• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

ADODB với Access, DataGrid, DataReport, DE, DAO

Chuyên mục thảo luận các vấn đề liên quan đến ứng dụng quản lý và cơ sở dữ liệu

Moderator: Điều hành

tony86
Posts: 7
Joined: Sun 06/09/2009 12:33 pm

Re: Kết nối CSDL dùng VB,VBA

Postby tony86 » Sat 27/02/2010 7:33 am

;;) cám ơn chú, nhưng mà ý của cháu không phải thế, để cháu ss vài tấm mô tả :"> :DUser avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

chuyển nhiều file xls thành table trong một file mdb

Postby truongphu » Fri 12/03/2010 2:26 pm

Nhân câu hỏi của bạn pmhhet: muốn chuyển nhiều file xls thành table trong một file mdb.
Tôi viết bài sau để phục vụ nhu cầu trên

 1. ' Câ`n Command1 và File1. Code: truongphu
 2.  
 3. Dim i% ' biê'n chung
 4.  
 5. Private Sub Command1_Click()
 6. For i = 0 To File1.ListCount - 1
 7.     If UCase(Right(File1.List(i), 3)) = "XLS" Then
 8.         ExceltoAccess App.Path & "\" & File1.List(i), App.Path & "\Tên File Access.mdb"
 9.     End If
 10. Next
 11. MsgBox "Ðã Xong"
 12. End Sub
 13.  
 14. Private Sub ExceltoAccess(ExcelPath$, AccessPath$, Optional ByVal SheetName$ = "Sheet1!")
 15. Set objAccess = CreateObject("Access.Application")
 16. If Dir(AccessPath$) = Empty Then
 17.     objAccess.NewCurrentDatabase AccessPath$
 18. Else
 19.     objAccess.OpenCurrentDatabase AccessPath$
 20. End If
 21. Dim TableName$: TableName = GetNameOfFileName(File1.List(i))
 22. objAccess.DoCmd.TransferSpreadsheet 0, 8, TableName, ExcelPath$, True, SheetName
 23. End Sub
 24.  
 25. Public Function GetNameOfFileName(ByVal sFileName As String) As String
 26. GetNameOfFileName = Left(sFileName, InStrRev(sFileName, ".") - 1)
 27. End Function
 28.  
Attachments
Chuyên hàng loat XLS thành Table cua MDB.rar
(4.16 KiB) Downloaded 527 times
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
NXK1138
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 88
Joined: Fri 19/03/2010 1:29 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Re: Kết nối CSDL dùng VB,VBA

Postby NXK1138 » Wed 24/03/2010 6:18 pm

Anh phú ơi giúp em chuyển dữ liệu từ DBF sang MDB với :(
http://www.caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=11483
Hãy Sống để không hổ thẹn với lương tâm

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Kết nối CSDL dùng VB,VBA

Postby truongphu » Wed 24/03/2010 8:31 pm

Bạn thử nghiên cứu bài nầy xem sao:
Xin hỏi về cách kết nối CSDL giữa VB và Foxpro
viewtopic.php?f=7&t=8421&p=53730&hilit=adodb+v%C3%A0+DBF#p52774
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
NXK1138
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 88
Joined: Fri 19/03/2010 1:29 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Re: Kết nối CSDL dùng VB,VBA

Postby NXK1138 » Thu 25/03/2010 8:25 am

Thành công rồi :)) Mấy hôm nay buồn phiền vì mãi không làm được ;)
Em xin chân thành cảm ơn anh Phú :x
Hãy Sống để không hổ thẹn với lương tâm

eli
Posts: 1
Joined: Mon 29/03/2010 9:20 pm

Re: Kết nối CSDL dùng VB,VBA

Postby eli » Mon 29/03/2010 9:41 pm

chú oi, giúp cháu vấn đề này với ! chau co 1 bang du lieu gom diem cua nhieu mon hoc cua nhieu ki`và 1 bang Monhoc (mamh, tenmh, ki`học, dvht). bay gio cháu muốn truy vấn và tính điểm trung bình cua ki` hoc thứ x nào đó thì lam thế nào được ạ. Cháu mới tập tành học vb,sql nên ko biet xử lý thế nào. Cảm ơn chú

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Kết nối CSDL dùng VB,VBA

Postby truongphu » Tue 30/03/2010 8:17 am

eli wrote:1 bang du lieu gom diem cua nhieu mon hoc cua nhieu ki`và 1 bang Monhoc (mamh, tenmh, ki`học, dvht).


Bảng dữ liệu phức tạp tôi chưa biết cách xây dựng và câu lệnh
sau đây là code tính điểm TB HK 1 và 2 đơn giản, bạn có thể tham khảo để viết lại phù hợp yêu cầu riêng của mình:

 1. Dim con As New Connection
 2. Dim rec As New Recordset
 3.  
 4. Private Sub Command1_Click()
 5. If rec.State = 1 Then rec.Close
 6. rec.Open "Select MaSV, TenSV, (Toan1 + Ly1 + Hoa1)/3 As ÐTB1 From Table1"
 7. DataGrid1.ReBind
 8. End Sub
 9.  
 10. Private Sub Command2_Click()
 11. If rec.State = 1 Then rec.Close
 12. rec.Open "Select MaSV, TenSV, (Toan2 + Ly2 + Hoa2)/3 As ÐTB2 From Table1"
 13. DataGrid1.ReBind
 14. End Sub
 15.  
 16. Private Sub Form_Load()
 17. con.CursorLocation = adUseClient
 18. con.Open "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source = " & App.Path & "\db1.mdb"
 19. rec.Open "Select * From Table1", con, 3, 3
 20. Set DataGrid1.DataSource = rec
 21. End Sub
 22.  
Attachments
Tinh Ðiêm TB.rar
(9.2 KiB) Downloaded 414 times
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Kết nối và đọc dữ liệu *.CSV

Postby truongphu » Tue 06/04/2010 8:59 am

Kết nối và đọc dữ liệu *.CSV

Xem chi tiết tại:
viewtopic.php?f=9&t=11730&p=72366#p72366
Attachments
Ðoc file CSV.rar
(1.94 KiB) Downloaded 792 times
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

mr.black_and_white
Posts: 5
Joined: Mon 12/04/2010 8:17 pm

Re: Kết nối CSDL dùng VB,VBA

Postby mr.black_and_white » Tue 13/04/2010 2:46 pm

Option Explicit
Private Sub cmdCancel_Click()
If MsgBox("B¹n cã thËt sù muèn tho¸t kh«ng", vbQuestion + vbYesNo, "Chó ý") = vbNo Then
Exit Sub
Else
Unload Me
End If
End Sub
Private Sub cmdOK_Click()
'check for correct password
If txtusername = "" Then
MsgBox "B¹n ch­a nhËp username !"
Exit Sub
ElseIf txtpassword = "" Then
MsgBox "B¹n ch­a nhËp PassWord"
Exit Sub
End If
'frmMainForm.Show
'place code to here to pass the
'success to the calling sub
'setting a global var is the easiest
Me.Hide
If Rec.State = 1 Then Rec.Close
Rec.Open "SELECT * FROM Users", Conn, 3, 3
Do While Not Rec.EOF
If Rec!UserName = Text1 And Rec!Password = Text2 Then
frmMainForm.Show
UN = Text1
Unload Me
Exit Sub
End If
Rec.MoveNext
Loop
MsgBox "Sai UserName hay Password"
End Sub
End Sub

Private Sub Form_Load()
Unload frmdoi_pass
Conn.Open "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source = " & App.Path & "\qldiem.mdb"
End Sub

Bác truongphu giúp em đoạn này với.
em làm theo cái code mẫu của bác về làm cái login.
khi f5 thì nó báo lỗi ở dòng: Conn.Open "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source = " & App.Path & "\qldiem.mdb" và dòng: ec.State = 1 Then Rec.Close.
em chẳng hiểu nó sai ntn nữa. mong bác giúp đỡ

mr.black_and_white
Posts: 5
Joined: Mon 12/04/2010 8:17 pm

Re: Kết nối CSDL dùng VB,VBA

Postby mr.black_and_white » Tue 13/04/2010 2:50 pm

bác truongphu có thể cho em xin nick yahoo được ko ạ! em có mấy vấn đề cần hỏi bác trực tiếp. mong bác giúp đỡ

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Kết nối CSDL dùng VB,VBA

Postby truongphu » Tue 13/04/2010 3:33 pm

mr.black_and_white wrote:khi f5 thì nó báo lỗi ở dòng:....


bạn phải cho biết nội dung lỗi chứ
chỉ cho biết dòng lỗi thì tôi cũng chịu!

đành đoán vậy;
Tôi có khai báo 2 đối tượng Public Conn và Rec ở Module, có lẽ bạn bỏ module.
Ngoài ra nhớ chèn MS activeX data object 2.8 library

Hay nhất là bạn phải tự mình so với code mẫu chứ, nếu bạn nào cũng ý kiến về bài viết tham khảo của tôi thì tôi ốm chết :-?

mr.black_and_white wrote:em xin nick yahoo được ko ạ!

tôi không có
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Kết nối CSDL dùng VB,VBA

Postby truongphu » Tue 13/04/2010 9:52 pm

gửi bởi tamky » Hôm nay 10:16 am

Cho e hõi, có chương trình vb đơn giản nào, chỉ cần nhập sản phẩm vào (gồm tên sp, nhà cung cấp, giá sĩ, giá lẽ), sau đó chương trình chính chỉ có nhiệm vụ search sản phẩm mình cần tìm .


 1. Dim conn As New Connection
 2. Dim Rec As New Recordset
 3.  
 4. Private Sub Form_Load()
 5. conn.Open "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source = " & App.Path & "\db1.mdb"
 6. End Sub
 7.  
 8. Private Sub Text1_Change()
 9. If Text1 = "" Then
 10.     Text2.Visible = False
 11.     Exit Sub
 12. Else
 13.     Text2 = ""
 14.     If Rec.State = 1 Then Rec.Close
 15.     Rec.Open "SELECT * FROM Table1 WHERE TênSP LIKE '" & Text1 & "%'", conn, 3, 3
 16.     Do While Not Rec.EOF
 17.         Text2 = Text2 & Rec!TênSP & vbCrLf
 18.         Rec.MoveNext
 19.     Loop
 20.     Text2.Visible = True
 21. End If
 22. End Sub
 23.  


Project tham khảo như GooGle
Attachments
Search Products.rar
(8.45 KiB) Downloaded 431 times
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Kết nối CSDL dùng VB,VBA

Postby truongphu » Mon 19/04/2010 11:14 pm

hieuaids wrote:Trong Data Grid ta có thể sửa , thêm , xóa ngon lành nhưng chỉ có hiệu lực trong phạm vi 1 dòng . Ta thử chọn 2 dòng và Delete thì sẽ báo lỗi (tất nhiên). Vậy có cách nào ta đánh lừa nó không (vẫn xóa được nhưng bằng cách gì gì đó...).


1- DataGrid1, Properties kiểm vào ô cho phép delete
2- Nhấn Ctrl để chọn nhiều dòng trong DataGrid1
2- Xóa hết các dòng đã chọn với code:

 1. Private Sub Command4_Click()
 2. Do Until DataGrid1.SelBookmarks.Count = 0
 3.     rec.Delete
 4. Loop
 5. DataGrid1.ReBind
 6. End Sub
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
NXK1138
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 88
Joined: Fri 19/03/2010 1:29 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Re: Kết nối CSDL dùng VB,VBA

Postby NXK1138 » Tue 20/04/2010 3:44 pm

Anh Phú cho em hỏi là anh có cách nào giảm dung lượng của database Access không ạ?
Chương trình của em dùng VB6 kết hợp database Access thường xuyên ghi và xóa dữ liệu các bảng trong Access nhưng càng ngày dữ liệu càng phình ra. Anh chỉ em cách để không bị phình dữ liệu với ạ!
Hãy Sống để không hổ thẹn với lương tâm

User avatar
vietteiv
Quản trị
Quản trị
Posts: 1325
Joined: Sat 10/02/2007 12:17 am
Location: Cung cấp giải pháp quản lý doanh nghiệp, dự án, tư vấn xây dựng
Has thanked: 6 times
Been thanked: 71 times
Contact:

Re: Kết nối CSDL dùng VB,VBA

Postby vietteiv » Tue 20/04/2010 3:49 pm

dùng chức năng compact mỗi khi thoát chương trình. code sử dụng có sẵn trong topic này luôn rồi. bạn tìm lại nhé

User avatar
NXK1138
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 88
Joined: Fri 19/03/2010 1:29 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Re: Kết nối CSDL dùng VB,VBA

Postby NXK1138 » Tue 27/04/2010 6:06 pm

Anh Phú ơi!
http://www.caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=9801&start=0&hilit=compact

Code: Select all

   
   1. Private  Sub Command2_Click()
   2. Dim AC As New Access.Application
   3. AC.OpenCurrentDatabase App.Path & "\db1.mdb"
   4. AC.SetOption ("Auto Compact"), 1
   5. End Sub


Cái hàm compact của anh thì mỗi khi gọi nó lại open database.
Còn hàm của anh thuongall thì nó lại đổi tên, nếu muốn tên không thay đổi thì phải đổi đi đổi lại bất tiện quá.
Anh có cách nào khác không ạ?
Hãy Sống để không hổ thẹn với lương tâm

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Kết nối CSDL dùng VB,VBA

Postby truongphu » Tue 27/04/2010 6:32 pm

Đây là compact dùng 2 activeX khác nhau:
Chuẩn thì chèn MS Jet and Replication Object 2.6 Library
Nhanh thì chèn Microsoft Access 10.0 Object Library.

Thao tác nào, cũng phải mở database, có điều có cho thấy hay không

Tạm dùng hàm:
Public Sub CompactMDB(FilePath As String, Optional ByVal sPassWord As String = vbNullString)

http://www.caulacbovb.com/forum/viewtop ... 84&start=0
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
NXK1138
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 88
Joined: Fri 19/03/2010 1:29 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Re: Kết nối CSDL dùng VB,VBA

Postby NXK1138 » Tue 27/04/2010 7:01 pm

Với hàm: AC.SetOption ("Auto Compact"), 1 khi thực thi Access hỏi ta có mở database không nếu ta chọn cancel thì sẽ gây lỗi cho chương trình.
Cho em hỏi thêm nữa là làm thế nào để đặt password cho file db1.mdb để người khác không thể dùng Access mở CSDL ra đọc nội dung?
Hãy Sống để không hổ thẹn với lương tâm

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Kết nối CSDL dùng VB,VBA

Postby truongphu » Tue 27/04/2010 8:15 pm

NXK1138 wrote:Với hàm: AC.SetOption ("Auto Compact"), 1

Hàm đó ở đâu nhỉ? ... bạn tự mò cũng được mà!

NXK1138 wrote:làm thế nào để đặt password cho file db1.mdb để người khác không thể dùng Access mở CSDL


1- Gọi MS Access, vd Start\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office 2003 nhấn một cái, Access trống hiện ra, bên phải là cột Getting Started, chọn Open, browser tới file mdb cần chọn, nhấn vào file nầy

2- Nút Open có nút chọn nho nhỏ bên phải, nhấn vào nút chọn trên Open, chọn Open Exclusive
3- File được mở, vào Tools\Security\Set Database Password
Attachments
untitled.JPG
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
NXK1138
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 88
Joined: Fri 19/03/2010 1:29 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Re: Kết nối CSDL dùng VB,VBA

Postby NXK1138 » Wed 28/04/2010 9:41 am

Em cảm ơn đại ca Phú! :D
Cái hàm AC.SetOption ("Auto Compact"), 1 anh viết ở topic này:
http://www.caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=9801&start=0&hilit=compact

Code: Select all

   
   1. Private  Sub Command2_Click()
   2. Dim AC As New Access.Application
   3. AC.OpenCurrentDatabase App.Path & "\db1.mdb"
   4. AC.SetOption ("Auto Compact"), 1
   5. End Sub


Em cho nó vào command khi em xóa dữ liệu trong bảng tạm thì nó open Access nhấn cancel thì báo lỗi chương trình của em nhưng nhờ anh giúp, em đã cho nó vào form_unload thì chạy ngon rồi. Cuối tuần này Hạ Long tổ chức carnaval mời anh ghé thăm!
Hãy Sống để không hổ thẹn với lương tâm


Return to “Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest