• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Kết nối để insert giữa 2 server khác nhau về địa lý

Chuyên mục thảo luận các vấn đề liên quan đến ứng dụng quản lý và cơ sở dữ liệu

Moderator: Điều hành

muaphonui_2010
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 541
Joined: Fri 26/11/2010 1:15 pm
Location: TP.HCM
Has thanked: 189 times
Been thanked: 33 times
Contact:

Kết nối để insert giữa 2 server khác nhau về địa lý

Postby muaphonui_2010 » Thu 13/12/2018 7:25 pm

Mình tìm thấy code này hay hay nên post vào đây, ai có nhu cầu thì dùng
- Mục đích là để select hay insert dữ liệu từ 1 server A sang server B

Bước 1: liên kết máy chủ, cái này để nó lưu lai chuổi kết nối thành 1 cái tên

EXEC sp_addlinkedserver @server='SRV_NAME',
@srvproduct=N'',
@provider=N'SQLNCLI',
@datasrc=N'aaa.bbb.ccc.ddd';

EXEC sp_addlinkedsrvlogin 'SRV_NAME', 'false', NULL, 'your_remote_db_login_user', 'your_remote_db_login_password'
... Đâu SRV_NAMElà một cái tên được phát minh. Chúng tôi sẽ sử dụng nó để chỉ máy chủ từ xa từ các truy vấn của chúng tôi. aaa.bbb.ccc.dddlà địa chỉ IP của máy chủ từ xa lưu trữ SQLserver DB của bạn.

Bước 2: Chạy truy vấn của bạn Ví dụ:

SELECT * FROM [SRV_NAME].your_remote_db_name.dbo.your_table

Hoặc dùng query kiểu
select * from table1
unionall
select * from [server1].[database].[dbo].[table1]

Và muốn xóa nó đi thì
EXEC sp_dropserver 'SRV_NAME', 'droplogins'Return to “Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests