• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Xóa các tag của source trang web

Các thủ thuật liên quan đến xử lý chuỗi và thời gian
Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4763
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 518 time

Xóa các tag của source trang web

Gửi bàigửi bởi truongphu » T.Hai 23/04/2012 7:14 am

Thủ thuật: Xóa các tag của source trang web
Tác giả: By Herman Liu VB6, by truongphu VBA
Mô tả: By Herman LiuVB6:
 1. Private Sub cmdStripTags_click()
 2.     On Error Resume Next
 3.     Dim strContent As String, mString As String
 4.     Dim mStartPos As Long, mEndPos As Long
 5.     Dim i, j
 6.     strContent = Text1.Text
 7.        ' Start process
 8.    mStartPos = InStr(strContent, "<")
 9.     mEndPos = InStr(strContent, ">")
 10.     Do While mStartPos <> 0 And mEndPos <> 0 And mEndPos > mStartPos
 11.           mString = Mid(strContent, mStartPos, mEndPos - mStartPos + 1)
 12.           strContent = Replace(strContent, mString, "")
 13.           mStartPos = InStr(strContent, "<")
 14.           mEndPos = InStr(strContent, ">")
 15.     Loop
 16.        ' Translate common escape sequence chars
 17.    strContent = Replace(strContent, "&nbsp;", " ")
 18.     strContent = Replace(strContent, "&amp;", "&")
 19.     strContent = Replace(strContent, "&quot;", "'")
 20.     strContent = Replace(strContent, "&#", "#")
 21.     strContent = Replace(strContent, "&lt;", "<")
 22.     strContent = Replace(strContent, "&gt;", ">")
 23.     strContent = Replace(strContent, "%20", " ")
 24.     strContent = LTrim(Trim(strContent))
 25.     Do While Left(strContent, 1) = Chr$(13) Or Left(strContent, 1) = Chr$(10)
 26.           strContent = Mid(strContent, 2)
 27.     Loop
 28.     Text1.Text = strContent
 29.        ' If any angle brackets still exist, highlight the first one
 30.    i = InStr(Text1.Text, "<")
 31.     j = InStr(Text1.Text, ">")
 32.     If j < i And j > 0 Then i = j
 33.     If i > 0 Then
 34.           Text1.SelStart = i - 1
 35.           Text1.SelLength = 1
 36.     ElseIf j > 0 Then
 37.           Text1.SelStart = j - 1
 38.           Text1.SelLength = 1
 39.     End If
 40.     Text1.SetFocus
 41. End Sub
 42.  


VBA:
 1. Private Sub Command1_Click()
 2. On Error Resume Next
 3. Dim objWord As Object ' code by truongphu
 4. Set objWord = CreateObject("Word.Application")
 5. objWord.Documents.Add
 6. objWord.Selection.Text = Text1.Text
 7. objWord.Selection.Find.ClearFormatting
 8.     With objWord.Selection.Find
 9.         .MatchWildcards = True
 10.         .Text = "\<*\>"
 11.         .Replacement.Text = ""
 12.         .Wrap = 1 'wdFindContinue
 13.    End With
 14. objWord.Selection.Find.Execute Replace:=2 'wdReplaceAll
 15. objWord.Selection.WholeStory
 16. Text1.Text = objWord.Selection
 17. objWord.quit False: Set objWord = Nothing
 18. End Sub
Tập tin đính kèm
Tách các the Tag StripTags.rar
(3.31 KiB) Đã tải 400 lần


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Quay về “[VB] Chuỗi và Thời gian”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách