Đọc/Ghi file text có mã Unicode

Các thủ thuật liên quan đến xử lý chuỗi và thời gian
Post Reply
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4781
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 525 times

Đọc/Ghi file text có mã Unicode

Post by truongphu »

Thủ thuật: Đọc/Ghi file text có mã Unicode
Tác giả: truongphu
Mô tả: Đọc và ghi file text có mã Unicode
Muốn đọc và ghi được Unicode từ file text bạn phải dùng chế độ Binary để đọc và ghi file mới được.

Đọc file:

Code: Select all

Private Sub Form_Load()Dim fNum As Long, B() As Byte, fp    fp = "C:\Mùa Thu Lá Bay.txt"    fNum = FreeFile()    Open fp For Binary Access Read As #fNum        ReDim B(LOF(fNum))    Get #fNum, , B    Close #fNum     Dim arr, i As Integer, s As String    arr = Split(B, vbCrLf)     For i = 0 To UBound(arr)            s = s & arr(i) & vbCrLf     Next iTextBox1 = sEnd Sub
Hoặc

Code: Select all

Private Sub Command1_Click()Dim noidung()  As Byte    Open "C:\1.txt" For Binary Access Read As #1        ReDim noidung(LOF(1))        Get #1, , noidung    Close #1TextBox1 = noidungTextBox1 = Right(TextBox1, Len(TextBox1) - 1)End Sub
Hoặc bằng VB Script

Code: Select all

Private Sub Command2_Click()Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").OpenTextFile("C:\1.txt", 1, , -2)   TextBox1 = FSO.ReadallEnd Sub
Ghi file:

Code: Select all

Private Sub saveTextFile(str As String, fname As String)On Error Resume Next    Dim fNum As Long    Dim B() As Byte    If bFileExists(fname) Then        fNum = FreeFile()        Open fname For Binary Access Read As #fNum        ReDim B(LOF(fNum))        Get #fNum, , B        Close #fNum                Dim arr, i As Integer, s As String        arr = Split(B, vbCrLf)        For i = 0 To UBound(arr)            s = s & arr(i) & vbCrLf        Next i        str = s & str    End If        Kill fname     fNum = FreeFile()    Open fname For Binary Access Write As #fNum        B = str    Put #fNum, , B        Close #fNumEnd Sub
Hoặc

Code: Select all

Private Sub Command3_Click()Open "C:\2.txt" For Binary As #1    Put #1, , Trim$(StrConv(TextBox1, vbUnicode))Close #1End Sub
Hoặc bằng VB Script

Code: Select all

Private Sub Command4_Click()Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").CreateTextFile("C:\2.txt", True)Set FSO = NothingSet FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").OpenTextFile("C:\2.txt", 2, , -1)          FSO.Write TextBox1End Sub
Hoặc ghi file từ Clipboard

Code: Select all

Private Const CF_UNICODETEXT As Long = 13Private Declare Function OpenClipboard Lib "user32.dll" (ByVal hWnd As Long) As LongPrivate Declare Function CloseClipboard Lib "user32.dll" () As LongPrivate Declare Function GetClipboardData Lib "user32.dll" (ByVal wFormat As Long) As LongPrivate Declare Function IsClipboardFormatAvailable Lib "user32.dll" (ByVal wFormat As Long) As LongPrivate Declare Function lstrcpy Lib "kernel32.dll" Alias "lstrcpyW" (ByVal lpString1 As Long, ByVal lpString2 As  Long) As LongPrivate Declare Function GlobalLock Lib "kernel32.dll" (ByVal hMem As Long) As LongPrivate Declare Function GlobalUnlock Lib "kernel32.dll" (ByVal hMem As Long) As LongPrivate Declare Function GlobalSize Lib "kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long Private Function Get_clipboard() As String    Dim myStrPtr As Long, myLen As Long, myLock As Long, myData As String     OpenClipboard 0&     If IsClipboardFormatAvailable(CF_UNICODETEXT) = 0 Then MsgBox "Clipboard Text is not available now": Exit  Function     myStrPtr = GetClipboardData(CF_UNICODETEXT)     If myStrPtr = 0 Then        MsgBox "Failed to get Clipboard Text"    Else        myLock = GlobalLock(myStrPtr)        myLen = GlobalSize(myStrPtr)        myData = String$(myLen \ 2 - 1, vbNullChar)        lstrcpy StrPtr(myData), myLock        GlobalUnlock myStrPtr    End If     CloseClipboard     Get_clipboard = myDataEnd Function Private Sub Command5_Click()Open "C:\2.txt" For Binary As #1    Put #1, , Trim$(StrConv(Get_clipboard, vbUnicode))Close #1End Sub
Last edited by truongphu on Fri 30/05/2008 3:27 pm, edited 1 time in total.
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
Giang Hồ
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 50
Joined: Sat 12/05/2007 2:36 pm
Location: http://vn-soft.net
Been thanked: 1 time
Contact:

Re: Đọc được Unicode từ file text

Post by Giang Hồ »

Ngoài cách đọc ở dạng Binary còn có thể dùng Object để đọc và ghi cũng dc

Code: Select all

Private Sub UniReadText(ByVal sFileName As String)Dim txt   Dim objStream As Object   Set objStream = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").OpenTextFile(sFileName, 1, False, -2)      If (Not objStream Is Nothing) Then         With objStream            Open sFileName For Input As #1 ' Mo file.            Do While Not EOF(1)                Line Input #1, txt                txt = .ReadLine 'Doc tung dong            Loop            Close #1         .Close         End With         Set objStream = Nothing      End IfEnd Sub  Private Sub UniWriteText(ByVal sFileName As String)Dim txt As Stringtxt = "caulacbovb.com"Dim i As IntegerDim objStream As Object      Set objStream = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").OpenTextFile(sFileName, 2, True, -1)      If (Not objStream Is Nothing) Then         With objStream            .Write txt 'Ghi vao file            .Close         End With         Set objStream = Nothing      End IfEnd Sub
Code chỉ một lần mà fix bug thì mãi mãi
-----------------------------------
VnSecurity 2008 - Bảo vệ máy tính theo phong cách của bạn
Website: http://vn-soft.net
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4781
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 525 times

Re: Đọc được Unicode từ file text

Post by truongphu »

Được đấy!

Cấu trúc thông thường là:

Code: Select all

   Dim objStream, ff   Set objStream = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")    Set ff = objStream.OpenTextFile("e:\win\desktop\aaa.txt", 1, False, -2)
Sẽ không chạy! do đọc không được mã Unicode
(đính chính hôm nay 21/4: chạy được, cái mới là Giang hồ viết gọn hơn)

vậy mà Giang Hồ viết:

Code: Select all

Set objStream = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").OpenTextFile("e:\win\desktop\aaa.txt", 1, False, -2)
Lại chạy êm, đọc được Unicode.
Đây là điều hôm nay tôi mới học.
Cảm ơn Giang Hồ
Last edited by truongphu on Mon 21/04/2008 1:01 pm, edited 1 time in total.
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4781
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 525 times

Re: Đọc được Unicode từ file text

Post by truongphu »

Hồi tối qua thiếu tỉnh táo và cẩn thận nên có bài viết trên, hôm nay xin đính chính với đoạn code sau:

Code: Select all

Private Function ReadFileUni(FileName As String) As StringDim FSO   Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").OpenTextFile(FileName, 1, , -2)   ReadFileUni = FSO.Readall   Set FSO = NothingEnd Function'''''''''''''''''Private Function WriteFileUni(FileName As String, Unistr As String)Dim FSO As Object    'tao 1 file mo'i rôi mo'i ghi vào      Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").CreateTextFile(FileName, True)      Set FSO = Nothing      Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").OpenTextFile(FileName, 2, , -1)          FSO.Write Unistr      Set FSO = NothingEnd Function
:D : rất gọn phải không các bạn?
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
User avatar
VBNewbie
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 113
Joined: Sat 29/03/2008 7:13 pm
Location: Computer
Been thanked: 3 times
Contact:

Re: Đọc được Unicode từ file text

Post by VBNewbie »

Sao em chạy bị lỗi .
-------[[[[[[[ VMind - PM trắc nghiệm đa năng ]]]]]]]]------
http://vmind.co.cc/vmind
-------[[[[ Diễn đàn trí tuệ Việt Nam ! ]]]]]]]]-----
http://vmind.co.cc
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4781
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 525 times

Re: Đọc được Unicode từ file text

Post by truongphu »

Gởi VBNewbie
Lẽ ra tôi không viết dòng nầy, vì như các người khác, thế là OK (vì dễ quá mà! :D )
Tuy nhiên, trước đây, tôi cũng như bạn!
1- Ví dụ: khi bạn dùng dòng sau đây: "e:\win\desktop\aaa.txt" thì bảo đảm phải có đĩa e, phải có folder "win" và dưới nó là desktop, và phải có aaa.txt
2- tập tin aaa.txt bạn phải lưu dưới dạng Unicode chứ không phải dạng UTF8! và nội dung bạn phải gõ: "Bạn trương phú
Nhờ bạn trả lời...hi hi!"
3- Và sau đây là code (cũng như trên) để bạn vui: Phải có 1 TextBox1 hổ trợ Unicode (form 2.0) và set font = arial hay tahoma

Code: Select all

Private Function ReadFileUni(FileName As String) As StringDim FSO   Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").OpenTextFile(FileName, 1, , -2)   ReadFileUni = FSO.Readall   Set FSO = NothingEnd Function Private Function WriteFileUni(FileName As String, Unistr As String)Dim FSO As Object    'tao 1 file mo'i rôi mo'i ghi vào      Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").CreateTextFile(FileName, True)      Set FSO = Nothing      Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").OpenTextFile(FileName, 2, , -1)          FSO.Write Unistr      Set FSO = NothingEnd Function Private Sub Form_Load()Dim aaTextBox1 = ReadFileUni("e:\win\desktop\aaa.txt")aa = WriteFileUni("e:\win\desktop\bbb.txt", TextBox1)End Sub 
Mong bạn vừa ý
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
User avatar
VBNewbie
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 113
Joined: Sat 29/03/2008 7:13 pm
Location: Computer
Been thanked: 3 times
Contact:

Re: Đọc được Unicode từ file text

Post by VBNewbie »

Bạn chỉ mình cái cách Binary đó bạn có thể làm 1 project cho minh được không vì ở trên bạn khai biến bị lỗi tùm lum. Mong bạn khai báo rõ ràng hơn.
Thanks !
-------[[[[[[[ VMind - PM trắc nghiệm đa năng ]]]]]]]]------
http://vmind.co.cc/vmind
-------[[[[ Diễn đàn trí tuệ Việt Nam ! ]]]]]]]]-----
http://vmind.co.cc
User avatar
VBNewbie
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 113
Joined: Sat 29/03/2008 7:13 pm
Location: Computer
Been thanked: 3 times
Contact:

Re: Đọc được Unicode từ file text

Post by VBNewbie »

Xin lỗi bác nha ! Con hok bik pác lớn tuổi !
Pác bik cái đọc bằng Binary thi chỉ con với, còn đọc bằng 2 cách trên chỉ đọc được Unicode mà hok đọc dc UTF-8. Thank you !
-------[[[[[[[ VMind - PM trắc nghiệm đa năng ]]]]]]]]------
http://vmind.co.cc/vmind
-------[[[[ Diễn đàn trí tuệ Việt Nam ! ]]]]]]]]-----
http://vmind.co.cc
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4781
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 525 times

Re: Đọc được Unicode từ file text

Post by truongphu »

Đã lâu không coi lại bài nầy, xin lỗi VBNewbie
Cách

Code: Select all

Open fp For Binary Access Read As #fNum        ReDim B(LOF(fNum))    Get #fNum, , B    Close #fNum 
không hổ trợ file text UTF-8. (Muốn thể hiện tiếng Việt còn phải qua một lần chuyển mã nữa!)

Bạn dùng thêm một Richtextbox để thể hiện nội dung file với cách đọc từng dòng

Code: Select all

Private Sub Form_Load()Dim B$, fp$, TextLine$    fp = "C:\Mùa Thu Lá Bay1.txt"    Open fp For Input As #1    Do While Not EOF(1)            Line Input #1, TextLine        B = B & TextLine & vbCr   LoopRichTextBox1 = BEnd Sub
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
User avatar
VBNewbie
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 113
Joined: Sat 29/03/2008 7:13 pm
Location: Computer
Been thanked: 3 times
Contact:

Re: Đọc được Unicode từ file text

Post by VBNewbie »

Thank bác truongphu ! Nhưng con thử sài hàm chuyển từ UTF8 - Unicode nhưng bị lỗi !
-------[[[[[[[ VMind - PM trắc nghiệm đa năng ]]]]]]]]------
http://vmind.co.cc/vmind
-------[[[[ Diễn đàn trí tuệ Việt Nam ! ]]]]]]]]-----
http://vmind.co.cc
User avatar
VBNewbie
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 113
Joined: Sat 29/03/2008 7:13 pm
Location: Computer
Been thanked: 3 times
Contact:

Re: Đọc được Unicode từ file text

Post by VBNewbie »

Hik ai chỉ cách tạo file text UTF-8 zới ! Em đang bí !
-------[[[[[[[ VMind - PM trắc nghiệm đa năng ]]]]]]]]------
http://vmind.co.cc/vmind
-------[[[[ Diễn đàn trí tuệ Việt Nam ! ]]]]]]]]-----
http://vmind.co.cc
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4781
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 525 times

File TXT là UTF-8

Post by truongphu »

C1- Đọc file:
Dùng lệnh Open... For Input As... như bình thường, tuy nhiên ta phải chuyển mã từ UTF-8 sang Unicode với hàm tương ứng
* Form1 cần Command1 và TextBox1 (MS Form 2.0, Font Arial, Multiline=true). File txt utf8 là C:\3.txt

Code: Select all

Private Declare Function MultiByteToWideChar Lib "kernel32" (ByVal CodePage As Long, ByVal dwFlags As Long, ByRef lpMultiByteStr As Any, ByVal cchMultiByte As Long, ByVal lpWideCharStr As Long, ByVal cchWideChar As Long) As LongPrivate Const CP_UTF8 = 65001 Private Sub Command1_Click()Dim zz$Open "C:\3.txt" For Input As #1    Do While Not EOF(1)            Line Input #1, aa            zz = zz & aa & vbCrLf    Loop    Close #1    TextBox1 = UTF82Unicode(zz)End Sub Private Function UTF82Unicode(ByVal sUTF8 As String) As StringDim UTF8Size&, BufferSize&, BufferUNI$, LenUNI&, bUTF8() As ByteIf LenB(sUTF8) = 0 Then Exit FunctionbUTF8 = StrConv(sUTF8, vbFromUnicode)UTF8Size = UBound(bUTF8) + 1BufferSize = UTF8Size * 2BufferUNI = String$(BufferSize, vbNullChar)LenUNI = MultiByteToWideChar(CP_UTF8, 0, bUTF8(0), UTF8Size, StrPtr(BufferUNI), BufferSize)If LenUNI Then UTF82Unicode = Left$(BufferUNI, LenUNI)End Function
C2- Ghi file:
Có thể gõ UTF8 từ bàn phím (chọn mã) hoặc phải chuyển đổi từ Unicode sang UTF8. Quá trình ghi file bình thường với Open... For Output As...
* Form1 cần Command1 và TextBox1 (MS Form 2.0, Font Arial, Multiline=true). File txt utf8 là C:\3.txt

Code: Select all

Dim a() As String, b() As String Private Sub Command1_Click()Dim zz$, qq As BooleanIf TextBox1 = "" Then Exit SubFor i = 1 To Len(TextBox1)    For u = 0 To 133        If Mid(TextBox1, i, 1) = ChrW(b(u)) Then            zz = zz & a(u)            qq = True            Exit For        End If    Next    If qq = False Then zz = zz & Mid(TextBox1, i, 1)    qq = FalseNext Open "C:\3.txt" For Output As #1Print #1, zzClose #1End Sub Private Sub Form_Load()Dim C As String, d As Stringa = Split("Á@á@À@à @Ả@ả@Ã@ã@Ạ@ạ@Ä‚@ă@Ắ@ắ@Ằ@ằ@Ẳ@ẳ@Ẵ@ẵ@Ặ@ặ@Â@â@Ấ@ấ@Ầ@ầ@Ẩ@ẩ@Ẫ@ẫ@Ậ@ậ@Đ@Ä‘@É@é@È@è@Ẻ@ẻ@Ẽ@ẽ@Ẹ@ẹ@Ê@ê@Ế@ế@Ề@ề@Ể@ể@Ễ@á»…@Ệ@ệ@Í@í@ÃŒ@ì@Ỉ@ỉ@Ĩ@Ä©@Ị@ị@Ó@ó@Ã’@ò@Ỏ@ỏ@Õ@õ@Ọ@ọ@Ô@ô@Ố@ố@á»’@ồ@á»”@ổ@á»–@á»—@Ộ@á»™@Æ @Æ¡@Ớ@á»›@Ờ@ờ@Ở@ở@á»@ỡ@Ợ@ợ@Ú@ú@Ù@ù@Ủ@ủ@Ũ@Å©@Ụ@ụ@Ư@Æ°@Ứ@ứ@Ừ@ừ@Ử@á»­@á»®@ữ@á»°@á»±@Ý@ý@Ỳ@ỳ@Ỷ@á»·@Ỹ@ỹ@á»´@ỵ", "@")C = "193@225@192@224@7842@7843@195@227@7840@7841@258@259@7854@7855@7856@7857@7858@7859@7860@7861@7862@7863@194@226@7844@7845@7846@7847@7848@7849@7850@7851@7852@7853@272@273@201@233@200@232@7866@7867@7868@7869@7864@7865@202@234@7870@7871@7872@7873@7874@7875@7876@7877@7878@7879@205@237@204@236@7880@7881@296@297@7882@7883@211@243@210@242@7886@7887@213@245@7884@7885@212@244@7888@7889@7890@7891@7892@7893@7894@7895@7896@7897@416@417@7898@7899@7900@7901@7902@7903"d = "@7904@7905@7906@7907@218@250@217@249@7910@7911@360@361@7908@7909@431@432@7912@7913@7914@7915@7916@7917@7918@7919@7920@7921@221@253@7922@7923@7926@7927@7928@7929@7924@7925"b = Split(C & d, "@")End Sub
Nếu trong phần ghi file UTF8 có trắc trở vì code dài, xin load project
http://www.caulacbovb.com/forum/downloa ... hp?id=4015
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4781
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 525 times

Re: Đọc được Unicode từ file text

Post by truongphu »

Bổ sung:
Đọc từng dòng với file TXT unicode
Cần TextBox1 (MS Form 2.0 font: arial Multiline=true)

Code: Select all

  Dim MyFile  Dim fso As New FileSystemObject  Set MyFile = fso.OpenTextFile("c:\unicode.txt", 1, , -2)  Do While Not MyFile.AtEndOfStream    TextBox1 = TextBox1 & MyFile.ReadLine & vbCrLf  Loop
Viết từng dòng với file TXT unicode

Code: Select all

  Dim MyFile  Dim fso As New FileSystemObject  Set MyFile = fso.OpenTextFile("c:\unicode.txt", ForAppending, , -2)  MyFile.WriteLine "Mùa Thu Lá Bay"  MyFile.WriteBlankLines(1)  MyFile.WriteLine "Mùa Thu Lá Bay Anh Ðã Ði rôi"
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
coelsman
Posts: 3
Joined: Fri 13/04/2012 4:36 pm
Has thanked: 4 times

Re: Đọc/Ghi file text có mã Unicode

Post by coelsman »

Bác Phú ơi, sao cháu làm cái code hệt của bác sao nó lỗi vậy nè:
 1. Option Explicit
 2.  
 3. Private Function ReadFileUni(FileName As String) As String
 4.     Dim FSO
 5.     Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").OpenTextFile(FileName, 1, , -2)
 6.     ReadFileUni = FSO.Readall
 7.     Set FSO = Nothing
 8. End Function
 9.  
 10. Private Function WriteFileUni(FileName As String, Unistr As String)
 11.     Dim FSO As Object
 12.     Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").CreateTextFile(FileName, True)
 13.     Set FSO = Nothing
 14.     Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").OpenTextFile(FileName, 2, , -1)
 15.     FSO.Write Unistr
 16.     Set FSO = Nothing
 17. End Function
 18.  
 19. Private Sub Form_Load()
 20.     Dim aa
 21.     Text1 = ReadFileUni(App.Path & "aaa.txt")
 22.     aa = WriteFileUni(App.Path & "bbb.txt", Text1)
 23. End Sub


Nó báo lỗi "File not found" ở trong hàm ReadFileUni, dòng
 1. Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").OpenTextFile(FileName, 1, , -2)


Dạ file aaa.txt cháu tạo ra từ trước rồi bác ạ, font Arial, Unicode. Cháu nhìn code ở Sub FormLoad cháu nghĩ là file bbb.txt sẽ copy nội dung từ file aaa.txt thông qua Text1 đúng ko ợ?
Cháu giờ còn gà lắm ợ, đang loay hoay mãi mà ko hiển thị nổi nội dung file txt ra text bác ợ.
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4781
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 525 times

Re: Đọc/Ghi file text có mã Unicode

Post by truongphu »

coelsman wrote:Nó báo lỗi "File not found" ở trong hàm ReadFileUni, dòng
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").OpenTextFile(FileName, 1, , -2)
Dòng trên là nguyên mẫu của hàm, không thể sai được, vậy lỗi xẩy ra khi ta gọi đối số của nó.
Đối số của hàm ReadFileUni là: (FileName)
vậy sai ở cách gọi đối số FileName
cách suy luận lỗi là như thế.

Xem lại bạn gọi đối số ở Form_Load
coelsman wrote:Text1 = ReadFileUni(App.Path & "aaa.txt")
Thấy lỗi chưa? App.Path & "aaa.txt"
chưa thấy thì ngẫm một lát :D
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
Thao Nguyen
Posts: 1
Joined: Thu 11/07/2013 9:41 am

Re: Đọc/Ghi file text có mã Unicode

Post by Thao Nguyen »

cho mình hỏi cái này, mình đang làm 1 form đăng nhập vào hệ thống gồm 4 textbox, txtTenServer, txtTenCSDL, txtTenDangNhap, txtMatKhau, khi mình đăng nhập lần đầu thì phải điền dữ liệu vào các text, khi đăng nhập lại lần 2 thì dữ liệu được lưu vào file txt, khi đó nó tự load dữ liệu lên, mình chỉ điền mật khẩu thôi, mấy bạn chỉ mình code ghi và đọc file txt trong vb nha. cám ơn mọi người nhiều lắm viết bằng vb net
Post Reply

Return to “[VB] Chuỗi và Thời gian”