• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Thêm background của TreeView là màu hay hình

Các thủ thuật về âm thanh, đồ họa, truyền thông đa phương tiện...
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Thêm background của TreeView là màu hay hình

Postby truongphu » Thu 24/12/2009 4:03 pm

Thủ thuật: Thêm background của TreeView là màu hay hình
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Thêm background của TreeView là màu hay hìnhhttp://www.bigresource.com/Tracker/Track-vb-YwdKyI8vpV/

Module:
 1. '---Bas module code---
 2. Private Type RECT
 3.     Left As Long
 4.     Top As Long
 5.     Right As Long
 6.     Bottom As Long
 7. End Type
 8.  
 9. Private Type PAINTSTRUCT
 10.     hDC As Long
 11.     fErase As Long
 12.     rcPaint As RECT
 13.     fRestore As Long
 14.     fIncUpdate As Long
 15.     rgbReserved As Byte
 16. End Type
 17. Private Declare Function BeginPaint Lib "user32" _
 18.     (ByVal hWnd As Long, lpPaint As PAINTSTRUCT) As Long
 19. Private Declare Function EndPaint Lib "user32" _
 20.     (ByVal hWnd As Long, lpPaint As PAINTSTRUCT) As Long
 21.  
 22. Private Type TRIVERTEX
 23.     x As Long
 24.     y As Long
 25.     Red As Integer
 26.     Green As Integer
 27.     Blue As Integer
 28.     Alpha As Integer
 29. End Type
 30.    
 31. Private Type GRADIENT_TRIANGLE
 32.     Vertex1 As Long
 33.     Vertex2 As Long
 34.     Vertex3 As Long
 35. End Type
 36.  
 37. Const GRADIENT_FILL_TRIANGLE As Long = &H2
 38.  
 39. Private Declare Function GradientFillTri Lib "msimg32" Alias "GradientFill" (ByVal hDC As Long, pVertex As TRIVERTEX, ByVal dwNumVertex As Long, pMesh As GRADIENT_TRIANGLE, ByVal dwNumMesh As Long, ByVal dwMode As Long) As Long
 40. Private Declare Function TransparentBlt Lib "msimg32.dll" (ByVal hdcDest As Long, ByVal nXOriginDest As Long, ByVal nYOriginDest As Long, ByVal nWidthDest As Long, ByVal nHeightDest As Long, ByVal hdcSrc As Long, ByVal nXOriginSrc As Long, ByVal nYOriginSrc As Long, ByVal nWidthSrc As Long, ByVal nHeightSrc As Long, ByVal crTransparent As Long) As Long
 41.  
 42. Private Declare Function CreateCompatibleDC Lib "gdi32" (ByVal hDC As Long) As Long
 43. Private Declare Function CreateCompatibleBitmap Lib "gdi32" (ByVal hDC As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long) As Long
 44. Private Declare Function SelectObject Lib "gdi32" (ByVal hDC As Long, ByVal hObject As Long) As Long
 45. Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
 46. Private Declare Function DeleteObject Lib "gdi32" (ByVal hObject As Long) As Long
 47. Private Declare Function GetDC& Lib "user32" (ByVal hWnd As Long)
 48. Private Declare Function InvalidateRect Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal lpRect As Long, ByVal bErase As Long) As Long
 49. Private Declare Function OleTranslateColor Lib "oleaut32.dll" (ByVal lOleColor As Long, ByVal lHPalette As Long, lColorRef As Long) As Long
 50. Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
 51. Private Declare Function CallWindowProc Lib "user32" Alias "CallWindowProcA" (ByVal lpPrevWndFunc As Long, ByVal hWnd As Long, ByVal Msg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
 52. Declare Function ValidateRectBynum& Lib "user32" Alias "ValidateRect" (ByVal hWnd As Long, ByVal lpRect As Long)
 53. Declare Function ReleaseDC& Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal hDC As Long)
 54.  
 55. Private Const GWL_WNDPROC = (-4)
 56. Private Const WM_PAINT = &HF
 57. Private Const WM_ERASEBKGND = &H14
 58. Private Const WM_HSCROLL = &H114
 59. Private Const WM_VSCROLL = &H115
 60. Private Const WM_MOUSEWHEEL = &H20A
 61. Private Const WM_SETREDRAW = &HB
 62. Dim vert(3) As TRIVERTEX
 63. Dim gTri(1) As GRADIENT_TRIANGLE
 64. Dim OldProc As Long, bPainting As Boolean
 65. Dim TVWidth As Long, TVHeight As Long
 66.  
 67. Public Sub SubClass(obj As Object)
 68.    Dim h As Long
 69.    On Error Resume Next
 70.    h = obj.hWnd
 71.    If Err Or (OldProc <> 0) Then Exit Sub
 72.    PrepareVertex obj
 73.    OldProc = SetWindowLong(h, GWL_WNDPROC, AddressOf WndProc)
 74. End Sub
 75.  
 76. Public Sub UnSubClass(obj As Object)
 77.    Dim h As Long
 78.    On Error Resume Next
 79.    h = obj.hWnd
 80.    If Err Or (OldProc = 0) Then Exit Sub
 81.    SetWindowLong h, GWL_WNDPROC, OldProc
 82.    OldProc = 0
 83. End Sub
 84.  
 85. Public Function WndProc(ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
 86.    Dim TVDC As Long, TempDC As Long
 87.    Dim oldBMP As Long, TempBMP As Long
 88.    Dim ps As PAINTSTRUCT
 89.    Select Case wMsg
 90.           Case WM_PAINT
 91.                If bPainting = False Then
 92.                      BeginPaint hWnd, ps
 93.                      bPainting = True
 94.                      TVDC = GetDC(hWnd)
 95.                      TempDC = CreateCompatibleDC(TVDC)
 96.                      TempBMP = CreateCompatibleBitmap(TVDC, TVWidth, TVHeight)
 97.                      oldBMP = SelectObject(TempDC, TempBMP)
 98.                      SendMessage hWnd, WM_PAINT, TempDC, ByVal 0&
 99.                      GradientFillTri TVDC, vert(0), 4, gTri(0), 2, GRADIENT_FILL_TRIANGLE
 100.                      TransparentBlt TVDC, 0, 0, TVWidth, TVHeight, TempDC, 0, 0, TVWidth, TVHeight, TranslateColor(vbWindowBackground)
 101.                      SelectObject TempDC, oldBMP
 102.                      DeleteObject TempBMP
 103.                      ReleaseDC hWnd, TempDC
 104.                      ReleaseDC hWnd, TVDC
 105.                      WndProc = 0
 106.                      bPainting = False
 107.                      EndPaint hWnd, ps
 108.                      Exit Function
 109.                End If
 110.            Case WM_ERASEBKGND
 111.                 WndProc = 1
 112.                 Exit Function
 113.            Case WM_HSCROLL, WM_VSCROLL, WM_MOUSEWHEEL
 114.                 InvalidateRect hWnd, 0, False
 115.            Case Else
 116.    End Select
 117.    WndProc = CallWindowProc(OldProc, hWnd, wMsg, wParam, lParam)
 118. End Function
 119.  
 120. Private Sub PrepareVertex(tv As Object)
 121. '!!!Play with colors!!!
 122. TVWidth = tv.Width \ Screen.TwipsPerPixelX
 123. TVHeight = tv.Height \ Screen.TwipsPerPixelY
 124.  
 125. With vert(0)
 126.     .x = 0
 127.     .y = 0
 128.     .Red = 0&
 129.     .Green = LongToUShort(&HFF00&) '0
 130.    .Blue = LongToUShort(&HFF00&)
 131.     .Alpha = 0&
 132. End With
 133. With vert(1)
 134.     .x = TVWidth
 135.     .y = 0
 136.     .Red = 0 'LongToUShort(&HFF00&)
 137.    .Green = 0&
 138.     .Blue = LongToUShort(&HFF00&)
 139.     .Alpha = 0&
 140. End With
 141. With vert(2)
 142.     .x = TVWidth
 143. '    .x = Me.ScaleWidth
 144.    .y = TVHeight
 145.     .Red = 0
 146.     .Green = 0&
 147.     .Blue = 0 'LongToUShort(&HFF00&)
 148.    .Alpha = 0&
 149. End With
 150. With vert(3)
 151.     .x = 0
 152.     .y = TVHeight
 153.     .Red = 0 'LongToUShort(&HFF00&)
 154.    .Green = LongToUShort(&HFF00&)
 155.     .Blue = LongToUShort(&HFF00&)
 156.     .Alpha = 0&
 157. End With
 158. gTri(0).Vertex1 = 0
 159. gTri(0).Vertex2 = 1
 160. gTri(0).Vertex3 = 2
 161.  
 162. gTri(1).Vertex1 = 0
 163. gTri(1).Vertex2 = 2
 164. gTri(1).Vertex3 = 3
 165. End Sub
 166.  
 167. Private Function LongToUShort(ULong As Long) As Integer
 168.    LongToUShort = CInt(ULong - &H10000)
 169. End Function
 170.  
 171. Private Function TranslateColor(inCol As Long) As Long
 172.    Dim retCol As Long
 173.    OleTranslateColor inCol, 0&, retCol
 174.    TranslateColor = retCol
 175. End Function


Form có TreeView:

[vb]Private Sub Form_Load()
Dim Root As Node

With TreeView1.Nodes
Set Root = .Add(, , , "Top-level Node #1")
.Add Root.Index, tvwChild, , "Child Node #1"
.Add Root.Index, tvwChild, , "Child Node #2"
.Add Root.Index, tvwChild, , "Child Node #3"
Root.Expanded = True
Set Root = .Add(, , , "Top-level Node #2")
.Add Root.Index, tvwChild, , "Child Node #1"
.Add Root.Index, tvwChild, , "Child Node #2"
.Add Root.Index, tvwChild, , "Child Node #3"
Set Root = .Add(, , , "Top-level Node #3")
.Add Root.Index, tvwChild, , "Child Node #1"
.Add Root.Index, tvwChild, , "Child Node #2"
.Add Root.Index, tvwChild, , "Child Node #3"
Root.Expanded = True
Set Root = .Add(, , , "Top-level Node #4")
.Add Root.Index, tvwChild, , "Child Node #1"
.Add Root.Index, tvwChild, , "Child Node #2"
.Add Root.Index, tvwChild, , "Child Node #3"
Root.Expanded = True
End With

SubClass TreeView1

End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
UnSubClass TreeView1
End Sub[/vb]
Attachments
treeview background color or image.rar
(3.2 KiB) Downloaded 691 times


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Koha JeseMen
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 24
Joined: Tue 27/07/2010 9:00 pm
Has thanked: 5 times

Re: Thêm background của TreeView là màu hay hình

Postby Koha JeseMen » Wed 27/04/2011 4:35 pm

:( Không có Licence TreeView !
Giúp với :D

User avatar
vietteiv
Quản trị
Quản trị
Posts: 1325
Joined: Sat 10/02/2007 12:17 am
Location: Cung cấp giải pháp quản lý doanh nghiệp, dự án, tư vấn xây dựng
Has thanked: 6 times
Been thanked: 71 times
Contact:

Re: Thêm background của TreeView là màu hay hình

Postby vietteiv » Wed 27/04/2011 9:15 pm

treeview nào cần licence vậy bạn?


Return to “[VB] Âm thanh và Đồ họa”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests