• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Tạo chương trình chỉ chạy 1 instance 1 lúc

Các bài viết hướng dẫn về Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

User avatar
Kỳ Nam
Guru
Guru
Posts: 510
Joined: Sun 12/08/2007 8:47 pm
Location: Qui Nhơn
Been thanked: 1 time
Contact:

Tạo chương trình chỉ chạy 1 instance 1 lúc

Postby Kỳ Nam » Wed 18/06/2008 2:13 am

Tên bài viết: Tạo chương trình chỉ chạy 1 instance 1 lúc
Tác giả: kỳ nam
Cấp độ bài viết: 0 dễ hiểu , nhưng rất dễ dùng
Tóm tắt: Tạo chương trình chỉ chạy 1 instance 1 lúc , khi ct được chạy lần 2 thì sẽ kích hoạt instance đầu tiên và đưa tham số cho nó , .NET


Chương trình chỉ chạy 1 instance 1 lúc : người dùng 0 bật được chương trình 1 lúc 2 lần

VD :
test.exe -> chạy test.exe
test.exe /a /b /c -> test.exe đã chạy ở trên sẽ nhận được tham số /a /b /c

Nếu bạn viết VB , chắc đã biết VB hỗ trợ single instance , để dùng nó chỉ cần dô project properties và chọn enable application framework + single instance application

single instance application là 1 phần của VB application model , VB application model là 1 framework viết bởi VB team , mục đích là làm đơn giản bớt việc viết chương trình

bạn cũng có thể dùng VBAM trong C# , nhưng phải tự viết thêm mấy dòng code , còn trong VB thì code đó được tự tạo

dưới đây bày cách tạo single instance application , 0 dùng VBAM

Phần lớn code lấy từ microsoft.visualbasic.dll

cách làm :

1/ dùng Threading.Mutex để tạo single instance application

2/ dùng remoting để truyền tham số ( nói ở VD trên )

2.1/ khi instance 1 chạy , tạo 1 remoting object có chứa pointer đến thủ tục mà mình sẽ chạy khi instance 2 được chạy

2.2/ lưu URL của remoting object vào memory file mapping ( đây là vùng bộ nhớ có thể dùng chung cho các chương trình )

2.3/ khi instance 2 được chạy , lấy URL của remoting object đã được lưu lúc trước bởi instance 1 -> lấy remoting object có URL đó -> chạy thủ tục trên remoting object ( thủ tục này nằm trên instance 1 )

Code: Select all

 1.        Dim CreatedNew As Boolean
 2.         Dim M As New System.Threading.Mutex(True, ApplicationInstanceID, CreatedNew)
 3.         If CreatedNew Then 'chưa có instance nào đang chạy
 4.                 'tạo remoting object
 5.                 'chạy thủ tục Main() của instance 1
 6.         Else 'instance 1 đã chạy
 7.                 'tìm remoting object của instance 1
 8.                 'dùng remoting object để chạy thủ tục Main() của instance 1
 9.         End If


code của class chính SingleInstanceApplication

referencer : system.runtime.remoting

Code: Select all

 1. Imports System.Runtime.InteropServices
 2. Imports System.Runtime.Remoting
 3. Imports System.Net
 4. Imports Microsoft.Win32.SafeHandles
 5. Imports System.Security.Principal
 6.  
 7. <StructLayout(LayoutKind.Sequential)> _
 8. Public NotInheritable Class SECURITY_ATTRIBUTES
 9.     Implements IDisposable
 10.  
 11.     Public nLength As Integer = Marshal.SizeOf(GetType(SECURITY_ATTRIBUTES))
 12.     Public lpSecurityDescriptor As IntPtr
 13.     Public bInheritHandle As Boolean
 14.  
 15.     Public Sub Dispose() Implements IDisposable.Dispose
 16.         If (Me.lpSecurityDescriptor <> IntPtr.Zero) Then
 17.             UnsafeNativeMethods.LocalFree(Me.lpSecurityDescriptor)
 18.             Me.lpSecurityDescriptor = IntPtr.Zero
 19.         End If
 20.         GC.SuppressFinalize(Me)
 21.     End Sub
 22.  
 23.     Protected Overrides Sub Finalize()
 24.         Me.Dispose()
 25.         MyBase.Finalize()
 26.     End Sub
 27.  
 28. End Class
 29.  
 30. <System.Security.SuppressUnmanagedCodeSecurity(), ComVisible(False)> _
 31. Friend NotInheritable Class UnsafeNativeMethods
 32.  
 33.     Private Sub New()
 34.     End Sub
 35.  
 36.     <DllImport("Kernel32", CharSet:=CharSet.Auto, SetLastError:=True)> _
 37.     Friend Shared Function CreateFileMapping(ByVal hFile As HandleRef, <MarshalAs(UnmanagedType.LPStruct)> ByVal lpAttributes As SECURITY_ATTRIBUTES, ByVal flProtect As Integer, ByVal dwMaxSizeHi As Integer, ByVal dwMaxSizeLow As Integer, ByVal lpName As String) As IntPtr
 38.     End Function
 39.  
 40.     <DllImport("kernel32", SetLastError:=True, ExactSpelling:=True)> _
 41.     Friend Shared Function LocalFree(ByVal LocalHandle As IntPtr) As IntPtr
 42.     End Function
 43.  
 44.     <DllImport("Kernel32", CharSet:=CharSet.Auto, SetLastError:=True)> _
 45.     Friend Shared Function MapViewOfFile(ByVal hFileMapping As HandleRef, ByVal dwDesiredAccess As Integer, ByVal dwFileOffsetHigh As Integer, ByVal dwFileOffsetLow As Integer, ByVal dwNumberOfBytesToMap As Integer) As IntPtr
 46.     End Function
 47.  
 48.     <DllImport("Kernel32", CharSet:=CharSet.Auto, SetLastError:=True)> _
 49.     Friend Shared Function OpenFileMapping(ByVal dwDesiredAccess As Integer, <MarshalAs(UnmanagedType.Bool)> ByVal bInheritHandle As Boolean, ByVal lpName As String) As IntPtr
 50.     End Function
 51.  
 52.     <DllImport("Kernel32", CharSet:=CharSet.Auto, SetLastError:=True)> _
 53.     Friend Shared Function UnmapViewOfFile(ByVal pvBaseAddress As HandleRef) As <MarshalAs(UnmanagedType.Bool)> Boolean
 54.     End Function
 55.  
 56. End Class
 57.  
 58. Friend NotInheritable Class NativeMethods
 59.  
 60.     <DllImport("Advapi32.dll", CharSet:=CharSet.Unicode, SetLastError:=True)> _
 61.     Friend Shared Function ConvertStringSecurityDescriptorToSecurityDescriptor(ByVal StringSecurityDescriptor As String, ByVal StringSDRevision As UInt32, ByRef SecurityDescriptor As IntPtr, ByVal SecurityDescriptorSize As IntPtr) As <MarshalAs(UnmanagedType.Bool)> Boolean
 62.     End Function
 63.  
 64. End Class
 65.  
 66. Public Delegate Sub EntryPoint(ByVal Args() As String)
 67.  
 68. Public Class CantStartSingleInstanceException
 69.     Inherits Exception
 70. End Class
 71.  
 72. Public Class SingleInstanceApplication
 73.  
 74.     Private Class RemoteCommunicator
 75.         Inherits MarshalByRefObject
 76.  
 77.         Private OriginalUser As WindowsIdentity
 78.         Private StartNextInstanceDelegate As EntryPoint
 79.  
 80.         Public Sub New(ByVal StartNextInstanceDelegate As EntryPoint)
 81.             OriginalUser = WindowsIdentity.GetCurrent
 82.             Me.StartNextInstanceDelegate = StartNextInstanceDelegate
 83.         End Sub
 84.  
 85.         Public Overrides Function InitializeLifetimeService() As Object
 86.             Return Nothing
 87.         End Function
 88.  
 89.         <Messaging.OneWay()> _
 90.         Public Sub RunNextInstance(ByVal Args As String())
 91.             If OriginalUser.User.Equals(WindowsIdentity.GetCurrent.User) Then
 92.                 StartNextInstanceDelegate(Args)
 93.             End If
 94.         End Sub
 95.  
 96.     End Class
 97.  
 98.     Private Shared MemoryMappedID As String
 99.     Private Shared FirstInstanceMemoryMappedFileHandle As SafeFileHandle
 100.  
 101.     Public Shared Sub Run(ByVal Args() As String, ByVal Start As EntryPoint, ByVal StartNextInstance As EntryPoint)
 102.         Dim ApplicationInstanceID As String = Marshal.GetTypeLibGuidForAssembly(Reflection.Assembly.GetCallingAssembly).ToString
 103.         MemoryMappedID = ApplicationInstanceID & "Map"
 104.  
 105.         Dim CreatedNew As Boolean
 106.         Dim M As New System.Threading.Mutex(True, ApplicationInstanceID, CreatedNew)
 107.  
 108.         Dim identity As String = WindowsIdentity.GetCurrent.Name
 109.         Dim secureChannel As Boolean = (identity <> "")
 110.  
 111.         If CreatedNew Then
 112.             Try
 113.                 Dim Communicator As New RemoteCommunicator(StartNextInstance)
 114.                 Dim URI As String = ApplicationInstanceID & ".rem"
 115.                 RemotingServices.Marshal(Communicator, URI)
 116.                 Dim Channel As Channels.Tcp.TcpChannel = RegisterChannel(secureChannel)
 117.                 Dim URL As String = Channel.GetUrlsForUri(URI)(0)
 118.                 WriteUrlToMemoryMappedFile(URL)
 119.             Catch
 120.             End Try
 121.             Start(Args)
 122.         Else
 123.             Dim URL As String = ReadUrlFromMemoryMappedFile()
 124.             If URL Is Nothing Then Throw New CantStartSingleInstanceException
 125.             RegisterChannel(secureChannel)
 126.             Dim Communicator As RemoteCommunicator = DirectCast(RemotingServices.Connect(GetType(RemoteCommunicator), URL), RemoteCommunicator)
 127.             Communicator.RunNextInstance(Args)
 128.         End If
 129.  
 130.         GC.KeepAlive(M)
 131.     End Sub
 132.  
 133.     Private Shared Function RegisterChannel(ByVal SecureChannel As Boolean) As Channels.Tcp.TcpChannel
 134.         Dim properties As New Hashtable(3)
 135.         properties.Add("bindTo", HostName)
 136.         properties.Add("port", 0)
 137.         If SecureChannel Then
 138.             properties.Add("secure", True)
 139.             properties.Add("tokenimpersonationlevel", TokenImpersonationLevel.Impersonation)
 140.             properties.Add("impersonate", True)
 141.         End If
 142.         Dim Channel As New Channels.Tcp.TcpChannel(properties, Nothing, Nothing)
 143.         Channels.ChannelServices.RegisterChannel(Channel, SecureChannel)
 144.         Return Channel
 145.     End Function
 146.  
 147.     Private Shared ReadOnly Property HostName() As String
 148.         Get
 149.             If Sockets.Socket.SupportsIPv4 Then
 150.                 Return IPAddress.Loopback.ToString
 151.             ElseIf Sockets.Socket.OSSupportsIPv6 Then
 152.                 Return IPAddress.IPv6Loopback.ToString
 153.             Else
 154.                 Throw New RemotingException
 155.             End If
 156.         End Get
 157.     End Property
 158.  
 159.     Private Shared Sub WriteUrlToMemoryMappedFile(ByVal URL As String)
 160.         Using SA As SECURITY_ATTRIBUTES = New SECURITY_ATTRIBUTES
 161.             Dim OK As Boolean
 162.             SA.bInheritHandle = False
 163.             Try
 164.                 OK = NativeMethods.ConvertStringSecurityDescriptorToSecurityDescriptor("D:(A;;GA;;;CO)(A;;GR;;;AU)", 1, SA.lpSecurityDescriptor, IntPtr.Zero)
 165.             Catch exception As EntryPointNotFoundException
 166.                 SA.lpSecurityDescriptor = IntPtr.Zero
 167.             Catch exception2 As DllNotFoundException
 168.                 SA.lpSecurityDescriptor = IntPtr.Zero
 169.             End Try
 170.             If Not OK Then
 171.                 SA.lpSecurityDescriptor = IntPtr.Zero
 172.             End If
 173.             Dim hFile As New HandleRef(Nothing, -1)
 174.             FirstInstanceMemoryMappedFileHandle = New SafeFileHandle(UnsafeNativeMethods.CreateFileMapping(hFile, SA, 4, 0, (URL.Length + 1) * 2, MemoryMappedID), True)
 175.             If FirstInstanceMemoryMappedFileHandle.IsInvalid Then
 176.                 Throw New Exception("Can't get memory mapped file")
 177.             End If
 178.         End Using
 179.  
 180.         Dim P As IntPtr
 181.         Dim HR As HandleRef
 182.         Try
 183.             HR = New HandleRef(Nothing, FirstInstanceMemoryMappedFileHandle.DangerousGetHandle)
 184.             P = UnsafeNativeMethods.MapViewOfFile(HR, 2, 0, 0, 0)
 185.             If P = IntPtr.Zero Then
 186.                 Throw New Exception("Can't get memory mapped file")
 187.             End If
 188.             Dim Chars As Char() = URL.ToCharArray
 189.             Marshal.Copy(Chars, 0, P, Chars.Length)
 190.         Finally
 191.             If P <> IntPtr.Zero Then
 192.                 HR = New HandleRef(Nothing, P)
 193.                 UnsafeNativeMethods.UnmapViewOfFile(HR)
 194.             End If
 195.         End Try
 196.     End Sub
 197.  
 198.     Private Shared Function ReadUrlFromMemoryMappedFile() As String
 199.         Using SFH As New SafeFileHandle(UnsafeNativeMethods.OpenFileMapping(4, False, MemoryMappedID), True)
 200.             If SFH.IsInvalid Then Return Nothing
 201.             Dim P As IntPtr
 202.             Dim HR As HandleRef
 203.             Try
 204.                 HR = New HandleRef(Nothing, SFH.DangerousGetHandle)
 205.                 P = UnsafeNativeMethods.MapViewOfFile(HR, 4, 0, 0, 0)
 206.                 If P = IntPtr.Zero Then
 207.                     Throw New Exception("Can't get memory mapped file")
 208.                 End If
 209.                 Return Marshal.PtrToStringUni(P)
 210.             Finally
 211.                 If P <> IntPtr.Zero Then
 212.                     HR = New HandleRef(Nothing, P)
 213.                     UnsafeNativeMethods.UnmapViewOfFile(HR)
 214.                 End If
 215.             End Try
 216.         End Using
 217.     End Function
 218.  
 219. End Class

dùng nó

Code: Select all

 1. Public Class Form1
 2.  
 3.     Shared Sub Main(ByVal Args() As String)
 4.         SingleInstanceApplication.Run(Args, AddressOf Start, AddressOf StartNextInstance)
 5.     End Sub
 6.  
 7.     Private Shared Sub Start(ByVal Args() As String)
 8.         Application.EnableVisualStyles()
 9.         Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(False)
 10.         Application.Run(New Form1)
 11.     End Sub
 12.  
 13.     Private Shared Sub StartNextInstance(ByVal Args() As String)
 14.         MessageBox.Show("StartNextInstance")
 15.         MessageBox.Show(Args.Length)
 16.     End Sub
 17.  
 18. End Class

khi instance 2 chạy , nó sẽ được tắt và instance 1 chạy thủ tục StartNextInstance(ByVal Args() As String)User avatar
1045007
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 551
Joined: Mon 09/06/2008 3:35 pm
Location: TP Cần Thơ
Has thanked: 2 times
Been thanked: 64 times
Contact:

Re: Tạo chương trình chỉ chạy 1 instance 1 lúc

Postby 1045007 » Wed 25/06/2008 5:35 pm

Cám ơn Kỳ Nam nhé, tôi đang làm cái này nhưng trước đó không biết làm sao :D
Xếp hình cổ điển for Android-https://play.google.com
♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀

User avatar
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 1641
Joined: Wed 16/04/2008 11:25 am
Location: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 times
Contact:

Re: Tạo chương trình chỉ chạy 1 instance 1 lúc

Postby clarkkent » Fri 27/06/2008 2:43 pm

Đọc không hiểu cho lắm, nhưng muốn chuơng trình chỉ chạy 1 instance thì có 1 cách rất đơn giản là trong Properties của Project ta check vào Make single instance application
• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

User avatar
Kỳ Nam
Guru
Guru
Posts: 510
Joined: Sun 12/08/2007 8:47 pm
Location: Qui Nhơn
Been thanked: 1 time
Contact:

Re: Tạo chương trình chỉ chạy 1 instance 1 lúc

Postby Kỳ Nam » Sun 29/06/2008 2:47 pm

Mới phát hiện ra 1 cái

Code: Select all

 1.    Shared Sub Main(ByVal Args() As String)
 2.         SingleInstanceApplication.Run(Args, AddressOf Start, AddressOf StartNextInstance)
 3.     End Sub
 4.  
 5.     Private Shared Sub Start(ByVal Args() As String)
 6.     End Sub
 7.  
 8.     Private Shared Sub StartNextInstance(ByVal Args() As String)
 9.     End Sub

-> thủ tục Start() và StartNextInstance() không nằm chung 1 thread

-> đây sẽ là vấn đề nếu bạn viết ct dùng chủ yếu WindowsForm

Dùng class đây để gọi method trong 1 thread

Code: Select all

 1. Imports System.Windows.Forms
 2. <System.ComponentModel.ToolboxItem(False)> Public NotInheritable Class ThreadManagerControl
 3.     Inherits Control
 4.     Public Sub New()
 5.         CreateHandle()
 6.     End Sub
 7. End Class

Dùng nó

Code: Select all

 1. Public Delegate Sub EntryPoint(ByVal Args() As String)
 2.     Private Shared TMC As ThreadManagerControl
 3.  
 4.     Shared Sub Main(ByVal Args() As String)
 5.         SingleInstanceApplication.Run(Args, AddressOf Start, AddressOf StartNextInstance)
 6.     End Sub
 7.  
 8.     Private Shared Sub Start(ByVal Args() As String)
 9.         TMC = New ThreadManagerControl
 10.     End Sub
 11.  
 12.     Private Shared Sub StartNextInstanceAdapter(ByVal Args() As String)
 13.         TMC.Invoke(New EntryPoint(AddressOf StartNextInstance), Args)
 14.     End Sub
 15.  
 16.     Private Shared Sub StartNextInstance(ByVal Args() As String)
 17.         'code ở đây
 18.     End Sub

-> Start() và StartNextInstance() sẽ chạy trên cùng thread

Yêu cầu là trên thread của Start() đã có 1 Standard Message Loop , tức là bạn có gọi Application.Run() trong method Start()

anh17d4
Posts: 5
Joined: Sun 27/07/2008 2:32 pm

Re: Tạo chương trình chỉ chạy 1 instance 1 lúc

Postby anh17d4 » Sun 27/07/2008 10:46 pm

Em muốn làm một ứng dụng như Kỳ Nam hướng dẫn trên VB 6.0 không biết có thể xem ví dụ cụ thể hơn không? [-O<

tienlbhoc
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 415
Joined: Sat 14/07/2007 10:06 pm
Location: Hà Nội
Been thanked: 1 time

Re: Tạo chương trình chỉ chạy 1 instance 1 lúc

Postby tienlbhoc » Sun 26/10/2008 7:16 am

hix , bác kỳ nam hướng dẫn cho c# mà code toàn vb.net thế này :( , bác có thể đóng gói thành file exe ví dụ trên được không , mấy cái dịch code vb.net sang c# không tốt bằng dịch ngược file exe sang mã c# đâu :)
Diễn đàn và blog phần mềm tự làm :
http://my.opera.com/DienDanTienlbhoc/forums/
http://my.opera.com/tienlbhoc/blog/

tienlbhoc
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 415
Joined: Sat 14/07/2007 10:06 pm
Location: Hà Nội
Been thanked: 1 time

Re: Tạo chương trình chỉ chạy 1 instance 1 lúc

Postby tienlbhoc » Sun 26/10/2008 8:34 am

He he , tìm trên code project được rồi nè , code ngắn hơn bác kỳ nam mà c# chính cống , không biết gì thì cứ bê vào mà dùng :D
http://www.codeproject.com/KB/cs/singleinstance.aspx

Code: Select all

 1. using System;
 2. using System.Windows.Forms;
 3. using System.Runtime.InteropServices;
 4. using System.Text;
 5. using System.Diagnostics;
 6. using System.Threading;
 7. using System.Reflection;
 8. using System.IO;
 9.  
 10. namespace SingleInstance
 11. {
 12.     /// <summary>
 13.     /// Summary description for SingleApp.
 14.     /// </summary>
 15.     public class SingleApplication
 16.     {
 17.         /// <summary>
 18.         /// Imports
 19.         /// </summary>
 20.    
 21.         [DllImport("user32.dll")]
 22.         private static extern int ShowWindow(IntPtr hWnd, int nCmdShow);
 23.  
 24.         [DllImport("user32.dll")]
 25.         private static extern int SetForegroundWindow(IntPtr hWnd);
 26.  
 27.         [DllImport("user32.dll")]
 28.         private static extern int IsIconic(IntPtr hWnd);
 29.  
 30.         /// <summary>
 31.         /// GetCurrentInstanceWindowHandle
 32.         /// </summary>
 33.         /// <returns></returns>
 34.         private static IntPtr GetCurrentInstanceWindowHandle()
 35.         {    
 36.             IntPtr hWnd = IntPtr.Zero;
 37.             Process process = Process.GetCurrentProcess();
 38.             Process[] processes = Process.GetProcessesByName(process.ProcessName);
 39.             foreach(Process _process in processes)
 40.             {
 41.                 // Get the first instance that is not this instance, has the
 42.                 // same process name and was started from the same file name
 43.                 // and location. Also check that the process has a valid
 44.                 // window handle in this session to filter out other user's
 45.                 // processes.
 46.                 if (_process.Id != process.Id &&
 47.                     _process.MainModule.FileName == process.MainModule.FileName &&
 48.                     _process.MainWindowHandle != IntPtr.Zero)    
 49.                 {
 50.                     hWnd = _process.MainWindowHandle;
 51.                     break;
 52.                 }
 53.             }
 54.             return hWnd;
 55.         }
 56.         /// <summary>
 57.         /// SwitchToCurrentInstance
 58.         /// </summary>
 59.         private static void SwitchToCurrentInstance()
 60.         {    
 61.             IntPtr hWnd = GetCurrentInstanceWindowHandle();
 62.             if (hWnd != IntPtr.Zero)    
 63.             {    
 64.                 // Restore window if minimised. Do not restore if already in
 65.                 // normal or maximised window state, since we don't want to
 66.                 // change the current state of the window.
 67.                 if (IsIconic(hWnd) != 0)
 68.                 {
 69.                     ShowWindow(hWnd, SW_RESTORE);
 70.                 }
 71.  
 72.                 // Set foreground window.
 73.                 SetForegroundWindow(hWnd);
 74.             }
 75.         }
 76.  
 77.         /// <summary>
 78.         /// Execute a form base application if another instance already running on
 79.         /// the system activate previous one
 80.         /// </summary>
 81.         /// <param name="frmMain">main form</param>
 82.         /// <returns>true if no previous instance is running</returns>
 83.         public static bool Run(System.Windows.Forms.Form frmMain)
 84.         {
 85.             if(IsAlreadyRunning())
 86.             {
 87.                 //set focus on previously running app
 88.                 SwitchToCurrentInstance();
 89.                 return false;
 90.             }
 91.             Application.Run(frmMain);
 92.             return true;
 93.         }
 94.  
 95.         /// <summary>
 96.         /// for console base application
 97.         /// </summary>
 98.         /// <returns></returns>
 99.         public static bool Run()
 100.         {
 101.             if(IsAlreadyRunning())
 102.             {
 103.                 return false;
 104.             }
 105.             return true;
 106.         }
 107.  
 108.         /// <summary>
 109.         /// check if given exe alread running or not
 110.         /// </summary>
 111.         /// <returns>returns true if already running</returns>
 112.         private static bool IsAlreadyRunning()
 113.         {
 114.             string strLoc = Assembly.GetExecutingAssembly().Location;
 115.             FileSystemInfo fileInfo = new FileInfo(strLoc);
 116.             string sExeName = fileInfo.Name;
 117.             bool bCreatedNew;
 118.  
 119.             mutex = new Mutex(true, "Global\\"+sExeName, out bCreatedNew);
 120.             if (bCreatedNew)
 121.                 mutex.ReleaseMutex();
 122.  
 123.             return !bCreatedNew;
 124.         }
 125.        
 126.         static Mutex mutex;
 127.         const int SW_RESTORE = 9;
 128.     }
 129. }


Sử dụng code rất dễ chỉ cần thế này nếu là ứng dụng winapp

Code: Select all

 1. static void Main()
 2. {
 3.    SingleInstance.SingleApplication.Run(new FrmMain());
 4. }


Nếu là ứng dụng console thì:

Code: Select all

 1. static void Main()
 2. {
 3.    if(SingleInstance.SingleApplication.Run() == false)
 4.    {
 5.       return;
 6.    }
 7.    //Write your program logic here
 8. }
Diễn đàn và blog phần mềm tự làm :
http://my.opera.com/DienDanTienlbhoc/forums/
http://my.opera.com/tienlbhoc/blog/

User avatar
Kỳ Nam
Guru
Guru
Posts: 510
Joined: Sun 12/08/2007 8:47 pm
Location: Qui Nhơn
Been thanked: 1 time
Contact:

Re: Tạo chương trình chỉ chạy 1 instance 1 lúc

Postby Kỳ Nam » Sun 26/10/2008 8:44 am

cái đó chỉ hiện được window lên thôi , còn instance 1 đâu có biết được là instance 2 đã được chạy , và instance 1 cũng 0 nhận được tham số mới

tienlbhoc
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 415
Joined: Sat 14/07/2007 10:06 pm
Location: Hà Nội
Been thanked: 1 time

Re: Tạo chương trình chỉ chạy 1 instance 1 lúc

Postby tienlbhoc » Sun 26/10/2008 8:46 am

Ừm , cái này nếu dùng notify icon thì cũng không hiện lên được , bác kỳ nam đóng gói chỗ kia vào thành 1 file exe đi :D
Diễn đàn và blog phần mềm tự làm :
http://my.opera.com/DienDanTienlbhoc/forums/
http://my.opera.com/tienlbhoc/blog/

User avatar
Kỳ Nam
Guru
Guru
Posts: 510
Joined: Sun 12/08/2007 8:47 pm
Location: Qui Nhơn
Been thanked: 1 time
Contact:

Re: Tạo chương trình chỉ chạy 1 instance 1 lúc

Postby Kỳ Nam » Sun 26/10/2008 8:59 am

bận rồi , đang sửa soft , chắc tuần nữa mới xong , hậu quả của ngày xưa kém cỏi viết code dính liền UI với các thuật toán

tui còn 1 class nhiều chức năng hơn code ở trên ( gồm app 1 instance , splash screen , tắt chương trình khi tất cả form đã đóng ) , xịn hơn vb app model , rất dễ dùng , sẽ pót lúc rảnh , hê chờ nhe

tienlbhoc
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 415
Joined: Sat 14/07/2007 10:06 pm
Location: Hà Nội
Been thanked: 1 time

Re: Tạo chương trình chỉ chạy 1 instance 1 lúc

Postby tienlbhoc » Mon 27/10/2008 1:09 pm

Chờ bác thì biết bao giờ mới xong :D , hôm trước bảo bao giờ có bộ gõ thì sẽ cho em xem cái khai báo sendInput cho unicode mà giờ vẫn chưa có (chưa có bộ gõ) , với cả code bác em dùng phần mềm dịch chạy lỗi chả hiểu lắm :D ,đành phải tự thân vận động , em đã tìm được :
http://www.hvaonline.net/hvaonline/posts/list/24286.hva
Nhưng code trên nó lại hiện thông báo , mà em cần là active cơ nên sửa lại tí :

Code: Select all

 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Windows.Forms;
 4. using System.Threading;
 5. using Microsoft.Win32;
 6. using System.Runtime.InteropServices;
 7. using System.Diagnostics;
 8. using Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices;
 9.  
 10.  
 11. namespace Lab
 12. {
 13.     static class Program
 14.     {
 15.         /// <summary>
 16.         /// The main entry point for the application.
 17.         /// </summary>
 18.         static Form1 form1;
 19.         [STAThread]
 20.         static void Main()
 21.         {
 22.             Application.EnableVisualStyles();
 23.             Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
 24.             SingleInstance.Run(form1=new Form1(),new StartupNextInstanceEventHandler(StartupNextInstanceHandler));
 25.         }
 26.         public static void StartupNextInstanceHandler(object sender, StartupNextInstanceEventArgs e)
 27.         {
 28.             form1.Show(); [b]// chính là cái này [/b]
 29.         }
 30.     }
 31. }

Nhưng lại có 1 vấn đề là khi chạy instance mới nó new Form1() , chưa chạy nó đã tắt luôn nên thành ra 2 cái icon ở khay hệ thống ( dùng chuột chỉ vào cái mới tạo đã tắt ngay thì mới mất ). Nên phải khắc phục bằng hide cái icon notify khi khởi động , đến lúc sự kiện shown (form không bị cản trở khi khởi động và đã load đầy đủ) , thì mới show nó

Code: Select all

 1.        private void Form1_Shown(object sender, EventArgs e)
 2.         {
 3.             this.notifyIcon1.Visible = true;
 4.         }

Vậy là giải quyết được trọn vẹn vấn đề ;)
Đây là ứng dụng mẫu (dùng reflector mà dịch ra mã nguồn) , khi bật nó lên sẽ có 1 text , bạn gõ lộn tùng bậy vào đó :D , rồi bấm nút ẩn để ẩn nó đi .
Rồi giờ kích vào file đó 1 phát nữa (chạy instance thứ 2) , nó sẽ hiện lại cửa sổ cũ (giống hệt vb.net cái single instance) , bằng chứng đó là cửa sổ cũ là ở chỗ , bạn vừa nãy gõ text gì thì cửa sổ đó cũng có text đó
http://www.mediafire.com/?zjw5la20i0j

Bác Kỳ Nam cho em cái khai báo sendInput Unicode đi , cái có IntPtr ấy , em hiện giờ khai báo kiểu 2 hàm trùng tên có tham số riêng cho 32 và 64 bit , cứ phải kiểm tra môi trường 32 bit hay 64 bit để gọi phương thức send . Lên môi trường 128 bit chẳng hạn lại phải thêm mấy dòng ;;)
Diễn đàn và blog phần mềm tự làm :
http://my.opera.com/DienDanTienlbhoc/forums/
http://my.opera.com/tienlbhoc/blog/

dllcoder
Posts: 9
Joined: Mon 20/10/2008 10:39 pm

Re: Tạo chương trình chỉ chạy 1 instance 1 lúc

Postby dllcoder » Mon 27/10/2008 2:34 pm

Bài viết hay quá, mình cũng đang không biết làm cái này thế nào :)
------------
Thanks all!

User avatar
Kỳ Nam
Guru
Guru
Posts: 510
Joined: Sun 12/08/2007 8:47 pm
Location: Qui Nhơn
Been thanked: 1 time
Contact:

Re: Tạo chương trình chỉ chạy 1 instance 1 lúc

Postby Kỳ Nam » Wed 29/10/2008 3:40 pm

sendinput nè , giờ mà chưa xong hẻ

cái gì 0 cần thì bỏ đi

Code: Select all

 1.  
 2.         Public Declare Sub keybd_event Lib "User32.dll" (ByVal VirtualKey As VK, ByVal Scan As Byte, ByVal Flags As KeyEventFlag, ByVal dwExtraInfo As IntPtr)
 3.  
 4.     Public Enum VK As Byte
 5.         Lbutton = 1
 6.         Rbutton = 2
 7.         Cancel0 = 3
 8.         Mbutton = 4
 9.         Xbutton1 = 5
 10.         Xbutton2 = 6
 11.         Back = 8
 12.         Tab = 9
 13.         Clear = 12
 14.         Enter = 13
 15.         [Return] = 13
 16.         Shift = 16
 17.         Control = 17
 18.         Menu = 18
 19.         Pause = 19
 20.         Capital = 20
 21.         Hangeul = 21
 22.         Hangul = 21
 23.         Kana = 21
 24.         Junja = 23
 25.         Final = 24
 26.         Hanja = 25
 27.         Kanji = 25
 28.         Escape = 27
 29.         Convert = 28
 30.         Nonconvert = 29
 31.         Accept = 30
 32.         Modechange = 31
 33.         Space = 32
 34.         Prior = 33
 35.         [Next] = 34
 36.         [End] = 35
 37.         Home = 36
 38.         Left = 37
 39.         Up = 38
 40.         Right = 39
 41.         Down = 40
 42.         [Select] = 41
 43.         Print = 42
 44.         Execute = 43
 45.         Snapshot = 44
 46.         Insert = 45
 47.         Delete = 46
 48.         Help = 47
 49.         D0 = 48
 50.         D1 = 49
 51.         D2 = 50
 52.         D3 = 51
 53.         D4 = 52
 54.         D5 = 53
 55.         D6 = 54
 56.         D7 = 55
 57.         D8 = 56
 58.         D9 = 57
 59.         A = 65
 60.         B = 66
 61.         C = 67
 62.         D = 68
 63.         E = 69
 64.         F = 70
 65.         G = 71
 66.         H = 72
 67.         I = 73
 68.         J = 74
 69.         K = 75
 70.         L = 76
 71.         M = 77
 72.         N = 78
 73.         O = 79
 74.         P = 80
 75.         Q = 81
 76.         R = 82
 77.         S = 83
 78.         T = 84
 79.         U = 85
 80.         V = 86
 81.         W = 87
 82.         X = 88
 83.         Y = 89
 84.         Z = 90
 85.         LWin = 91
 86.         RWin = 92
 87.         Apps = 93
 88.         Sleep = 95
 89.         Numpad0 = 96
 90.         Numpad1 = 97
 91.         Numpad2 = 98
 92.         Numpad3 = 99
 93.         Numpad4 = 100
 94.         Numpad5 = 101
 95.         Numpad6 = 102
 96.         Numpad7 = 103
 97.         Numpad8 = 104
 98.         Numpad9 = 105
 99.         Multiply = 106
 100.         Add = 107
 101.         Separator = 108
 102.         Subtract = 109
 103.         [Decimal] = 110
 104.         Divide = 111
 105.         F1 = 112
 106.         F2 = 113
 107.         F3 = 114
 108.         F4 = 115
 109.         F5 = 116
 110.         F6 = 117
 111.         F7 = 118
 112.         F8 = 119
 113.         F9 = 120
 114.         F10 = 121
 115.         F11 = 122
 116.         F12 = 123
 117.         F13 = 124
 118.         F14 = 125
 119.         F15 = 126
 120.         F16 = 127
 121.         F17 = 128
 122.         F18 = 129
 123.         F19 = 130
 124.         F20 = 131
 125.         F21 = 132
 126.         F22 = 133
 127.         F23 = 134
 128.         F24 = 135
 129.         Numlock = 144
 130.         Scroll = 145
 131.         OemFjJisho = 146
 132.         OemNecEqual = 146
 133.         OemFjMasshou = 147
 134.         OemFjTouroku = 148
 135.         OemFjLoya = 149
 136.         OemFjRoya = 150
 137.         LShift = 160
 138.         RShift = 161
 139.         LControl = 162
 140.         RControl = 163
 141.         LMenu = 164
 142.         RMenu = 165
 143.         BrowserBack = 166
 144.         BrowserForward = 167
 145.         BrowserRefresh = 168
 146.         BrowserStop = 169
 147.         BrowserSearch = 170
 148.         BrowserFavorites = 171
 149.         BrowserHome = 172
 150.         VolumeMute = 173
 151.         VolumeDown = 174
 152.         VolumeUp = 175
 153.         MediaNextTrack = 176
 154.         MediaPrevTrack = 177
 155.         MediaStop = 178
 156.         MediaPlayPause = 179
 157.         LaunchMail = 180
 158.         LaunchMediaSelect = 181
 159.         LaunchApp1 = 182
 160.         LaunchApp2 = 183
 161.         Oem1 = 186
 162.         OemPlus = 187
 163.         OemComma = 188
 164.         OemMinus = 189
 165.         OemPeriod = 190
 166.         Oem2 = 191
 167.         Oem3 = 192
 168.         Oem4 = 219
 169.         Oem5 = 220
 170.         Oem6 = 221
 171.         Oem7 = 222
 172.         Oem8 = 223
 173.         OemAx = 225
 174.         Oem102 = 226
 175.         IcoHelp = 227
 176.         Ico00 = 228
 177.         Processkey = 229
 178.         IcoClear = 230
 179.         Packet = 231
 180.         OemReset = 233
 181.         OemJump = 234
 182.         OemPa1 = 235
 183.         OemPa2 = 236
 184.         OemPa3 = 237
 185.         OemWsctrl = 238
 186.         OemCusel = 239
 187.         OemAttn = 240
 188.         OemFinish = 241
 189.         OemCopy = 242
 190.         OemAuto = 243
 191.         OemEnlw = 244
 192.         OemBacktab = 245
 193.         Attn = 246
 194.         Crsel = 247
 195.         Exsel = 248
 196.         Ereof = 249
 197.         Play = 250
 198.         Zoom = 251
 199.         Noname = 252
 200.         Pa1 = 253
 201.         OemClear = 254
 202.    End Enum
 203.  
 204.         Public Declare Function SendInput Lib "User32.dll" (ByVal nInputs As Integer, <MarshalAs(UnmanagedType.LPArray, ArraySubType:=UnmanagedType.Struct, SizeParamIndex:=0)> ByVal pInputs() As Structures.Input, ByVal cbSize As Integer) As UInteger
 205.  
 206.     <StructLayout(LayoutKind.Explicit)> Public Structure Input
 207.  
 208.         <FieldOffset(0)> Public Type As Enums.InputType
 209.         <FieldOffset(4)> Public KeyboardInput As KeyboardInput
 210.         <FieldOffset(4)> Public MouseInput As MouseInput
 211.         <FieldOffset(4)> Public HardwareInput As HardwareInput
 212.  
 213.         Public Function GetStructureSize() As Integer
 214.             Return Marshal.SizeOf(Me)
 215.         End Function
 216.  
 217.     End Structure
 218.  
 219.     <StructLayout(LayoutKind.Sequential)> Public Structure MouseInput
 220.         Public X As Integer
 221.         Public Y As Integer
 222.         Public MouseData As Integer
 223.         Public Flags As MouseEventFlag
 224.         Public Time As Integer
 225.         Public ExtraInfo As IntPtr
 226.     End Structure
 227.  
 228.     <StructLayout(LayoutKind.Sequential)> Public Structure KeyboardInput
 229.         Public VirtualKey As UShort
 230.         Public Scan As UShort
 231.         Public Flags As KeyEventFlag
 232.         Public Time As Integer
 233.         Public ExtraInfo As IntPtr
 234.     End Structure
 235.  
 236.     <StructLayout(LayoutKind.Sequential)> Public Structure HardwareInput
 237.         Public Msg As Integer
 238.         Public ParamL As Short
 239.         Public ParamH As Short
 240.     End Structure
 241.  
 242.     <Flags()> Public Enum KeyEventFlag
 243.         ExtendedKey = &H1
 244.         KeyUp = &H2
 245.         Unicode = &H4
 246.         ScanCode = &H8
 247.     End Enum


Code: Select all

 1.    Public Shared Sub SendKeysW(ByVal s As String)
 2.         Dim Inputs(s.Length * 2 - 1) As Input
 3.         Dim Input As Input
 4.         Input.Type = InputType.Keyboard
 5.  
 6.         Dim LastIndex As Integer = s.Length - 1
 7.         For i As Integer = 0 To LastIndex
 8.             Input.KeyboardInput.Scan = Convert.ToUInt16(s(i))
 9.             Input.KeyboardInput.Flags = KeyEventFlag.Unicode
 10.             Inputs(i * 2) = Input
 11.             Input.KeyboardInput.Flags = KeyEventFlag.Unicode Or KeyEventFlag.KeyUp
 12.             Inputs(i * 2 + 1) = Input
 13.         Next
 14.  
 15.         User32.SendInput(Inputs.Length, Inputs, Input.GetStructureSize)
 16.     End Sub


còn bộ gõ tui để dành rồi , mức ưu tiên bét , 0 có gì làm thì mới viết tiếp

tienlbhoc
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 415
Joined: Sat 14/07/2007 10:06 pm
Location: Hà Nội
Been thanked: 1 time

Re: Tạo chương trình chỉ chạy 1 instance 1 lúc

Postby tienlbhoc » Wed 29/10/2008 5:32 pm

sendinput làm rồi , nhưng không biết khai báo IntPtr , nên phải khai báo 2 hàm send cho 32 và 64 bit :(
Nhưng cái này

Code: Select all

 1.        <FieldOffset(0)> Public Type As Enums.InputType
 2.         <FieldOffset(4)> Public KeyboardInput As KeyboardInput
 3.         <FieldOffset(4)> Public MouseInput As MouseInput
 4.         <FieldOffset(4)> Public HardwareInput As HardwareInput

Không biết có thiếu không ? Vì trong 64 bit em phải khai báo là 8 cho cái FieldOffset này đó , hàm sendkey của dotnet bị liệt trong 64 bit , nếu đây là source lấy từ framework thì chắc chắn die :)

Code: Select all

 1. // hàm cho win 32
 2. [DllImport("user32.dll", EntryPoint = "SendInput", SetLastError = true)]
 3. static extern uint SendInput(uint nInputs, INPUT[] pInputs, int cbSize);
 4.  
 5. // hàm cho win 64
 6. [DllImport("user32.dll", EntryPoint = "SendInput", SetLastError = true)]
 7. static extern uint SendInput(uint nInputs, INPUT64[] pInputs, int cbSize);
 8. const int cross = 4, cross64 = 8;
 9. .....
 10. [StructLayout(LayoutKind.Explicit)]
 11. private struct INPUT
 12. {
 13. [FieldOffset(0)]
 14. public int type;
 15. [FieldOffset(cross)]
 16. public MOUSEINPUT mi;
 17. [FieldOffset(cross)]
 18. public KEYBDINPUT ki;
 19. [FieldOffset(cross)]
 20. public HARDWAREINPUT hi;
 21. }
 22. [StructLayout(LayoutKind.Explicit)]
 23. private struct INPUT64
 24. {
 25. [FieldOffset(0)]
 26. public int type;
 27. [FieldOffset(cross64)]
 28. public MOUSEINPUT mi;
 29. [FieldOffset(cross64)]
 30. public KEYBDINPUT ki;
 31. [FieldOffset(cross64)]
 32. public HARDWAREINPUT hi;
 33. }
Last edited by tienlbhoc on Wed 29/10/2008 5:55 pm, edited 5 times in total.
Diễn đàn và blog phần mềm tự làm :
http://my.opera.com/DienDanTienlbhoc/forums/
http://my.opera.com/tienlbhoc/blog/

User avatar
tiger86love102
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 610
Joined: Sun 19/10/2008 1:10 am
Location: http://ready.vn
Has thanked: 4 times
Been thanked: 21 times
Contact:

Re: Tạo chương trình chỉ chạy 1 instance 1 lúc

Postby tiger86love102 » Wed 29/10/2008 5:46 pm

Mình mới bắt đầu tự học VB.NET, thấy mấy bạn bàn luận cái ji mà sôi động thế, đọc cũng chẳng hiểu ji cả. :(
Cái Instance là cái ji vậy? Trong VB.NET có ko? :-S
Nó dùng để làm ji vậy các bạn? [-(
Đội bóng Ready
facebook.com/tiger86love102

User avatar
1045007
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 551
Joined: Mon 09/06/2008 3:35 pm
Location: TP Cần Thơ
Has thanked: 2 times
Been thanked: 64 times
Contact:

Re: Tạo chương trình chỉ chạy 1 instance 1 lúc

Postby 1045007 » Wed 29/10/2008 6:11 pm

Đây! của Kỳ Nhông cao cấp nhận dc tham số lần 2.
Cái này dành cho người mới tìm hiểu, 1 Instance nghĩa là 1 thể hiện
Xem:
http://www.caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=51&t=3862
Xếp hình cổ điển for Android-https://play.google.com
♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀

User avatar
tiger86love102
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 610
Joined: Sun 19/10/2008 1:10 am
Location: http://ready.vn
Has thanked: 4 times
Been thanked: 21 times
Contact:

Re: Tạo chương trình chỉ chạy 1 instance 1 lúc

Postby tiger86love102 » Thu 30/10/2008 3:34 pm

1045007 wrote:Đây! của Kỳ Nhông cao cấp nhận dc tham số lần 2.
Cái này dành cho người mới tìm hiểu, 1 Instance nghĩa là 1 thể hiện
Xem:
http://www.caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=51&t=3862


Quái thật em làm như bác bảo mà chẳng thấy hiện tượng ji khác biệt. Vẫn mỗi cái form trống trơn :-?
Em dùng VB.NET 2005 :-S
Đội bóng Ready
facebook.com/tiger86love102

tienlbhoc
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 415
Joined: Sat 14/07/2007 10:06 pm
Location: Hà Nội
Been thanked: 1 time

Re: Tạo chương trình chỉ chạy 1 instance 1 lúc

Postby tienlbhoc » Thu 30/10/2008 3:40 pm

dốt thế , build nó ra 1 file exe , nhấp chuột vào file đó nó ra cái form đương nhiên bình thường . Nếu giờ nhấp tiếp thì nó sẽ không ra cái chương trình khác (hiểu không) chỉ cho chạy 1 lần ứng dụng.
còn nếu không check thì nhấp bao nhiêu vào nó ra bấy nhiêu form
Diễn đàn và blog phần mềm tự làm :
http://my.opera.com/DienDanTienlbhoc/forums/
http://my.opera.com/tienlbhoc/blog/

User avatar
tiger86love102
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 610
Joined: Sun 19/10/2008 1:10 am
Location: http://ready.vn
Has thanked: 4 times
Been thanked: 21 times
Contact:

Re: Tạo chương trình chỉ chạy 1 instance 1 lúc

Postby tiger86love102 » Thu 30/10/2008 3:50 pm

Ah ra thế làm đc rồi =D>
Đã bao jo buid ji ji đâu mà biết, dám kêu em dốt :((
Giờ thì biết rồi, hết dốt rồi :))
Đội bóng Ready
facebook.com/tiger86love102

User avatar
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 1641
Joined: Wed 16/04/2008 11:25 am
Location: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 times
Contact:

Re: Tạo chương trình chỉ chạy 1 instance 1 lúc

Postby clarkkent » Fri 17/04/2009 1:04 pm

bắt chước VB6...

Code: Select all

 1. Public Class Form1
 2.     Function PrevInstance() As Boolean
 3.         If UBound(Diagnostics.Process.GetProcessesByName(Diagnostics.Process.GetCurrentProcess.ProcessName)) > 0 Then
 4.             Return True
 5.         Else
 6.             Return False
 7.         End If
 8.     End Function
 9.  
 10.     Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 11.         If PrevInstance() Then
 12.             MsgBox("Chạy chi 2 lần dữ vậy!!!")
 13.             End
 14.         End If
 15.     End Sub
 16. End Class
• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...


Return to “[.NET] Bài viết hướng dẫn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests