• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Thao tác Cut, Copy, Paste và Undo

Các mẹo vặt linh tinh khác, không thuộc nhóm nào
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 519 times

Thao tác Cut, Copy, Paste và Undo

Postby truongphu » Tue 13/05/2008 2:07 pm

Thủ thuật: Thao tác Cut, Copy, Paste và Undo
Tác giả: truongphu
Mô tả: Thao tác Cut, Copy, Paste và Undo trên control chuẩn. dành cho các bạn chưa biết


Tôi phải nói lại là trên Control chuẩn. MS controls 2.0 đã hổ trợ lệnh Copy

Code: Select all

 1. Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
 2. Private Sub Command1_Click() 'cut
 3. Clipboard.SetText (Text1)
 4. Text1 = ""
 5. End Sub
 6. Private Sub Command2_Click() 'copy
 7. Clipboard.SetText (Text1)
 8. End Sub
 9. Private Sub Command3_Click() 'paste
 10. Text1.SelText = Clipboard.GetText(1)
 11. End Sub
 12. Private Sub Command4_Click() 'undo
 13. Call SendMessage(Text1.hwnd, &H304, 0&, 0&)
 14. End Sub


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Heaven
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 15
Joined: Mon 24/11/2008 5:34 pm

Re: Thao tác Cut, Copy, Paste và Undo

Postby Heaven » Mon 01/06/2009 5:50 pm

Cái text1 là cái gì thế bác? (Nếu là một biến string thì cho cháu hỏi cháu muốn copy/cut/paste một đoạn được bôi đen trong textbox thì làm thế nào ạ?)

Uzumaki Naruto
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 839
Joined: Mon 30/04/2007 9:55 pm
Location: Sài Gòn
Has thanked: 7 times
Been thanked: 83 times

Re: Thao tác Cut, Copy, Paste và Undo

Postby Uzumaki Naruto » Mon 01/06/2009 8:27 pm

Cái Text1 là một cái TextBox đó
Thuộc tính của TextBox giúp bạn làm được điều đó là SelText, thuộc tính này trả về chuỗi trong Textbox đang được bôi đen
Copy/Cut/Patse thì thay vì bạn sử dụng Text1 thì bạn dùng Text1.SelText
Còn Undo thì mình chưa nghĩ ra :D Mình nghĩ ra là dùng một cái Label hoặc Text khác để lưu cái chuỗi đã bôi đen (Text1.SelText) sau đó dùng SendMessage như chú Phú với tham số là Text2.Text (TextBox lưu chuỗi bôi đen)
Cause you're my special thing
I'm flying without wings

Heaven
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 15
Joined: Mon 24/11/2008 5:34 pm

Re: Thao tác Cut, Copy, Paste và Undo

Postby Heaven » Mon 01/06/2009 9:48 pm

Uhm cám ơn bạn chắc tại mình dùng Unicode Control của DQHung nên SelText toàn trả về giá trị trống. Phải thay bằng điểu khiển textbox mặc định của VB.

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 519 times

Re: Thao tác Cut, Copy, Paste và Undo

Postby truongphu » Sat 25/07/2009 9:09 am

gửi bởi clarkkent


Module

Code: Select all

 1. '// View Types
 2. Public Enum ERECViewModes
 3.     ercDefault = 0
 4.     ercWordWrap = 1
 5.     ercWYSIWYG = 2
 6. End Enum
 7. '// Undo Types
 8. Public Enum ERECUndoTypeConstants
 9.     ercUID_UNKNOWN = 0
 10.     ercUID_TYPING = 1
 11.     ercUID_DELETE = 2
 12.     ercUID_DRAGDROP = 3
 13.     ercUID_CUT = 4
 14.     ercUID_PASTE = 5
 15. End Enum
 16. '// Text Modes
 17. Public Enum TextMode
 18.     TM_PLAINTEXT = 1
 19.     TM_RICHTEXT = 2 ' /* default behavior */
 20.     TM_SINGLELEVELUNDO = 4
 21.     TM_MULTILEVELUNDO = 8 ' /* default behavior */
 22.     TM_SINGLECODEPAGE = 16
 23.     TM_MULTICODEPAGE = 32 ' /* default behavior */
 24. End Enum
 25.  
 26. Public Const WM_COPY = &H301
 27. Public Const WM_CUT = &H300
 28. Public Const WM_PASTE = &H302
 29.  
 30. Public Const WM_USER = &H400
 31. Public Const EM_SETTEXTMODE = (WM_USER + 89)
 32. Public Const EM_UNDO = &HC7
 33. Public Const EM_REDO = (WM_USER + 84)
 34. Public Const EM_CANPASTE = (WM_USER + 50)
 35. Public Const EM_CANUNDO = &HC6&
 36. Public Const EM_CANREDO = (WM_USER + 85)
 37. Public Const EM_GETUNDONAME = (WM_USER + 86)
 38. Public Const EM_GETREDONAME = (WM_USER + 87)
 39.  
 40. Public Declare Function SendMessageLong Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
 41. Public Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Any) As Long
 42.  


Form: RichtextBox1, Command1, Command2

Code: Select all

 1. Public Property Get UndoType() As ERECUndoTypeConstants
 2.     UndoType = SendMessageLong(RichTextBox1.hwnd, EM_GETUNDONAME, 0, 0)
 3. End Property
 4. Public Property Get RedoType() As ERECUndoTypeConstants
 5.     RedoType = SendMessageLong(RichTextBox1.hwnd, EM_GETREDONAME, 0, 0)
 6. End Property
 7. Public Property Get CanPaste() As Boolean
 8.    CanPaste = SendMessageLong(RichTextBox1.hwnd, EM_CANPASTE, 0, 0)
 9. End Property
 10. Public Property Get CanCopy() As Boolean
 11.    If RichTextBox1.SelLength > 0 Then
 12.       CanCopy = True
 13.    End If
 14. End Property
 15. Public Property Get CanUndo() As Boolean
 16.     CanUndo = SendMessageLong(RichTextBox1.hwnd, EM_CANUNDO, 0, 0)
 17. End Property
 18. Public Property Get CanRedo() As Boolean
 19.     CanRedo = SendMessageLong(RichTextBox1.hwnd, EM_CANREDO, 0, 0)
 20. End Property
 21.  
 22. '///////////////////////////////////////////////////////
 23. '// Methods
 24. Public Sub Undo()
 25.     SendMessageLong RichTextBox1.hwnd, EM_UNDO, 0, 0
 26. End Sub
 27. Public Sub Redo()
 28.     SendMessageLong RichTextBox1.hwnd, EM_REDO, 0, 0
 29. End Sub
 30. Public Sub Cut()
 31.    SendMessageLong RichTextBox1.hwnd, WM_CUT, 0, 0
 32. End Sub
 33. Public Sub Copy()
 34.    SendMessageLong RichTextBox1.hwnd, WM_COPY, 0, 0
 35. End Sub
 36. Public Sub Paste()
 37.    SendMessageLong RichTextBox1.hwnd, WM_PASTE, 0, 0
 38. End Sub
 39. Public Sub Clear()
 40.    RichTextBox1.SelText = Empty
 41. End Sub
 42.  
 43. Private Sub Command1_Click() 'undo
 44. If CanUndo Then Undo
 45. End Sub
 46.  
 47. Private Sub Command2_Click() 'redo
 48. If CanRedo Then Redo
 49. End Sub
 50.  
 51. Private Sub Form_Load()
 52. Dim lStyle As Long
 53. '// required to 'reveal' multiple undo
 54. '// set rich text box style
 55. lStyle = TM_RICHTEXT Or TM_MULTILEVELUNDO Or TM_MULTICODEPAGE
 56. SendMessageLong RichTextBox1.hwnd, EM_SETTEXTMODE, lStyle, 0
 57. End Sub


download/file.php?id=6463
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh


Return to “[VB] Mẹo vặt khác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests