• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Nhờ giúp lỗi khi cài đặt file setup có kèm theo SQL Server 2008 r2

Chuyên mục thảo luận các vấn đề liên quan đến ứng dụng quản lý và cơ sở dữ liệu

Điều hành viên: Điều hành

muaphonui_2010
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Bài viết: 527
Ngày tham gia: T.Sáu 26/11/2010 1:15 pm
Đến từ: TP.HCM
Has thanked: 185 time
Been thanked: 32 time
Liên hệ:

Nhờ giúp lỗi khi cài đặt file setup có kèm theo SQL Server 2008 r2

Gửi bàigửi bởi muaphonui_2010 » T.Hai 02/04/2018 3:42 pm

Chào các bạn.
Mình đóng gói thử ứng dụng của mình kèm theo SQL server 2008 r2.
Đóng gói bằng setup của vs luôn. mình dùng vs 2010
Khi mình qua máy khác mình cài thử thì (máy khác 64 bit)
- Nó chạy tới phần cài SQL server kế nó báo lỗi và nó ngưng cài luôn.
Nó báo lỗi như sau:
Component SQL Server 2008 Express has failed to install with the following error message:
"An error occurred attempting to install SQL Server 2008 Express Service Pack 1."

The following components were successfully installed:
- .NET Framework 3.5 SP1 Client Profile

The following components failed to install:
- SQL Server 2008 Express

See the setup log file located at 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\VSD64DB.tmp\install.log' for more information.


Mình thử vào đường dẫn file log để xem, nhưng mình không biết xử lý sao hết.

(file log mình có đính kèm).
Nhờ bạn nào biết các xử lý xin giúp mình với.
Mình xin cảm ơn các bạn.

Nội dung file log như sau:
The following properties have been set:
Property: [AdminUser] = true {boolean}
Property: [InstallMode] = SameSite {string}
Property: [ProcessorArchitecture] = AMD64 {string}
Property: [VersionNT] = 6.1.1 {version}
Running checks for package 'Windows Installer 3.1', phase BuildList
The following properties have been set for package 'Windows Installer 3.1':
Running checks for command 'WindowsInstaller3_1\WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe'
Result of running operator 'VersionGreaterThanOrEqualTo' on property 'VersionMsi' and value '3.1': true
Result of checks for command 'WindowsInstaller3_1\WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe' is 'Bypass'
'Windows Installer 3.1' RunCheck result: No Install Needed
Running checks for package 'Microsoft .NET Framework 4 (x86 and x64)', phase BuildList
Reading value 'Version' of registry key 'HKLM\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full'
Read string value '4.5.50709'
Setting value '4.5.50709 {string}' for property 'DotNet40Full_TargetVersion'
The following properties have been set for package 'Microsoft .NET Framework 4 (x86 and x64)':
Property: [DotNet40Full_TargetVersion] = 4.5.50709 {string}
Running checks for command 'DotNetFX40\dotNetFx40_Full_x86_x64.exe'
Result of running operator 'ValueEqualTo' on property 'InstallMode' and value 'HomeSite': false
Result of running operator 'VersionGreaterThanOrEqualTo' on property 'DotNet40Full_TargetVersion' and value '4.0.30129': true
Result of checks for command 'DotNetFX40\dotNetFx40_Full_x86_x64.exe' is 'Bypass'
Running checks for command 'DotNetFX40\dotNetFx40_Full_setup.exe'
Result of running operator 'ValueNotEqualTo' on property 'InstallMode' and value 'HomeSite': true
Result of checks for command 'DotNetFX40\dotNetFx40_Full_setup.exe' is 'Bypass'
'Microsoft .NET Framework 4 (x86 and x64)' RunCheck result: No Install Needed
Running checks for package '.NET Framework 3.5 SP1 Client Profile', phase BuildList
Reading value 'Install' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\DotNetClient\v3.5'
Unable to read registry value
Not setting value for property 'DotNetFxClient35InstallSuccess'
The following properties have been set for package '.NET Framework 3.5 SP1 Client Profile':
Running checks for command 'DotNetFx35Client\DotNetFx35ClientSetup.exe'
Skipping ByPassIf because Property 'DotNetFxClient35InstallSuccess' was not defined
Result of running operator 'ValueEqualTo' on property 'AdminUser' and value 'false': false
Result of running operator 'ValueExists' on property 'Version9x': false
Result of running operator 'VersionLessThan' on property 'VersionNT' and value '5.1.2': false
Result of running operator 'VersionEqualTo' on property 'VersionNT' and value '5.2.0': false
Result of running operator 'ValueEqualTo' on property 'ProcessorArchitecture' and value 'IA64': false
Result of checks for command 'DotNetFx35Client\DotNetFx35ClientSetup.exe' is 'Install'
'.NET Framework 3.5 SP1 Client Profile' RunCheck result: Install Needed
Running checks for package 'SQL Server 2008 Express', phase BuildList
Running external check with command 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\VSD64DB.tmp\SqlExpress2008\SqlExpressChk.exe' and parameters '10.0.1600 1033'
Process exited with code 1
Setting value '1 {int}' for property 'SQLExpressChk'
The following properties have been set for package 'SQL Server 2008 Express':
Property: [SQLExpressChk] = 1 {int}
Running checks for command 'SqlExpress2008\SQLEXPR32_x86_ENU.EXE'
Result of running operator 'ValueNotExists' on property 'VersionNT': false
Result of running operator 'VersionLessThan' on property 'VersionNT' and value '5.1.2': false
Result of running operator 'VersionEqualTo' on property 'VersionNT' and value '5.2.0': false
Result of running operator 'VersionEqualTo' on property 'VersionNT' and value '5.2.1': false
Result of running operator 'ValueEqualTo' on property 'AdminUser' and value 'false': false
Result of running operator 'ValueEqualTo' on property 'SQLExpressChk' and value '-1': false
Result of running operator 'ValueEqualTo' on property 'SQLExpressChk' and value '-2': false
Result of running operator 'ValueEqualTo' on property 'SQLExpressChk' and value '-3': false
Result of running operator 'ValueEqualTo' on property 'SQLExpressChk' and value '-4': false
Result of running operator 'ValueLessThan' on property 'SQLExpressChk' and value '-4': false
Result of running operator 'ValueNotEqualTo' on property 'ProcessorArchitecture' and value 'Intel': true
Result of checks for command 'SqlExpress2008\SQLEXPR32_x86_ENU.EXE' is 'Bypass'
Running checks for command 'SqlExpress2008\SQLEXPR32_x86_ENU.EXE'
Result of running operator 'ValueNotEqualTo' on property 'ProcessorArchitecture' and value 'Intel': true
Result of checks for command 'SqlExpress2008\SQLEXPR32_x86_ENU.EXE' is 'Bypass'
Running checks for command 'SqlExpress2008\SQLEXPR_x64_ENU.EXE'
Result of running operator 'ValueNotEqualTo' on property 'ProcessorArchitecture' and value 'amd64': false
Result of running operator 'ValueNotEqualTo' on property 'SQLExpressChk' and value '1': false
Result of checks for command 'SqlExpress2008\SQLEXPR_x64_ENU.EXE' is 'Install'
Running checks for command 'SqlExpress2008\SQLEXPR_x64_ENU.EXE'
Result of running operator 'ValueNotEqualTo' on property 'ProcessorArchitecture' and value 'amd64': false
Result of running operator 'ValueNotEqualTo' on property 'SQLExpressChk' and value '2': true
Result of checks for command 'SqlExpress2008\SQLEXPR_x64_ENU.EXE' is 'Bypass'
'SQL Server 2008 Express' RunCheck result: Install Needed
EULA for components '.NET Framework 3.5 SP1 Client Profile' was accepted.
EULA for components 'SQL Server 2008 Express' was accepted.
Copying files to temporary directory "C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\VSD64DB.tmp\"
Copying from 'C:\Users\Administrator\Downloads\PhanMemPhiLong\DotNetFx35Client\DotNetFx35ClientSetup.exe' to 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\VSD64DB.tmp\DotNetFx35Client\DotNetFx35ClientSetup.exe'
Verifying file integrity of C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\VSD64DB.tmp\DotNetFx35Client\DotNetFx35ClientSetup.exe
WinVerifyTrust returned 0
File trusted
Copying from 'C:\Users\Administrator\Downloads\PhanMemPhiLong\SqlExpress2008\SQLEXPR_x64_ENU.EXE' to 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\VSD64DB.tmp\SqlExpress2008\SQLEXPR_x64_ENU.EXE'
Verifying file integrity of C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\VSD64DB.tmp\SqlExpress2008\SQLEXPR_x64_ENU.EXE
WinVerifyTrust returned -2146762495
File not trusted
Running checks for package '.NET Framework 3.5 SP1 Client Profile', phase BeforePackage
Reading value 'Install' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\DotNetClient\v3.5'
Unable to read registry value
Not setting value for property 'DotNetFxClient35InstallSuccess'
The following properties have been set for package '.NET Framework 3.5 SP1 Client Profile':
Running checks for command 'DotNetFx35Client\DotNetFx35ClientSetup.exe'
Skipping ByPassIf because Property 'DotNetFxClient35InstallSuccess' was not defined
Result of running operator 'ValueEqualTo' on property 'AdminUser' and value 'false': false
Result of running operator 'ValueExists' on property 'Version9x': false
Result of running operator 'VersionLessThan' on property 'VersionNT' and value '5.1.2': false
Result of running operator 'VersionEqualTo' on property 'VersionNT' and value '5.2.0': false
Result of running operator 'ValueEqualTo' on property 'ProcessorArchitecture' and value 'IA64': false
Result of checks for command 'DotNetFx35Client\DotNetFx35ClientSetup.exe' is 'Install'
'.NET Framework 3.5 SP1 Client Profile' RunCheck result: Install Needed
Verifying file integrity of C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\VSD64DB.tmp\DotNetFx35Client\DotNetFx35ClientSetup.exe
WinVerifyTrust returned 0
File trusted
Installing using command 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\VSD64DB.tmp\DotNetFx35Client\DotNetFx35ClientSetup.exe' and parameters ' /lang:enu /passive /norestart'
Process exited with code 0
Running checks for package '.NET Framework 3.5 SP1 Client Profile', phase AfterPackage
Reading value 'Install' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\DotNetClient\v3.5'
Unable to read registry value
Not setting value for property 'DotNetFxClient35InstallSuccess'
The following properties have been set for package '.NET Framework 3.5 SP1 Client Profile':
Running checks for command 'DotNetFx35Client\DotNetFx35ClientSetup.exe'
Skipping ByPassIf because Property 'DotNetFxClient35InstallSuccess' was not defined
Result of running operator 'ValueEqualTo' on property 'AdminUser' and value 'false': false
Result of running operator 'ValueExists' on property 'Version9x': false
Result of running operator 'VersionLessThan' on property 'VersionNT' and value '5.1.2': false
Result of running operator 'VersionEqualTo' on property 'VersionNT' and value '5.2.0': false
Result of running operator 'ValueEqualTo' on property 'ProcessorArchitecture' and value 'IA64': false
Result of checks for command 'DotNetFx35Client\DotNetFx35ClientSetup.exe' is 'Install'
'.NET Framework 3.5 SP1 Client Profile' RunCheck result: Unknown
Running checks for package 'SQL Server 2008 Express', phase BeforePackage
Running external check with command 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\VSD64DB.tmp\SqlExpress2008\SqlExpressChk.exe' and parameters '10.0.1600 1033'
Process exited with code 1
Setting value '1 {int}' for property 'SQLExpressChk'
The following properties have been set for package 'SQL Server 2008 Express':
Property: [SQLExpressChk] = 1 {int}
Running checks for command 'SqlExpress2008\SQLEXPR_x64_ENU.EXE'
Result of running operator 'ValueNotEqualTo' on property 'ProcessorArchitecture' and value 'amd64': false
Result of running operator 'ValueNotEqualTo' on property 'SQLExpressChk' and value '1': false
Result of checks for command 'SqlExpress2008\SQLEXPR_x64_ENU.EXE' is 'Install'
'SQL Server 2008 Express' RunCheck result: Install Needed
Verifying file integrity of C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\VSD64DB.tmp\SqlExpress2008\SQLEXPR_x64_ENU.EXE
WinVerifyTrust returned -2146762495
File not trusted
Installing using command 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\VSD64DB.tmp\SqlExpress2008\SQLEXPR_x64_ENU.EXE' and parameters '/q /hideconsole /action=Install /features=SQL /instancename=SQLEXPRESS /enableranu=1 /sqlsvcaccount="NT Authority\Network Service" /AddCurrentUserAsSqlAdmin /skiprules=RebootRequiredCheck'
Process exited with code -2068578304
Status of package '.NET Framework 3.5 SP1 Client Profile' after install is 'InstallUnknown'
Status of package 'SQL Server 2008 Express' after install is 'InstallFailed'
Tập tin đính kèm
install.rar
(1.89 KiB) Đã tải 36 lầnngocvinh
Guru
Guru
Bài viết: 700
Ngày tham gia: T.Tư 23/04/2008 8:14 am
Đến từ: Biên Hòa Đồng Nai
Been thanked: 112 time

Re: Nhờ giúp lỗi khi cài đặt file setup có kèm theo SQL Server 2008 r2

Gửi bàigửi bởi ngocvinh » T.Sáu 20/04/2018 1:00 am

Nên cài riêng SQL server vì thằng này cài xong phải khởi động lại mới chạy được.
.NET


Quay về “Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách