• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Xin hỏi về code chơi hết nhạc trong một folder

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

vovan
Posts: 2
Joined: Tue 14/04/2009 11:09 pm

Xin hỏi về code chơi hết nhạc trong một folder

Postby vovan » Fri 17/04/2009 10:58 pm

Chào các bạn!
Xin các bạn giúp mình code để có thể tự động lần lượt chơi hết file nhạc mp3 trong 1 folder, khi nào hết thì tự động dừng. Nếu có thể theo thứ tự tên nữa thì càng tốt... :)devper94
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 58
Joined: Sat 17/05/2008 4:23 pm
Location: +∞
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time

Re: Xin hỏi về code chơi hết nhạc trong một folder

Postby devper94 » Sat 22/08/2009 10:29 pm

Code: Select all

 1.    Private Sub play(ByVal path As String)
 2.         Dim di As New DirectoryInfo(path)
 3.         Dim mp3fi() As FileInfo = di.GetFiles("*.mp3", SearchOption.TopDirectoryOnly)
 4.         Dim mp3(mp3fi.Length - 1) As String
 5.         For i As Integer = 0 To (mp3fi.Length - 1)
 6.             mp3(i) = mp3fi(i).FullName
 7.         Next
 8.         Array.Sort(mp3)
 9.         For Each s As String In mp3
 10.             'code play file mp3
 11.         Next
 12.     End Sub
14A1 860C 5761 3549 13BD 87D6 EEC7 C162 9745 5550


Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests