• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Thay Đổi IP, Đổi Tên Máy Tính Sử Dụng .VBS

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

User avatar
nguyenbacbk
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 115
Joined: Mon 27/04/2009 2:25 pm
Location: Thai Nguyen city
Contact:

Thay Đổi IP, Đổi Tên Máy Tính Sử Dụng .VBS

Postby nguyenbacbk » Tue 13/07/2010 11:02 am

Chào các Bạn.

Tôi gửi lên đoạn code viết bằng vbs để các bạn tham khảo. Chương trình có tác dụng thay đổi địa chỉ IP và đổi tên máy tính không phải mất nhiều thao tác.

Code: Select all

' Thay Doi Dia Chi IP
Option Explicit
Dim Input
Input = InputBox("Ban Hay Nhap Vao Dia Chi IP:", "Nhap IP","")

Dim NetworkAdapter, AdapterConfiguration 'Objects
Dim IPAddress, SubnetMask, Gateway, DNS 'String Arrays
Dim RetVal 'Integers
For Each NetworkAdapter In GetObject("winmgmts:").InstancesOf("Win32_NetworkAdapter")
If NetworkAdapter.AdapterType = "Ethernet 802.3" Then
For Each AdapterConfiguration In GetObject("winmgmts:").InstancesOf("Win32_NetworkAdapterConfiguration")
If UCase(AdapterConfiguration.ServiceName) = UCase(NetworkAdapter.ServiceName) Then
IPAddress = Array(Input)
SubnetMask = Array("255.255.255.0")
Gateway = Array("192.168.1.1")

RetVal = AdapterConfiguration.EnableStatic(IPAddress, SubnetMask)
If Not RetVal = 0 Then
WScript.Echo "Failure assigning IP/Subnetmask."
End If
RetVal = AdapterConfiguration.SetGateways(Gateway)
If Not RetVal = 0 Then
WScript.Echo "Failure assigning Gateway."
End If
RetVal = AdapterConfiguration.SetDnsServerSearchOrder(DNS)
If Not RetVal = 0 Then
WScript.Echo "Failure assinging DNS search order."
End If
End If
Next
End If
Next
'#############################################################################################
'Thay doi DNS Server
dim strComputer,objWMIService,colNetCards,arrDNSServers,objNetCard
strComputer = "."

Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")

Set colNetCards = objWMIService.ExecQuery ("Select * From Win32_NetworkAdapterConfiguration Where IPEnabled = True")

For Each objNetCard in colNetCards
    arrDNSServers = Array("203.162.0.181", "203.162.0.11")
    objNetCard.SetDNSServerSearchOrder(arrDNSServers)
Next
'##############################################################################################
' Thay Doi Ten May Tinh
Dim Input1
Input1 = InputBox("Nhap Ten May Tinh:", "BTC Group","Server")
Dim strrComputer,objWMIServices,bcolComputers,objComputer,err
strrComputer = "."
Set objWMIServices = GetObject("winmgmts:" & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strrComputer & "\root\cimv2")

Set bcolComputers = objWMIServices.ExecQuery("Select * from Win32_ComputerSystem")

For Each objComputer in bcolComputers
    err = objComputer.Rename(Input1)
Next
'#############################################################################################

Set ws = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Dim ws, t, p1, p2, n, g, cn, cg
Dim itemtype

p1 = "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\"

n = ws.RegRead(p1 & "RegisteredOwner")
g = ws.RegRead(p1 & "RegisteredOrganization")
t = "Change Owner and Organization Utility"
cn = "BTC Groupc"
If cn <> "" Then
ws.RegWrite p1 & "RegisteredOwner", cn
End If

cg = "Phone:0280 3666604"
If cg <> "" Then
ws.RegWrite p1 & "RegisteredOrganization", cg
End If

Để chạy code Các bạn copy code trên vào 1 file text rồi lưu dưới dạng file *.vbs


Bằng ĐH là chứng nhận biết tự học, lấy bằng xong mới học ĐH

phutnc
Posts: 1
Joined: Fri 15/11/2019 12:07 pm

Re: Thay Đổi IP, Đổi Tên Máy Tính Sử Dụng .VBS

Postby phutnc » Fri 15/11/2019 12:20 pm

Vui lòng cho mình xin luôn script đổi từ ip tĩnh sang ip động với. Thanks các bạn.


Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests