• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[C#]Xem tập tin ẩn trong 1 thư mục

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

User avatar
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 330
Joined: Wed 26/03/2008 6:32 pm
Location: ONLYSOFT
Been thanked: 8 times

[C#]Xem tập tin ẩn trong 1 thư mục

Postby onlysoft » Fri 06/06/2008 10:31 pm

Thủ thuật: Xem tập tin ẩn trong 1 thư mục
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Xem tập tin ẩn trong 1 thư mục

Ứng dụng console dùng để xem các tập tin ẩn trong một thư mục bất kỳ do người dùng nhập vào:

Code: Select all

 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Text;
 4. using System.IO;
 5.  
 6. namespace ReadHiddenFiles
 7. {
 8. class Program
 9. {
 10. static void Main(string[] args)
 11. {
 12. Console.Write("Nhap duong dan den thu muc muon xem:");
 13. string duongdan = Console.ReadLine(); //nhập đường dẫn
 14. DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(duongdan); // khởi tạo đối tượng DirectoryInfo trỏ đến đường dẫn vừa nhập vào
 15. FileInfo[] fi = di.GetFiles(); //khởi tạo mảng đối tượng FileInfo nhận lấy mảng các tập tin từ phương thức GetFiles()
 16. foreach (FileInfo f in fi) // duyệt qua từng tập tin trong mảng tập tin FileInfo, nếu tập tin có thuộc tính ẩn thì mới in ra Full Name của nó
 17. {
 18. if (f.Attributes.ToString().Contains(FileAttributes.Hidden.ToString()))
 19. Console.WriteLine(f.FullName);
 20. }
 21. }
 22. }
 23. }


:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

Return to “[.NET] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests