• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

WinRAR DLL

Bộ sưu tập các thư viện hỗ trợ sẳn cho Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Forum rules
1. Gửi bài viết tại đây, Tester sẽ chuyển vào trong nếu bài viết đạt yêu cầu.
2. Gửi bài theo mẫu qui định: viewtopic.php?f=2&t=5
[ten][/ten]
[loai][/loai]
[ngonngu][/ngonngu]
[tacgia][/tacgia]
[chucnang][/chucnang]
[end][/end]
User avatar
PhapSuXeko
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 295
Joined: Sun 03/05/2009 7:44 pm
Location: Tây Ninh
Has thanked: 1 time
Been thanked: 10 times
Contact:

WinRAR DLL

Postby PhapSuXeko » Thu 25/02/2010 12:06 pm

Tên: WinRAR DLL
Loại: DLL
Ngôn ngữ lập trình: VB.NET,...
Tác giả: Sưu tầm
Chức năng: Ví dụ nén và giải nén file của WinRAR


Download WinRAR DLL & ví dụ: http://www.rarlab.com/rar/UnRARDLL.exe

Code:
 1. Imports RARNET
 2. Public Class Form1
 3.     Dim d As Decompressor
 4.     Dim m_dll As String = Application.StartupPath & "\unrar.dll"
 5.     Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 6.         Try
 7.             d.UnPackAll(GetPath())
 8.         Catch ex As Exception
 9.             MsgBox(ex.Message)
 10.         End Try
 11.     End Sub
 12.  
 13.     Public Sub Unpacked(ByVal r As Decompressor.RAREntry)
 14.         StatusBar1.Panels.Item(0).Text = r.FileName & " Unpacked"
 15.     End Sub
 16.  
 17.     Public Sub InProgress(ByVal TotalFileSize As Long, ByVal CurrentFileSize As Long)
 18.         If TotalFileSize = 0 Then Exit Sub
 19.         StatusBar1.Panels.Item(1).Text = Format(CurrentFileSize / TotalFileSize, "percent")
 20.     End Sub
 21.  
 22.     Private Function GetFile() As String
 23.         Dim f As New OpenFileDialog
 24.         f.Title = "Unpack RAR Archive"
 25.         f.CheckFileExists = True
 26.         f.DefaultExt = "RAR"
 27.         f.Filter = "RAR files (*.rar)|*.rar|All files (*.*)|*.*"
 28.         f.RestoreDirectory = True
 29.         If f.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
 30.             Return f.FileName
 31.         End If
 32.         Return ""
 33.     End Function
 34.  
 35.     Private Function GetPath() As String
 36.         Dim f As New FolderBrowserDialog
 37.         f.Description = "Unpack RAR Archive"
 38.         f.ShowNewFolderButton = True
 39.         If f.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
 40.             Return f.SelectedPath
 41.         End If
 42.         Return ""
 43.     End Function
 44.  
 45.     Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
 46.         Dim szFile As String = GetFile()
 47.         d = New Decompressor(szFile, "khogarth")
 48.         AddHandler d.OnUnpack, AddressOf Unpacked
 49.         'AddHandler d.Unpacking, AddressOf InProgress
 50.  
 51.         For Each r As Decompressor.RAREntry In d.RARFiles
 52.             Dim lvitem As New ListViewItem(r.FileName)
 53.             ' Place a check mark next to the item.
 54.             lvitem.SubItems.Add(r.FileAttr)
 55.             lvitem.SubItems.Add(r.PackSize)
 56.             lvitem.SubItems.Add(r.UnpSize)
 57.             lvitem.SubItems.Add(r.FileCRC)
 58.             Lv.Items.Add(lvitem)
 59.         Next
 60.     End Sub
 61.  
 62.     Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 63.         If System.IO.File.Exists(m_dll) Then
 64.         Else
 65.             MsgBox(m_dll & " cannot be found.")
 66.             Application.Exit()
 67.         End If
 68.         Lv.View = View.Details
 69.         Lv.GridLines = True
 70.         ' Create some columns
 71.         Lv.Columns.Add("File", 200, HorizontalAlignment.Left)
 72.         Lv.Columns.Add("Attr", 30, HorizontalAlignment.Left)
 73.         Lv.Columns.Add("Packed Size", 100, HorizontalAlignment.Left)
 74.         Lv.Columns.Add("Unpacked Size", 100, HorizontalAlignment.Center)
 75.         Lv.Columns.Add("CRC", 120, HorizontalAlignment.Center)
 76.     End Sub
 77.  
 78. End Class


Example:
WinrarDLL.rar
(155.78 KiB) Downloaded 909 times

RAR_Test_10.24.08.rar
(156.27 KiB) Downloaded 775 times

RAR_Test_Multithreading_10.24.08.rar
(136.4 KiB) Downloaded 730 times

Tahm khảo thêm tại http://www.vbforums.com/showthread.php?t=530685


Trang chủ phần mềm xem ảnh ImageGlass: http://www.imageglass.org

Return to “[.NET] Module, Class, UserControl, DLL”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest