Kiểm tra sự kiện Edit trong Datagridview

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

Post Reply
chickengo
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 13
Joined: Wed 26/03/2008 4:16 pm

Kiểm tra sự kiện Edit trong Datagridview

Post by chickengo »

Mình có một datagridview trên đó hiển thị thông tin mặt hàng được bán ra(Mã hàng,tên hàng,số lượng bán,đơn giá,thành tiền)
Làm thế nào để bắt được sự kiện Trước khi edit và sau khi edit trên datagridview?
Tức là khi mình đã có dữ liệu trên một row trên Datagridview nếu sửa số lượng thì mình muốn lấy lại giá trị số lượng cũ trước khi sửa
để cập nhật vào bảng tồn kho.Nếu không lấy được giá trị cũ trước khi edit thì bảng tồn kho số lượng tồn sẽ bị sai
số lượng tồn kho=số lượng nhập-số lượng bán
User avatar
CoiBi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 40
Joined: Fri 20/07/2007 4:23 pm
Location: LRCO

Re: Kiểm tra sự kiện Edit trong Datagridview

Post by CoiBi »

chickengo wrote:Mình có một datagridview trên đó hiển thị thông tin mặt hàng được bán ra(Mã hàng,tên hàng,số lượng bán,đơn giá,thành tiền)
Làm thế nào để bắt được sự kiện Trước khi edit và sau khi edit trên datagridview?
Tức là khi mình đã có dữ liệu trên một row trên Datagridview nếu sửa số lượng thì mình muốn lấy lại giá trị số lượng cũ trước khi sửa
để cập nhật vào bảng tồn kho.Nếu không lấy được giá trị cũ trước khi edit thì bảng tồn kho số lượng tồn sẽ bị sai
số lượng tồn kho=số lượng nhập-số lượng bán
Dùng biến lưu lại giá trị các Cell trong sự kiện CellEnter hoặc RowEnter
Khi rời hoàn toàn rời dòng (RowValidated) khi có ngay gí trị cũ đã lưu trong biến, và giá trị mới chính là Value của nó hiện tại
(^_^) Khôn 3 năm dại 1 giờ(^_^)
Biết zậy dại sớm khỏi chờ 3 năm
chickengo
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 13
Joined: Wed 26/03/2008 4:16 pm

Re: Kiểm tra sự kiện Edit trong Datagridview

Post by chickengo »

Dùng biến lưu lại giá trị các Cell trong sự kiện CellEnter hoặc RowEnter
Khi rời hoàn toàn rời dòng (RowValidated) khi có ngay gí trị cũ đã lưu trong biến, và giá trị mới chính là Value của nó hiện tại
Cám ơn bạn đã trả lời giúp mình
Post Reply

Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”