• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Import dữ liệu từ Excel vào SQL Server ?

Chuyên mục thảo luận các vấn đề liên quan đến ứng dụng quản lý và cơ sở dữ liệu

Điều hành viên: Điều hành

godcry
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 15
Ngày tham gia: T.Năm 12/01/2017 1:20 pm

Import dữ liệu từ Excel vào SQL Server ?

Gửi bàigửi bởi godcry » T.Tư 18/01/2017 4:43 pm

Các bro giúp đệ giải quyết vụ này với ạ @@ khi chạy bị lỗi ngay chỗ excel_link.Open() vì sao ạ ! và e chưa chạy dc 1 lần nào liệu code thế này có import dc ko ạ . Đệ tìm hiểu thấy Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 là chạy excel 2010 mà đệ muốn chạy tất cả các version của excel thì phải làm tn ạ ...cầu chỉ điểm chi tiết vs ạ, teamview được càng ủng hộ ạ :(( :(( :(( :((
An unhandled exception of type 'System.ArgumentException' occurred in System.Data.dll Additional information: Format of the initialization string does not conform to specification starting at index 34.


Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Data.OleDb
Public Class ImportFileSql

Private Sub btnlinkImport_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnlinkImport.Click
OpenFileDialog1.ShowDialog()

End Sub

Private Sub btnImportSql_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnImportSql.Click
Dim excel_link As New System.Data.OleDb.OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source='" & TxtImportSql.Text & "';Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No;IMEX=1"";")
excel_link.Open()
Dim query_excel As String = "select * from [Sheet1$]"
Dim cmd As OleDbCommand = New OleDbCommand(query_excel, excel_link)
Dim rd As OleDbDataReader
Dim excel As New SqlConnection
Dim exceldatabase As String = "server=.;Database=DHCDSRA;Trusted_Connection=false;uid=sa;pwd=123456"
excel.ConnectionString = exceldatabase
excel.Open()
Using bulkcoppy As SqlBulkCopy = New SqlBulkCopy(excel)
bulkcoppy.DestinationTableName = "dbo.Holders"
Try
rd = cmd.ExecuteReader
bulkcoppy.WriteToServer(rd)
rd.Close()
excel.Close()
MsgBox("import thanh cong ", MsgBoxStyle.Information, "Import msg")
TxtImportSql.Text = ""
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.ToString)

End Try
End Using

End Sub

Private Sub OpenFileDialog1_FileOk(sender As Object, e As System.ComponentModel.CancelEventArgs) Handles OpenFileDialog1.FileOk
TxtImportSql.Text = OpenFileDialog1.FileName
End Sub
End ClassQuay về “Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách