• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Inputbox nhập ... Password

Các thủ thuật liên quan đến việc xử lý ứng dụng, biểu mẫu và control
QuangHoa
Guru
Guru
Posts: 542
Joined: Thu 27/03/2008 9:02 am
Location: Quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Been thanked: 5 times
Contact:

Inputbox nhập ... Password

Postby QuangHoa » Thu 08/05/2008 8:52 am

Thủ thuật: Nhập Password bằng Inputbox
Tác giả: Võ Quang Hòa Sưu tầm
Mô tả: Nhập Password bằng Inputbox


Thêm vào trong một Module

Code: Select all

 1. Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias _
 2.    "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, _
 3.    ByVal lpWindowName As String) As Long
 4.  
 5. Private Declare Function FindWindowEx Lib "user32" Alias _
 6.   "FindWindowExA" (ByVal hWnd1 As Long, ByVal hWnd2 As Long, _
 7.    ByVal lpsz1 As String, ByVal lpsz2 As String) As Long
 8.    
 9. Public Declare Function SetTimer& Lib "user32" _
 10.   (ByVal hwnd&, ByVal nIDEvent&, ByVal uElapse&, ByVal _
 11.    lpTimerFunc&)
 12.  
 13. Private Declare Function KillTimer& Lib "user32" _
 14.   (ByVal hwnd&, ByVal nIDEvent&)
 15.  
 16. Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias _
 17.     "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, _
 18.     ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
 19.  
 20. Const EM_SETPASSWORDCHAR = &HCC
 21. Public Const NV_INPUTBOX As Long = &H5000&
 22.  
 23. Public Sub TimerProc(ByVal hwnd&, ByVal uMsg&, _
 24.    ByVal idEvent&, ByVal dwTime&)
 25.  
 26.     Dim EditHwnd As Long
 27.  
 28. ' CHANGE APP.TITLE TO YOUR INPUT BOX TITLE.
 29.  
 30.     EditHwnd = FindWindowEx(FindWindow("#32770", App.Title), _
 31.        0, "Edit", "")
 32.  
 33.     Call SendMessage(EditHwnd, EM_SETPASSWORDCHAR, Asc("*"), 0)
 34.     KillTimer hwnd, idEvent
 35. End Sub
 36.  

Và sử dụng trong Form(thêm vào nột Command nhé)

Code: Select all

 1.  
 2. Private Sub Command1_Click()
 3.   Dim ret As String
 4.   SetTimer hwnd, NV_INPUTBOX, 10, AddressOf TimerProc
 5.   ret = InputBox("Enter Password")
 6. End Sub
 7.  


朋友
这些年一个人风也过雨也走,有过泪有过错还记得坚持什么。
真爱过才会懂会记没会回手,终有梦中有你在心中。
朋友一生一起走那些日子不再有,一句话一辈子一生情一杯九。
朋友不曾孤单过一声朋友你会懂,还有伤还有痛还要走还有我。

mr_chuon
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 27
Joined: Sun 05/02/2012 6:41 pm
Has thanked: 2 times

Re: Inputbox nhập ... Password

Postby mr_chuon » Mon 02/06/2014 2:16 pm

Có ai thử làm cách này chưa ???

User avatar
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 490
Joined: Wed 05/02/2014 3:43 pm
Location: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 20 times
Been thanked: 8 times
Contact:

Re: Inputbox nhập ... Password

Postby NTN » Mon 02/06/2014 8:24 pm

Cách bạn ấy phức tạp quá như Code dưới đây thì sẽ nhẹ hơn !

Code: Select all

Private Sub Command1_Click()
Dim pass As String
pass = InputBox("Nhap mat khau de dang nhap !", "Login")
If pass = "admin" Then
MsgBox "Login thành công !", vbInformation, "Login"
Form2.Show
ElseIf pass = "" Then
MsgBox "Chua nhap Pass !", vbInformation, "Login"
Else
MsgBox "Pass không dung !", vbInformation, "Login"
End If
End Sub

:D :D ;)

baohiep
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 109
Joined: Sun 27/12/2009 6:37 pm
Location: Tam Kỳ
Has thanked: 3 times
Been thanked: 9 times

Re: Inputbox nhập ... Password

Postby baohiep » Tue 03/06/2014 6:58 pm

code của ntn ko có bảo mật
Last edited by baohiep on Tue 03/06/2014 6:59 pm, edited 1 time in total.
I'm Hiep.

baohiep
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 109
Joined: Sun 27/12/2009 6:37 pm
Location: Tam Kỳ
Has thanked: 3 times
Been thanked: 9 times

Re: Inputbox nhập ... Password

Postby baohiep » Tue 03/06/2014 6:58 pm

code của quanghoa khi nhập vào sẽ hiện toàn kí tự * còn của bạn thì nó hiện hết cái password rồi còn gì an toàn nữa. bạn chưa thử code của quanghoa mà lại tự nhận là code của mình hay hơn
I'm Hiep.

User avatar
tungblt
Điều hành viên
Điều hành viên
Posts: 550
Joined: Mon 22/12/2008 5:22 pm
Location: quy nhơn
Has thanked: 8 times
Been thanked: 77 times
Contact:

Re: Inputbox nhập ... Password

Postby tungblt » Wed 11/06/2014 8:22 am

chưa thử code của người khác mà nói lung tung.. code người ta nhà hiện kí tự ****** khi nhập vào inputbox
love

User avatar
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 490
Joined: Wed 05/02/2014 3:43 pm
Location: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 20 times
Been thanked: 8 times
Contact:

Re: Inputbox nhập ... Password

Postby NTN » Sun 20/07/2014 6:07 am

Tại thấy code dài quá có cách nào gôm gọn nó lại không ? :D


Return to “[VB] Ứng dụng - Form và Control”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest