Tạo một Standard DLL dùng VB6

Các bài viết hướng dẫn, giúp các bạn hiểu và tiếp cận với Visual Basic nhanh hơn
Post Reply
User avatar
thuongbat
Guru
Guru
Posts: 346
Joined: Sun 27/04/2008 10:11 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 79 times

Tạo một Standard DLL dùng VB6

Post by thuongbat »

Tên bài viết: Tạo một Standard DLL dùng VB6
Tác giả: Sưu tầm
Cấp độ bài viết: Chưa đánh giá
Tóm tắt: Tạo một Standard DLL dùng VB6 - Dành cho các Fan của VB
Bác Peterdrew đã có bài viết về Cách tạo và sử dụng DLL trong VB rồi, nhưng bác ấy chỉ tạo được DLL dạng ActiveX (DLL có chứa các Class ở trong nó) bằng Vb6. Còn Standard DLL (DLL kiểu của windows, các hàm trong nó được khai báo bằng từ khoá Declare trong Vb6) thì bác ấy lại tạo bằng VC++. Nhưng khổ nỗi là em lại không rành VC++, em là tín đồ của VB mà. Vậy nếu muốn tạo Standard DLL kiểu như bác Peter tạo trong VC++ thì phải làm thế nào.

Sau đây là cách tạo Standard DLL trong VB6 em sưu tầm được, xin đưa lên đây để bác nào không rành VC++ mà vẫn muốn tạo Standard DLL (giống em) có thể tham khảo

1. Một số khái niệm:
 • +DllMain: Là hàm khởi tạo (và cũng là hàm huỷ) trong DLL. Windows sẽ gọi hàm DllMain trong DLL mỗi khi DLL được sử dụng đến hoặc ngưng sử dụng. Vì vậy hàm DLLMain sẽ được sử dụng để khởi tạo và huỷ các biến cần thiết. DllMain có thể có hoặc không cũng được (tuỳ vào DLL mà bạn viết có cần khởi tạo và dọn dẹp hay không)
  +Module Definition File: Là tệp tin mô tả các module ở trong file DLL. File DLL kiểu Standard khi viết ra có thể có nhiều hàm ở trong. Tệp mô tả sẽ chỉ ra thứ tự các hàm, nó tham gia vào quá trình biên dịch mã nguồn thành tệp DLL. Tệp mô tả có phần mở rộng là DEF
2. Mod lại file Link.exe:
 • A. File Link.exe đóng vai trò gì?
  + Trong IDE của Vb6, khi ta chọn Make chương trình của ta thành file DLL (kể cả khi ta make chương trình thành file EXE) thì IDE sẽ trước tiên gọi file C2.exe để dịch code của chúng ta thành các file *.OBJ. Sau đó nó gọi tiếp file Link.exe để liên kết các file *.OBJ lại tạo ra file DLL hoặc file EXE. Vậy file Link.exe đóng vai trò liên kết các file OBJ để tạo ra tệp dạng binary (Exe hoặc DLL) cuối cùng. Cả file C2.Exe và file Link.exe đều nằm trong C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VB98
  B. Vì sao phải Mod lại file Link.exe?
  + Trong VB6, khi IDE gọi file Link.exe để liên kết các file *.OBJ lại, nó truyền cho file Link.exe một loạt các tham số như: đường dẫn của các file *.OBJ, kiểu file đích sẽ tạo ra (DLL hay EXE), đường dẫn của đích sẽ được tạo ra, và 1 số các tham số khác nữa. Tuy nhiên, trong rất nhiều tham số này, lại thiếu mất một tham số là "/DEF". Tham số /DEF chính là tham số chỉ ra đường dẫn của các tệp Module Definition (các tệp *.DEF) ở phần 1. Thiếu các tệp này, DLL tạo ra sẽ không thể sử dụng được các hàm Public bằng phương pháp Declare. Chính vì vậy, ta phải Mod lại file Link.exe để thêm tham số này vào lúc biên dịch
  C. Mod lại file Link.exe như thế nào?
  + Phương pháp ở đây là tạo ra 1 file Link.exe giả đặt trong thư mục VB98, còn file Link.exe thật thì đổi tên thành 1 file khác (ví dụ là LinkThat.exe). Khi IDE gọi file Link.exe giả (do ta mod lại) thì file giả của chúng ta sẽ làm nhiệm vụ đọc các tham số được IDE truyền sang, thêm tham số /DEF vào và gọi file LinkThat.exe với tham số mới (đã có /DEF). Tất nhiên là phải kiểm tra, nếu có tồn tại các file *.DEF và project cần tạo là project kiểu DLL thì mới thêm tham số
  + Tiến hành Mod lại file Link.exe
  - Mở Vb6, tạo 1 Project mới dạng EXE application
  - Xoá Form1 mà Vb đã tự tạo ra cho ta, thêm vào 1 Module mới, đặt tên bất kỳ
  - Add Reference vào tệp SCRRUN.DLL trong System32 để sử dụng được đối tượng FileSystemObject
  - Copy đoạn code sau, Paste vào Module vừa thêm:
  1. Option Explicit
  2.  
  3. Public Sub Main()
  4.  
  5.    Dim SpecialLink As Boolean, fCPL As Boolean, fResource As Boolean
  6.    Dim intPos As Integer
  7.    Dim strCmd As String
  8.    Dim strPath As String
  9.    Dim strFileContents As String
  10.    Dim strDefFile As String, strResFile As String
  11.    Dim oFS As New Scripting.FileSystemObject
  12.    Dim fld As Folder
  13.    Dim fil As File
  14.    Dim ts As TextStream, tsDef As TextStream
  15.  
  16.    strCmd = Command
  17.    'Ghi Log vào file lnklog.txt mỗi khi chạy
  18.   Set ts = oFS.CreateTextFile(App.Path & "\lnklog.txt")
  19.    
  20.    ts.WriteLine "Beginning execution at " & Date & " " & Time()
  21.    ts.WriteBlankLines 1
  22.    ts.WriteLine "Command line arguments to LINK call"
  23.    ts.WriteBlankLines 1
  24.    ts.WriteLine "   " & strCmd
  25.    ts.WriteBlankLines 2
  26.    
  27.    ' Kiểm tra xem các tệp .DEF hoặc tệp RES có tồn tại trong thư mục làm việc hay không
  28.   '
  29.   'Lấy đường dẫn thư mục làm việc từ tệp .OBJ đầu tiên
  30.   intPos = InStr(1, strCmd, ".OBJ", vbTextCompare)
  31.    strPath = Mid(strCmd, 2, intPos + 2)
  32.    intPos = InStrRev(strPath, "")
  33.    strPath = Left(strPath, intPos - 1)
  34.    'Mở thư mục làm việc
  35.   Set fld = oFS.GetFolder(strPath)
  36.    
  37.    'Lấy các file trong thư mục làm việc
  38.   For Each fil In fld.Files
  39.       If UCase(oFS.GetExtensionName(fil)) = "DEF" Then
  40.          strDefFile = fil
  41.          SpecialLink = True
  42.       End If
  43.       If UCase(oFS.GetExtensionName(fil)) = "RES" Then
  44.          strResFile = fil
  45.          fResource = True
  46.       End If
  47.       If SpecialLink And fResource Then Exit For
  48.    Next
  49.      
  50.    'Thay đổi tham số gọi tệp Link, nếu có tồn tại file .DEF hoặc RES
  51.   If SpecialLink Then
  52.       ' Phần này để kiểm tra xem có phải file .DEF định nghĩa tệp DLL tạo ra
  53.      ' sẽ trở thành Applet của Control Panel hay không. Phần này em chưa tạo
  54.      ' bao giờ nên cũng chưa rõ lắm
  55.      Set tsDef = oFS.OpenTextFile(strDefFile)
  56.       strFileContents = tsDef.ReadAll
  57.       If InStr(1, strFileContents, "CplApplet", vbTextCompare) > 0 Then
  58.          fCPL = True
  59.       End If
  60.      
  61.       ' Thêm tham số /DEF cùng với đừơng dẫn file .DEF vào trước tham số /DLL
  62.      intPos = InStr(1, strCmd, "/DLL", vbTextCompare)
  63.       If intPos > 0 Then
  64.          strCmd = Left(strCmd, intPos - 1) & _
  65.                " /DEF" & Chr(34) & strDefFile & Chr(34) & " " & _
  66.                Mid(strCmd, intPos)
  67.       End If
  68.       ' Thêm các tệp Resource vào nếu có
  69.      If fResource Then
  70.          intPos = InStr(1, strCmd, "/ENTRY", vbTextCompare)
  71.          strCmd = Left(strCmd, intPos - 1) & Chr(34) & strResFile & _
  72.                   Chr(34) & " " & Mid(strCmd, intPos)
  73.       End If
  74.      
  75.       ' Nếu tệp định tạo là Applet của Control Pannel, đổi tên file đích từ .DLL thành .CPL
  76.      If fCPL Then
  77.          strCmd = Replace(strCmd, ".dll", ".cpl", 1, , vbTextCompare)
  78.       End If
  79.      
  80.       ' Ghi Log các tham số sau khi sửa
  81.      ts.WriteLine "Command line arguments after modification"
  82.       ts.WriteBlankLines 1
  83.       ts.WriteLine "   " & strCmd
  84.       ts.WriteBlankLines 2
  85.    End If
  86.    'Gọi tệp LinkThat.exe với tham số đã sửa
  87.   ts.WriteLine "Calling LINK.EXE linker"
  88.    Shell "linkthat.exe " & strCmd
  89.    If Err.Number <> 0 Then
  90.       ts.WriteLine "Error in calling linker..."
  91.       Err.Clear
  92.    End If
  93.    
  94.    ts.WriteBlankLines 1
  95.    ts.WriteLine "Returned from linker call"
  96.    ts.Close
  97. End Sub


  - Dịch chương trình trên thành file Link.exe
  - Đổi tên file Link.exe của Vb6 (trong C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VB98) thành LinkThat.exe
  - Copy file Link.exe vừa tạo được ở trên vào thư mục Vb98
3. Cùng tạo DLL nào
 • - Tạo 1 Project mới trong Vb6, kiểu Project là ActiveX DLL
  - Để nguyên Class1 mà Vb6 đã tạo sẵn cho bạn. Không cần Code gì vào đó cả, nhưng vẫn phải giữ nó lại vì Vb6 cần phải có 1 Class trong Project kiểu ActiveX DLL thì nó mới chạy
  - THêm 1 Module mới với tên tuỳ ý. Bạn có thể bắt đầu viết các hàm cho riêng mình vào Module này. Tôi đưa ra 1 ví dụ đơn giản với các hàm tính toán. Module của tôi có dạng như sau:
  Trừ hàm DllMain, các hàm khác các bạn có thể thêm bớt tuỳ ý
 1. Option Explicit
 2.  
 3. Public Const DLL_PROCESS_DETACH = 0
 4. Public Const DLL_PROCESS_ATTACH = 1
 5. Public Const DLL_THREAD_ATTACH = 2
 6. Public Const DLL_THREAD_DETACH = 3
 7.  
 8. Public Function DllMain(hInst As Long, fdwReason As Long, _
 9.     lpvReserved As Long) As Boolean
 10.    Select Case fdwReason
 11.       Case DLL_PROCESS_DETACH
 12.          ' No per-process cleanup needed
 13.      Case DLL_PROCESS_ATTACH
 14.          DllMain = True
 15.       Case DLL_THREAD_ATTACH
 16.          ' No per-thread initialization needed
 17.      Case DLL_THREAD_DETACH
 18.          ' No per-thread cleanup needed
 19.   End Select
 20. End Function
 21.  
 22. Public Function Add(ByVal a As Integer, ByVal b As Integer) As Integer
 23.     Add = a + b
 24. End Function
 25. Public Function Subtract(ByVal a As Integer, ByVal b As Integer) As Integer
 26.     SubTract = a - b
 27. End Function
 28. Public Function Square(ByVal a As Integer) As Integer
 29.     Square = a * a
 30. End Function

4. Tạo tệp Module Definition File (.DEF)
- Dùng Notepad, soạn với nội dung sau:

Code: Select all

NAME TenTuyY
LIBRARY TenTuyY
DESCRIPTION "Mo ta cua tep DLL- gi cung duoc"
EXPORTS DllMain @1
    Add @2
    Subtract @3
    Square @4
 • - Phần nội dung sau NAME, LIBRARY, DESCRIPTION bạn có thể đặt tuỳ ý
  - Theo sau EXPORTS là tên các hàm. Nhớ là tên hàm phân biệt hoa-thường nha
  - Con số sau ký tự @ là thứ tự của hàm mà bạn đã viết trong Module ở trên
  - Lưu tệp soạn thảo này vào thư mục chứa file Project DLL mà ta đã tạo ở bước 3 với tên trùng với tên DLL mà ta muốn tạo, phần mở rộng là .DEF. Ví dụ: nếu ta muốn tạo ra 1 dll có tên là MyLibrary.DLL thì file DEF này sẽ phải lưu với tên là MyLibrary.DEF
5. Dịch thành file DLL và sử dụng
- Bây giờ bạn có thể Make cái Project bạn đã tạo ở bước 3 được rồi. từ menu File, chọn Make như với các Project bình thường khác
- Sau khi được file DLL rồi thì chắc là các bạn đã biết cách sử dụng nó như thế nào:
 • + Copy file DLL vào cùng thư mục với Project muốn sử dụng nó
  + Khai báo như sau để Import hàm của DLL vào Project
 1. Private Declare Function Add Lib "MyLibrary.dll" (ByVal a As Integer, ByVal b As Integer) As Integer
Rượu gặp tri kỷ ngàn chén thiếu.
Chuyện người không hợp nửa câu thừa.
hoangvn79
Posts: 4
Joined: Sat 16/08/2008 10:36 am

Re: Tạo một Standard DLL dùng VB6

Post by hoangvn79 »

Bài viết rất hay và chi tiết! cho mình hỏi thêm nếu chuyển Standard DLL sang máy khác có phải đăng ký không hay chỉ cần khai báo như trên là ok
User avatar
thuongbat
Guru
Guru
Posts: 346
Joined: Sun 27/04/2008 10:11 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 79 times

Re: Tạo một Standard DLL dùng VB6

Post by thuongbat »

Mình cũng sử dụng nhiều DLL kiểu này rồi và chưa thấy phải đăng ký. Cứ copy là chạy thôi
Rượu gặp tri kỷ ngàn chén thiếu.
Chuyện người không hợp nửa câu thừa.
tindl88
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 363
Joined: Sat 26/04/2008 6:10 pm
Has thanked: 16 times
Been thanked: 10 times

Re: Tạo một Standard DLL dùng VB6

Post by tindl88 »

Dùng dll này thì chắc chắc là không cần phải đăng ký.
Đây 1 bài nữa nè bạn, mình làm không chi tiết như bạn :)
http://www.forum.caulacbovb.com/viewtop ... =52&t=8803
cứng nhắc...vớ vẩn
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4781
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 525 times

Re: Tạo một Standard DLL dùng VB6

Post by truongphu »

1- Tôi có xóa một số bài viết của các bạn do nội dung trao đổi không đúng tinh thần học hỏi và xây dựng. các bạn cần rút kinh nghiệm điều nầy.
2- Với tư cách người đi trước, chuyên viết các bài trong Box Tài nguyên, cũng như tư cách điều hành Box nầy hiện tại, tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn tham gia viết nhiều đề tài hơn nữa; làm cho code của forum chúng ta phong phú. Đương nhiên bài viết sẽ đi từ chất lượng tốt lên tốt hơn, điều nầy là rõ ràng. Một vấn đề nêu ra có thể đơn giản với bạn nầy, nhưng sẽ là ích lợi cho đa số bạn khác. Tôi luôn luôn quan niệm như thế.
3- các bạn peterdrew, tuyen_dt18, tindl88, thuongbat... (và nhiều bạn khác) gần đây tích cực tham gia viết bài cho Box Tài nguyên nầy, đây là bước phát triển mới về chất của các bạn. Mong các bạn viết bài nhiều hơn nữa cho Box Tài nguyên. Các Thủ thuật, Mã nguồn, Module, Hướng dẫn... của các bạn sẽ mãi mãi được lưu trữ và là tư liệu quý cho các bạn khác sau nầy.

Thân ái
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
longtep
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 149
Joined: Sun 08/06/2008 9:45 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 1 time

Re: Tạo một Standard DLL dùng VB6

Post by longtep »

rất cám ơn bài của you, rất hay. Nhưng sao khi ứng dụng thì nó chỉ chạy duy nhất 1 hàm add(3,5)?
các hàm trừ và bphuong gõ y chang nhu trong DLL mà nó cứ báo là hàm chưa đc Điịnh nghĩa?

Code: Select all

Private Declare Function Add Lib "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VB98\Project-dll\ab.dll" (ByVal a As Integer, ByVal b As Integer) As Integer
Sub Form_Load()
Text2 = Add(5, 8)
Text3 = Subtract(9, -2) 'luôn báo lôi~ o hàm này
Text1 = Add(9, 11)
Text4 = Square(-2) 'luôn báo lôi~ o hàm này
End Sub
thank all
User avatar
VuVanHoanh
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 1259
Joined: Thu 03/06/2010 9:23 pm
Location: Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh
Has thanked: 22 times
Been thanked: 138 times
Contact:

Re: Tạo một Standard DLL dùng VB6

Post by VuVanHoanh »

Hàm SubStract và Square ở đâu ra thế bạn?
Since 2008...
One love! :x
longtep
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 149
Joined: Sun 08/06/2008 9:45 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 1 time

Re: Tạo một Standard DLL dùng VB6

Post by longtep »

VuVanHoanh wrote:Hàm SubStract và Square ở đâu ra thế bạn?
dạ là do các hàm này đc tống khứ trong DLL đó a!
 1. Public Function Add(ByVal a As Integer, ByVal b As Integer) As Integer
 2.     Add = a + b
 3. End Function
 4. Public Function Subtract(ByVal a As Integer, ByVal b As Integer) As Integer
 5.     SubTract = a - b
 6. End Function
 7. Public Function Square(ByVal a As Integer) As Integer
 8.     Square = a * a
 9. End Function

làm y như tác giả nói mà nó ko ra........hỏi tac giả thì TG hem bít đang ở "phương trờ xứ lạ nào"
longtep
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 149
Joined: Sun 08/06/2008 9:45 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 1 time

Re: Tạo một Standard DLL dùng VB6

Post by longtep »

hehehe, thank mọi người cuối cùng thì em cũng đã bít tại sao ùi...thiệt là có con mắt mà như mù...:)) thanks tác giả, nhân đây cho tui hỏi có cách ào khác để tạo DLL mà ko cần phải đổi linkThat không? Làm trực tiếp trên Class mà ko cần phải để class trống rồi tạo Module1?
thấy có người trong excel chỉ dùng có vầy là dịch ra luôn DLL?

Code: Select all

Private oApp As Excel.Application
Public WithEvents WB As Excel.Workbook
Attribute WB.VB_VarHelpID = -1
//khai báo các hàm tự nhiên....
blackit
Posts: 3
Joined: Fri 12/08/2011 6:25 pm

Re: Tạo một Standard DLL dùng VB6

Post by blackit »

Bạn ơi cho mình hỏi:
mình tạo 1 file .dll bằng pascal rồi nhưng ko biết cách sử dụng nó vào VB như thế nào, có bạn chỉ là Project-> References->Browse-> nhưng mình làm thì hiện lỗi "Can't add a references to the specified file".
Mình mới học VB nên còn gà, mong bạn chỉ giúp
baohiep
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 109
Joined: Sun 27/12/2009 6:37 pm
Location: Tam Kỳ
Has thanked: 3 times
Been thanked: 9 times

Re: Tạo một Standard DLL dùng VB6

Post by baohiep »

Đây là file Link do mình tạo. mọi người test thử.
Attachments
Link.rar
Link.exe
(200.17 KiB) Downloaded 526 times
I'm Hiep.
longtep
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 149
Joined: Sun 08/06/2008 9:45 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 1 time

Re: Tạo một Standard DLL dùng VB6

Post by longtep »

Làm 1 tuần mà ko đc, ức chế quá. Nếu thiết kế cái dll mà trả lại chuỗi thì hình như ko đc hả các bác?
Đề bài: Xây dựng 1 dll sao cho khi sử dụng nó trả về 1 chuỗi đảo, đơn giản vậy thôi.
[vb]
Private Declare Function dao Lib "dao.dll" (ByVal a As String) As String
Private Sub Form_Load()
s = "mua xuan la cai gi"
w = dao(s)
MsgBox Len(dao(s)) & " " & w
End Sub
[\vb]
dùng len(dao(s)) de kiểm tra thì nó có độ dài OK, nhưng sao nó ko viết ra dc? làm kiểu gì cũng không là không?
solverpvd
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 40
Joined: Wed 14/04/2010 11:34 pm
Location: (Phố cổ) Hội An - Quảng Nam
Contact:

Re: Tạo một Standard DLL dùng VB6

Post by solverpvd »

Attachments
Create_Standard dll.zip
(50.34 KiB) Downloaded 378 times
solverpvd
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 40
Joined: Wed 14/04/2010 11:34 pm
Location: (Phố cổ) Hội An - Quảng Nam
Contact:

Re: Tạo một Standard DLL dùng VB6

Post by solverpvd »

Khi nãy quên một link tham khảo ni nữa, cũng hay hay nên chia sẽ:
http://planet-source-code.com/vb/script ... 0&lngWId=1
solverpvd
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 40
Joined: Wed 14/04/2010 11:34 pm
Location: (Phố cổ) Hội An - Quảng Nam
Contact:

Re: Tạo một Standard DLL dùng VB6

Post by solverpvd »

Minh họa cụ thể bằng hình ảnh và code đã được kiểm tra thành công.
Để đơn giản các bạn có thể dùng kết quả của mình, thực hiện các bước sau:
B1: thay tên file LINK.exe trong thư mục C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VB98 bằng linklnk.exe,
B2: copy file link.exe mình đã tạo vào thư mục của VB98 như trên,
B3: thay tên của các hàm mình cần khai báo trên file *.def để có thể truy xuất trong file thư viện dll (trong ví dụ này là file Fibonacci.def như hình minh họa)
B4: có thể make file dll của mình.
Attachments
(x)howto_make_standard_dll.zip
(133.78 KiB) Downloaded 361 times
Hong Hai
Posts: 8
Joined: Sun 08/06/2014 11:14 am

Re: Tạo một Standard DLL dùng VB6

Post by Hong Hai »

Xin chào các anh em! Bài viết của bạn "thuongbat" rất chi tiết và dễ dàng làm theo. Tuy nhiên mình gặp rắc rối với unicode, nó chạy không được. Ví dụ mình muốn bỏ cái hàm VniToUni() của VBlib vào 1 file DLL này thì nó chạy không đúng. Bạn nào biết chỉ mình với. Xin cám ơn
tvgtyb08
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 14
Joined: Sat 23/07/2011 11:06 am
Has thanked: 7 times

Re: Tạo một Standard DLL dùng VB6

Post by tvgtyb08 »

Bác nào có Video hướng dẫn cụ thể không cho mình xin với
tvgtyb08
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 14
Joined: Sat 23/07/2011 11:06 am
Has thanked: 7 times

Re: Tạo một Standard DLL dùng VB6

Post by tvgtyb08 »

Làm xong load vào nó báo lỗi thế này các bác ạ.
Có cách nào giải quyết không các bác?
Attachments
Ham Noi suy DLL.7z
(7.95 KiB) Downloaded 48 times
11111.JPG
Post Reply

Return to “[VB] Bài viết hướng dẫn”