• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Cách HOOK chuột và bàn phím toàn hệ thống trong VB6 đây !!!

Các bài viết hướng dẫn, giúp các bạn hiểu và tiếp cận với Visual Basic nhanh hơn
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Cách HOOK chuột và bàn phím toàn hệ thống trong VB6 đây !!!

Postby truongphu » Wed 14/05/2008 10:23 am

Tên bài viết: Cách HOOK chuột và bàn phím toàn hệ thống trong VB6 đây !!!
Tác giả: gửi bởi T7 vào ngày Chủ nhật 02/09/2007 8:20 pm
Cấp độ bài viết: Chưa đánh giá
Tóm tắt: Copy từ Diễn đàn cũ


Lúc trước em cũng đã nghĩ là hook trong vb6 thì không thể được, vd như khi ta tạo một hook bàn phím xác định phím nhấn thì nó chỉ xác định được trong form mà thôi, hay xác định chuột đang click cũng chỉ xác định được khi click trong form. Vậy nên, ta phải sử dụng một thư viện hổ trợ hook viết bằng ngôn ngữ C hoặc C++, hay làm theo kiểu bỏ hàm xác định phím nhấn vào một timer - cách này làm chương trình tốn nhiều tài nguyên hơn , may thay em đã tìm được cách hook trong VB6, thật ra nó rất đơn giản:

Ví dụ 1: Xác định phím được nhấn
Trong project của mình, tạo một module và thêm đoạn code này vào:

Code: Select all

 1. Option Explicit
 2. Public hKbdHook As Long
 3. Private Const WH_KEYBOARD_LL As Integer = 13
 4. Private Const HC_ACTION As Integer = 0
 5. Private Const WM_KEYDOWN As Long = &H100
 6. Private Const WM_KEYUP As Long = &H101
 7.  
 8.  
 9. Private Type KBDLLHOOKSTRUCT
 10.     vkCode As Integer
 11.     scanCode As Integer
 12.     flags As Integer
 13.     time As Integer
 14.     dwExtraInfo As Integer
 15.     End Type
 16.  
 17.  
 18. Private Declare Function SetWindowsHookEx Lib "user32" Alias "SetWindowsHookExA" (ByVal idHook As Long, ByVal lpfn As Long, ByVal hmod As Long, ByVal dwThreadId As Long) As Long
 19.  
 20.  
 21. Public Declare Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As Long) As Long
 22.  
 23.  
 24. Private Declare Function CallNextHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As Long, ByVal nCode As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
 25.  
 26.  
 27. Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (Destination As Any, Source As Any, ByVal Length As Long)
 28.  
 29.  
 30. Private Function LowLevelKeyboardProc(ByVal nCode As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Integer
 31.  
 32.     Dim kbdllhs As KBDLLHOOKSTRUCT
 33.     CopyMemory kbdllhs, ByVal lParam, Len(kbdllhs)
 34.  
 35.  
 36.     If nCode = HC_ACTION Then
 37.         LowLevelKeyboardProc = CallNextHookEx(hKbdHook, nCode, wParam, lParam)
 38.  
 39.  
 40.         Select Case wParam
 41.             Case WM_KEYDOWN
 42.                 frmMain.Caption = kbdllhs.vkCode & " --- " & Chr(kbdllhs.vkCode)
 43.             Case WM_KEYUP
 44.         End Select
 45.  
 46. Else: LowLevelKeyboardProc = CallNextHookEx(hKbdHook, nCode, wParam, lParam)
 47. End If
 48.  
 49. End Function
 50.  
 51.  
 52. Sub Main()
 53.     hKbdHook = SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD_LL, AddressOf LowLevelKeyboardProc, App.hInstance, 0&)
 54.     If hKbdHook = 0 Then
 55.         MsgBox "Initialisation of keyboard hook failed.", vbCritical, "Keyboard Hook"
 56.         Exit Sub
 57.     End If
 58.     frmMain.Show
 59. End Sub

Tiếp theo, tạo một form tên "frmMain" và thêm đoạn code bên dưới đây vào

Code: Select all

 1. Option Explicit
 2.  
 3. Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
 4.     Call UnhookWindowsHookEx(hKbdHook)
 5. End Sub

Cuối cùng, vào "Project" => <Tên Project> + "Propeties...". Chọn Startup Object là "Sub Main",... Xong, bây giờ chạy project vừa tạo rồi vào bất cứ đâu, gõ bất cứ phím gì, sau đó xem lại caption của form frmMain nhé

Tiếp theo...

Ví dụ 2: Tạo phím tắt cho chương trình
Nếu đã nắm rõ cách thức hoạt động của ct được tạo ra ở ví dụ 1 trên đây thì ở ví dụ này bạn sẽ không khó khăn để biết cách thức hoạt động của nó bởi đoạn mã cũng gần như ví dụ trên

Trong project, tạo một module và thêm đoạn code này vào:

Code: Select all

 1. Option Explicit
 2. Public hKbdHook As Long
 3. Private Const WH_KEYBOARD_LL As Integer = 13
 4. Private Const HC_ACTION As Integer = 0
 5. Private Const WM_KEYDOWN As Long = &H100
 6. Private Const WM_KEYUP As Long = &H101
 7.  
 8.  
 9. Private Type KBDLLHOOKSTRUCT
 10.     vkCode As Integer
 11.     scanCode As Integer
 12.     flags As Integer
 13.     time As Integer
 14.     dwExtraInfo As Integer
 15. End Type
 16.  
 17. Private Declare Function GetKeyState Lib "user32" (ByVal nVirtKey As Long) As Integer
 18.  
 19.  
 20. Private Declare Function SetWindowsHookEx Lib "user32" Alias "SetWindowsHookExA" (ByVal idHook As Long, ByVal lpfn As Long, ByVal hmod As Long, ByVal dwThreadId As Long) As Long
 21.  
 22.  
 23. Public Declare Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As Long) As Long
 24.  
 25.  
 26. Private Declare Function CallNextHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As Long, ByVal nCode As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
 27.  
 28.  
 29. Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (Destination As Any, Source As Any, ByVal Length As Long)
 30.  
 31.  
 32. Private Function LowLevelKeyboardProc(ByVal nCode As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Integer
 33.  
 34.     Dim kbdllhs As KBDLLHOOKSTRUCT
 35.     CopyMemory kbdllhs, ByVal lParam, Len(kbdllhs)
 36.  
 37.  
 38.     If nCode = HC_ACTION Then
 39.         LowLevelKeyboardProc = CallNextHookEx(hKbdHook, nCode, wParam, lParam)
 40.  
 41.  
 42.         Select Case wParam
 43.             Case WM_KEYDOWN
 44.                  If (GetKeyState(vbKeyControl) And &HF0000000) And kbdllhs.vkCode = Asc("Q") Then Unload frmMain
 45.             Case WM_KEYUP
 46.         End Select
 47.  
 48. Else: LowLevelKeyboardProc = CallNextHookEx(hKbdHook, nCode, wParam, lParam)
 49. End If
 50.  
 51. End Function
 52.  
 53.  
 54. Sub Main()
 55.     hKbdHook = SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD_LL, AddressOf LowLevelKeyboardProc, App.hInstance, 0&)
 56.     If hKbdHook = 0 Then
 57.         MsgBox "Initialisation of keyboard hook failed.", vbCritical, "Keyboard Hook"
 58.         Exit Sub
 59.     End If
 60.     frmMain.Show
 61. End Sub

Tiếp theo, tạo một form tên "frmMain" và thêm đoạn code bên dưới đây vào

Code: Select all

 1. Option Explicit
 2.        
 3.       Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
 4.           Call UnhookWindowsHookEx(hKbdHook)
 5.       End Sub

Cuối cùng, như ví dụ 1: vào "Project" => <Tên Project> + "Propeties...". Chọn Startup Object là "Sub Main",... Ok, bây giờ hãy chạy ct vừa tạo, vào bất cứ đâu và nhấn Ctrl + Q, lập tức, chương trình sẽ đóng ngay

Đây là một cách giúp khóa bàn phím lại bằng hook (không làm gì được luôn , ngoại trừ cách gọi Task Manager ) và cũng có thể gọi đây là một cách "phá máy"

Giống như trên, đầu tiên ta tạo một module và thêm đoạn code dưới vào

Code: Select all

 1. Option Explicit
 2. Public hKbdHook As Long
 3. Private Const WH_KEYBOARD_LL As Integer = 13
 4. Private Const HC_ACTION As Integer = 0
 5. Private Const WM_KEYDOWN As Long = &H100
 6. Private Const WM_KEYUP As Long = &H101
 7.  
 8.  
 9. Private Type KBDLLHOOKSTRUCT
 10.     vkCode As Integer
 11.     scanCode As Integer
 12.     flags As Integer
 13.     time As Integer
 14.     dwExtraInfo As Integer
 15.     End Type
 16.  
 17.  
 18. Private Declare Function SetWindowsHookEx Lib "user32" Alias "SetWindowsHookExA" (ByVal idHook As Long, ByVal lpfn As Long, ByVal hmod As Long, ByVal dwThreadId As Long) As Long
 19.  
 20.  
 21. Public Declare Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As Long) As Long
 22.  
 23.  
 24. Private Declare Function CallNextHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As Long, ByVal nCode As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
 25.  
 26.  
 27. Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (Destination As Any, Source As Any, ByVal Length As Long)
 28.  
 29.  
 30. Private Function LowLevelKeyboardProc(ByVal nCode As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Integer
 31.  
 32.     Dim kbdllhs As KBDLLHOOKSTRUCT
 33.     CopyMemory kbdllhs, ByVal lParam, Len(kbdllhs)
 34.  
 35.  
 36.     If nCode = HC_ACTION Then
 37.         LowLevelKeyboardProc = CallNextHookEx(hKbdHook, nCode, wParam, lParam)
 38.  
 39.  
 40.         Select Case wParam
 41.             Case WM_KEYDOWN
 42.                 LowLevelKeyboardProc = -1
 43.             Case WM_KEYUP
 44.         End Select
 45.  
 46. Else: LowLevelKeyboardProc = CallNextHookEx(hKbdHook, nCode, wParam, lParam)
 47. End If
 48.  
 49. End Function
 50.  
 51.  
 52. Sub Main()
 53.     hKbdHook = SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD_LL, AddressOf LowLevelKeyboardProc, App.hInstance, 0&)
 54.     If hKbdHook = 0 Then
 55.         MsgBox "Initialisation of keyboard hook failed.", vbCritical, "Keyboard Hook"
 56.         Exit Sub
 57.     End If
 58.     frmMain.Show
 59. End Sub

Ok, giờ tạo một form tên frmMain và thêm đoạn code này vào

Code: Select all

 1. Option Explicit
 2.  
 3. Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
 4.     Call UnhookWindowsHookEx(hKbdHook)
 5. End Sub

Rồi, như thường lệ , vào "Project" => <Tên Project> + "Propeties...". Chọn Startup Object là "Sub Main",... Xong, he he, bây giờ thử nhấn bất cứ phím gì đi , đảm bảo nhấn banh bàn phím luôn cũng không có gì xảy ra với máy đâu (miễn đừng gọi Task Manager là được
Lưu ý: Khi hook để khóa bàn phím thì nên cẩn thận, thoát đúng quy cách (thoát bằng cách click vô nút đóng bên phải trên cửa sổ để nó đóng câu lện hook lại, nếu không thì... Bàn phím sẽ bị khóa lại cho tới khi bạn tắt ct trong task manager (còn nếu đang chạy thử trong VB6 thì không sao, thoát ra khỏi VB6 là được)
Em xin tiếp tục giới thiệu với mọi người cách hook tiếp theo, cách hook chuột !!!
Đầu tiên ta tạo một Project, tạo một module và thêm đoạn code dưới vào

Code: Select all

 1. Public hHook As Long
 2.  
 3. Public Declare Function SetWindowsHookEx Lib "user32" Alias "SetWindowsHookExA" (ByVal idHook As Long, ByVal lpfn As Long, ByVal hmod As Long, ByVal dwThreadId As Long) As Long
 4.  
 5. Public Declare Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As Long) As Long
 6.  
 7. Public Declare Function CallNextHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As Long, ByVal nCode As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
 8.  
 9. Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (Destination As Any, Source As Any, ByVal Length As Long)
 10.  
 11. Public Const WM_RBUTTONDBLCLK = &H206
 12. Public Const WM_RBUTTONDOWN = &H204
 13. Public Const WM_RBUTTONUP = &H205
 14. Public Const WM_MOUSEMOVE = &H200
 15. Public Const WM_LBUTTONDBLCLK = &H203
 16. Public Const WM_LBUTTONDOWN = &H201
 17. Public Const WM_LBUTTONUP = &H202
 18. Private Const HC_ACTION As Integer = 0
 19.  
 20. Public Type POINTAPI
 21.     X As Long
 22.     Y As Long
 23. End Type
 24. Public Type EVENTMSG
 25.         message As Long
 26.         paramL As Long
 27.         paramH As Long
 28.         Time As Long
 29.         hwnd As Long
 30. End Type
 31. Public Type MEvent
 32.     X As Long
 33.     Y As Long
 34.     Time As Long
 35.     Click As Long
 36. End Type
 37.  
 38.  
 39.  
 40. Sub Main()
 41.     frmMain.Show
 42.     hHook = SetWindowsHookEx(WH_MOUSE, AddressOf HookProc, App.hInstance, 0&)
 43.     If hHook = 0 Then
 44.         MsgBox "Error !!!", vbCritical
 45.     End If
 46. End Sub
 47.  
 48. Public Function HookProc(ByVal nCode As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
 49.  
 50.     If nCode = HC_ACTION Then
 51.         Dim hookMsg As EVENTMSG
 52.         HookProc = CallNextHookEx(hHook, nCode, wParam, lParam)
 53.         Call CopyMemory(hookMsg, ByVal lParam, Len(hookMsg))
 54.         Select Case hookMsg.message
 55.             Case WM_MOUSEMOVE
 56.                 frmMain.Caption = hookMsg.paramL & ":" & hookMsg.paramH
 57.             Case WM_LBUTTONDOWN
 58.                 frmMain.Caption = "LEFT BUTTON DOWN"
 59.             Case WM_RBUTTONDOWN
 60.                 frmMain.Caption = "RIGHT BUTTON DOWN"
 61.             Case WM_LBUTTONUP
 62.                 frmMain.Caption = "LEFT BUTTON UP"
 63.             Case WM_RBUTTONUP
 64.                 frmMain.Caption = "RIGHT BUTTON UP"
 65.         End Select
 66.     Else: HookProc = CallNextHookEx(hHook, nCode, wParam, lParam)
 67.     End If
 68. End Function

Xong, sửa cái tên của form1 lại thành frmMain và tiếp tục thêm đoạn code này vô

Code: Select all

 1. Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
 2.     If hHook <> 0 Then Call UnhookWindowsHookEx(hHook)
 3. End Sub

Rồi, như thường lệ , vào "Project" => <Tên Project> + "Propeties...". Chọn Startup Object là "Sub Main" => Xong rùi, cứ chạy thử chương trình đi, di chuyển chuột và click vài cái để xem sự thây đổi trên tiêu đề của form frmMain nhé


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Có thể Hook đồng thời Mouse và Keystore hay không?

Postby truongphu » Wed 02/12/2009 1:25 pm

Thủ thuật: Có thể Hook đồng thời Mouse và Keystore hay không?
Tác giả: sendmessage">sendmessage
Mô tả: Có thể Hook đồng thời Mouse và Keystore hay không?In Module

Code: Select all

 1. '* The SetWindowsHookEx function installs an application-defined hook procedure into a hook chain. You would install a hook procedure to monitor the system for certain types of events. These events are associated either with a specific thread or with all threads in the system.
 2. Public Declare Function SetWindowsHookEx Lib "user32" Alias "SetWindowsHookExA" (ByVal idHook As Long, ByVal lpfn As Long, ByVal hmod As Long, ByVal dwThreadId As Long) As Long
 3. '* The UnhookWindowsHookEx function removes a hook procedure installed in a hook chain by the SetWindowsHookEx function.
 4. Public Declare Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As Long) As Long
 5. '* The CallNextHookEx function passes the hook information to the next hook procedure in the current hook chain. A hook procedure can call this function either before or after processing the hook information.
 6. Public Declare Function CallNextHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As Long, ByVal nCode As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
 7. '* The CopyMemory function copies a block of memory from one location to another.
 8. Public Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (Destination As Any, Source As Any, ByVal Length As Long)
 9.  
 10. '* Type to hold the mouse coordinates
 11. Private Type POINTAPI
 12.     X As Long
 13.     Y As Long
 14. End Type
 15.  
 16. '******************************************************
 17. '* System messages for Mouse that we want to trace
 18. Private Const WM_MOUSEMOVE           As Long = &H200
 19. Private Const WM_MOUSEWHEEL          As Long = &H20A
 20. Private Const WM_LBUTTONDOWN         As Long = &H201
 21. Private Const WM_LBUTTONUP           As Long = &H202
 22. Private Const WM_RBUTTONDOWN         As Long = &H204
 23. Private Const WM_RBUTTONUP           As Long = &H205
 24. Private Const WM_MBUTTONDOWN         As Long = &H207
 25. Private Const WM_MBUTTONUP           As Long = &H208
 26. '******************************************************
 27.  
 28. '******************************************************
 29. '* System messages foe Keyboard that we want to trace
 30. Private Const WM_KEYDOWN As Long = &H100
 31. Private Const WM_KEYUP As Long = &H101
 32. '******************************************************
 33.  
 34. '* System hook for mouse that we'll use
 35. Public Const WH_MOUSE_LL           As Long = 14
 36. Global lKeyboardHook               As Long
 37. '* System hook for Keyboard that we'll use
 38. Public Const WH_KEYBOARD_LL        As Long = 13
 39. Global lMouseHook                  As Long
 40.  
 41.  
 42. Public Const HC_ACTION = 0
 43.  
 44. '* Type to hold Mouse Hook information
 45. Private Type MOUSELLHOOKSTRUCT
 46.     point As POINTAPI
 47.     data As Long
 48.     flags As Long
 49.     time As Long
 50.     extra As Long
 51. End Type
 52.  
 53. '* Type to hold Keyboard Hook information
 54. Private Type KBDLLHOOKSTRUCT
 55.     vkCode As Integer
 56.     scanCode As Integer
 57.     flags As Integer
 58.     time As Integer
 59.     dwExtraInfo As Integer
 60. End Type
 61.  
 62. Private mousedata As MOUSELLHOOKSTRUCT
 63. Private keyboarddata As KBDLLHOOKSTRUCT
 64.  
 65. Public Function MouseProc(ByVal nCode As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
 66.     If (nCode = HC_ACTION) Then
 67.         ' Mouse data not used in this example, but useful
 68.         CopyMemory mousedata, ByVal lParam, Len(mousedata)
 69.         Select Case wParam
 70.             Case WM_MOUSEMOVE
 71.                 Form1.Cls
 72.                 Form1.Print "Mouse(" & mousedata.point.X & "," & mousedata.point.Y & ")"
 73.             Case WM_MOUSEWHEEL
 74.                 Form1.Cls
 75.                 Form1.Print "Wheel(" & mousedata.point.X & "," & mousedata.point.Y & ")"
 76.             Case WM_LBUTTONDOWN
 77.                
 78.             Case WM_LBUTTONUP
 79.                
 80.             Case WM_RBUTTONDOWN
 81.                
 82.             Case WM_RBUTTONUP
 83.                
 84.             Case WM_MBUTTONDOWN
 85.                
 86.             Case WM_MBUTTONUP
 87.                
 88.             Case Else
 89.                 ' not implemented yet
 90.         End Select
 91.     End If
 92.     MouseProc = CallNextHookEx(0, nCode, wParam, ByVal lParam)
 93. End Function
 94.  
 95. Public Function KeyboardProc(ByVal nCode As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Integer
 96.     If nCode = HC_ACTION Then
 97.         CopyMemory keyboarddata, ByVal lParam, Len(keyboarddata)
 98.         Select Case wParam
 99.             Case WM_KEYDOWN
 100.                 Form1.Cls
 101.                 Form1.Print "KeyDown: " & keyboarddata.vkCode
 102.                
 103.             Case WM_KEYUP
 104.                 Form1.Cls
 105.                 Form1.Print "KeyUp: " & keyboarddata.vkCode
 106.            
 107.         End Select
 108.     End If
 109.     KeyboardProc = CallNextHookEx(0, nCode, wParam, ByVal lParam)
 110. End Function
 111.  


In Form1

Code: Select all

 1. Private Sub Form_Load()
 2.     lMouseHook = SetWindowsHookEx(WH_MOUSE_LL, AddressOf MouseProc, App.hInstance, 0)
 3.     lKeyboardHook = SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD_LL, AddressOf KeyboardProc, App.hInstance, 0)
 4. End Sub
 5.  
 6. Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer)
 7.     UnhookWindowsHookEx lMouseHook
 8.     UnhookWindowsHookEx lKeyboardHook
 9. End Sub
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

nhokstart
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 38
Joined: Wed 13/04/2011 9:42 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times
Contact:

Re: Cách HOOK chuột và bàn phím toàn hệ thống trong VB6 đây

Postby nhokstart » Wed 18/05/2011 12:05 am

mục này k thấy ai nói j đến hết chắt là k biết j hết. em cũng vậy nhưng rất cảm ơn pac đã giúp em hiểu thêm 1 ít.

haluwen9
Posts: 9
Joined: Wed 25/07/2012 9:03 am
Has thanked: 1 time

Re: Cách HOOK chuột và bàn phím toàn hệ thống trong VB6 đây

Postby haluwen9 » Wed 25/07/2012 3:35 pm

tuy đọc nhìu khó hiểu, nhưng từ từ mò mẫm, kiếm thêm tài liệu thì sẽ giỏi hơn được nhỉ
Thanks

User avatar
01632911829
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 42
Joined: Sat 11/08/2012 12:50 pm
Location: Bình Thuận
Has thanked: 4 times
Been thanked: 2 times
Contact:

Re: Cách HOOK chuột và bàn phím toàn hệ thống trong VB6 đây

Postby 01632911829 » Sun 30/12/2012 1:01 pm

Hay! Làm và coi code là hiểu.

lsqk
Posts: 7
Joined: Tue 19/11/2013 9:13 am
Has thanked: 30 times

Re: Cách HOOK chuột và bàn phím toàn hệ thống trong VB6 đây

Postby lsqk » Fri 30/05/2014 2:45 pm

Cảm ơn bác rất nhiều, em cần nghiên cứu cái này để viết bộ gõ chữ Hán.

Hong Hai
Posts: 8
Joined: Sun 08/06/2014 11:14 am

Re: Cách HOOK chuột và bàn phím toàn hệ thống trong VB6 đây

Postby Hong Hai » Fri 04/07/2014 9:55 pm

Xin chào các anh chị em. Nhờ code của bác truongphu mình viết được bộ gõ cho mình rồi. Nhưng hiện tại mình phải dùng clipboard để đưa những chữ của mình vào ứng dụng. Các bạn có cách nào không dùng clipboard được không, giống như Unikey vậy đó. Xin cám ơn các bạn.
Bình thường, mình muốn gọi 1 ký tự không có trên bàn phím, thì nhấn nút Alt + mã Unicode của nó.
VD:chữ "á": Alt+0225 (phím số bên keypad)
Mình dùng keybd_event để gởi tổ hợp phím đó:
- Trong MS word thì OK
- Trong wordPad thì cũng được nhưng có tiếng "Beep" kèm theo
- Trong Corel thì 1 loạt tiếng "Beep" nhưng không chữ nào vào.
- Trong Illustracter thì nó bay vào luôn số 0225
Mong các bạn góp ý giúp. Xin cám ơn các bạn.

Hong Hai
Posts: 8
Joined: Sun 08/06/2014 11:14 am

Re: Cách HOOK chuột và bàn phím toàn hệ thống trong VB6 đây

Postby Hong Hai » Tue 15/07/2014 11:59 pm

Các bạn giúp mình đi, chỉ hướng cho mình suy nghĩ cũng được, hay cho mình xin tài liệu có liên quan cũng được. Xin cám ơn!

User avatar
phanthequang4101987
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 116
Joined: Tue 01/04/2008 6:39 am
Location: Nghi Xuân - Hà Tĩnh
Has thanked: 5 times
Been thanked: 21 times
Contact:

Re: Cách HOOK chuột và bàn phím toàn hệ thống trong VB6 đây

Postby phanthequang4101987 » Wed 16/07/2014 8:06 am

bạn vào mục "mã nguồn"/tiện ích tải bộ gõ VBkey của bác thanhtuyen về mà xem có nguyên cả bộ gõ như unikey (mình đã test trên win7 và win8 32 bít chạy ngon)
viewtopic.php?f=33&t=13876
†™_Çøø£_™†.......♥.......†™_U††»ñhøç_™†
Đưa người ta chưa đưa qua sông
mà sao nghe tiếng sóng trong lòng
.(¯`v´¯)_______ÎÎ_____ÎÎ________(¯`v´¯)

Hong Hai
Posts: 8
Joined: Sun 08/06/2014 11:14 am

Re: Cách HOOK chuột và bàn phím toàn hệ thống trong VB6 đây

Postby Hong Hai » Wed 16/07/2014 9:51 pm

Cám ơn bạn (phanthequang4101987) đã quan tâm, mình có xem qua chương trình này rồi. Và cũng nhờ những bài viết hướng dẫn và phân tích của bạn ấy mà mình biết chút chút.
Vấn đề của mình là làm sao gởi tổ hợp phím Alt+Numpad đến Notepad, Corel, Illus... mà không bị lỗi.
Hơn nữa, phần mềm bạn ấy vẫn dùng clipboard trong một số chương trình.

ko0ls92
Posts: 1
Joined: Sat 01/11/2014 7:17 pm

Re: Cách HOOK chuột và bàn phím toàn hệ thống trong VB6 đây

Postby ko0ls92 » Sat 01/11/2014 7:26 pm

bạn ơi mình viết bằng vb 2012 thì nó báo lỗi ở App.hInstance thì phải sửa thế nào?

User avatar
HaiVB6
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 375
Joined: Mon 03/02/2014 10:23 pm
Location: [Gia Đông] - [Thuận Thành] - [Bắc Ninh]
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Contact:

Re: Cách HOOK chuột và bàn phím toàn hệ thống trong VB6 đây

Postby HaiVB6 » Sat 01/11/2014 10:31 pm

@ko0ls92: Đây là VB6 bạn nhớ! :)

Hong Hai
Posts: 8
Joined: Sun 08/06/2014 11:14 am

Re: Cách HOOK chuột và bàn phím toàn hệ thống trong VB6 đây !!!

Postby Hong Hai » Wed 08/07/2015 4:27 pm

Xin chào các anh em. Cho mình hỏi cái nầy nhe: Khi hook chuột và bàn phím được rồi, làm sao để khi mình nhấn Shift + chuột phải trên một chương trình khác nó không xổ xuống Popup menu phụ của chương trình đó. ví dụ giống như chương trình English Study 3.0. Xin cảm ơn nhiều

Hong Hai
Posts: 8
Joined: Sun 08/06/2014 11:14 am

Re: Cách HOOK chuột và bàn phím toàn hệ thống trong VB6 đây !!!

Postby Hong Hai » Sat 11/07/2015 3:46 pm

Bạn "truongphu" ơi cho mình xin ý kiến giúp đỡ đi.


Return to “[VB] Bài viết hướng dẫn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests