• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Vẽ sao 5 cánh xoay

Các thủ thuật về âm thanh, đồ họa, truyền thông đa phương tiện...
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 519 times

Vẽ sao 5 cánh xoay

Postby truongphu » Sat 19/05/2012 8:56 am

Thủ thuật: Vẽ sao 5 cánh xoay
Tác giả: truongphu
Mô tả: Vẽ sao 5 cánh xoayBạn có thể vẽ sao 6 cánh vì 360 mod 6 = 0

 1. Private Type ToaÐô
 2.     x As Long
 3.     y As Long
 4. End Type
 5.    
 6.     Dim Ðiêm(4) As ToaÐô
 7.     Dim X1&, Y1&, R&
 8.  
 9. Private Sub Form_Paint()
 10.     X1 = Me.ScaleWidth \ 2 ' Toa Ðô tâm
 11.    Y1 = Me.ScaleHeight \ 2
 12.     If X1 > Y1 Then R = Y1 * 4 \ 5 Else R = X1 * 4 \ 5
 13.     Randomize
 14. End Sub
 15.  
 16. Private Function Rads(ByVal Degree As Single) As Single
 17.   Const PI = 3.1416
 18.   Rads = Degree / 180 * PI  ' Ðôi Ðô thành Radian
 19. End Function
 20.  
 21. Private Sub Timer1_Timer()
 22. Me.Cls
 23. Static M%: M = M + 2 ' thay Ðôi ít +2 Ðê sao quay nhanh châm
 24.    For i = 0 To 4    ' truongphu
 25.        Ðiêm(i).x = X1 + R * Cos(Rads(i * 72 - M)): Ðiêm(i).y = Y1 + R * -Sin(Rads(i * 72 - M))
 26.     Next ' thay -sin = sin Ðê thay Ðôi chiêu quay
 27.    Me.ForeColor = CLng(Rnd * 1000000) ' màu
 28. Line (Ðiêm(0).x, Ðiêm(0).y)-(Ðiêm(2).x, Ðiêm(2).y)
 29. Line (Ðiêm(0).x, Ðiêm(0).y)-(Ðiêm(3).x, Ðiêm(3).y)
 30. Line (Ðiêm(1).x, Ðiêm(1).y)-(Ðiêm(3).x, Ðiêm(3).y)
 31. Line (Ðiêm(1).x, Ðiêm(1).y)-(Ðiêm(4).x, Ðiêm(4).y)
 32. Line (Ðiêm(2).x, Ðiêm(2).y)-(Ðiêm(4).x, Ðiêm(4).y)
 33. ' Ve~ thêm vòng tròn ngâu nhiên
 34. If Int(Rnd * 10) < 3 Then
 35.     Circle (X1, Y1), R, Int(Rnd * 1000000)
 36.     Me.CurrentX = CLng((Me.ScaleWidth - 600) * Rnd)
 37.     Me.CurrentY = CLng(Rnd * (Me.ScaleHeight - 200))
 38.     Print "truongphu"
 39. End If
 40. End Sub
 41.  
Attachments
sao xoay.rar
(1.48 KiB) Downloaded 673 times


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Return to “[VB] Âm thanh và Đồ họa”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest