Trang 1 trên 1

Vấn tin lọc bớt dữ liệu trùng số hợp đồng có điều kiện ?

Đã gửi: T.Hai 23/05/2016 10:54 am
gửi bởi dong
Mình trích một phần nhỏ dữ liệu lưu vào file excel, bạn xem file đính kèm. http://www.mediafire.com/download/79vyv ... dulieu.xls
Gồm có 3 sheet:
THUTIEN: dữ liệu thô
KETQUA: vấn tin loại bỏ bớt lần 1 mình cần
KETTHUC: vấn tin tiếp tục loại loại bỏ lần 2 mình cần

trường hợp KETQUA
từ dữ liệu thô mình muốn bỏ bớt với điều kiện sau: 1 hợp đồng có nhóm hợp đồng(NHÓM_HD): có 4 mã: BẠN, GIÁO, BAN2, GIAO2
- Nếu hợp đồng có đơn giá(DGIA) = null và chi phí(CHIPHI) = null và nhóm hợp đồng(NHOM_HD)=BAN Or BAN2 thì bỏ mẫu tin này và nếu hợp đồng GIAO và GIAO2 nếu trùng số hợp đồng thì mẫu tin này cũng bỏ luôn. ví dụ: M306,...
- Nếu nhóm hợp đồng có GIAO Or GIAO2 mà không có BAN Or BAN2 mẫu tin này được giữ lại. ví dụ: M300
- Nếu hợp đồng có DGIA != null và CHIPHI != null và NHOM_HD = BAN Or BAN2 mẫu tin được giữ lại và nếu trùng số hợp đồng mà NHOM_HD = GIAO Or GIAO2 cũng được giữ lại. ví dụ: M333,..

trường hợp KETTHUC xem file ở mục sheet KETTHUC.

mình nhờ các bạn nhặc sạn hộ giúp mình với.