Trang 1 trên 1

Nhờ giúp lỗi khi cài đặt file setup có kèm theo SQL Server 2008 r2

Đã gửi: T.Hai 02/04/2018 3:42 pm
gửi bởi muaphonui_2010
Chào các bạn.
Mình đóng gói thử ứng dụng của mình kèm theo SQL server 2008 r2.
Đóng gói bằng setup của vs luôn. mình dùng vs 2010
Khi mình qua máy khác mình cài thử thì (máy khác 64 bit)
- Nó chạy tới phần cài SQL server kế nó báo lỗi và nó ngưng cài luôn.
Nó báo lỗi như sau:
Component SQL Server 2008 Express has failed to install with the following error message:
"An error occurred attempting to install SQL Server 2008 Express Service Pack 1."

The following components were successfully installed:
- .NET Framework 3.5 SP1 Client Profile

The following components failed to install:
- SQL Server 2008 Express

See the setup log file located at 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\VSD64DB.tmp\install.log' for more information.


Mình thử vào đường dẫn file log để xem, nhưng mình không biết xử lý sao hết.

(file log mình có đính kèm).
Nhờ bạn nào biết các xử lý xin giúp mình với.
Mình xin cảm ơn các bạn.

Nội dung file log như sau:
The following properties have been set:
Property: [AdminUser] = true {boolean}
Property: [InstallMode] = SameSite {string}
Property: [ProcessorArchitecture] = AMD64 {string}
Property: [VersionNT] = 6.1.1 {version}
Running checks for package 'Windows Installer 3.1', phase BuildList
The following properties have been set for package 'Windows Installer 3.1':
Running checks for command 'WindowsInstaller3_1\WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe'
Result of running operator 'VersionGreaterThanOrEqualTo' on property 'VersionMsi' and value '3.1': true
Result of checks for command 'WindowsInstaller3_1\WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe' is 'Bypass'
'Windows Installer 3.1' RunCheck result: No Install Needed
Running checks for package 'Microsoft .NET Framework 4 (x86 and x64)', phase BuildList
Reading value 'Version' of registry key 'HKLM\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full'
Read string value '4.5.50709'
Setting value '4.5.50709 {string}' for property 'DotNet40Full_TargetVersion'
The following properties have been set for package 'Microsoft .NET Framework 4 (x86 and x64)':
Property: [DotNet40Full_TargetVersion] = 4.5.50709 {string}
Running checks for command 'DotNetFX40\dotNetFx40_Full_x86_x64.exe'
Result of running operator 'ValueEqualTo' on property 'InstallMode' and value 'HomeSite': false
Result of running operator 'VersionGreaterThanOrEqualTo' on property 'DotNet40Full_TargetVersion' and value '4.0.30129': true
Result of checks for command 'DotNetFX40\dotNetFx40_Full_x86_x64.exe' is 'Bypass'
Running checks for command 'DotNetFX40\dotNetFx40_Full_setup.exe'
Result of running operator 'ValueNotEqualTo' on property 'InstallMode' and value 'HomeSite': true
Result of checks for command 'DotNetFX40\dotNetFx40_Full_setup.exe' is 'Bypass'
'Microsoft .NET Framework 4 (x86 and x64)' RunCheck result: No Install Needed
Running checks for package '.NET Framework 3.5 SP1 Client Profile', phase BuildList
Reading value 'Install' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\DotNetClient\v3.5'
Unable to read registry value
Not setting value for property 'DotNetFxClient35InstallSuccess'
The following properties have been set for package '.NET Framework 3.5 SP1 Client Profile':
Running checks for command 'DotNetFx35Client\DotNetFx35ClientSetup.exe'
Skipping ByPassIf because Property 'DotNetFxClient35InstallSuccess' was not defined
Result of running operator 'ValueEqualTo' on property 'AdminUser' and value 'false': false
Result of running operator 'ValueExists' on property 'Version9x': false
Result of running operator 'VersionLessThan' on property 'VersionNT' and value '5.1.2': false
Result of running operator 'VersionEqualTo' on property 'VersionNT' and value '5.2.0': false
Result of running operator 'ValueEqualTo' on property 'ProcessorArchitecture' and value 'IA64': false
Result of checks for command 'DotNetFx35Client\DotNetFx35ClientSetup.exe' is 'Install'
'.NET Framework 3.5 SP1 Client Profile' RunCheck result: Install Needed
Running checks for package 'SQL Server 2008 Express', phase BuildList
Running external check with command 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\VSD64DB.tmp\SqlExpress2008\SqlExpressChk.exe' and parameters '10.0.1600 1033'
Process exited with code 1
Setting value '1 {int}' for property 'SQLExpressChk'
The following properties have been set for package 'SQL Server 2008 Express':
Property: [SQLExpressChk] = 1 {int}
Running checks for command 'SqlExpress2008\SQLEXPR32_x86_ENU.EXE'
Result of running operator 'ValueNotExists' on property 'VersionNT': false
Result of running operator 'VersionLessThan' on property 'VersionNT' and value '5.1.2': false
Result of running operator 'VersionEqualTo' on property 'VersionNT' and value '5.2.0': false
Result of running operator 'VersionEqualTo' on property 'VersionNT' and value '5.2.1': false
Result of running operator 'ValueEqualTo' on property 'AdminUser' and value 'false': false
Result of running operator 'ValueEqualTo' on property 'SQLExpressChk' and value '-1': false
Result of running operator 'ValueEqualTo' on property 'SQLExpressChk' and value '-2': false
Result of running operator 'ValueEqualTo' on property 'SQLExpressChk' and value '-3': false
Result of running operator 'ValueEqualTo' on property 'SQLExpressChk' and value '-4': false
Result of running operator 'ValueLessThan' on property 'SQLExpressChk' and value '-4': false
Result of running operator 'ValueNotEqualTo' on property 'ProcessorArchitecture' and value 'Intel': true
Result of checks for command 'SqlExpress2008\SQLEXPR32_x86_ENU.EXE' is 'Bypass'
Running checks for command 'SqlExpress2008\SQLEXPR32_x86_ENU.EXE'
Result of running operator 'ValueNotEqualTo' on property 'ProcessorArchitecture' and value 'Intel': true
Result of checks for command 'SqlExpress2008\SQLEXPR32_x86_ENU.EXE' is 'Bypass'
Running checks for command 'SqlExpress2008\SQLEXPR_x64_ENU.EXE'
Result of running operator 'ValueNotEqualTo' on property 'ProcessorArchitecture' and value 'amd64': false
Result of running operator 'ValueNotEqualTo' on property 'SQLExpressChk' and value '1': false
Result of checks for command 'SqlExpress2008\SQLEXPR_x64_ENU.EXE' is 'Install'
Running checks for command 'SqlExpress2008\SQLEXPR_x64_ENU.EXE'
Result of running operator 'ValueNotEqualTo' on property 'ProcessorArchitecture' and value 'amd64': false
Result of running operator 'ValueNotEqualTo' on property 'SQLExpressChk' and value '2': true
Result of checks for command 'SqlExpress2008\SQLEXPR_x64_ENU.EXE' is 'Bypass'
'SQL Server 2008 Express' RunCheck result: Install Needed
EULA for components '.NET Framework 3.5 SP1 Client Profile' was accepted.
EULA for components 'SQL Server 2008 Express' was accepted.
Copying files to temporary directory "C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\VSD64DB.tmp\"
Copying from 'C:\Users\Administrator\Downloads\PhanMemPhiLong\DotNetFx35Client\DotNetFx35ClientSetup.exe' to 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\VSD64DB.tmp\DotNetFx35Client\DotNetFx35ClientSetup.exe'
Verifying file integrity of C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\VSD64DB.tmp\DotNetFx35Client\DotNetFx35ClientSetup.exe
WinVerifyTrust returned 0
File trusted
Copying from 'C:\Users\Administrator\Downloads\PhanMemPhiLong\SqlExpress2008\SQLEXPR_x64_ENU.EXE' to 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\VSD64DB.tmp\SqlExpress2008\SQLEXPR_x64_ENU.EXE'
Verifying file integrity of C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\VSD64DB.tmp\SqlExpress2008\SQLEXPR_x64_ENU.EXE
WinVerifyTrust returned -2146762495
File not trusted
Running checks for package '.NET Framework 3.5 SP1 Client Profile', phase BeforePackage
Reading value 'Install' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\DotNetClient\v3.5'
Unable to read registry value
Not setting value for property 'DotNetFxClient35InstallSuccess'
The following properties have been set for package '.NET Framework 3.5 SP1 Client Profile':
Running checks for command 'DotNetFx35Client\DotNetFx35ClientSetup.exe'
Skipping ByPassIf because Property 'DotNetFxClient35InstallSuccess' was not defined
Result of running operator 'ValueEqualTo' on property 'AdminUser' and value 'false': false
Result of running operator 'ValueExists' on property 'Version9x': false
Result of running operator 'VersionLessThan' on property 'VersionNT' and value '5.1.2': false
Result of running operator 'VersionEqualTo' on property 'VersionNT' and value '5.2.0': false
Result of running operator 'ValueEqualTo' on property 'ProcessorArchitecture' and value 'IA64': false
Result of checks for command 'DotNetFx35Client\DotNetFx35ClientSetup.exe' is 'Install'
'.NET Framework 3.5 SP1 Client Profile' RunCheck result: Install Needed
Verifying file integrity of C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\VSD64DB.tmp\DotNetFx35Client\DotNetFx35ClientSetup.exe
WinVerifyTrust returned 0
File trusted
Installing using command 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\VSD64DB.tmp\DotNetFx35Client\DotNetFx35ClientSetup.exe' and parameters ' /lang:enu /passive /norestart'
Process exited with code 0
Running checks for package '.NET Framework 3.5 SP1 Client Profile', phase AfterPackage
Reading value 'Install' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\DotNetClient\v3.5'
Unable to read registry value
Not setting value for property 'DotNetFxClient35InstallSuccess'
The following properties have been set for package '.NET Framework 3.5 SP1 Client Profile':
Running checks for command 'DotNetFx35Client\DotNetFx35ClientSetup.exe'
Skipping ByPassIf because Property 'DotNetFxClient35InstallSuccess' was not defined
Result of running operator 'ValueEqualTo' on property 'AdminUser' and value 'false': false
Result of running operator 'ValueExists' on property 'Version9x': false
Result of running operator 'VersionLessThan' on property 'VersionNT' and value '5.1.2': false
Result of running operator 'VersionEqualTo' on property 'VersionNT' and value '5.2.0': false
Result of running operator 'ValueEqualTo' on property 'ProcessorArchitecture' and value 'IA64': false
Result of checks for command 'DotNetFx35Client\DotNetFx35ClientSetup.exe' is 'Install'
'.NET Framework 3.5 SP1 Client Profile' RunCheck result: Unknown
Running checks for package 'SQL Server 2008 Express', phase BeforePackage
Running external check with command 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\VSD64DB.tmp\SqlExpress2008\SqlExpressChk.exe' and parameters '10.0.1600 1033'
Process exited with code 1
Setting value '1 {int}' for property 'SQLExpressChk'
The following properties have been set for package 'SQL Server 2008 Express':
Property: [SQLExpressChk] = 1 {int}
Running checks for command 'SqlExpress2008\SQLEXPR_x64_ENU.EXE'
Result of running operator 'ValueNotEqualTo' on property 'ProcessorArchitecture' and value 'amd64': false
Result of running operator 'ValueNotEqualTo' on property 'SQLExpressChk' and value '1': false
Result of checks for command 'SqlExpress2008\SQLEXPR_x64_ENU.EXE' is 'Install'
'SQL Server 2008 Express' RunCheck result: Install Needed
Verifying file integrity of C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\VSD64DB.tmp\SqlExpress2008\SQLEXPR_x64_ENU.EXE
WinVerifyTrust returned -2146762495
File not trusted
Installing using command 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\VSD64DB.tmp\SqlExpress2008\SQLEXPR_x64_ENU.EXE' and parameters '/q /hideconsole /action=Install /features=SQL /instancename=SQLEXPRESS /enableranu=1 /sqlsvcaccount="NT Authority\Network Service" /AddCurrentUserAsSqlAdmin /skiprules=RebootRequiredCheck'
Process exited with code -2068578304
Status of package '.NET Framework 3.5 SP1 Client Profile' after install is 'InstallUnknown'
Status of package 'SQL Server 2008 Express' after install is 'InstallFailed'

Re: Nhờ giúp lỗi khi cài đặt file setup có kèm theo SQL Server 2008 r2

Đã gửi: T.Sáu 20/04/2018 1:00 am
gửi bởi ngocvinh
Nên cài riêng SQL server vì thằng này cài xong phải khởi động lại mới chạy được.