• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Phát âm văn bản tiếng Việt với Vnspeech.dll

Các thủ thuật về âm thanh, đồ họa, truyền thông đa phương tiện...
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 519 times

Phát âm văn bản tiếng Việt với Vnspeech.dll

Postby truongphu » Tue 25/05/2010 9:02 pm

Thủ thuật: Phát âm văn bản tiếng Việt với Vnspeech.dll
Tác giả: Sưu tầm + truongphu
Mô tả: Phát âm văn bản tiếng Việt với Vnspeech.dll


Điều kiện bản quyền
Sản phẩm được xây dựng bởi Phòng Công nghệ Phần mềm (Softex) - Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học,
Viện Ứng dụng Công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ.
Phòng 413, C6 Thanh Xuân Bắc – Hà nội.
Tel. (04) 8547476; 0913079877

Việc sử dụng VNSpeech phải tuân thủ theo các quy định của tác giả:
- Phiên bản VnSpeech này được cung cấp để sử dụng cho mục đích học tập, nghiên cứu, không sử dụng cho các mục đích thương mại.
- Khi tích hợp với ứng dụng của bạn, đề nghị thêm dòng sau vào mục “About” của bạn: “Sử dụng thư viện Tổng hợp tiếng nói VnSpeech của Softex”
Nếu không tán thành các điều kiện trên, xin hãy xoá thư viện này khỏi máy của bạn.


phần mềm nầy tôi viết bổ sung để hoạt động trên font Unicode (gốc TCVN3)

Module:
 1. Declare Function VietTTS Lib "VNSPEECH.DLL" (ByVal test As String) As Integer
 2.  
 3. ''''''''''''''''''''' Phâ`n Code trong VBLib
 4. Public Const CF_UNICODETEXT As Long = 13
 5. Public Declare Function OpenClipboard Lib "user32.dll" (ByVal hWnd As Long) As Long
 6. Public Declare Function CloseClipboard Lib "user32.dll" () As Long
 7. Public Declare Function GetClipboardData Lib "user32.dll" (ByVal wFormat As Long) As Long
 8. Public Declare Function IsClipboardFormatAvailable Lib "user32.dll" (ByVal wFormat As Long) As Long
 9. Public Declare Function lstrcpy Lib "kernel32.dll" Alias "lstrcpyW" (ByVal lpString1 As Long, ByVal lpString2 As Long) As Long
 10. Public Declare Function GlobalLock Lib "kernel32.dll" (ByVal hMem As Long) As Long
 11. Public Declare Function GlobalUnlock Lib "kernel32.dll" (ByVal hMem As Long) As Long
 12. Public Declare Function GlobalSize Lib "kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
 13.  
 14. Public Function Get_clipboard() As String
 15.     Dim myStrPtr As Long, myLen As Long, myLock As Long, myData As String
 16.     OpenClipboard 0&
 17.     If IsClipboardFormatAvailable(CF_UNICODETEXT) = 0 Then MsgBox "Clipboard Text is not available now": Exit Function
 18.     myStrPtr = GetClipboardData(CF_UNICODETEXT)
 19.     If myStrPtr = 0 Then
 20.         MsgBox "Failed to get Clipboard Text"
 21.     Else
 22.         myLock = GlobalLock(myStrPtr)
 23.         myLen = GlobalSize(myStrPtr)
 24.         myData = String$(myLen \ 2 - 1, vbNullChar)
 25.         lstrcpy StrPtr(myData), myLock
 26.         GlobalUnlock myStrPtr
 27.     End If
 28.     CloseClipboard
 29.     Get_clipboard = myData
 30. End Function
 31.  
 32. ' code unitoabc truongphu
 33. Public Function UNItoABC(str$) As String
 34. Dim i&, arrABC() As String, sabc$, ABC$, uni$, STT
 35. ABC = "¸@µ@¶@·@¹@¨@¾@»@¼@½@Æ@©@Ê@Ç@È@É@Ë@Ð@Ì@Î@Ï@Ñ@ª@Õ@Ò@Ó@Ô@Ö@Ý@×@Ø@Ü@Þ@ã@ß@á@â@ä@«@è@å@æ@ç@é@¬@í@ê@ë@ì@î@ó@ï@ñ@ò@ô@­@ø@õ@ö@÷@ù@ý@ú@û@ü@þ@®@¸@µ@¶@·@¹@¡@¾@»@¼@½@Æ@¢@Ê@Ç@È@É@Ë@Ð@Ì@Î@Ï@Ñ@£@Õ@Ò@Ó@Ô@Ö@Ý@×@Ø@Ü@Þ@ã@ß@á@â@ä@¤@è@å@æ@ç@é@¥@í@ê@ë@ì@î@ó@ï@ñ@ò@ô@¦@ø@õ@ö@÷@ù@ý@ú@û@ü@þ@§"
 36. uni = "02259224784302277841025978557857785978617863022678457847784978517853023302327867786978650234787178737875787778790237023678810297788302430242788702457885024478897891789378957897041778997901790379057907025092497911036179090432791379157917791979210253792379277929792502730225022478430227784102587855785778597861786301947845784778497851785302330232786778697865020278717873787578777879023702367881029778830243024278870245788502127889789178937895789704167899790179037905790702500249791103617909043179137915791779197921025379237927792979250272"
 37. arrABC = Split(ABC, "@")
 38. For i = 1 To Len(str$)
 39. If InStr(uni, AscW(Mid(str$, i, 1))) > 0 And AscW(Mid(str$, i, 1)) > 127 Then
 40. STT = InStr(uni, AscW(Mid(str$, i, 1))) \ 4
 41.  sabc = sabc & arrABC(STT)
 42.  Else
 43.  sabc = sabc & Mid(str$, i, 1)
 44.  End If
 45. Next
 46. UNItoABC = sabc
 47. End Function
 48.  


Form:
cần Text1, TextBox1 (form 2.0) và 3 command1, 2, 3
[vb]
Private Sub Command1_Click()
Dim rev As Integer
rev = VietTTS(Text1.Text)
End Sub

Private Sub Command2_Click()
TextBox1 = ""
End Sub

Private Sub Command3_Click()
On Error Resume Next
Open App.Path & "\1.txt" For Binary As #1
Put #1, , Trim$(StrConv(Get_clipboard, vbUnicode))
Close #1
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").OpenTextFile(App.Path & "\1.txt", 1, , -2)
TextBox1 = FSO.Readall
' Ðua unicode tu Clipboard lên textbox thât khó, qua nhiê`u công Ðoan
' truongphu, có le~ se~ viê't gon lai
End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
On Error Resume Next
Kill App.Path & "\1.txt"
Kill App.Path & "\AbbrDic.txt"
End Sub

Private Sub Text1_Change()
If Len(Text1.Text) > 0 Then
Command1.Enabled = True
Else
Command1.Enabled = False
End If
End Sub

Private Sub TextBox1_Change()
Text1 = UNItoABC(TextBox1)
End Sub
[/vb]

Project đính kèm có thư viện Vnspeech.dll

VietText To Speech.rar
(273.96 KiB) Downloaded 4591 times


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
float01
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 97
Joined: Tue 31/08/2010 2:46 pm
Has thanked: 20 times
Been thanked: 9 times

Re: Phát âm văn bản tiếng Việt với Vnspeech.dll

Postby float01 » Wed 27/04/2011 7:29 pm

Tưởng là sử dụng thư viện VSpeech.dll chứ. Mà bác làm luôn ví dụ = thư viện VSpeech.dll đi. Thư viện VnSpeech.dll chỉ đọc thôi phải ko.


Return to “[VB] Âm thanh và Đồ họa”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests