Làm sao để lấy tất cả tên sheet đưa vào Combo ở VB6

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Moderator: tungblt

Post Reply
domfootwear
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 34
Joined: Tue 22/06/2010 2:24 pm
Has thanked: 26 times

Làm sao để lấy tất cả tên sheet đưa vào Combo ở VB6

Post by domfootwear »

Chào các anh chị,

Cho em hỏi là dùng ADO làm sao để lấy tất cả tên sheet đưa vào Combo ở VB6 ?

Em xin cám ơn trước.
User avatar
xuanquy_th
Guru
Guru
Posts: 803
Joined: Tue 05/08/2008 9:15 pm
Location: Thanh Hoá
Has thanked: 1 time
Been thanked: 10 times
Contact:

Re: Làm sao để lấy tất cả tên sheet đưa vào Combo ở VB6

Post by xuanquy_th »

 1. 'Thử cách này xem
 2.            Set WorkB = Excel.Workbooks.Open(TTenfile.Text)
 3.             For t = 1 To WorkB.Worksheets.Count
 4.                 CBsheet.AddItem LocBien(WorkB.Worksheets(t).Name, 1)
 5.             Next
 6.             WorkB.Close False
Khi Chúa Trời đóng cánh cửa này lại, Ngài sẽ mở một cánh cửa khác cho ta.
Nhưng ta thường nhìn quá lâu vào cánh cửa đã đóng nên không thấy được có một cánh cửa khác đang mở ra cho ta!!!
domfootwear
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 34
Joined: Tue 22/06/2010 2:24 pm
Has thanked: 26 times

Re: Làm sao để lấy tất cả tên sheet đưa vào Combo ở VB6

Post by domfootwear »

'Thử cách này xem
Set WorkB = Excel.Workbooks.Open(TTenfile.Text)
For t = 1 To WorkB.Worksheets.Count
CBsheet.AddItem LocBien(WorkB.Worksheets(t).Name, 1)
Next
WorkB.Close False
Cảm ơn bạn, có cách nào sử dụng ADO để lấy không bạn ?
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4781
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 525 times

Re: Làm sao để lấy tất cả tên sheet đưa vào Combo ở VB6

Post by truongphu »

domfootwear wrote:Cảm ơn bạn, có cách nào sử dụng ADO để lấy không bạn ?
cầu kỳ nhỉ?
Dùng VBA/Excel như trên không tiện à?

 1. Dim Conn As New ADODB.Connection
 2. Dim Recs As New ADODB.Recordset
 3. Conn.Open "Provider= Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; data source=" & App.Path & "\Book1.xls;" & _
 4. "Extended Properties=Excel 8.0;"
 5. Set Recs = Conn.OpenSchema(adSchemaTables)
 6. Dim aaa$, bbb$
 7. Do Until Recs.EOF
 8.     bbb = Recs("Table_Name")
 9.     Set objFieldSchema = Conn.OpenSchema(adSchemaColumns, Array(Null, Null, bbb))
 10.             aaa = aaa & vbCr & "Table " & UCase(bbb) & vbCr
 11.     Recs.MoveNext
 12. Loop
 13. MsgBox aaa
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
Post Reply

Return to “Visual Basic for Application (VBA)”