• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

ADODB với Access, DataGrid, DataReport, DE, DAO

Chuyên mục thảo luận các vấn đề liên quan đến ứng dụng quản lý và cơ sở dữ liệu

Moderator: Điều hành

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

ADODB với Access, DataGrid, DataReport, DE, DAO

Postby truongphu » Thu 30/10/2008 3:28 pm

Tập hợp các thao tác trên file *MDB đã viết trên CLB VB
Mục lục
Ghi chú: các link sau không tự động vì mỗi bài viết chỉ cho 10 link

1- Mở tập tin XXX.mdb không mật khẩu
2- Mở tập tin Tinhluong.mdb có mật khẩu
3- Các hằng cần khai trước khi duyệt tables
4- Duyệt các Tables
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942#p24277

Bài sửa của anh HoangThu1974
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24285

5 AddNew và Update
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24318

6- Đường dẫn tương đối của file *.mdb
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24321

7- Mở cùng lúc nhiều tables
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24338

8- Cách lấy CSDL Access có password từ máy khác
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24339

9- Cấu trúc vòng lặp: Do While . . . loop trong duyệt recordset
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24340

10- Nối dữ liệu từ nhiều bảng trong Access2000?
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24358

11- Nhanh hơn trong truy xuất CSDL
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24359

12- Tạo file MDB bằng code
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24367

13- Tạo một field mới trong table đang tồn tại
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24374

14- Các thông số cho định dạng field được tạo
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24386

15- Tạo Table mới kèm fields
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24387

16- Xóa field
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24388

17- Lưu ý Reference Object
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24394

18- Xóa toàn bộ các Records, Table chỉ còn các fields trống rỗng:
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24428

19- Xóa luôn Table, Dùng Access
19- Xóa luôn Table, Dùng ADODB
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24429

20- Lệnh Find trong ADODB
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p24439

21- Làm sao khi ADODB.Recordset không cho mở giá trị NULL?
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p24443

22- Tạo khóa chính (primary key hoặc index key), thường sử dụng cái này khi bạn muốn tạo csdl, table =code

(xem thêm bài viết tạo table của hoangthu1974)
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p24479

23- Bài tập Tính điểm chênh lệch giữa các ngày
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p24504

24- Tìm trong Database với mệnh đề WHERE
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p24553

25- Làm sao để kết nối đến cơ sở dữ liệu Server.
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p24574

26- Datagird có để đặt Setfocus cho 1 ô bất kỳ ?
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p24685

27- Export dữ liệu từ excell vào access bằng VB6
a- Chuyển file dữ liệu Excel sang file Access
b- Access qua Excel
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p24770

28- Truy xuất bản ghi thứ 20 trong database
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p24773
29- Câu lệnh SQL trong vb
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p24894

30- Datagrid dùng các câu lệnh kết nối
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p24896

31- Lỗi kết nối CSDL Access
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p24897

32- Xử lý lỗi
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p25068

33- Lỗi gọi hàm trong thư viện
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p25069

34- Hỏi cách xem cấu trúc của database SQL trong VB
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p25070

Bài viết anh HoangThu1974 về Add ActiveX
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p25093

35- Hỏi cách đọc CSDL master trong SQL
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p25141

36- Dùng lệnh Find với nhiều điều kiện
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=40#p25189

37- Kỹ thuật truy xuất nhanh CSDL
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=40#p25212

38- Hiển thị nhanh 5 dòng đầu của table ngay khi kết nối
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=40#p25259

39- Điều chỉnh độ rộng cột dữ liệu trong MsFlexGrid và tạo màu khác nhau cho các dòng dữ liệu
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=40#p25265

40- Giải thích dùm câu báo lỗi này trong VB: Parameters Xephang has no default valid.
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=40#p25321

41- Thu nhỏ tập tin MDB
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=40#p25358

42- Lỗi Update CSDL. Xem thêm để rút kinh nghiệm
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=40#p25379

43- TextBox thể hiện giá trị record khi click vào 1 hàng của dataGrid
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=40#p25380

44- Chọn n bản ghi cuối Danh sách không sắp xếp!
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=40#p25381

45- Tự động thêm, xoá dòng trong CSDL
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=40#p25405

46- Phân tích câu lệnh trong kết nối và truy xuất dữ liệu
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=40#p25424

47- Bắc buộc dùng sau câu truy vấn "SELECT...": Do While not Recordset.EOF?
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=60#p25493

48- Tài liệu học tập bằng tiếng Việt: Đối tượng dữ liệu ActiveX
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=60#p25579

49- Cách lưu dấu (') trong sql server từ VB6
50- Định dạng khổ giấy của Report nằm ngang?
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=60#p25683

51- Truy vấn biến đổi Field
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=60#p25751

52- cách sử dụng câu truy vấn "select" khi chọn 1 date bất kỳ ?
53- "Runtime 3021: error Either EOF and BOF is true,or current record has been deleted
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=60#p25998

54- Truy vấn nhiều Table
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=60#p26022

55- Adodc1.Recordset.Filter không làm việc được
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=60#p26199

56- DataGrid báo lỗi: Run-time error '7004' The Rowset is not bookmarkable
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=60#p26208

57- Tạo một Table tạm thời
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=60#p26313

58- Đánh số thứ tự trong DataReport
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=60#p26335

59- Hiệu chỉnh các Records trong một Field
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=60#p26754

60- Kết nối CSDL chỉ dùng Recordset, không dùng Connection!
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=60#p26762

Bài viết xuanquy_th Set Control.DataSource
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=80#p27095

Bài viết thuytrang2542000 giải thích bài trên
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=80#p27113

61-Link các textbox với Recordset bằng code
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=80#p27119

Bài viết của TTD hướng dẫn lập trình CSDL
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=80#p27173

62- Xác định field nào là autonumber và field nào là (primary) key
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=80#p27244

63- Sắp xếp cột ASC hay DESC và chọn TOP
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=80#p27272

Bài viết xuanquy_th về Xác định field nào là autonumber và field nào là (primary) key
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=80#p27306

http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=80#p27313

63b- Function toàn vẹn tìm Primary Key và ID Autonumber
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=80#p27333

64- SQL Tutorial (Tiếng Anh)
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=80#p27491
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=80#p27546
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=100#p27604
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=100#p27935
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=100#p28177

chuyển tác ( Transactions)
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=100#p27832

65- Thiết kế Report
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=100#p28425

66- Lỗi Update
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=100#p28426

67- Xếp hạng khi đồng điểm trong vb
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=100#p28427

68- Lệnh tìm kiếm trong SQL: Like
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=100#p28428

69- code tính điểm trung bình trong vb
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=100#p28429

70- Trị RecordCount liên quan các hằng con trỏ
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=100#p28433

Bài viết của manhtung mở kết nối trong c# và trả về tất cả các bảng trong file access
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=100#p28436

Bài viết của manhtung hàm export data to excel trong C#
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=100#p28437

72- Liệt kê dữ liệu khi trùng khóa chính trong vb6.
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=120#p28439

73- Tạo Datareport lọc dữ liệu từ nhiều bảng
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=120#p28441

Bài viết về nhầm ngày
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=120#p28453

74- Làm thế nào để lấy những record bị trùng ?
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=120#p28468

75- file CSDL nào thích hợp VB6?
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=120#p28472

Tránh nhầm ngày tháng
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=120#p28482

project về STT trong DataReport
http://caulacbovb.com/forum/download/file.php?id=3588

76- Kết nối đến CSDL trên Internet
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=120#p28773

77- DataReport không cập nhật
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=120#p28775

78- Nhập Dữ liệu không trùng
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=120#p28776

79- Lổi khi truy xuất Table có dạng các ký tự đặc biệt
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=120#p28777

80- lỗi syntax error của lẹnh update. Không đặt tên Field với chữ 'NO'
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=140#p28955

Bài viết thuytrang2542000 hướng dẫn cài đặt SQL 2000
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=140#p29065

81- ADO Field Object Type Property
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=140#p29302

82- xác định Field Type
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=140#p29387

83- Vài điều nhắc khi lập CSDL
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=140#p29402

84- Thắc mắc tạo Relationship khi thiết kế Database
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=140#p29404

85- các bài tập về Date
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=140#p29452

86- Khai báo, mở và đóng các kết nối
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=140#p29509

87- Lỗi Run-time error '3021' Either BOF or EOF is true
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=160#p29866

88- Chức năng tìm kiếm của Data1
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=160#p29939

89- Thắc Mắc Về Vòng Lặp For ....
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=160#p29940

90- VB6.0 có thể kiểm tra 1 Table Access đang đóng hay mở ?
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=160#p29974

91- Xuất dữ liệu từ datagrid ra excel
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=160#p29977

92- câu lệnh Select case với mẫu tin có giá trị Null
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=160#p29978

93- Vị trí dòng thú i trong datagrid ?
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=160#p29979

94- hỏi về lưới datagrid
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=160#p29986

95- Kỹ thuật ghi hình vào file MDB và load hình từ MDB ra Picture1
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=160#p29988

96- Giới thiệu Function Coalesce
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=160#p30116

Project minh họa ghi hình vào file MDB
http://caulacbovb.com/forum/download/file.php?id=3815

97- Nói thêm về kiểm tra trùng record
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=180#p30574

98- Lỗi an out-of-range datetime value
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=180#p30575

Ứng dụng Client1.exe và Server.exe
http://caulacbovb.com/forum/download/file.php?id=3864

99- Cách dùng BOF và EOF
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=180#p30955

100- Lệnh Find phải được dùng nhiều hơn
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=180#p30956

101- Xử lý cột excel sang dòng của access
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=180#p30977

102- Ký tự thay thế của Like
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=180#p30978

103- Cách phân trang trong datareport
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=180#p31022

104- Tính tổng theo điều kiện
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=180#p31136

105- Hỏi về cách chuyển nội dung 1 bảng sang bảng mới
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=180#p31254

106- Đưa dữ liệu lên gridview với SQL 2000
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=180#p31517

107- Chỉ hiện lên Datagrid vài trường
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=180#p31518

108- Tối ưu các trường (định dạng Field)
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=180#p32224

109- Project mẫu dùng ADODC
http://caulacbovb.com/forum/download/file.php?id=4033

110- Project mẫu dùng ADODB
http://caulacbovb.com/forum/download/file.php?id=4053

Kiểm tra trùng record trong field khóa chính
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=30&p=32486#p32480

Giới hạn Update của Recordset
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=30&p=32486#p32486

Bài viết về lệnh chạy Query
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=200#p32405
xuanquy_th bổ sung
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=200#p32410
-------------------------------------------------


1- Mở tập tin XXX.mdb không mật khẩu

Code: Select all

Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")   'Kho'i tao một kêt nôiobjConnection.Open "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & "Data Source = XXX.mdb"


2- Mở tập tin Tinhluong.mdb có mật khẩu

Code: Select all

Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")   'Kho'i tao một kêt nôiobjConnection.Open "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & "Data Source =" & App.Path & "\Tinhluong.mdb;" & _                      "Persist Security Info=False;" & _                      "Jet OLEDB:Database Password =thuytrang"


Dùng Data1:
gửi bởi xuanquy_th vào ngày Thứ 6 21/12/2007 7:36 am

Code: Select all

Global DLieu As DatabaseSet DLieu = OpenDatabase("C:\QLBN.mdb", False, False, ";PWD=PassWord")Set Data1.RecordSet=DLieu.OpenRecordSet("Select * From tblName")


gửi bởi thuat vào ngày Chủ nhật 24/02/2008 6:52 pm

Code: Select all

With Data1.DatabaseName = App.Path & "\Data.mdb".RecordSource = "TB_Ho".Connect = ";Pwd=thuat;".RefreshEnd With


3- Các hằng cần khai trước khi duyệt tables: dần dần sẽ hiểu!
CursorTypeEnum Values:

Code: Select all

 Const  adOpenUnspecified = -1Const adOpenForwardOnly = 0Const adOpenKeyset = 1Const adOpenDynamic = 2Const adOpenStatic = 3

LockTypeEnum Values:

Code: Select all

Const adLockUnspecified = -1Const adLockReadOnly = 1Const adLockPessimistic = 2Const adLockOptimistic = 3Const adLockBatchOptimistic = 4

CommandTypeEnum Values:

Code: Select all

Const adCmdUnspecified = -1Const adCmdText = 1Const adCmdTable = 2Const adCmdStoredProc = 4Const adCmdUnknown = 8Const adCmdFile = 256Const adCmdTableDirect = 512

ExecuteOptionEnum Values:

Code: Select all

Const adOptionUnspecified = -1Const adAsyncExecute = 16Const adAsyncFetch = 32Const adAsyncFetchNonBlocking = 64Const adExecuteNoRecords = 128Const adExecuteStream = 256Const adExecuteRecord = 512

EventStatusEnum Values:

Code: Select all

Const adStatusOK = 1Const adStatusErrorsOccurred = 2Const adStatusCantDeny = 3Const adStatusCancel = 4Const adStatusUnwantedEvent = 5


4- Duyệt các Tables: Duyệt TableYYY

Code: Select all

Set objRecordSet = CreateObject("ADODB.RecordSet") 'Kho'i tao môt bô duyêt các Records' chú y khai 2 ha`ng sô sau adOpenStatic, adLockOptimisticobjRecordSet.Open "SELECT * FROM TableYYY", objConnection, adOpenStatic, adLockOptimistic'Duyêt qua Recorset: Goi hàng 1 và di chuyên Ðên hàng cuôi cùngobjRecordSet.MoveFirst'Ngang Ðây, ta có thê biet sô luong record:MsgBox objRecordSet.RecordCount'Bat Ðâu duyêt recordDo Until objRecordSet.EOF'. . . Làm viêc gì o' Ðây trong khi duyêt Recorset: Ví du: MsgBox Item("ComputerName")MsgBox objRecordSet.Fields.Item("ComputerName")'Nêu muôn, xóa record, updateobjRecordSet.Delete'objRecordSet.Update '<-- Ðu`ng nên Ðê o Ðây, mà Ðê ngoai vòng lap'. . .objRecordSet.MoveNextLoopobjRecordSet.Update'Ðóng các kêt nôiobjRecordSet.CloseobjConnection.Close


Còn tiếp..., tôi sẽ lần lượt gom hàng. Các bạn cũng thoải mái đặt vấn đề. Tranh thủ lúc nầy anh hoangthu1974 đang rảnh :D
Last edited by truongphu on Sat 22/05/2010 9:05 pm, edited 7 times in total.


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
vietteiv
Quản trị
Quản trị
Posts: 1325
Joined: Sat 10/02/2007 12:17 am
Location: Cung cấp giải pháp quản lý doanh nghiệp, dự án, tư vấn xây dựng
Has thanked: 6 times
Been thanked: 71 times
Contact:

Re: Các câu hỏi và trả lời liên quan đến file *.MDB

Postby vietteiv » Thu 30/10/2008 3:44 pm

hay đấy, bác truongphu =D>

User avatar
hoangthu1974
Guru
Guru
Posts: 813
Joined: Thu 09/03/2006 9:30 am
Location: Hà Nội --> Tp. Hồ Chí Minh
Been thanked: 13 times
Contact:

Re: Các câu hỏi và trả lời liên quan đến file *.MDB

Postby hoangthu1974 » Thu 30/10/2008 3:46 pm

Ặc, sao biết tôi đang rảnh vậy? mà sao tự nhiên động đến tôi trong này thế?

User avatar
hoangthu1974
Guru
Guru
Posts: 813
Joined: Thu 09/03/2006 9:30 am
Location: Hà Nội --> Tp. Hồ Chí Minh
Been thanked: 13 times
Contact:

Re: Các câu hỏi và trả lời liên quan đến file *.MDB

Postby hoangthu1974 » Thu 30/10/2008 3:53 pm

truongphu wrote:Duyệt các Tables: Duyệt TableYYY
Set objRecordSet = CreateObject("ADODB.RecordSet") 'Kho'i tao môt bô duyêt các Records
' chú y khai 2 ha`ng sô sau adOpenStatic, adLockOptimistic
objRecordSet.Open "SELECT * FROM TableYYY", objConnection, adOpenStatic, adLockOptimistic
'Duyêt qua Recorset: Goi hàng 1 và di chuyên Ðên hàng cuôi cùng
objRecordSet.MoveFirst
'Ngang Ðây, ta có thê biet sô luong record:
MsgBox objRecordSet.RecordCount
'Bat Ðâu duyêt record
Do Until objRecordSet.EOF
'. . . Làm viêc gì o' Ðây trong khi duyêt Recorset: Ví du: MsgBox Item("ComputerName")
MsgBox objRecordSet.Fields.Item("ComputerName")
'Nêu muôn, xóa record, update
objRecordSet.Delete
'objRecordSet.Update '<-- Ðu`ng nên Ðê o Ðây, mà Ðê ngoai vòng lap
'. . .
objRecordSet.MoveNext
Loop
objRecordSet.Update
'Ðóng các kêt nôi
objRecordSet.Close
objConnection.Close


Code: Select all

 1. Set objRecordSet = CreateObject("ADODB.RecordSet") 'Kho'i tao môt bô duyêt các Records
 2. ' chú y khai 2 ha`ng sô sau adOpenStatic, adLockOptimistic
 3. objRecordSet.Open "SELECT * FROM TableYYY", objConnection, adOpenStatic, adLockOptimistic
 4. 'Duyêt qua Recorset: Goi hàng 1 và di chuyên Ðên hàng cuôi cùng
 5. 'objRecordSet.MoveFirst <-- Chỗ này đổi là
 6. If Not objRecordSet.BOF And objRecordSet.RecordCount > 0 Then objRecordSet.MoveFirst
 7. 'Để tránh trường hợp Recordset rỗng, nó báo lỗi
 8. 'Ngang Ðây, ta có thê biet sô luong record:
 9. MsgBox objRecordSet.RecordCount
 10. 'Bat Ðâu duyêt record
 11. Do Until objRecordSet.EOF 'Tương tự như Do While Not objRecordSet.EOF
 12. 'nhưng nếu duyệt hết Recordset, nên dùng vòng lặp While.. Wend để tăng tốc độ xử lý
 13. DoEvents '<-- Thêm cái này để chống treo chương trình nếu nhiều record quá.
 14. '. . . Làm viêc gì o' Ðây trong khi duyêt Recorset: Ví du: MsgBox Item("ComputerName")
 15. MsgBox objRecordSet.Fields.Item("ComputerName")
 16. 'Nêu muôn, xóa record, update
 17. objRecordSet.Delete
 18. 'objRecordSet.Update '<-- Ðu`ng nên Ðê o Ðây, mà Ðê ngoai vòng lap
 19. '. . .
 20. objRecordSet.MoveNext
 21. Loop
 22. objRecordSet.Update
 23. 'Ðóng các kêt nôi
 24. objRecordSet.Close
 25. objConnection.Close
 26.  

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Các câu hỏi và trả lời liên quan đến file *.MDB

Postby truongphu » Thu 30/10/2008 6:21 pm

1- Cảm ơn anh vietteiv đã ủng hộ, đẩy lên đầu trang
2- Cảm ơn anh hoangthu1974 đã duyệt code và bổ sung những chiêu rất thực tế
xin tiếp tục

. . .
5 AddNew và Update

Code: Select all

 1. objRecordSet.Open "SELECT * FROM TableYYY", objConnection, adOpenStatic, adLockOptimistic
 2.  ' Ðã khai báo o' trên, viêt tiêp ..
 3. 'Goi phuong thu'c AddNew
 4. objRecordSet.AddNew
 5. 'Câu trúc: objRecordSet("Field Name") = "Field Value"
 6. ' nghia là tai field "Category" ghi thêm record "Quán Net"
 7. objRecordSet("Category") = "Quán Net"
 8. objRecordSet("ComputerName") = "Máy A1"
 9. 'tuong tu' nhu' trên . . .
 10. objRecordSet("RecordNumber") = "12"
 11. objRecordSet("TimeWritten") = "12:30"
 12. objRecordSet("UserName") = "Khách"
 13.  
 14. 'Goi phuong thu'c Update
 15. objRecordSet.Update
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Các câu hỏi và trả lời liên quan đến file *.MDB

Postby truongphu » Thu 30/10/2008 6:44 pm

6- Đường dẫn tương đối của file *.mdb
đường dẫn tương đối, nghĩa là đường dẫn tính từ project. Ví dụ:

Code: Select all

 1. cn.ConnectionString = "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 ;" & _
 2.                       "Data Source =" & App.Path & "\Tinhluong.mdb;" & _
 3.                       "Persist Security Info=False;" & _
 4.                       "Jet OLEDB:Database Password =thuytrang"


Cụ thể trong code code trên, đường dẫn là App.Path & "\Tinhluong.mdb
App.Path là vị trí bất kỳ, "tương đối" là thế. Rất tiện phải không?

a- Câu trên có thể viết gọn một chút:

Code: Select all

 1. cn.ConnectionString = "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 ;" & _
 2.                       "Data Source = Tinhluong.mdb;" & _
 3.                       "Persist Security Info=False;" & _
 4.                       "Jet OLEDB:Database Password =thuytrang"


b- Trong một số trường hợp, khi chương trình nằm trực tiếp trên ổ đĩa mà không ở trong Folder, câu "Data Source =" & App.Path & "\Tinhluong.mdb;" sẽ bị sai đường dẫn.
Để tổng quát hóa các trường hợp nêu trên, ta phải ghi hơi dài một chút:

Code: Select all

 1. Dim Path$:      Path=App.Path
 2.     If Right(Path, 1) <> "\" Then Path = Path & "\"
 3. cn.ConnectionString = "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 ;" & _
 4.                       "Data Source =" & Path & "Tinhluong.mdb;" & _
 5.                       "Persist Security Info=False;" & _
 6.                       "Jet OLEDB:Database Password =thuytrang"

c- Nói thêm cho rõ:
* Nếu DataSource nằm cùng folder với chương trình, ta ghi:
-->

Code: Select all

 1. "Data Source = Tinhluong.mdb;"

* Nếu DataSource nằm trong một folder, mà Folder ấy mới nằm cùng chương trình, ta ghi:
--->

Code: Select all

 1. Dim Path$:      Path=App.Path
 2.     If Right(Path, 1) <> "\" Then Path = Path & "\"
 3.      "Data Source =" & Path & "Tên Folder\Tinhluong.mdb;"
Last edited by truongphu on Thu 27/11/2008 6:25 pm, edited 1 time in total.
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Các câu hỏi và trả lời liên quan đến file *.MDB

Postby truongphu » Thu 30/10/2008 8:28 pm

7- Mở cùng lúc nhiều tables

Code: Select all

 1. Const adOpenStatic = 3
 2. Const adLockOptimistic = 3
 3. 'Tâp tin db1.mdb có 3 Table1, Table2, table3 có ít du liêu trong môi Table
 4. Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
 5. Set objRecordSet = CreateObject("ADODB.Recordset")
 6. Set objRecordSet2 = CreateObject("ADODB.Recordset")
 7. Set objRecordSet3 = CreateObject("ADODB.Recordset")
 8.  
 9. objConnection.Open "Provider= Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; " & "Data Source=db1.mdb"
 10.  
 11. objRecordSet.Open "SELECT * FROM Table1", objConnection, adOpenStatic, adLockOptimistic
 12. objRecordSet.MoveFirst
 13.  
 14. objRecordSet2.Open "SELECT * FROM Table2", objConnection, adOpenStatic, adLockOptimistic
 15. objRecordSet2.MoveFirst
 16.  
 17. objRecordSet3.Open "SELECT * FROM Table3", objConnection, adOpenStatic, adLockOptimistic
 18. objRecordSet3.MoveFirst
 19.  
 20. Do Until objRecordSet.EOF
 21.     MsgBox objRecordSet.Fields.Item("aaa")
 22.     objRecordSet.MoveNext
 23.     'Làm gì Ðây? ...
 24. Loop
 25.  
 26. Do Until objRecordSet2.EOF
 27.     MsgBox objRecordSet2.Fields.Item("qqq")
 28.     objRecordSet2.MoveNext
 29.     'Làm gì Ðây? ...
 30. Loop
 31.  
 32. Do Until objRecordSet3.EOF
 33.     MsgBox objRecordSet3.Fields.Item("eee")
 34.     objRecordSet3.MoveNext
 35.     'Làm gì Ðây? ...
 36. Loop
 37. objRecordSet.Close
 38. objRecordSet2.Close
 39. objRecordSet3.Close
 40. objConnection.Close
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Các câu hỏi và trả lời liên quan đến file *.MDB

Postby truongphu » Thu 30/10/2008 8:40 pm

8- Cách lấy CSDL Access có password từ máy khác

gửi bởi boy1234 vào ngày Thứ 2 13/10/2008 3:38 pm
Em có 2 máy A và B nối mạng LAN.
- Máy A chứa CSDL Access là D:\DATA\data.mdb mà có password là "123".
- Em muốn lập trình VB 6.0 từ máy B lấy CSDL này từ máy A thì phải kết nối sao để lấy được dữ liệu.

gửi bởi hoangthu1974 vào ngày Thứ 3 14/10/2008 10:57 am
Mọi việc kết nối bình thường, đường dẫn là: \\tenmay\odia$\duongdan\data.mdb. và odia$ phải ở chế độ share admin.

gửi bởi boy1234 vào ngày Thứ 5 16/10/2008 8:55 am
Nhưng mình làm chỉ sử dụng được tại có máy B nếu em biên dịch chương trình đem qua 1 máy ví dụ máy C trong LAN thi không xài được nó không tìm thấy CSDL ở máy A. Chỉ lại cho em với vì chương trình cần sử dụng cho nhiều máy trong mạng LAN cùng lấy dữ liệu từ 1 máy

gửi bởi hoangthu1974 vào ngày Thứ 5 16/10/2008 9:20 am
Đơn giản là bạn cho động tên máy và đường dẫn ở máy lưu CSDL. Khi kết nối không thành, yêu cầu người sử dụng nhập tên máy trên mạng, ổ đĩa và đường dẫn là được.
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Các câu hỏi và trả lời liên quan đến file *.MDB

Postby truongphu » Thu 30/10/2008 9:15 pm

9- Cấu trúc vòng lặp: Do While . . . loop trong duyệt recordset

gửi bởi longtep vào ngày Thứ 7 25/10/2008 8:30 pm

Code: Select all

 1. Do While Not rs.EOF
 2. A(n) = rs.Fields("HOVATEN")
 3. n = n + 1
 4. Loop

'khi em chay thì bị lỗi là: Runtime error '9' Subscrip out of range

gửi bởi thuat vào ngày Thứ 7 25/10/2008 8:56 pm
Thiếu câu lệnh di chuyển sang bản ghi sau trong vòng lặp.

Code: Select all

 1. Do While Not rs.EOF
 2.       A(n) = rs.Fields("HOVATEN")
 3.       n = n + 1
 4.       rs.MoveNext ' <---- bô sung
 5. Loop
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
vietteiv
Quản trị
Quản trị
Posts: 1325
Joined: Sat 10/02/2007 12:17 am
Location: Cung cấp giải pháp quản lý doanh nghiệp, dự án, tư vấn xây dựng
Has thanked: 6 times
Been thanked: 71 times
Contact:

Re: Các câu hỏi và trả lời liên quan đến file *.MDB

Postby vietteiv » Thu 30/10/2008 10:14 pm

bên forum cũ có hướng dẫn cách kết nối 2 database nữa đó. nhờ bác truongphu move qua đây luôn cho đủ bộ :D

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Các câu hỏi và trả lời liên quan đến file *.MDB

Postby truongphu » Fri 31/10/2008 4:45 am

vietteiv wrote:forum cũ có hướng dẫn cách kết nối 2 database


1- Forum cũ là một gợi ý hay. Sau đây là link để các bạn mới quen tiện dùng:
http://quantoancity.com/caulacbovb/forum/

2- Cách kết nối 2 database là một đề tài lớn, có lẽ sẽ được đề cập nhiều lần trong topic nầy. Trước mắt chọn bài:

10- Nối dữ liệu từ nhiều bảng trong Access2000?
gửi bởi thanhlv vào ngày Thứ 7 25/08/2007 12:22 am

đây là cách nối DL cũng khá cơ bản,nguồn pcworld.com.vn

Nếu lập trình bằng VB 6.0, bạn có thể dùng các đối tượng ADO để truy xuất database cho dễ dàng và độ tin cậy cao. Các đối tượng ADO thường dùng là Connection, Recordset, Command. Sau đây là qui trình điển hình để xây dựng 1 ứng dụng VB copy dữ liệu từ table của database này sang database khác:

1. Để đoạn code VB độc lập với công nghệ database mà nó truy xuất, bạn hãy định nghĩa 2 DSN (Data Source Name) kết hợp với 2 database cần truy xuất: database chứa table nguồn và database chứa table đích. Để định nghĩa 1 DSN kết hợp với 1 database, từ Windows, bạn hãy vào Control Panel.Administrative Tools.Datasource (ODBC).

2. Chạy VB, tạo project quản lý ứng dụng dạng "Standard EXE". Sau khi Form trống được tạo ra, bạn hãy thiết kế trực quan form có dạng như sau:

Hãy đặt tên cho 3 textbox lần lượt là txtTable, txtDSN1, txtDSN2. Đặt tên cho Button là btnStart. Nhấn kép chuột vào button Start để tạo thủ tục xử lý sự kiện Click cho nó, cửa sổ soạn code sẽ hiển thị.

3. Chọn menu Projects.References, duyệt tìm và chọn mục "Microsoft ActiveX Data Objects 2.x Library" rồi nhấn button Ok để "add" thư viện chứa các đối tượng ADO vào Project ứng dụng.

4. Viết thủ tục xử lý Click chuột cho button Start như sau:

Code: Select all

 1. 'Thủ tục xử lý Click chuột vào button Start
 2. Private Sub btnStart_Click()
 3. 'Khai báo các biến cần dùng
 4. Dim Connection1 As ADODB.Connection
 5. Dim Connection2 As ADODB.Connection
 6. Dim Command1 As ADODB.Command
 7. Dim Command2 As ADODB.Command
 8. Dim RecordSet1 As ADODB.Recordset
 9. Dim RecordSet2 As ADODB.Recordset
 10. Dim strSQL As String
 11. Dim strBuf As String
 12. 'Tạo connection tới database nguồn
 13. Set Connection1 = New ADODB.Connection
 14. Connection1.Open "DSN=" & txtDSN1.Text
 15. 'Tạo recordset chứa các data của table nguồn
 16. Set RecordSet1 = New ADODB.Recordset
 17. RecordSet1.Open txtTable.Text, Connection1, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdTable
 18. 'Tạo connection tới database đích
 19. Set Connection2 = New ADODB.Connection
 20. Connection2.Open "DSN=" & txtDSN2.Text
 21. 'Tạo command làm việc với database đích
 22. Set Command2 = New ADODB.Command
 23. Command2.ActiveConnection = Connection2
 24. 'xây dựng SQL tạo Table đích
 25. strSQL = "CREATE TABLE " & txtTable.Text & "("
 26.  
 27. 'duyệt tìm từng field của table nguồn
 28. fStart = 1
 29. For Each fld In RecordSet1.Fields
 30. 'tìm tên và kiểu của field
 31. Select Case fld.Type
 32. Case 2
 33. strBuf = "Integer"
 34. Case 3
 35. strBuf = "Long"
 36. Case 5
 37. strBuf = "Currency"
 38. Case 6
 39. strBuf = "Double"
 40. Case 11
 41. strBuf = "Logical"
 42. Case 202
 43. strBuf = "Text"
 44. Case 135
 45. strBuf = "Date"
 46. Case Else
 47. MsgBox "Type với mã " & fld.Type & "chưa được xử lý!!!"
 48. End Select
 49. If fStart Then
 50. strSQL = strSQL & fld.Name & " " & strBuf
 51. fStart = 0
 52. Else
 53. strSQL = strSQL & ", " & fld.Name & " " & strBuf
 54. End If
 55. Next fld
 56. strSQL = strSQL & ")"
 57. 'Tạo table trên database đích có cùng cấu trúc như table nguồn
 58. Command2.CommandText = strSQL
 59. Command2.Execute
 60. 'Tạo recordset quản lý dữ liệu của table đích
 61. Set RecordSet2 = New ADODB.Recordset
 62. RecordSet2.Open txtTable.Text, Connection2, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdTable
 63. 'duyệt copy từng record từ nguồn sang đích
 64. While Not RecordSet1.EOF
 65. 'tạo record mới trên table đích
 66. RecordSet2.AddNew
 67. For i = 0 To RecordSet1.Fields.Count - 1
 68. 'copy nội dung của field
 69. RecordSet2.Fields(i).Value = RecordSet1.Fields(i).Value
 70. Next i
 71. RecordSet2.Update
 72. 'di chuyển đến record kế
 73. RecordSet1.MoveNext
 74. Wend
 75. 'đóng các đối tượng đã dùng lại
 76. RecordSet1.Close
 77. Connection1.Close
 78. Connection2.Close
 79. End Sub
 80.  

5. Chọn menu Run.Start để chạy thử ứng dụng. Khi Form hiển thị, bạn hãy thử nhập tên của table cần copy, tên của DSN miêu tả database chứa table nguồn, tên của DSN miêu tả database đích rồi nhấn button Start.

Lưu ý nếu 2 database nguồn và đích được tạo ra bởi 2 hệ quản trị database khác nhau (Foxpro, Access, SQL Server, MySQL, Oracle...) thì có thể xuất hiện vấn đề không tương thích về kiểu dữ liệu của các field dữ liệu. Một lưu ý khác là đoạn code VB do chúng tôi viết chỉ chứa những hoạt động thiết yếu, chứ chưa đầy đủ, còn thiếu những đoạn code xử lý lỗi cho từng hoạt động truy xuất database. Để có được ứng dụng hoàn chỉnh, bạn cần bổ sung thêm những hoạt động xử lý lỗi còn thiếu.
Last edited by truongphu on Sat 01/11/2008 3:49 pm, edited 1 time in total.
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Các câu hỏi và trả lời liên quan đến file *.MDB

Postby truongphu » Fri 31/10/2008 5:32 am

11- Nhanh hơn trong truy xuất CSDL
Khi mở một new project, bạn chỉ cần chép code sau là chạy

Code: Select all

 1. Set cn = CreateObject("ADODB.Connection")
 2. Set rs = CreateObject("ADODB.RecordSet")

Tuy nhiên tốc độ thực thi sẽ chậm, chỉ thích hợp cho dữ liệu nhỏ

Với code sau, chạy sẽ báo lỗi:

Code: Select all

 1. Dim cn As New ADODB.Connection
 2. Dim rs As New ADODB.Recordset

Khắc phục bằng cách: Project \ References \ chọn Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 library
Trường hợp nầy tốc độ thực thi sẽ nhanh hơn nhiều, thích hợp dữ liệu lớn. Khi viết code được nhắc

gửi bởi hoangthu1974 vào ngày 30/10/2008 3:53 pm
Tương tự như Do While Not objRecordSet.EOF . . . Loop
nhưng nếu duyệt hết Recordset, nên dùng vòng lặp While.. Wend để tăng tốc độ xử lý
DoEvents '<-- Thêm cái này để chống treo chương trình nếu nhiều record quá.
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
hoangthu1974
Guru
Guru
Posts: 813
Joined: Thu 09/03/2006 9:30 am
Location: Hà Nội --> Tp. Hồ Chí Minh
Been thanked: 13 times
Contact:

Re: Các câu hỏi và trả lời liên quan đến file *.MDB

Postby hoangthu1974 » Fri 31/10/2008 9:06 am

Tạo file MDB bằng code

Code: Select all

 1. Dim cat As New ADOX.Catalog
 2.  

MDB có mật khẩu:

Code: Select all

 1. cat.Create "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & dir$ & "\filename.mdb" & ";Jet OLEDB:Database Password=" & strPwd & ";"

MDB không mật khẩu:

Code: Select all

 1. cat.Create "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & dir$ & "\filename.mdb" & ";"

Tạo Table trong file MDB

Code: Select all

 1.    Dim rsTable New ADOX.Table
 2.     With rsTable
 3.         .Name = "TableName"
 4.         .Columns.Append "ID", adInteger
 5.         .Columns.Append "Field1", FieldType, FieldWidth
 6.         .Columns.Append "Field2", adVarWChar, 50
 7.         .Columns.Append "Field3", adBoolean
 8.         .Columns.Append "Field4", adDouble
 9.         .Columns("Field2").Attributes = adColNullable 'Cho phép Null
 10.         .Columns("Field4").Properties("Default").Value = 0 'Giá trị mặc định là 0
 11.          With .Columns("ID")
 12.             Set .ParentCatalog = cat 'Very important
 13.             .Properties("AutoIncrement") = True 'Tự động tăng số
 14.             .Properties("Seed") = n 'Mỗi lần tự động tăng n
 15.          End With
 16.  
 17.     End With
 18.     cat.Tables.Append rsTable

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Các câu hỏi và trả lời liên quan đến file *.MDB

Postby truongphu » Fri 31/10/2008 10:02 am

13- Tạo một field mới trong table đang tồn tại
Code sau đây tạo field "qqq" text 50 ký tự trong table1 có sẵn của file db1.mdb

Code: Select all

 1. Private Sub CreateField(AccessPath$, TableName$)
 2. Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
 3.     objConnection.Open "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & AccessPath
 4.     objConnection.Execute "alter table Table1 ADD COLUMN qqq Text(50)"   '<- thêm côt qqq trong table
 5.     objConnection.Close  ' Câu trên, thay tên table và tên Field thích ho'p
 6. End Sub
 7.  
 8. Private Sub Form_Load()
 9. Call CreateField("C:\db1.mdb", "Table1")
 10. End Sub

Hay không? :D
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Các câu hỏi và trả lời liên quan đến file *.MDB

Postby truongphu » Fri 31/10/2008 2:23 pm

14- Các thông số cho định dạng field được tạo

Code: Select all

 1. objConnection.Execute "alter table Table1 ADD COLUMN qqq Text(50)"

qqq TEXT(50) định dạng TEXT 50 ký tự, mặc định cho phép 255 ký tự
qqq TEXT cho phép 255 ký tự
qqq COUNTER định dạng AutoNumber
qqq INTEGER
qqq DATETIME
qqq MEMO cho phép trên 255 ký tự

anh hoangthu1974 thấy "độc" không? :D
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Các câu hỏi và trả lời liên quan đến file *.MDB

Postby truongphu » Fri 31/10/2008 2:31 pm

15- Tạo Table mới kèm fields, viết bằng VBA như trên

Code: Select all

 1. Private Sub CreateField2(AccessPath$)
 2.     'Tao table mo'i "Table2" kèm fields "ID" và "qqq"
 3. Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
 4.     objConnection.Open "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & AccessPath
 5.     objConnection.Execute "CREATE TABLE Table2(" & "ID COUNTER ," & "qqq MEMO)"
 6.     objConnection.Close  ' Câu trên, thay tên table và tên Field thích ho'p
 7. End Sub
 8.  
 9. Private Sub Form_Load()
 10. Call CreateField2("C:\db1.mdb")
 11. End Sub
 12.  
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Các câu hỏi và trả lời liên quan đến file *.MDB

Postby truongphu » Fri 31/10/2008 2:34 pm

16- Xóa field

Code: Select all

 1. Private Sub DelField(AccessPath$)
 2. Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
 3.     objConnection.Open "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & AccessPath
 4.     objConnection.Execute "alter table Table1 drop column qqq "   '<- huy côt qqq trong table
 5.     objConnection.Close  ' Câu trên, thay tên table và tên Field thích ho'p
 6. End Sub
 7.  
 8. Private Sub Command1_Click()
 9. Call DelField("C:\db1.mdb")
 10. End Sub
 11.  


Tôi nhớ là học câu

Code: Select all

 1. objConnection.Execute "alter table Table1 drop column qqq "

của TrungDung1997 ở đâu đó
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Các câu hỏi và trả lời liên quan đến file *.MDB

Postby truongphu » Fri 31/10/2008 3:07 pm

17- Lưu ý Reference Object
hoangthu1974 wrote:Các bạn mới làm code chú ý, đừng sử dụng lệnh CreateObject để tạo các Reference Object vì:
1. Cách này ít gây lỗi nhưng sẽ khó đóng gói vì chương trình đóng gói không truy vấn được các Reference Object.
2. Các bạn không biến trong Object có các Property hay Event nào để sử dụng.
Ví dụ:
Số dòng Bật/Tắt | Mở rộng/Thu gọn | Chọn tất cả
Dim Bien
Set Bien = CreateObject("scripting.FileSystemObject")

Thay bằng:
Số dòng Bật/Tắt | Mở rộng/Thu gọn | Chọn tất cả
Dim Bien As New Scripting.FileSystemObject

Khi nào thành Expert rồi hay dùng CreateObject.


Để viết:

Code: Select all

 1. Dim cn As New ADODB.Connection
 2. Dim rs As New ADODB.Recordset


--> Project \ References \ chọn Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 library

Để viết:

Code: Select all

 1. Dim cat As New ADOX.Catalog
 2. Dim rsTable New ADOX.Table


--> Project \ References \ chọn Microsoft ADO Ext 2.8 for DDL and Security

Để viết:

Code: Select all

 1. Dim objAccess As New Access.Application


--> Project \ References \ chọn Microsoft Access (10.0) 11.0 Object Library
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Các câu hỏi và trả lời liên quan đến file *.MDB

Postby truongphu » Fri 31/10/2008 5:53 pm

18- Xóa toàn bộ các Records, Table chỉ còn các fields trống rỗng:

Code: Select all

 1. Private Sub Form_Load()
 2. Const adOpenStatic = 3: Const adLockOptimistic = 3
 3. Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
 4. Set objRecordset = CreateObject("ADODB.Recordset")
 5. objConnection.Open "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; " & "Data Source = 'E:\win\desktop\db1.mdb'"
 6. objRecordset.Open "Delete * FROM Table1", objConnection, adOpenStatic, adLockOptimistic
 7. objConnection.Close
 8. End Sub
Last edited by truongphu on Sat 01/11/2008 5:05 am, edited 1 time in total.
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Các câu hỏi và trả lời liên quan đến file *.MDB

Postby truongphu » Fri 31/10/2008 5:55 pm

19- Xóa luôn Table, Dùng Access

Code: Select all

 1. Private Sub Form_Load()
 2. Set acc = CreateObject("Access.Application")
 3. acc.OpenCurrentDatabase "E:\win\desktop\db1.mdb"
 4. acc.DoCmd.DeleteObject acTable, "Table1"
 5. End Sub


bổ sung 16/11
19- Xóa luôn Table, Dùng ADODB

Code: Select all

 1. Dim objCatalog As New ADOX.Catalog
 2. Dim objConnection As New ADODB.Connection
 3. objConnection.Open "Provider= Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; " & "Data Source=db1.mdb"
 4. Set objCatalog.ActiveConnection = objConnection
 5. objCatalog.Tables.Delete "Table1"
 6. objConnection.Close
Last edited by truongphu on Sun 16/11/2008 9:03 am, edited 1 time in total.
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh


Return to “Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests