• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Mã nguồn các ứng dụng về quản lý

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

boy1234
Guru
Guru
Posts: 448
Joined: Mon 13/10/2008 3:12 pm
Location: Dĩ An - Bình Dương
Been thanked: 32 times

[VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Postby boy1234 » Sat 04/12/2010 9:36 am

Tên chương trình: Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng
Ngôn ngữ lập trình: VB.NET
Tác giả: boy1234
Chức năng: Quản lý bán hàng của các nhân viên ở từng chi nhánh - Chương trình được viết theo mô hình 3 lớp


Chương trình được viết dựa trên mô hình 3 lớp nên chưa chú trọng về tính logic trong quản lý. :D

- Chương trình được phân quyền đơn giản:
+ Quản trị: toàn quyền.
+ User: được thao tác trên 2 form bán hàng.

- Chương trình được viết bằng VB.NET(2008) kết nối Sql Server 2005

- Vui lòng chạy đoạn Script file ScriptCreateDBJessup.sql trong thư mục \ProjectJessup\ProjectJessup\Database để tạo DB.

- Đăng nhập với UserName: admin - PassWord: admin (toàn quyền) hoặc huyhien - hh (Có thể xem trong DB - Table Employee_Details.

- Phần báo cáo chưa làm. :D
Attachments
untitled.PNG
untitled1.PNG
untitled2.PNG
ProjectJessup.rar
(1.41 MiB) Downloaded 9597 times


Dạo này nghiện honda SS50

perfect314079
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 57
Joined: Sat 18/12/2010 12:19 am
Has thanked: 10 times

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Postby perfect314079 » Wed 22/12/2010 11:04 am

Bạn boy1234 ơi mình dùng user và password như bạn hướng dẫn nhưng đều không được.

boy1234
Guru
Guru
Posts: 448
Joined: Mon 13/10/2008 3:12 pm
Location: Dĩ An - Bình Dương
Been thanked: 32 times

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Postby boy1234 » Wed 22/12/2010 11:23 am

Bạn chạy tạo Database JesupDB chưa?
Mở sql server 2005 chép đoạn code dưới vào nhấn F5 chạy tạo Database nhé!
 1. ----------------------------------------------
 2. --            CREATE DB JessupDB            --
 3. ----------------------------------------------                
 4. USE master
 5. GO
 6. IF EXISTS(SELECT * FROM sysdatabases WHERE name= 'JessupDB')
 7.     DROP DATABASE JessupDB
 8. GO
 9. -----------------------------------------------
 10. CREATE DATABASE JessupDB
 11. GO
 12. SET DATEFORMAT dmy
 13. GO
 14.  
 15. USE JessupDB
 16. GO
 17.  
 18. CREATE TABLE Region
 19. (
 20.     RegionID        nvarchar(7) CONSTRAINT pk_RegionID PRIMARY KEY,
 21.     RegionDesc      nvarchar(200)          
 22. )
 23.  
 24. CREATE TABLE Employee_Details
 25. (
 26.     EmpID           nvarchar(7) CONSTRAINT pk_Employee PRIMARY KEY,
 27.     RegionID        nvarchar(7) CONSTRAINT fk_RegionID FOREIGN KEY REFERENCES Region(RegionID),
 28.     Firstname       nvarchar(20) NOT NULL,
 29.     Lastname        nvarchar(20) NOT NULL,
 30.     Department      nvarchar(30) NOT NULL,
 31.     Designation     nvarchar(30) NOT NULL,
 32.     Address         nvarchar(50),
 33.     City            nvarchar(30),
 34.     State           nvarchar(20),
 35.     Zip             nvarchar(10),
 36.     Phone           nvarchar(20),
 37.     Email           nvarchar(50),
 38.     Username        nvarchar(20),
 39.     PassLogin       nvarchar(18),
 40.     Permission      bit      
 41. )
 42. GO
 43.  
 44. CREATE TABLE Product_Details
 45. (
 46.     ProductCode     nvarchar(7) CONSTRAINT pk_Product PRIMARY KEY,
 47.     ProductDesc     nvarchar(50) NOT NULL,
 48.     ProductType     nvarchar(30) NOT NULL,
 49.     Unit_Price      INT CONSTRAINT chk_Unit_Price CHECK (Unit_Price>0),
 50. )
 51. GO
 52.  
 53. CREATE TABLE Scheme_Details
 54. (
 55.     SchemeID        nvarchar(7) CONSTRAINT pk_SchemeID PRIMARY KEY,
 56.     SchemeDesc      nvarchar(50) NOT NULL,
 57.     ProductCode     nvarchar(7) CONSTRAINT fk_ProductCode FOREIGN KEY REFERENCES Product_Details(ProductCode),
 58.     DiscPercentage  INT CONSTRAINT chk_DiscPercentage CHECK (DiscPercentage>= 0 AND DiscPercentage<= 100),
 59.     CompProCode     nvarchar(7),
 60.     CompProPrice    INT
 61. )
 62. GO
 63.  
 64. CREATE TABLE WholeSaler_Details
 65. (
 66.     DealerID        nvarchar(7) CONSTRAINT pk_Dealer PRIMARY KEY,
 67.     RegionID        nvarchar(7) CONSTRAINT fk_ReID FOREIGN KEY REFERENCES Region(RegionID),
 68.     FullName        nvarchar(30) NOT NULL,
 69.     Address         nvarchar(50) NOT NULL,
 70.     City            nvarchar(30) NOT NULL,
 71.     State           nvarchar(20),
 72.     Zip             nvarchar(10),
 73.     Phone           nvarchar(20)
 74. )
 75. GO
 76.  
 77. CREATE TABLE SalesData
 78. (
 79.     SalesDataID     nvarchar(7) CONSTRAINT pk_SalesDataID PRIMARY KEY,
 80.     Date_SD         datetime,
 81.     DealerID        nvarchar(7) CONSTRAINT fk_DealerID FOREIGN KEY REFERENCES WholeSaler_Details(DealerID)
 82. )
 83. GO
 84.  
 85. CREATE TABLE SalesData_Details
 86. (
 87.     SDD_ID          nvarchar(7) CONSTRAINT pk_SDD_ID PRIMARY KEY,
 88.     SalesDataID     nvarchar(7) CONSTRAINT fk_SalesDataID FOREIGN KEY REFERENCES SalesData(SalesDataID),
 89.     ProductCode     nvarchar(7) CONSTRAINT fk_ProductC FOREIGN KEY REFERENCES Product_Details(ProductCode),
 90.     Quantity        INT CONSTRAINT chk_Q CHECK (Quantity>0),
 91.     PricePerUnit    INT CONSTRAINT chk_PricePerUnit CHECK (PricePerUnit> 0)
 92. )
 93. GO
 94.  
 95. CREATE TABLE Promotional_Scheme
 96. (
 97.     PromID          nvarchar(7) CONSTRAINT pk_PromID PRIMARY KEY,
 98.     Date_PS         datetime,
 99.     DealerID        nvarchar(7) CONSTRAINT fk_DlID FOREIGN KEY REFERENCES WholeSaler_Details(DealerID)
 100. )
 101. GO
 102.  
 103. CREATE TABLE P_Scheme_Details
 104. (
 105.     PSD_ID          nvarchar(7) CONSTRAINT pk_PSD_ID PRIMARY KEY,
 106.     PromID          nvarchar(7) CONSTRAINT fk_PromID FOREIGN KEY REFERENCES Promotional_Scheme(PromID),
 107.     ProductCode     nvarchar(7) CONSTRAINT fk_ProCode FOREIGN KEY REFERENCES Product_Details(ProductCode),
 108.     Quantity        INT CONSTRAINT chk_Quantity CHECK (Quantity> 0),
 109.     PricePerUnit    INT CONSTRAINT chk_PricePUnit CHECK (PricePerUnit> 0),
 110.     DiscountAmount  INT CONSTRAINT chk_DiscountA CHECK (DiscountAmount>= 0),
 111.     SchemeID        nvarchar(7) CONSTRAINT fk_SchemeID FOREIGN KEY REFERENCES Scheme_Details(SchemeID),
 112.     CompProCode     nvarchar(7)
 113. )
 114. GO
 115.  
 116. -----------------------------------------------------------------------
 117. --                   CREATE FUNCTION Add ID Auto                     --
 118. -----------------------------------------------------------------------
 119. CREATE FUNCTION AddID(@makt CHAR(2))
 120. RETURNS CHAR(7)
 121. AS
 122. BEGIN
 123.     DECLARE @iMaso INT
 124.     DECLARE @vMaso VARCHAR(9)
 125.     IF @makt='RG' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(RegionID,5)) FROM Region)
 126.     IF @makt='EM' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(EmpID,5)) FROM Employee_Details)
 127.     IF @makt='PD' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(ProductCode,5)) FROM Product_Details)
 128.     IF @makt='SM' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(SchemeID,5)) FROM Scheme_Details)
 129.     IF @makt='WS' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(DealerID,5)) FROM WholeSaler_Details)
 130.     IF @makt='PR' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(PromID,5)) FROM Promotional_Scheme)
 131.     IF @makt='PS' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(PSD_ID,5)) FROM P_Scheme_Details)
 132.     IF @makt='SD' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(SalesDataID,5)) FROM SalesData)
 133.     IF @makt='ST' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(SDD_ID,5)) FROM SalesData_Details)
 134.     IF (@iMaso IS NULL) SET @vMaso= @makt+ CONVERT(VARCHAR(7),'00001')
 135.     ELSE
 136.     BEGIN
 137.         SET @iMaso= @iMaso+1
 138.         SET @vMaso= '0000'+ CONVERT(VARCHAR,@iMaso)
 139.         SET @vMaso= @makt+ RIGHT(@vMaso,5)
 140.     END
 141. RETURN @vMaso
 142. END
 143. GO
 144.  
 145. ALTER TABLE Region ADD CONSTRAINT def_Reg DEFAULT dbo.AddID('RG') FOR RegionID
 146. ALTER TABLE Employee_Details ADD CONSTRAINT def_Emp DEFAULT dbo.AddID('EM') FOR EmpID
 147. ALTER TABLE Product_Details ADD CONSTRAINT def_Pro DEFAULT dbo.AddID('PD') FOR ProductCode
 148. ALTER TABLE Scheme_Details ADD CONSTRAINT def_Sch DEFAULT dbo.AddID('SM') FOR SchemeID
 149. ALTER TABLE WholeSaler_Details ADD CONSTRAINT def_Who DEFAULT dbo.AddID('WS') FOR DealerID
 150. ALTER TABLE Promotional_Scheme ADD CONSTRAINT def_Prom DEFAULT dbo.AddID('PR') FOR PromID
 151. ALTER TABLE P_Scheme_Details ADD CONSTRAINT def_P_Scheme DEFAULT dbo.AddID('PS') FOR PSD_ID
 152. ALTER TABLE SalesData ADD CONSTRAINT def_SalesData DEFAULT dbo.AddID('SD') FOR SalesDataID
 153. ALTER TABLE SalesData_Details ADD CONSTRAINT def_SDD DEFAULT dbo.AddID('ST') FOR SDD_ID
 154. GO
 155.  
 156.  
 157. -----------------------------------------------------------------------
 158. --                            INSERT DATA                            --
 159. -----------------------------------------------------------------------
 160. INSERT Region(RegionDesc) VALUES(N'Trung tâm Jessup')
 161. INSERT Region(RegionDesc) VALUES(N'Miền Bắc')
 162. INSERT Region(RegionDesc) VALUES(N'Miền Trung')
 163. INSERT Region(RegionDesc) VALUES(N'Đông Nam Bộ')
 164. INSERT Region(RegionDesc) VALUES(N'Tây Nam Bộ')
 165. INSERT Region(RegionDesc) VALUES(N'Tây Nguyên')
 166. GO
 167.  
 168. INSERT Employee_Details(RegionID, Firstname, Lastname, Department, Designation, Address, City,
 169.                             State, Zip, Phone, Email, Username, PassLogin, Permission)
 170. VALUES('RG00001', N'Trương Ngọc', N'Hữu', N'IT', N'Quản trị IT', N'Thủ Đức', N'TP.HCM',
 171.                             N'TP.HCM', '01291-9495','090910111', <!-- e --><a href="mailto:'NgocHuu@gmail.com">'NgocHuu@gmail.com</a><!-- e -->', 'admin', 'admin', 1)
 172. INSERT Employee_Details(RegionID, Firstname, Lastname, Department, Designation, Address, City,
 173.                             State, Zip, Phone, Email, Username, PassLogin, Permission)
 174. VALUES('RG00001', N'Phách Phú', N'Thành', N'Kinh Doanh', N'Trưởng phòng', N'Biên Hòa', N'TP Biên Hòa',
 175.                             N'Đồng Nai', '09932-2121','092120102', <!-- e --><a href="mailto:'Phuthanh@yahoo.com">'Phuthanh@yahoo.com</a><!-- e -->', 'truongphong', 'chief', 1)
 176. INSERT Employee_Details(RegionID, Firstname, Lastname, Department, Designation, Address, City,
 177.                             State, Zip, Phone, Email, Username, PassLogin, Permission)
 178. VALUES('RG00003', N'Lê', N'Minh', N'Kinh Doanh', N'Nhân viên bán hàng', N'Thủ Đức', 'TP.HCM',
 179.                             N'TP.HCM', NULL,'091291212', <!-- e --><a href="mailto:'Leminh@gmail.com">'Leminh@gmail.com</a><!-- e -->', 'minh', '123', 0)
 180. INSERT Employee_Details(RegionID, Firstname, Lastname, Department, Designation, Address, City,
 181.                             State, Zip, Phone, Email, Username, PassLogin, Permission)
 182. VALUES('RG00002', N'Lưu Đức', N'Hòa', N'Kinh Doanh', N'Nhân viên bán hàng', N'Dĩ An', N'Bình Dương',
 183.                             N'Bình Dương', NULL,'092345682', <!-- e --><a href="mailto:'LuuDucHos@gmail.com">'LuuDucHos@gmail.com</a><!-- e -->', 'hoa', '456', 0)
 184. INSERT Employee_Details(RegionID, Firstname, Lastname, Department, Designation, Address, City,
 185.                             State, Zip, Phone, Email, Username, PassLogin, Permission)
 186. VALUES('RG00004', N'Trần Anh', N'Vũ', N'Kinh Doanh', N'Nhân viên tổng hợp', N'Thủ Đức', 'TP.HCM',
 187.                             N'TP.HCM', NULL,'090000009', <!-- e --><a href="mailto:'AnhVu@gmail.com">'AnhVu@gmail.com</a><!-- e -->', 'kuvu', 'chuoi', 0)
 188. INSERT Employee_Details(RegionID, Firstname, Lastname, Department, Designation, Address, City,
 189.                             State, Zip, Phone, Email, Username, PassLogin, Permission)
 190. VALUES('RG00002', N'Huy', N'Hiền', N'Kinh Doanh', N'Nhân viên học việc', N'Vũng Tàu', N'Vũng Tàu',
 191.                             N'Bà Rịa - Vũng Tàu', NULL, '00072-0192', <!-- e --><a href="mailto:'HuyHien@yahoo.com">'HuyHien@yahoo.com</a><!-- e -->', 'huyhien', 'hh', 0)
 192. GO
 193.  
 194. INSERT Product_Details(ProductDesc, ProductType, Unit_Price)
 195.     VALUES(N'Tivi LG 24" Plasma', N'LCD', 5000000)
 196. INSERT Product_Details(ProductDesc, ProductType, Unit_Price)
 197.     VALUES(N'Tivi LG 21"', N'CRT', 2500000)
 198. INSERT Product_Details(ProductDesc, ProductType, Unit_Price)
 199.     VALUES(N'Máy giặt Samsung - 7,6kg', N'Automatic', 4350000)
 200. INSERT Product_Details(ProductDesc, ProductType, Unit_Price)
 201.     VALUES(N'Đầu DVD Panasonic DMR-E87H', N'4MP - AVI', 1610000)
 202. INSERT Product_Details(ProductDesc, ProductType, Unit_Price)
 203.     VALUES(N'Bàn ủi Philip HD1172', N'Small', 230000)
 204. INSERT Product_Details(ProductDesc, ProductType, Unit_Price)
 205.     VALUES(N'Quạt Asian B400T', N'Để bàn', 120000)
 206. INSERT Product_Details(ProductDesc, ProductType, Unit_Price)
 207.     VALUES(N'Tivi Sony Bravia KLV-V26A10', N'24" - LCD', 7500000)
 208. INSERT Product_Details(ProductDesc, ProductType, Unit_Price)
 209.     VALUES(N'Tủ lạnh Toshiba GR-R21VPD', N'180 Lít', 3050000)
 210. GO
 211.  
 212. INSERT WholeSaler_Details(RegionID, FullName, Address, City, State, Zip, Phone)
 213.     VALUES('RG00003',N'Trung tâm Điện máy Nguyễn Kim', N'Sài Gòn', 'TP.HCM', 'TP.HCM', NULL, '0809091019')
 214. INSERT WholeSaler_Details(RegionID, FullName, Address, City, State, Zip, Phone)
 215.     VALUES('RG00003', N'Siêu thị Hoàn Vũ', N'Biên Hòa', N'Biên Hòa', N'Đồng Nai', '10909-1111', '06130301345')
 216. INSERT WholeSaler_Details(RegionID, FullName, Address, City, State, Zip, Phone)
 217.     VALUES('RG00002', N'Cửa hàng Điện gia dụng AAA', N'Nha Trang', N'Nha Trang', N'Khánh Hòa', NULL, '0129001290')
 218. INSERT WholeSaler_Details(RegionID, FullName, Address, City, State, Zip, Phone)
 219.     VALUES('RG00004', N'Shop Here', N'Trung tâm thương mại', N'Quận Ninh Kiều', N'Cần Thơ', '09191-7321', '0808099097')
 220. GO
 221.  
 222. INSERT Scheme_Details(SchemeDesc, ProductCode, DiscPercentage, CompProCode, CompProPrice)
 223.     VALUES(N'Khuyến mãi nhân 10 năm thành lập', 'PD00003', 2, 'PD00006', 120000)
 224. INSERT Scheme_Details(SchemeDesc, ProductCode, DiscPercentage, CompProCode, CompProPrice)
 225.     VALUES(N'Khách hàng lâu năm', N'PD00001', 5, 'No Item', 0)
 226. INSERT Scheme_Details(SchemeDesc, ProductCode, DiscPercentage, CompProCode, CompProPrice)
 227.     VALUES(N'Lễ 30-04 và 1-5', N'PD00007', 10, 'PD00005', 230000)
 228. INSERT Scheme_Details(SchemeDesc, ProductCode, DiscPercentage, CompProCode, CompProPrice)
 229.     VALUES(N'Chia sẽ bạn bè', N'PD00004', 0, 'PD00006', 120000)
 230. GO
 231.  
 232. INSERT SalesData(Date_SD, DealerID) VALUES('15-04-2010', 'WS00002')
 233. INSERT SalesData(Date_SD, DealerID) VALUES('10-04-2010', 'WS00001')
 234. INSERT SalesData(Date_SD, DealerID) VALUES('14-04-2010', 'WS00004')
 235. GO
 236.  
 237. INSERT SalesData_Details(SalesDataID, ProductCode, Quantity, PricePerUnit)
 238.     VALUES('SD00001', 'PD00007', 50, 7500000)
 239. INSERT SalesData_Details(SalesDataID, ProductCode, Quantity, PricePerUnit)
 240.     VALUES('SD00002', 'PD00008', 5, 3050000)
 241. INSERT SalesData_Details(SalesDataID, ProductCode, Quantity, PricePerUnit)
 242.     VALUES('SD00002', 'PD00001', 12, 5000000)
 243. INSERT SalesData_Details(SalesDataID, ProductCode, Quantity, PricePerUnit)
 244.     VALUES('SD00003', 'PD00007', 7, 7500000)
 245. INSERT SalesData_Details(SalesDataID, ProductCode, Quantity, PricePerUnit)
 246.     VALUES('SD00003', 'PD00004', 23, 1610000)
 247. GO
 248.  
 249. INSERT Promotional_Scheme(Date_PS, DealerID) VALUES('15-04-2010', 'WS00002')
 250. INSERT Promotional_Scheme(Date_PS, DealerID) VALUES('10-04-2010', 'WS00001')
 251. GO
 252.  
 253. INSERT P_Scheme_Details(PromID, ProductCode, Quantity, PricePerUnit, DiscountAmount, SchemeID, CompProCode)
 254.     VALUES('PR00001', 'PD00007', 10, 7500000, 7500000, 'SM00003', 'PD00005')
 255. INSERT P_Scheme_Details(PromID, ProductCode, Quantity, PricePerUnit, DiscountAmount, SchemeID, CompProCode)
 256.     VALUES('PR00001', 'PD00004', 5, 5000000, 0, 'SM00004', 'PD00006')  
 257. INSERT P_Scheme_Details(PromID, ProductCode, Quantity, PricePerUnit, DiscountAmount, SchemeID, CompProCode)  
 258.     VALUES('PR00002', 'PD00001', 5, 3050000, 762500, 'SM00002', 'No Item')  
 259. INSERT P_Scheme_Details(PromID, ProductCode, Quantity, PricePerUnit, DiscountAmount, SchemeID, CompProCode)
 260.     VALUES('PR00002', 'PD00004', 12, 5000000, 0, 'SM00004', 'PD00006')  
 261. GO
 262.  
 263. /*  
 264.     SELECT * FROM Region
 265.     SELECT * FROM Employee_Details
 266.     SELECT * FROM Product_Details
 267.     SELECT * FROM WholeSaler_Details
 268.     SELECT * FROM Scheme_Details
 269.     SELECT * FROM SalesData
 270.     SELECT * FROM SalesData_Details
 271.     SELECT * FROM Promotional_Scheme
 272.     SELECT * FROM P_Scheme_Details
 273. */
 274.  
 275.  
Dạo này nghiện honda SS50

perfect314079
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 57
Joined: Sat 18/12/2010 12:19 am
Has thanked: 10 times

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Postby perfect314079 » Wed 22/12/2010 3:02 pm

mình đã tạo DB rồi.
Image

Image

boy1234
Guru
Guru
Posts: 448
Joined: Mon 13/10/2008 3:12 pm
Location: Dĩ An - Bình Dương
Been thanked: 32 times

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Postby boy1234 » Wed 22/12/2010 3:59 pm

Bạn mở file app.config thế chổ .\sqlexpress bằng chuổi tôi khoanh trong hình bạn và thêm dấu \ sau chuổi đó hình như chuổi này FAMILY-708D540F
Attachments
untitled.PNG
2.PNG
Dạo này nghiện honda SS50

perfect314079
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 57
Joined: Sat 18/12/2010 12:19 am
Has thanked: 10 times

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Postby perfect314079 » Wed 22/12/2010 4:28 pm

Mình đã làm như bạn hướng dẫn...
Image
Image

boy1234
Guru
Guru
Posts: 448
Joined: Mon 13/10/2008 3:12 pm
Location: Dĩ An - Bình Dương
Been thanked: 32 times

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Postby boy1234 » Wed 22/12/2010 4:49 pm

Vấn đề của bạn là chuổi kết nối. Bạn bỏ đoạn code này
 1. Shared connString As String = ConfigurationManager.AppSettings("chuoiketnoi").ToString
 2.  

Và thế bằng
[vbnet]Private connString As String = "Đánh chuổi kết nối đến Database JessupDB"[/vbnet]
Dạo này nghiện honda SS50

User avatar
vuathongtin
Điều hành viên
Điều hành viên
Posts: 1028
Joined: Sun 02/05/2010 10:03 pm
Location: Xứ sở DG
Has thanked: 2 times
Been thanked: 105 times
Contact:

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Postby vuathongtin » Wed 22/12/2010 7:14 pm

Mình thấy xây dựng theo mô hình 3 lớp có vẻ lâu hơn so với xây dựng theo cách truyền thống nhỉ :-?
Bùi Thành Nhân
* Chuyên gia MMO
congtacvien.online

User avatar
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Posts: 2227
Joined: Sun 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 87 times
Contact:

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Postby vo_minhdat2007 » Wed 22/12/2010 7:16 pm

Nhưng logic và dễ phát triển hơn, làm 1 lần là xong, sau này 10 cái chương trình quản lí cũng dùng 1 mình nó => Chậm 1 mà sau này nhanh 10 :P

perfect314079
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 57
Joined: Sat 18/12/2010 12:19 am
Has thanked: 10 times

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Postby perfect314079 » Thu 23/12/2010 11:58 pm

Bạn boy1234 ơi cho mình hỏi trong phần mềm jessup,bạn đã sinh mã tự động(mã employee) khi nhấn nút lưu như thế nào vậy.

boy1234
Guru
Guru
Posts: 448
Joined: Mon 13/10/2008 3:12 pm
Location: Dĩ An - Bình Dương
Been thanked: 32 times

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Postby boy1234 » Fri 24/12/2010 11:52 am

perfect314079 wrote:Bạn boy1234 ơi cho mình hỏi trong phần mềm jessup,bạn đã sinh mã tự động(mã employee) khi nhấn nút lưu như thế nào vậy.

Mã sinh tự động mình viết Function dưới sql server tên AddID nên khi lưu xuống DB tự động phát sinh mã tăng khi Insert dữ liệu.

 1. -----------------------------------------------------------------------
 2. --                   CREATE FUNCTION Add ID Auto                     --
 3. -----------------------------------------------------------------------
 4. CREATE FUNCTION AddID(@makt CHAR(2))
 5. RETURNS CHAR(7)
 6. AS
 7. BEGIN
 8.     DECLARE @iMaso INT
 9.     DECLARE @vMaso VARCHAR(9)
 10.     IF @makt='RG' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(RegionID,5)) FROM Region)
 11.     IF @makt='EM' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(EmpID,5)) FROM Employee_Details)
 12.     IF @makt='PD' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(ProductCode,5)) FROM Product_Details)
 13.     IF @makt='SM' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(SchemeID,5)) FROM Scheme_Details)
 14.     IF @makt='WS' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(DealerID,5)) FROM WholeSaler_Details)
 15.     IF @makt='PR' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(PromID,5)) FROM Promotional_Scheme)
 16.     IF @makt='PS' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(PSD_ID,5)) FROM P_Scheme_Details)
 17.     IF @makt='SD' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(SalesDataID,5)) FROM SalesData)
 18.     IF @makt='ST' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(SDD_ID,5)) FROM SalesData_Details)
 19.     IF (@iMaso IS NULL) SET @vMaso= @makt+ CONVERT(VARCHAR(7),'00001')
 20.     ELSE
 21.     BEGIN
 22.         SET @iMaso= @iMaso+1
 23.         SET @vMaso= '0000'+ CONVERT(VARCHAR,@iMaso)
 24.         SET @vMaso= @makt+ RIGHT(@vMaso,5)
 25.     END
 26. RETURN @vMaso
 27. END
 28. GO
 29.  
 30. ALTER TABLE Region ADD CONSTRAINT def_Reg DEFAULT dbo.AddID('RG') FOR RegionID
 31. ALTER TABLE Employee_Details ADD CONSTRAINT def_Emp DEFAULT dbo.AddID('EM') FOR EmpID
 32. ALTER TABLE Product_Details ADD CONSTRAINT def_Pro DEFAULT dbo.AddID('PD') FOR ProductCode
 33. ALTER TABLE Scheme_Details ADD CONSTRAINT def_Sch DEFAULT dbo.AddID('SM') FOR SchemeID
 34. ALTER TABLE WholeSaler_Details ADD CONSTRAINT def_Who DEFAULT dbo.AddID('WS') FOR DealerID
 35. ALTER TABLE Promotional_Scheme ADD CONSTRAINT def_Prom DEFAULT dbo.AddID('PR') FOR PromID
 36. ALTER TABLE P_Scheme_Details ADD CONSTRAINT def_P_Scheme DEFAULT dbo.AddID('PS') FOR PSD_ID
 37. ALTER TABLE SalesData ADD CONSTRAINT def_SalesData DEFAULT dbo.AddID('SD') FOR SalesDataID
 38. ALTER TABLE SalesData_Details ADD CONSTRAINT def_SDD DEFAULT dbo.AddID('ST') FOR SDD_ID
 39. GO
 40.  


Vì vậy trên ứng dụng ta chỉ cần cung cấp đầy đủ thông tin các Fields trừ khóa chính vì ở dưới sql server nó đã phát sinh mã đó
Dạo này nghiện honda SS50

anhkhocit
Posts: 2
Joined: Sun 26/06/2011 7:49 pm

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Postby anhkhocit » Sat 02/07/2011 3:24 pm

mình chạy được rồi nhưng chỗ changepass thi ko chạy được.
và cho mình hỏi làm cách nào để chạy hàm tạo mã tự động ADDid cho CSDL của minh vậy.
mình cung làm như bạn rồi nhưng cứ báo lỗi. minh làm nhu sau:
use têndata của minh
go
create function addid(.....)
như vậy đó.
ko biết sai chỡ nảo mà bi lỗi
mong ban giup cho
thank u!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

boy1234
Guru
Guru
Posts: 448
Joined: Mon 13/10/2008 3:12 pm
Location: Dĩ An - Bình Dương
Been thanked: 32 times

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Postby boy1234 » Sat 02/07/2011 10:03 pm

Cách tạo ID tăng tự động bạn nên xem trong đoạn script sql file đính kèm.
Dạo này nghiện honda SS50

lotuscute91
Posts: 2
Joined: Sun 25/09/2011 8:44 am
Has thanked: 1 time

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Postby lotuscute91 » Thu 24/11/2011 10:31 am

thanh a boy1234 nhá anh viết bài hay quá

User avatar
tiger86love102
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 610
Joined: Sun 19/10/2008 1:10 am
Location: http://ready.vn
Has thanked: 4 times
Been thanked: 21 times
Contact:

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Postby tiger86love102 » Tue 13/12/2011 10:57 am

tiger giải thích dùm bạn nhé:
 1.  
 2. Public Sub delete_sanbay(ByVal sb As sanbay) //Viết hàm delete_sanbay để đc gọi khi xóa 1 sanbay
 3. Dim cm As SqlCommand //Khai báo 1 command thuộc kiểu SQLCommand
 4. cm = New SqlCommand
 5. Try
 6. dalref.setconnection() //Gọi hàm kết nối
 7. cm.CommandText = "delete_sanbay" //Gán CommandText cho command là "delete_sanbay" <= đây là tên câu sql để xóa (viết trong App.config)
 8. cm.CommandType = CommandType.StoredProcedure //Gán cho command là kiểu StoredProcedure
 9. cm.CommandTimeout = 15
 10. cm.Connection = dalref.cn //Kết nối cho command
 11. cm.Parameters.AddWithValue("@masanbay", sb.masanbay) //Truyền các giá trị cho các parameter, câu sql để xóa chỉ có 1 parameter là @masanbay
 12. cm.ExecuteNonQuery() //Thực hiện
 13. dalref.disconnection() //Thực hiện xong thì gọi hàm ngắt kết nối để ngắt kết nối
 14. Catch ex As Exception
 15. MessageBox.Show("xóa không thành công!", "Chú ý") // Nếu xảy ra sự cố thì hiển thị thông báo
 16. End Try
 17. End Sub

User avatar
QUANITGROBEST
Thành viên trung thành
Thành viên trung thành
Posts: 227
Joined: Thu 11/10/2012 9:47 am
Location: Thái Bình
Has thanked: 78 times
Been thanked: 24 times
Contact:

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Postby QUANITGROBEST » Thu 03/01/2013 2:09 pm

rất hữu ích và dễ hiểu, thích hợp cho các dự án lớn nhiều người cùng làm, dễ chia sẻ và phân công công việc
với mỗi table phải khai báo trong DTO, có cah nào khai báo cái này cho nhanh ko nhỉ

 1.  Public Property EmployeeID()
 2.         Get
 3.             Return _employeeID
 4.         End Get
 5.         Set(ByVal value)
 6.             _employeeID = value
 7.         End Set
 8.     End Property
http://grobest.com.vn/[url]spasenhong.vn[/url]

cuchoatk1
Posts: 1
Joined: Fri 22/03/2013 8:53 pm

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Postby cuchoatk1 » Fri 22/03/2013 9:05 pm

bạn nào có code đề tài quản lý nhân sự thì chia sẻ cho m với. viết bằng vb 2005 thì càng tốt. m đang làm nhưng hơi tắc.


Return to “[.NET] Mã nguồn chương trình quản lý”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests