Page 1 of 1

Sắp xếp theo tứ tự khi chèn vào bảng tạm

Posted: Wed 29/05/2019 4:34 pm
by muaphonui_2010
Mình lưu lại cách này để có lúc cần thì tìm lại cho dễ, và bạn nào cần thì xem.
- Khi dùng sql server 2012 thì việc chèn bào bảng tạm dạng "SELECT ....INTO #phatsinh From (...." nó sẽ không sắp xếp thứ tự theo mệnh đề ORDER BY.
Vì vậy phải thêm vào TOP (n)
Code sẽ không được sắp xếp.

Code: Select all

SELECT T.id, T.machungtu, T.sophieu, T.ngaythang, ....
        INTO #phatsinh From (SELECT dbo.T_thuchi.id, machungtu, sophieu, ngaythang,.... FROM dbo.Tables1 WHERE (.....)
 UNION ALL SELECT dbo.T_thuchi.id, machungtu, sophieu, ngaythang,  FROM dbo.Tables2 WHERE (....)
)T Order By ngaythang, machungtu DESC, sophieu

code được sắp xếp nhờ vào TOP

Code: Select all

SELECT TOP (100) T.id, T.machungtu, T.sophieu, T.ngaythang, ....
        INTO #phatsinh From (SELECT dbo.T_thuchi.id, machungtu, sophieu, ngaythang,.... FROM dbo.Tables1 WHERE (.....)
 UNION ALL SELECT dbo.T_thuchi.id, machungtu, sophieu, ngaythang,  FROM dbo.Tables2 WHERE (....)
)T Order By ngaythang, machungtu DESC, sophieu


==> Bảng tạm #phatsinh sẽ được sắp xếp theo mệnh đề ORDERBY