• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Mã nguồn các ứng dụng về quản lý

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

boy1234
Guru
Guru
Bài viết: 448
Ngày tham gia: T.Hai 13/10/2008 3:12 pm
Đến từ: Dĩ An - Bình Dương
Been thanked: 32 time

[VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Gửi bàigửi bởi boy1234 » T.Bảy 04/12/2010 9:36 am

Tên chương trình: Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng
Ngôn ngữ lập trình: VB.NET
Tác giả: boy1234
Chức năng: Quản lý bán hàng của các nhân viên ở từng chi nhánh - Chương trình được viết theo mô hình 3 lớp


Chương trình được viết dựa trên mô hình 3 lớp nên chưa chú trọng về tính logic trong quản lý. :D

- Chương trình được phân quyền đơn giản:
+ Quản trị: toàn quyền.
+ User: được thao tác trên 2 form bán hàng.

- Chương trình được viết bằng VB.NET(2008) kết nối Sql Server 2005

- Vui lòng chạy đoạn Script file ScriptCreateDBJessup.sql trong thư mục \ProjectJessup\ProjectJessup\Database để tạo DB.

- Đăng nhập với UserName: admin - PassWord: admin (toàn quyền) hoặc huyhien - hh (Có thể xem trong DB - Table Employee_Details.

- Phần báo cáo chưa làm. :D
Tập tin đính kèm
untitled.PNG
untitled1.PNG
untitled2.PNG
ProjectJessup.rar
(1.41 MiB) Đã tải 9464 lần


Dạo này nghiện honda SS50

perfect314079
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 57
Ngày tham gia: T.Bảy 18/12/2010 12:19 am
Has thanked: 10 time

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Gửi bàigửi bởi perfect314079 » T.Tư 22/12/2010 11:04 am

Bạn boy1234 ơi mình dùng user và password như bạn hướng dẫn nhưng đều không được.

boy1234
Guru
Guru
Bài viết: 448
Ngày tham gia: T.Hai 13/10/2008 3:12 pm
Đến từ: Dĩ An - Bình Dương
Been thanked: 32 time

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Gửi bàigửi bởi boy1234 » T.Tư 22/12/2010 11:23 am

Bạn chạy tạo Database JesupDB chưa?
Mở sql server 2005 chép đoạn code dưới vào nhấn F5 chạy tạo Database nhé!
 1. ----------------------------------------------
 2. --            CREATE DB JessupDB            --
 3. ----------------------------------------------                
 4. USE master
 5. GO
 6. IF EXISTS(SELECT * FROM sysdatabases WHERE name= 'JessupDB')
 7.     DROP DATABASE JessupDB
 8. GO
 9. -----------------------------------------------
 10. CREATE DATABASE JessupDB
 11. GO
 12. SET DATEFORMAT dmy
 13. GO
 14.  
 15. USE JessupDB
 16. GO
 17.  
 18. CREATE TABLE Region
 19. (
 20.     RegionID        nvarchar(7) CONSTRAINT pk_RegionID PRIMARY KEY,
 21.     RegionDesc      nvarchar(200)          
 22. )
 23.  
 24. CREATE TABLE Employee_Details
 25. (
 26.     EmpID           nvarchar(7) CONSTRAINT pk_Employee PRIMARY KEY,
 27.     RegionID        nvarchar(7) CONSTRAINT fk_RegionID FOREIGN KEY REFERENCES Region(RegionID),
 28.     Firstname       nvarchar(20) NOT NULL,
 29.     Lastname        nvarchar(20) NOT NULL,
 30.     Department      nvarchar(30) NOT NULL,
 31.     Designation     nvarchar(30) NOT NULL,
 32.     Address         nvarchar(50),
 33.     City            nvarchar(30),
 34.     State           nvarchar(20),
 35.     Zip             nvarchar(10),
 36.     Phone           nvarchar(20),
 37.     Email           nvarchar(50),
 38.     Username        nvarchar(20),
 39.     PassLogin       nvarchar(18),
 40.     Permission      bit      
 41. )
 42. GO
 43.  
 44. CREATE TABLE Product_Details
 45. (
 46.     ProductCode     nvarchar(7) CONSTRAINT pk_Product PRIMARY KEY,
 47.     ProductDesc     nvarchar(50) NOT NULL,
 48.     ProductType     nvarchar(30) NOT NULL,
 49.     Unit_Price      INT CONSTRAINT chk_Unit_Price CHECK (Unit_Price>0),
 50. )
 51. GO
 52.  
 53. CREATE TABLE Scheme_Details
 54. (
 55.     SchemeID        nvarchar(7) CONSTRAINT pk_SchemeID PRIMARY KEY,
 56.     SchemeDesc      nvarchar(50) NOT NULL,
 57.     ProductCode     nvarchar(7) CONSTRAINT fk_ProductCode FOREIGN KEY REFERENCES Product_Details(ProductCode),
 58.     DiscPercentage  INT CONSTRAINT chk_DiscPercentage CHECK (DiscPercentage>= 0 AND DiscPercentage<= 100),
 59.     CompProCode     nvarchar(7),
 60.     CompProPrice    INT
 61. )
 62. GO
 63.  
 64. CREATE TABLE WholeSaler_Details
 65. (
 66.     DealerID        nvarchar(7) CONSTRAINT pk_Dealer PRIMARY KEY,
 67.     RegionID        nvarchar(7) CONSTRAINT fk_ReID FOREIGN KEY REFERENCES Region(RegionID),
 68.     FullName        nvarchar(30) NOT NULL,
 69.     Address         nvarchar(50) NOT NULL,
 70.     City            nvarchar(30) NOT NULL,
 71.     State           nvarchar(20),
 72.     Zip             nvarchar(10),
 73.     Phone           nvarchar(20)
 74. )
 75. GO
 76.  
 77. CREATE TABLE SalesData
 78. (
 79.     SalesDataID     nvarchar(7) CONSTRAINT pk_SalesDataID PRIMARY KEY,
 80.     Date_SD         datetime,
 81.     DealerID        nvarchar(7) CONSTRAINT fk_DealerID FOREIGN KEY REFERENCES WholeSaler_Details(DealerID)
 82. )
 83. GO
 84.  
 85. CREATE TABLE SalesData_Details
 86. (
 87.     SDD_ID          nvarchar(7) CONSTRAINT pk_SDD_ID PRIMARY KEY,
 88.     SalesDataID     nvarchar(7) CONSTRAINT fk_SalesDataID FOREIGN KEY REFERENCES SalesData(SalesDataID),
 89.     ProductCode     nvarchar(7) CONSTRAINT fk_ProductC FOREIGN KEY REFERENCES Product_Details(ProductCode),
 90.     Quantity        INT CONSTRAINT chk_Q CHECK (Quantity>0),
 91.     PricePerUnit    INT CONSTRAINT chk_PricePerUnit CHECK (PricePerUnit> 0)
 92. )
 93. GO
 94.  
 95. CREATE TABLE Promotional_Scheme
 96. (
 97.     PromID          nvarchar(7) CONSTRAINT pk_PromID PRIMARY KEY,
 98.     Date_PS         datetime,
 99.     DealerID        nvarchar(7) CONSTRAINT fk_DlID FOREIGN KEY REFERENCES WholeSaler_Details(DealerID)
 100. )
 101. GO
 102.  
 103. CREATE TABLE P_Scheme_Details
 104. (
 105.     PSD_ID          nvarchar(7) CONSTRAINT pk_PSD_ID PRIMARY KEY,
 106.     PromID          nvarchar(7) CONSTRAINT fk_PromID FOREIGN KEY REFERENCES Promotional_Scheme(PromID),
 107.     ProductCode     nvarchar(7) CONSTRAINT fk_ProCode FOREIGN KEY REFERENCES Product_Details(ProductCode),
 108.     Quantity        INT CONSTRAINT chk_Quantity CHECK (Quantity> 0),
 109.     PricePerUnit    INT CONSTRAINT chk_PricePUnit CHECK (PricePerUnit> 0),
 110.     DiscountAmount  INT CONSTRAINT chk_DiscountA CHECK (DiscountAmount>= 0),
 111.     SchemeID        nvarchar(7) CONSTRAINT fk_SchemeID FOREIGN KEY REFERENCES Scheme_Details(SchemeID),
 112.     CompProCode     nvarchar(7)
 113. )
 114. GO
 115.  
 116. -----------------------------------------------------------------------
 117. --                   CREATE FUNCTION Add ID Auto                     --
 118. -----------------------------------------------------------------------
 119. CREATE FUNCTION AddID(@makt CHAR(2))
 120. RETURNS CHAR(7)
 121. AS
 122. BEGIN
 123.     DECLARE @iMaso INT
 124.     DECLARE @vMaso VARCHAR(9)
 125.     IF @makt='RG' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(RegionID,5)) FROM Region)
 126.     IF @makt='EM' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(EmpID,5)) FROM Employee_Details)
 127.     IF @makt='PD' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(ProductCode,5)) FROM Product_Details)
 128.     IF @makt='SM' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(SchemeID,5)) FROM Scheme_Details)
 129.     IF @makt='WS' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(DealerID,5)) FROM WholeSaler_Details)
 130.     IF @makt='PR' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(PromID,5)) FROM Promotional_Scheme)
 131.     IF @makt='PS' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(PSD_ID,5)) FROM P_Scheme_Details)
 132.     IF @makt='SD' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(SalesDataID,5)) FROM SalesData)
 133.     IF @makt='ST' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(SDD_ID,5)) FROM SalesData_Details)
 134.     IF (@iMaso IS NULL) SET @vMaso= @makt+ CONVERT(VARCHAR(7),'00001')
 135.     ELSE
 136.     BEGIN
 137.         SET @iMaso= @iMaso+1
 138.         SET @vMaso= '0000'+ CONVERT(VARCHAR,@iMaso)
 139.         SET @vMaso= @makt+ RIGHT(@vMaso,5)
 140.     END
 141. RETURN @vMaso
 142. END
 143. GO
 144.  
 145. ALTER TABLE Region ADD CONSTRAINT def_Reg DEFAULT dbo.AddID('RG') FOR RegionID
 146. ALTER TABLE Employee_Details ADD CONSTRAINT def_Emp DEFAULT dbo.AddID('EM') FOR EmpID
 147. ALTER TABLE Product_Details ADD CONSTRAINT def_Pro DEFAULT dbo.AddID('PD') FOR ProductCode
 148. ALTER TABLE Scheme_Details ADD CONSTRAINT def_Sch DEFAULT dbo.AddID('SM') FOR SchemeID
 149. ALTER TABLE WholeSaler_Details ADD CONSTRAINT def_Who DEFAULT dbo.AddID('WS') FOR DealerID
 150. ALTER TABLE Promotional_Scheme ADD CONSTRAINT def_Prom DEFAULT dbo.AddID('PR') FOR PromID
 151. ALTER TABLE P_Scheme_Details ADD CONSTRAINT def_P_Scheme DEFAULT dbo.AddID('PS') FOR PSD_ID
 152. ALTER TABLE SalesData ADD CONSTRAINT def_SalesData DEFAULT dbo.AddID('SD') FOR SalesDataID
 153. ALTER TABLE SalesData_Details ADD CONSTRAINT def_SDD DEFAULT dbo.AddID('ST') FOR SDD_ID
 154. GO
 155.  
 156.  
 157. -----------------------------------------------------------------------
 158. --                            INSERT DATA                            --
 159. -----------------------------------------------------------------------
 160. INSERT Region(RegionDesc) VALUES(N'Trung tâm Jessup')
 161. INSERT Region(RegionDesc) VALUES(N'Miền Bắc')
 162. INSERT Region(RegionDesc) VALUES(N'Miền Trung')
 163. INSERT Region(RegionDesc) VALUES(N'Đông Nam Bộ')
 164. INSERT Region(RegionDesc) VALUES(N'Tây Nam Bộ')
 165. INSERT Region(RegionDesc) VALUES(N'Tây Nguyên')
 166. GO
 167.  
 168. INSERT Employee_Details(RegionID, Firstname, Lastname, Department, Designation, Address, City,
 169.                             State, Zip, Phone, Email, Username, PassLogin, Permission)
 170. VALUES('RG00001', N'Trương Ngọc', N'Hữu', N'IT', N'Quản trị IT', N'Thủ Đức', N'TP.HCM',
 171.                             N'TP.HCM', '01291-9495','090910111', <!-- e --><a href="mailto:'NgocHuu@gmail.com">'NgocHuu@gmail.com</a><!-- e -->', 'admin', 'admin', 1)
 172. INSERT Employee_Details(RegionID, Firstname, Lastname, Department, Designation, Address, City,
 173.                             State, Zip, Phone, Email, Username, PassLogin, Permission)
 174. VALUES('RG00001', N'Phách Phú', N'Thành', N'Kinh Doanh', N'Trưởng phòng', N'Biên Hòa', N'TP Biên Hòa',
 175.                             N'Đồng Nai', '09932-2121','092120102', <!-- e --><a href="mailto:'Phuthanh@yahoo.com">'Phuthanh@yahoo.com</a><!-- e -->', 'truongphong', 'chief', 1)
 176. INSERT Employee_Details(RegionID, Firstname, Lastname, Department, Designation, Address, City,
 177.                             State, Zip, Phone, Email, Username, PassLogin, Permission)
 178. VALUES('RG00003', N'Lê', N'Minh', N'Kinh Doanh', N'Nhân viên bán hàng', N'Thủ Đức', 'TP.HCM',
 179.                             N'TP.HCM', NULL,'091291212', <!-- e --><a href="mailto:'Leminh@gmail.com">'Leminh@gmail.com</a><!-- e -->', 'minh', '123', 0)
 180. INSERT Employee_Details(RegionID, Firstname, Lastname, Department, Designation, Address, City,
 181.                             State, Zip, Phone, Email, Username, PassLogin, Permission)
 182. VALUES('RG00002', N'Lưu Đức', N'Hòa', N'Kinh Doanh', N'Nhân viên bán hàng', N'Dĩ An', N'Bình Dương',
 183.                             N'Bình Dương', NULL,'092345682', <!-- e --><a href="mailto:'LuuDucHos@gmail.com">'LuuDucHos@gmail.com</a><!-- e -->', 'hoa', '456', 0)
 184. INSERT Employee_Details(RegionID, Firstname, Lastname, Department, Designation, Address, City,
 185.                             State, Zip, Phone, Email, Username, PassLogin, Permission)
 186. VALUES('RG00004', N'Trần Anh', N'Vũ', N'Kinh Doanh', N'Nhân viên tổng hợp', N'Thủ Đức', 'TP.HCM',
 187.                             N'TP.HCM', NULL,'090000009', <!-- e --><a href="mailto:'AnhVu@gmail.com">'AnhVu@gmail.com</a><!-- e -->', 'kuvu', 'chuoi', 0)
 188. INSERT Employee_Details(RegionID, Firstname, Lastname, Department, Designation, Address, City,
 189.                             State, Zip, Phone, Email, Username, PassLogin, Permission)
 190. VALUES('RG00002', N'Huy', N'Hiền', N'Kinh Doanh', N'Nhân viên học việc', N'Vũng Tàu', N'Vũng Tàu',
 191.                             N'Bà Rịa - Vũng Tàu', NULL, '00072-0192', <!-- e --><a href="mailto:'HuyHien@yahoo.com">'HuyHien@yahoo.com</a><!-- e -->', 'huyhien', 'hh', 0)
 192. GO
 193.  
 194. INSERT Product_Details(ProductDesc, ProductType, Unit_Price)
 195.     VALUES(N'Tivi LG 24" Plasma', N'LCD', 5000000)
 196. INSERT Product_Details(ProductDesc, ProductType, Unit_Price)
 197.     VALUES(N'Tivi LG 21"', N'CRT', 2500000)
 198. INSERT Product_Details(ProductDesc, ProductType, Unit_Price)
 199.     VALUES(N'Máy giặt Samsung - 7,6kg', N'Automatic', 4350000)
 200. INSERT Product_Details(ProductDesc, ProductType, Unit_Price)
 201.     VALUES(N'Đầu DVD Panasonic DMR-E87H', N'4MP - AVI', 1610000)
 202. INSERT Product_Details(ProductDesc, ProductType, Unit_Price)
 203.     VALUES(N'Bàn ủi Philip HD1172', N'Small', 230000)
 204. INSERT Product_Details(ProductDesc, ProductType, Unit_Price)
 205.     VALUES(N'Quạt Asian B400T', N'Để bàn', 120000)
 206. INSERT Product_Details(ProductDesc, ProductType, Unit_Price)
 207.     VALUES(N'Tivi Sony Bravia KLV-V26A10', N'24" - LCD', 7500000)
 208. INSERT Product_Details(ProductDesc, ProductType, Unit_Price)
 209.     VALUES(N'Tủ lạnh Toshiba GR-R21VPD', N'180 Lít', 3050000)
 210. GO
 211.  
 212. INSERT WholeSaler_Details(RegionID, FullName, Address, City, State, Zip, Phone)
 213.     VALUES('RG00003',N'Trung tâm Điện máy Nguyễn Kim', N'Sài Gòn', 'TP.HCM', 'TP.HCM', NULL, '0809091019')
 214. INSERT WholeSaler_Details(RegionID, FullName, Address, City, State, Zip, Phone)
 215.     VALUES('RG00003', N'Siêu thị Hoàn Vũ', N'Biên Hòa', N'Biên Hòa', N'Đồng Nai', '10909-1111', '06130301345')
 216. INSERT WholeSaler_Details(RegionID, FullName, Address, City, State, Zip, Phone)
 217.     VALUES('RG00002', N'Cửa hàng Điện gia dụng AAA', N'Nha Trang', N'Nha Trang', N'Khánh Hòa', NULL, '0129001290')
 218. INSERT WholeSaler_Details(RegionID, FullName, Address, City, State, Zip, Phone)
 219.     VALUES('RG00004', N'Shop Here', N'Trung tâm thương mại', N'Quận Ninh Kiều', N'Cần Thơ', '09191-7321', '0808099097')
 220. GO
 221.  
 222. INSERT Scheme_Details(SchemeDesc, ProductCode, DiscPercentage, CompProCode, CompProPrice)
 223.     VALUES(N'Khuyến mãi nhân 10 năm thành lập', 'PD00003', 2, 'PD00006', 120000)
 224. INSERT Scheme_Details(SchemeDesc, ProductCode, DiscPercentage, CompProCode, CompProPrice)
 225.     VALUES(N'Khách hàng lâu năm', N'PD00001', 5, 'No Item', 0)
 226. INSERT Scheme_Details(SchemeDesc, ProductCode, DiscPercentage, CompProCode, CompProPrice)
 227.     VALUES(N'Lễ 30-04 và 1-5', N'PD00007', 10, 'PD00005', 230000)
 228. INSERT Scheme_Details(SchemeDesc, ProductCode, DiscPercentage, CompProCode, CompProPrice)
 229.     VALUES(N'Chia sẽ bạn bè', N'PD00004', 0, 'PD00006', 120000)
 230. GO
 231.  
 232. INSERT SalesData(Date_SD, DealerID) VALUES('15-04-2010', 'WS00002')
 233. INSERT SalesData(Date_SD, DealerID) VALUES('10-04-2010', 'WS00001')
 234. INSERT SalesData(Date_SD, DealerID) VALUES('14-04-2010', 'WS00004')
 235. GO
 236.  
 237. INSERT SalesData_Details(SalesDataID, ProductCode, Quantity, PricePerUnit)
 238.     VALUES('SD00001', 'PD00007', 50, 7500000)
 239. INSERT SalesData_Details(SalesDataID, ProductCode, Quantity, PricePerUnit)
 240.     VALUES('SD00002', 'PD00008', 5, 3050000)
 241. INSERT SalesData_Details(SalesDataID, ProductCode, Quantity, PricePerUnit)
 242.     VALUES('SD00002', 'PD00001', 12, 5000000)
 243. INSERT SalesData_Details(SalesDataID, ProductCode, Quantity, PricePerUnit)
 244.     VALUES('SD00003', 'PD00007', 7, 7500000)
 245. INSERT SalesData_Details(SalesDataID, ProductCode, Quantity, PricePerUnit)
 246.     VALUES('SD00003', 'PD00004', 23, 1610000)
 247. GO
 248.  
 249. INSERT Promotional_Scheme(Date_PS, DealerID) VALUES('15-04-2010', 'WS00002')
 250. INSERT Promotional_Scheme(Date_PS, DealerID) VALUES('10-04-2010', 'WS00001')
 251. GO
 252.  
 253. INSERT P_Scheme_Details(PromID, ProductCode, Quantity, PricePerUnit, DiscountAmount, SchemeID, CompProCode)
 254.     VALUES('PR00001', 'PD00007', 10, 7500000, 7500000, 'SM00003', 'PD00005')
 255. INSERT P_Scheme_Details(PromID, ProductCode, Quantity, PricePerUnit, DiscountAmount, SchemeID, CompProCode)
 256.     VALUES('PR00001', 'PD00004', 5, 5000000, 0, 'SM00004', 'PD00006')  
 257. INSERT P_Scheme_Details(PromID, ProductCode, Quantity, PricePerUnit, DiscountAmount, SchemeID, CompProCode)  
 258.     VALUES('PR00002', 'PD00001', 5, 3050000, 762500, 'SM00002', 'No Item')  
 259. INSERT P_Scheme_Details(PromID, ProductCode, Quantity, PricePerUnit, DiscountAmount, SchemeID, CompProCode)
 260.     VALUES('PR00002', 'PD00004', 12, 5000000, 0, 'SM00004', 'PD00006')  
 261. GO
 262.  
 263. /*  
 264.     SELECT * FROM Region
 265.     SELECT * FROM Employee_Details
 266.     SELECT * FROM Product_Details
 267.     SELECT * FROM WholeSaler_Details
 268.     SELECT * FROM Scheme_Details
 269.     SELECT * FROM SalesData
 270.     SELECT * FROM SalesData_Details
 271.     SELECT * FROM Promotional_Scheme
 272.     SELECT * FROM P_Scheme_Details
 273. */
 274.  
 275.  
Dạo này nghiện honda SS50

perfect314079
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 57
Ngày tham gia: T.Bảy 18/12/2010 12:19 am
Has thanked: 10 time

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Gửi bàigửi bởi perfect314079 » T.Tư 22/12/2010 3:02 pm

mình đã tạo DB rồi.
Hình ảnh

Hình ảnh

boy1234
Guru
Guru
Bài viết: 448
Ngày tham gia: T.Hai 13/10/2008 3:12 pm
Đến từ: Dĩ An - Bình Dương
Been thanked: 32 time

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Gửi bàigửi bởi boy1234 » T.Tư 22/12/2010 3:59 pm

Bạn mở file app.config thế chổ .\sqlexpress bằng chuổi tôi khoanh trong hình bạn và thêm dấu \ sau chuổi đó hình như chuổi này FAMILY-708D540F
Tập tin đính kèm
untitled.PNG
2.PNG
Dạo này nghiện honda SS50

perfect314079
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 57
Ngày tham gia: T.Bảy 18/12/2010 12:19 am
Has thanked: 10 time

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Gửi bàigửi bởi perfect314079 » T.Tư 22/12/2010 4:28 pm

Mình đã làm như bạn hướng dẫn...
Hình ảnh
Hình ảnh

boy1234
Guru
Guru
Bài viết: 448
Ngày tham gia: T.Hai 13/10/2008 3:12 pm
Đến từ: Dĩ An - Bình Dương
Been thanked: 32 time

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Gửi bàigửi bởi boy1234 » T.Tư 22/12/2010 4:49 pm

Vấn đề của bạn là chuổi kết nối. Bạn bỏ đoạn code này
 1. Shared connString As String = ConfigurationManager.AppSettings("chuoiketnoi").ToString
 2.  

Và thế bằng
 1. Private connString As String = "Đánh chuổi kết nối đến Database JessupDB"
Dạo này nghiện honda SS50

Hình đại diện của người dùng
vuathongtin
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 1028
Ngày tham gia: CN 02/05/2010 10:03 pm
Đến từ: Xứ sở DG
Has thanked: 2 time
Been thanked: 105 time
Liên hệ:

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Gửi bàigửi bởi vuathongtin » T.Tư 22/12/2010 7:14 pm

Mình thấy xây dựng theo mô hình 3 lớp có vẻ lâu hơn so với xây dựng theo cách truyền thống nhỉ :-?
Bùi Thành Nhân
* Chuyên gia MMO
congtacvien.online

Hình đại diện của người dùng
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 2227
Ngày tham gia: CN 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 time
Been thanked: 87 time
Liên hệ:

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Gửi bàigửi bởi vo_minhdat2007 » T.Tư 22/12/2010 7:16 pm

Nhưng logic và dễ phát triển hơn, làm 1 lần là xong, sau này 10 cái chương trình quản lí cũng dùng 1 mình nó => Chậm 1 mà sau này nhanh 10 :P

perfect314079
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 57
Ngày tham gia: T.Bảy 18/12/2010 12:19 am
Has thanked: 10 time

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Gửi bàigửi bởi perfect314079 » T.Năm 23/12/2010 11:58 pm

Bạn boy1234 ơi cho mình hỏi trong phần mềm jessup,bạn đã sinh mã tự động(mã employee) khi nhấn nút lưu như thế nào vậy.

boy1234
Guru
Guru
Bài viết: 448
Ngày tham gia: T.Hai 13/10/2008 3:12 pm
Đến từ: Dĩ An - Bình Dương
Been thanked: 32 time

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Gửi bàigửi bởi boy1234 » T.Sáu 24/12/2010 11:52 am

perfect314079 đã viết:Bạn boy1234 ơi cho mình hỏi trong phần mềm jessup,bạn đã sinh mã tự động(mã employee) khi nhấn nút lưu như thế nào vậy.

Mã sinh tự động mình viết Function dưới sql server tên AddID nên khi lưu xuống DB tự động phát sinh mã tăng khi Insert dữ liệu.

 1. -----------------------------------------------------------------------
 2. --                   CREATE FUNCTION Add ID Auto                     --
 3. -----------------------------------------------------------------------
 4. CREATE FUNCTION AddID(@makt CHAR(2))
 5. RETURNS CHAR(7)
 6. AS
 7. BEGIN
 8.     DECLARE @iMaso INT
 9.     DECLARE @vMaso VARCHAR(9)
 10.     IF @makt='RG' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(RegionID,5)) FROM Region)
 11.     IF @makt='EM' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(EmpID,5)) FROM Employee_Details)
 12.     IF @makt='PD' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(ProductCode,5)) FROM Product_Details)
 13.     IF @makt='SM' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(SchemeID,5)) FROM Scheme_Details)
 14.     IF @makt='WS' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(DealerID,5)) FROM WholeSaler_Details)
 15.     IF @makt='PR' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(PromID,5)) FROM Promotional_Scheme)
 16.     IF @makt='PS' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(PSD_ID,5)) FROM P_Scheme_Details)
 17.     IF @makt='SD' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(SalesDataID,5)) FROM SalesData)
 18.     IF @makt='ST' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(SDD_ID,5)) FROM SalesData_Details)
 19.     IF (@iMaso IS NULL) SET @vMaso= @makt+ CONVERT(VARCHAR(7),'00001')
 20.     ELSE
 21.     BEGIN
 22.         SET @iMaso= @iMaso+1
 23.         SET @vMaso= '0000'+ CONVERT(VARCHAR,@iMaso)
 24.         SET @vMaso= @makt+ RIGHT(@vMaso,5)
 25.     END
 26. RETURN @vMaso
 27. END
 28. GO
 29.  
 30. ALTER TABLE Region ADD CONSTRAINT def_Reg DEFAULT dbo.AddID('RG') FOR RegionID
 31. ALTER TABLE Employee_Details ADD CONSTRAINT def_Emp DEFAULT dbo.AddID('EM') FOR EmpID
 32. ALTER TABLE Product_Details ADD CONSTRAINT def_Pro DEFAULT dbo.AddID('PD') FOR ProductCode
 33. ALTER TABLE Scheme_Details ADD CONSTRAINT def_Sch DEFAULT dbo.AddID('SM') FOR SchemeID
 34. ALTER TABLE WholeSaler_Details ADD CONSTRAINT def_Who DEFAULT dbo.AddID('WS') FOR DealerID
 35. ALTER TABLE Promotional_Scheme ADD CONSTRAINT def_Prom DEFAULT dbo.AddID('PR') FOR PromID
 36. ALTER TABLE P_Scheme_Details ADD CONSTRAINT def_P_Scheme DEFAULT dbo.AddID('PS') FOR PSD_ID
 37. ALTER TABLE SalesData ADD CONSTRAINT def_SalesData DEFAULT dbo.AddID('SD') FOR SalesDataID
 38. ALTER TABLE SalesData_Details ADD CONSTRAINT def_SDD DEFAULT dbo.AddID('ST') FOR SDD_ID
 39. GO
 40.  


Vì vậy trên ứng dụng ta chỉ cần cung cấp đầy đủ thông tin các Fields trừ khóa chính vì ở dưới sql server nó đã phát sinh mã đó
Dạo này nghiện honda SS50

anhkhocit
Bài viết: 2
Ngày tham gia: CN 26/06/2011 7:49 pm

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Gửi bàigửi bởi anhkhocit » T.Bảy 02/07/2011 3:24 pm

mình chạy được rồi nhưng chỗ changepass thi ko chạy được.
và cho mình hỏi làm cách nào để chạy hàm tạo mã tự động ADDid cho CSDL của minh vậy.
mình cung làm như bạn rồi nhưng cứ báo lỗi. minh làm nhu sau:
use têndata của minh
go
create function addid(.....)
như vậy đó.
ko biết sai chỡ nảo mà bi lỗi
mong ban giup cho
thank u!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

boy1234
Guru
Guru
Bài viết: 448
Ngày tham gia: T.Hai 13/10/2008 3:12 pm
Đến từ: Dĩ An - Bình Dương
Been thanked: 32 time

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Gửi bàigửi bởi boy1234 » T.Bảy 02/07/2011 10:03 pm

Cách tạo ID tăng tự động bạn nên xem trong đoạn script sql file đính kèm.
Dạo này nghiện honda SS50

lotuscute91
Bài viết: 2
Ngày tham gia: CN 25/09/2011 8:44 am
Has thanked: 1 time

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Gửi bàigửi bởi lotuscute91 » T.Năm 24/11/2011 10:31 am

thanh a boy1234 nhá anh viết bài hay quá

Hình đại diện của người dùng
tiger86love102
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 610
Ngày tham gia: CN 19/10/2008 1:10 am
Đến từ: http://ready.vn
Has thanked: 4 time
Been thanked: 21 time
Liên hệ:

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Gửi bàigửi bởi tiger86love102 » T.Ba 13/12/2011 10:57 am

tiger giải thích dùm bạn nhé:
 1.  
 2. Public Sub delete_sanbay(ByVal sb As sanbay) //Viết hàm delete_sanbay để đc gọi khi xóa 1 sanbay
 3. Dim cm As SqlCommand //Khai báo 1 command thuộc kiểu SQLCommand
 4. cm = New SqlCommand
 5. Try
 6. dalref.setconnection() //Gọi hàm kết nối
 7. cm.CommandText = "delete_sanbay" //Gán CommandText cho command là "delete_sanbay" <= đây là tên câu sql để xóa (viết trong App.config)
 8. cm.CommandType = CommandType.StoredProcedure //Gán cho command là kiểu StoredProcedure
 9. cm.CommandTimeout = 15
 10. cm.Connection = dalref.cn //Kết nối cho command
 11. cm.Parameters.AddWithValue("@masanbay", sb.masanbay) //Truyền các giá trị cho các parameter, câu sql để xóa chỉ có 1 parameter là @masanbay
 12. cm.ExecuteNonQuery() //Thực hiện
 13. dalref.disconnection() //Thực hiện xong thì gọi hàm ngắt kết nối để ngắt kết nối
 14. Catch ex As Exception
 15. MessageBox.Show("xóa không thành công!", "Chú ý") // Nếu xảy ra sự cố thì hiển thị thông báo
 16. End Try
 17. End Sub

Hình đại diện của người dùng
QUANITGROBEST
Thành viên trung thành
Thành viên trung thành
Bài viết: 227
Ngày tham gia: T.Năm 11/10/2012 9:47 am
Đến từ: Thái Bình
Has thanked: 78 time
Been thanked: 24 time
Liên hệ:

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Gửi bàigửi bởi QUANITGROBEST » T.Năm 03/01/2013 2:09 pm

rất hữu ích và dễ hiểu, thích hợp cho các dự án lớn nhiều người cùng làm, dễ chia sẻ và phân công công việc
với mỗi table phải khai báo trong DTO, có cah nào khai báo cái này cho nhanh ko nhỉ

 1.  Public Property EmployeeID()
 2.         Get
 3.             Return _employeeID
 4.         End Get
 5.         Set(ByVal value)
 6.             _employeeID = value
 7.         End Set
 8.     End Property
http://grobest.com.vn/[url]spasenhong.vn[/url]

cuchoatk1
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Sáu 22/03/2013 8:53 pm

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Gửi bàigửi bởi cuchoatk1 » T.Sáu 22/03/2013 9:05 pm

bạn nào có code đề tài quản lý nhân sự thì chia sẻ cho m với. viết bằng vb 2005 thì càng tốt. m đang làm nhưng hơi tắc.


Quay về “[.NET] Mã nguồn chương trình quản lý”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách