Page 1 of 1

Kiểm tra sự kiện Edit trong Datagridview

Posted: Sat 12/04/2008 3:52 pm
by chickengo
Mình có một datagridview trên đó hiển thị thông tin mặt hàng được bán ra(Mã hàng,tên hàng,số lượng bán,đơn giá,thành tiền)
Làm thế nào để bắt được sự kiện Trước khi edit và sau khi edit trên datagridview?
Tức là khi mình đã có dữ liệu trên một row trên Datagridview nếu sửa số lượng thì mình muốn lấy lại giá trị số lượng cũ trước khi sửa
để cập nhật vào bảng tồn kho.Nếu không lấy được giá trị cũ trước khi edit thì bảng tồn kho số lượng tồn sẽ bị sai
số lượng tồn kho=số lượng nhập-số lượng bán

Re: Kiểm tra sự kiện Edit trong Datagridview

Posted: Sat 12/04/2008 3:58 pm
by CoiBi
chickengo wrote:Mình có một datagridview trên đó hiển thị thông tin mặt hàng được bán ra(Mã hàng,tên hàng,số lượng bán,đơn giá,thành tiền)
Làm thế nào để bắt được sự kiện Trước khi edit và sau khi edit trên datagridview?
Tức là khi mình đã có dữ liệu trên một row trên Datagridview nếu sửa số lượng thì mình muốn lấy lại giá trị số lượng cũ trước khi sửa
để cập nhật vào bảng tồn kho.Nếu không lấy được giá trị cũ trước khi edit thì bảng tồn kho số lượng tồn sẽ bị sai
số lượng tồn kho=số lượng nhập-số lượng bán


Dùng biến lưu lại giá trị các Cell trong sự kiện CellEnter hoặc RowEnter
Khi rời hoàn toàn rời dòng (RowValidated) khi có ngay gí trị cũ đã lưu trong biến, và giá trị mới chính là Value của nó hiện tại

Re: Kiểm tra sự kiện Edit trong Datagridview

Posted: Mon 14/04/2008 8:59 am
by chickengo
Dùng biến lưu lại giá trị các Cell trong sự kiện CellEnter hoặc RowEnter
Khi rời hoàn toàn rời dòng (RowValidated) khi có ngay gí trị cũ đã lưu trong biến, và giá trị mới chính là Value của nó hiện tại

Cám ơn bạn đã trả lời giúp mình