• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Sử dụng BitArray thay mảng bool[] lớn để tiết kiệm bộ nhớ

Các mẹo vặt linh tinh không thuộc các nhóm trên

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

User avatar
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Posts: 2227
Joined: Sun 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 87 times
Contact:

Sử dụng BitArray thay mảng bool[] lớn để tiết kiệm bộ nhớ

Postby vo_minhdat2007 » Tue 29/05/2012 5:59 pm

Thủ thuật: Sử dụng BitArray
Tác giả: vo_minhdat2007
Mô tả: Sử dụng BitArray thay vì dùng mảng bool[] với số lượng lớn để tiết kiệm khoảng 8 lần bộ nhớ.Như chúng ta biết, kiểu bool (Boolean) chứa 1 trong 2 giá trị là true hoặc false, nghĩa là 1bit là có thể biểu diễn được. Tuy nhiên thực tế, kiểu bool của C# lại sử dụng đến 1 byte để lưu trữ, và bỏ phí 7bit còn lại. BitArray sẽ giải quyết được vấn đề ấy.

Trước tiên, mời các bạn xem phân tích do mình test dưới đây (có đính kèm code ở cuối bài):

Image


Đối với các ngôn ngữ như C# hay Java, mỗi biến không đơn thuần bằng kích thước đã định, mà còn có phần phía trước lưu các thông tin của object đó (thường gọi là Overhead). Trong trường hợp này, mảng boolean có overhead size là 28 byte, và BitArray có overhead size là 82byte. Trong bài viết này mình bỏ qua overhead và chỉ quan tâm phần chứa dữ liệu.

Như chúng ta thấy, với mỗi phần tử tăng lên trong mảng bool[], kích thước bộ nhớ sử dụng lại tăng thêm 1 byte. Trong khi đó, BitArray có bộ nhớ cố định và tăng lên mỗi 32 phần tử. Điều này có thể giải thích như sau: BitArray sẽ khai báo một danh sách kiểu 4 byte (int) và dùng 32bit này để lưu lần lượt, khi hết thì khai báo thêm. Như vậy, BitArray sử dụng hoàn toàn bộ nhớ được cấp, không bỏ phí 7bit/phần tử như mảng bool[].

Về thời gian thực hiện, việc truy cập bool[] có nhanh hơn gần gấp đôi với 1.000.000 phần tử, nhưng thực sự con số này không đáng kể, nhưng các toán tử khác như Not (đảo giá trị toàn bộ), Xor, ... lại nhanh hơn hẳn.

Dưới đây là mẫu test trên, và bạn có thể tham khảo cách dùng BitArray:

 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.ComponentModel;
 4. using System.Data;
 5. using System.Drawing;
 6. using System.Linq;
 7. using System.Text;
 8. using System.Windows.Forms;
 9. using System.IO;
 10. using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;
 11. using System.Collections;
 12. using System.Diagnostics;
 13.  
 14. namespace BitArrayTest
 15. {
 16.     public partial class frmMain : Form
 17.     {
 18.  
 19.         #region Constructor
 20.  
 21.         public frmMain()
 22.         {
 23.             InitializeComponent();
 24.         }
 25.  
 26.         #endregion
 27.  
 28.         #region Methods
 29.  
 30.         public long getObjectSizeInMemory(object pObject)
 31.         {
 32.             long result = 0;
 33.  
 34.             using (Stream s = new MemoryStream())
 35.             {
 36.                 BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter();
 37.                 formatter.Serialize(s, pObject);
 38.                 result = s.Length;
 39.  
 40.                 s.Close();
 41.             }
 42.  
 43.             return result;
 44.         }
 45.  
 46.         #endregion
 47.  
 48.         #region UI Methods
 49.  
 50.         private void mButtonAnalyze_Click(object sender, EventArgs e)
 51.         {
 52.             // Process Report string
 53.             StringBuilder report = new StringBuilder();
 54.  
 55.             // Boolean array
 56.             {
 57.                 // 1 element
 58.                 bool[] bools = new bool[1];
 59.                 report.Append("Memory usage of bool[1]: ");
 60.                 report.AppendLine(this.getObjectSizeInMemory(bools).ToString());
 61.  
 62.                 // 2 element
 63.                 bools = new bool[2];
 64.                 report.Append("Memory usage of bool[2]: ");
 65.                 report.AppendLine(this.getObjectSizeInMemory(bools).ToString());
 66.  
 67.                 // 3 element
 68.                 bools = new bool[3];
 69.                 report.Append("Memory usage of bool[3]: ");
 70.                 report.AppendLine(this.getObjectSizeInMemory(bools).ToString());
 71.  
 72.                 // 32 element
 73.                 bools = new bool[32];
 74.                 report.Append("Memory usage of bool[32]: ");
 75.                 report.AppendLine(this.getObjectSizeInMemory(bools).ToString());
 76.  
 77.                 // 33 element
 78.                 bools = new bool[33];
 79.                 report.Append("Memory usage of bool[33]: ");
 80.                 report.AppendLine(this.getObjectSizeInMemory(bools).ToString());
 81.  
 82.                 // 64 element
 83.                 bools = new bool[64];
 84.                 report.Append("Memory usage of bool[64]: ");
 85.                 report.AppendLine(this.getObjectSizeInMemory(bools).ToString());
 86.  
 87.                 // 65 element
 88.                 bools = new bool[65];
 89.                 report.Append("Memory usage of bool[65]: ");
 90.                 report.AppendLine(this.getObjectSizeInMemory(bools).ToString());
 91.  
 92.                 // 1000000 elements
 93.                 bools = new bool[1000000];
 94.                 report.Append("Memory usage of bool[1000000]: ");
 95.                 report.AppendLine(this.getObjectSizeInMemory(bools).ToString());
 96.  
 97.                 // Iterate through 1000000 elements
 98.                 bool temp;
 99.                 Stopwatch watch = new Stopwatch();
 100.                 watch.Start();
 101.  
 102.                 for (int i = 0; i < 1000000; i++)
 103.                 {
 104.                     temp = bools[i];
 105.                 }
 106.  
 107.                 watch.Stop();
 108.                 report.AppendLine();
 109.                 report.Append("Time to iterate through 1000000 elements: ");
 110.                 report.Append(watch.ElapsedTicks);
 111.                 report.AppendLine(" ticks.");
 112.  
 113.                 // Perform NOT operator on 1000000 elements
 114.                 watch.Reset();
 115.                 watch.Start();
 116.  
 117.                 for (int i = 0; i < 1000000; i++)
 118.                 {
 119.                     bools[i] = !bools[i];
 120.                 }
 121.  
 122.                 watch.Stop();
 123.                 report.Append("Time to perform NOT operator on 1000000 elements: ");
 124.                 report.Append(watch.ElapsedTicks);
 125.                 report.AppendLine(" ticks.");
 126.             }
 127.  
 128.             // Show boolean array report
 129.             this.mTextBooleanArray.Text = report.ToString();
 130.  
 131.             // Bit Array
 132.             report = new StringBuilder();
 133.  
 134.             {
 135.                 // 1 element
 136.                 BitArray bitArray = new BitArray(1);
 137.                 report.Append("Memory usage of new BitArray(1): ");
 138.                 report.AppendLine(this.getObjectSizeInMemory(bitArray).ToString());
 139.  
 140.                 // 2 element
 141.                 bitArray = new BitArray(2);
 142.                 report.Append("Memory usage of new BitArray(2): ");
 143.                 report.AppendLine(this.getObjectSizeInMemory(bitArray).ToString());
 144.  
 145.                 // 3 element
 146.                 bitArray = new BitArray(3);
 147.                 report.Append("Memory usage of new BitArray(3): ");
 148.                 report.AppendLine(this.getObjectSizeInMemory(bitArray).ToString());
 149.  
 150.                 // 32 element
 151.                 bitArray = new BitArray(32);
 152.                 report.Append("Memory usage of new BitArray(32): ");
 153.                 report.AppendLine(this.getObjectSizeInMemory(bitArray).ToString());
 154.  
 155.                 // 33 element
 156.                 bitArray = new BitArray(33);
 157.                 report.Append("Memory usage of new BitArray(33): ");
 158.                 report.AppendLine(this.getObjectSizeInMemory(bitArray).ToString());
 159.  
 160.                 // 64 element
 161.                 bitArray = new BitArray(64);
 162.                 report.Append("Memory usage of new BitArray(64): ");
 163.                 report.AppendLine(this.getObjectSizeInMemory(bitArray).ToString());
 164.  
 165.                 // 65 element
 166.                 bitArray = new BitArray(65);
 167.                 report.Append("Memory usage of new BitArray(65): ");
 168.                 report.AppendLine(this.getObjectSizeInMemory(bitArray).ToString());
 169.  
 170.                 // 100000 element
 171.                 bitArray = new BitArray(1000000);
 172.                 report.Append("Memory usage of new BitArray(100000): ");
 173.                 report.AppendLine(this.getObjectSizeInMemory(bitArray).ToString());
 174.  
 175.                 // Iterate through 1000000 elements
 176.                 bool temp;
 177.                 Stopwatch watch = new Stopwatch();
 178.                 watch.Start();
 179.  
 180.                 for (int i = 0; i < 1000000; i++)
 181.                 {
 182.                     temp = bitArray.Get(i);
 183.                 }
 184.  
 185.                 watch.Stop();
 186.                 report.AppendLine();
 187.                 report.Append("Time to iterate through 1000000 elements: ");
 188.                 report.Append(watch.ElapsedTicks);
 189.                 report.AppendLine(" ticks.");
 190.  
 191.                 // Perform NOT operator on 1000000 elements
 192.                 watch.Reset();
 193.                 watch.Start();
 194.  
 195.                 bitArray.Not();
 196.  
 197.                 watch.Stop();
 198.                 report.Append("Time to perform NOT operator on 1000000 elements: ");
 199.                 report.Append(watch.ElapsedTicks);
 200.                 report.AppendLine(" ticks.");
 201.             }
 202.  
 203.             // Show report
 204.             this.mTextBitArray.Text = report.ToString();
 205.  
 206.         }
 207.  
 208.         #endregion
 209.  
 210.     }
 211. }
 212.  Return to “[.NET] Mẹo vặt khác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests