ơn.
H_BimBim_H
tamnv77@yahoo.com

KidA7
Bài viết: 4
Ngày tham gia: CN 17/01/2010 8:58 pm

Re: ct giúp bỏ class DotfuscatorAttribute khi dùng Dotfuscat

Gửi bàigửi bởi KidA7 » CN 23/05/2010 1:50 am

Bạn dùng thử dot Net protect xem sao. Tuy nhiên cái này phải mang thêm vài file dll, khoảng 1M

anle
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Hai 19/03/2012 2:09 pm

Re: ct giúp bỏ class DotfuscatorAttribute khi dùng Dotfuscat

Gửi bàigửi bởi anle » T.Hai 19/03/2012 2:13 pm

Cách của bạn Kỳ Nam, khi thực hiện thì bị lỗi.
Còn bạn kidA7 sửa lại thì lại không đính theo file ilasm.exe nên tớ cũng không biết làm sao.
Với cái code của bạn kidA7 thì làm sao để compile thành file ilasm được? Các bạn giúp tớ với!


Quay về “[.NET] Công cụ, tiện ích”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách