• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Hiệu ứng bóng đen như lúc Shutdown Win 95

Các mẹo vặt linh tinh khác, không thuộc nhóm nào
QuangHoa
Guru
Guru
Bài viết: 542
Ngày tham gia: T.Năm 27/03/2008 9:02 am
Đến từ: Quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Been thanked: 5 time
Liên hệ:

Hiệu ứng bóng đen như lúc Shutdown Win 95

Gửi bàigửi bởi QuangHoa » T.Hai 12/05/2008 8:56 am

Thủ thuật: Hiệu ứng bóng đen như lúc Shutdown Win 95
Tác giả: Võ Quang Hòa Sưu tầm
Mô tả: Hiệu ứng bóng đen như lúc Shutdown Win 95Bạn thêm một Command và một Picturebox nhé, F5 và bấm nút, và thưởng thức ;;)

Mã: Chọn hết

 1. Private Type RECT
 2. Left As Long
 3. Top As Long
 4. Right As Long
 5. Bottom As Long
 6. End Type
 7. Private Declare Function GetDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
 8. Private Declare Function ReleaseDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hdc As Long) As Long
 9. Private Declare Function CreatePatternBrush Lib "gdi32" (ByVal hBitmap As Long) As Long
 10. Private Declare Function PatBlt Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal dwRop As Long) As Long
 11. Private Declare Function DeleteObject Lib "gdi32" (ByVal hObject As Long) As Long
 12. Private Declare Function CreateBitmap Lib "gdi32" (ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal nPlanes As Long, ByVal nBitCount As Long, lpBits As Any) As Long
 13. Private Declare Function SelectObject Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal hObject As Long) As Long
 14. Private Declare Function InvalidateRect Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpRect As Long, ByVal bErase As Long) As Long
 15. Private bybits(1 To 16) As Byte
 16. Private hBitmap As Long, hBrush As Long
 17. Private hDesktopWnd As Long
 18. Private Sub Command1_Click()
 19. Dim rop As Long, res As Long
 20. Dim hdc5 As Long, width5 As Long, height5 As Long
 21. hdc5 = GetDC(0)
 22. width5 = Screen.Width \ Screen.TwipsPerPixelX
 23. height5 = Screen.Height \ Screen.TwipsPerPixelY
 24. rop = &HA000C9
 25. Call SelectObject(hdc5, hBrush)
 26. res = PatBlt(hdc5, 0, 0, width5, height5, rop)
 27. Call DeleteObject(hBrush)
 28. res = ReleaseDC(0, hdc5)
 29. End Sub
 30. Private Sub Command2_Click()
 31. InvalidateRect 0, 0, 1
 32. End Sub
 33. Private Sub Form_Load()
 34. Dim ary
 35. Dim i As Long
 36. ary = Array(&H55, &H0, &HAA, &H0, _
 37. &H55, &H0, &HAA, &H0, _
 38. &H55, &H0, &HAA, &H0, _
 39. &H55, &H0, &HAA, &H0)
 40. For i = 1 To 16
 41. bybits(i) = ary(i - 1)
 42. Next i
 43. hBitmap = CreateBitmap(8, 8, 1, 1, bybits(1))
 44. hBrush = CreatePatternBrush(hBitmap)
 45. Picture1.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
 46. Picture1.BackColor = RGB(255, 255, 255)
 47. Picture1.ScaleMode = 3
 48. End Sub
 49.  


朋友
这些年一个人风也过雨也走,有过泪有过错还记得坚持什么。
真爱过才会懂会记没会回手,终有梦中有你在心中。
朋友一生一起走那些日子不再有,一句话一辈子一生情一杯九。
朋友不曾孤单过一声朋友你会懂,还有伤还有痛还要走还有我。

Hình đại diện của người dùng
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 1641
Ngày tham gia: T.Tư 16/04/2008 11:25 am
Đến từ: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 time
Liên hệ:

Re: Hiệu ứng bóng đen như lúc Shutdown Win 95

Gửi bàigửi bởi clarkkent » T.Ba 13/05/2008 11:31 am

Khi đóng ứng dụng rồi mấy vùng "bóng đen" vẫn còn, chưa refresh kịp... :D
• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...


Quay về “[VB] Mẹo vặt khác”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách