Page 1 of 1

Lỗi với file .mdf sau khi đã attach!

Posted: Tue 17/10/2017 10:42 am
by tuanastro
Mình có cài lại 1 máy tính có sử dụng phần mềm QL sử dụng SQL sever 2000. Nay mình cài SQL Sever 2008 và attach lại file .mdf, khai báo lại maincode cho phần mềm Ql thì kết nối đăng nhập và mở được CSDL cũ, tuy nhiên khi sử dụng phần mềm thì có tính năng cho ghi lên CSDL, có cái không. Và lạ là khi attach xong thì 2 file .mdf và .log vẫn copy và xóa bình thường mặc dù SQL sever 2008 đang chạy. Như vậy là lỗi sao vậy anh em?