• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Phát âm văn bản tiếng Việt với Vnspeech.dll

Các thủ thuật về âm thanh, đồ họa, truyền thông đa phương tiện...
Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4763
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 518 time

Phát âm văn bản tiếng Việt với Vnspeech.dll

Gửi bàigửi bởi truongphu » T.Ba 25/05/2010 9:02 pm

Thủ thuật: Phát âm văn bản tiếng Việt với Vnspeech.dll
Tác giả: Sưu tầm + truongphu
Mô tả: Phát âm văn bản tiếng Việt với Vnspeech.dll


Điều kiện bản quyền
Sản phẩm được xây dựng bởi Phòng Công nghệ Phần mềm (Softex) - Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học,
Viện Ứng dụng Công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ.
Phòng 413, C6 Thanh Xuân Bắc – Hà nội.
Tel. (04) 8547476; 0913079877

Việc sử dụng VNSpeech phải tuân thủ theo các quy định của tác giả:
- Phiên bản VnSpeech này được cung cấp để sử dụng cho mục đích học tập, nghiên cứu, không sử dụng cho các mục đích thương mại.
- Khi tích hợp với ứng dụng của bạn, đề nghị thêm dòng sau vào mục “About” của bạn: “Sử dụng thư viện Tổng hợp tiếng nói VnSpeech của Softex”
Nếu không tán thành các điều kiện trên, xin hãy xoá thư viện này khỏi máy của bạn.


phần mềm nầy tôi viết bổ sung để hoạt động trên font Unicode (gốc TCVN3)

Module:
 1. Declare Function VietTTS Lib "VNSPEECH.DLL" (ByVal test As String) As Integer
 2.  
 3. ''''''''''''''''''''' Phâ`n Code trong VBLib
 4. Public Const CF_UNICODETEXT As Long = 13
 5. Public Declare Function OpenClipboard Lib "user32.dll" (ByVal hWnd As Long) As Long
 6. Public Declare Function CloseClipboard Lib "user32.dll" () As Long
 7. Public Declare Function GetClipboardData Lib "user32.dll" (ByVal wFormat As Long) As Long
 8. Public Declare Function IsClipboardFormatAvailable Lib "user32.dll" (ByVal wFormat As Long) As Long
 9. Public Declare Function lstrcpy Lib "kernel32.dll" Alias "lstrcpyW" (ByVal lpString1 As Long, ByVal lpString2 As Long) As Long
 10. Public Declare Function GlobalLock Lib "kernel32.dll" (ByVal hMem As Long) As Long
 11. Public Declare Function GlobalUnlock Lib "kernel32.dll" (ByVal hMem As Long) As Long
 12. Public Declare Function GlobalSize Lib "kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
 13.  
 14. Public Function Get_clipboard() As String
 15.     Dim myStrPtr As Long, myLen As Long, myLock As Long, myData As String
 16.     OpenClipboard 0&
 17.     If IsClipboardFormatAvailable(CF_UNICODETEXT) = 0 Then MsgBox "Clipboard Text is not available now": Exit Function
 18.     myStrPtr = GetClipboardData(CF_UNICODETEXT)
 19.     If myStrPtr = 0 Then
 20.         MsgBox "Failed to get Clipboard Text"
 21.     Else
 22.         myLock = GlobalLock(myStrPtr)
 23.         myLen = GlobalSize(myStrPtr)
 24.         myData = String$(myLen \ 2 - 1, vbNullChar)
 25.         lstrcpy StrPtr(myData), myLock
 26.         GlobalUnlock myStrPtr
 27.     End If
 28.     CloseClipboard
 29.     Get_clipboard = myData
 30. End Function
 31.  
 32. ' code unitoabc truongphu
 33. Public Function UNItoABC(str$) As String
 34. Dim i&, arrABC() As String, sabc$, ABC$, uni$, STT
 35. ABC = "¸@µ@¶@·@¹@¨@¾@»@¼@½@Æ@©@Ê@Ç@È@É@Ë@Ð@Ì@Î@Ï@Ñ@ª@Õ@Ò@Ó@Ô@Ö@Ý@×@Ø@Ü@Þ@ã@ß@á@â@ä@«@è@å@æ@ç@é@¬@í@ê@ë@ì@î@ó@ï@ñ@ò@ô@­@ø@õ@ö@÷@ù@ý@ú@û@ü@þ@®@¸@µ@¶@·@¹@¡@¾@»@¼@½@Æ@¢@Ê@Ç@È@É@Ë@Ð@Ì@Î@Ï@Ñ@£@Õ@Ò@Ó@Ô@Ö@Ý@×@Ø@Ü@Þ@ã@ß@á@â@ä@¤@è@å@æ@ç@é@¥@í@ê@ë@ì@î@ó@ï@ñ@ò@ô@¦@ø@õ@ö@÷@ù@ý@ú@û@ü@þ@§"
 36. uni = "02259224784302277841025978557857785978617863022678457847784978517853023302327867786978650234787178737875787778790237023678810297788302430242788702457885024478897891789378957897041778997901790379057907025092497911036179090432791379157917791979210253792379277929792502730225022478430227784102587855785778597861786301947845784778497851785302330232786778697865020278717873787578777879023702367881029778830243024278870245788502127889789178937895789704167899790179037905790702500249791103617909043179137915791779197921025379237927792979250272"
 37. arrABC = Split(ABC, "@")
 38. For i = 1 To Len(str$)
 39. If InStr(uni, AscW(Mid(str$, i, 1))) > 0 And AscW(Mid(str$, i, 1)) > 127 Then
 40. STT = InStr(uni, AscW(Mid(str$, i, 1))) \ 4
 41.  sabc = sabc & arrABC(STT)
 42.  Else
 43.  sabc = sabc & Mid(str$, i, 1)
 44.  End If
 45. Next
 46. UNItoABC = sabc
 47. End Function
 48.  


Form:
cần Text1, TextBox1 (form 2.0) và 3 command1, 2, 3
 1.  
 2. Private Sub Command1_Click()
 3.     Dim rev As Integer
 4.     rev = VietTTS(Text1.Text)
 5. End Sub
 6.  
 7. Private Sub Command2_Click()
 8.     TextBox1 = ""
 9. End Sub
 10.  
 11. Private Sub Command3_Click()
 12.     On Error Resume Next
 13.     Open App.Path & "vb.txt" For Binary As #1
 14.         Put #1, , Trim$(StrConv(Get_clipboard, vbUnicode))
 15.     Close #1
 16.    Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").OpenTextFile(App.Path & "vb.txt", 1, , -2)
 17.    TextBox1 = FSO.Readall
 18. ' Ðua unicode tu Clipboard lên textbox thât khó, qua nhiê`u công Ðoan
 19. ' truongphu, có le~ se~ viê't gon lai
 20. End Sub
 21.  
 22. Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
 23.     On Error Resume Next
 24.     Kill App.Path & "vb.txt"
 25.     Kill App.Path & "\AbbrDic.txt"
 26. End Sub
 27.  
 28. Private Sub Text1_Change()
 29.     If Len(Text1.Text) > 0 Then
 30.         Command1.Enabled = True
 31.     Else
 32.         Command1.Enabled = False
 33.     End If
 34. End Sub
 35.  
 36. Private Sub TextBox1_Change()
 37.     Text1 = UNItoABC(TextBox1)
 38. End Sub
 39.  


Project đính kèm có thư viện Vnspeech.dll

VietText To Speech.rar
(273.96 KiB) Đã tải 4510 lần


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Hình đại diện của người dùng
float01
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 97
Ngày tham gia: T.Ba 31/08/2010 2:46 pm
Has thanked: 20 time
Been thanked: 9 time

Re: Phát âm văn bản tiếng Việt với Vnspeech.dll

Gửi bàigửi bởi float01 » T.Tư 27/04/2011 7:29 pm

Tưởng là sử dụng thư viện VSpeech.dll chứ. Mà bác làm luôn ví dụ = thư viện VSpeech.dll đi. Thư viện VnSpeech.dll chỉ đọc thôi phải ko.


Quay về “[VB] Âm thanh và Đồ họa”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách