Page 1 of 1

Chèn ký tự vào chuổi trong C#

Posted: Sun 21/04/2019 6:38 pm
by muaphonui_2010
Chào các bạn.
Mình muốn chằn ký tự "\n" vào chuổi với điều kiện như sau:
Giả sử mình có chuổi = "Câu lạc bộ VN.Net là nơi tôi yêu mến nhất trong tất cả các diễn đàn, nó gắn bó với tôi rất nhiều"
==> Mình muốn cứ 27 ký tự thì thay vào ký tự "\n", nhưng nếu ký tự thứ 27 đó không phải dấu cách thì thay vào ký tự "\n" cho dấu cách kế trước .

Với ví dụ trên thì nó sẽ chằn như sau:
==> Câu lạc bộ VN.Net là nơi\ntôi yêu mến nhất trong tất\ncả các diễn đàn, nó gắn bó\nvới tôi rất nhiều
Cách tính như hình dưới.
Image

==> Mục đích của mình là nguốn ngắt chuổi để xuống dòng chứ nó dài quá.
Nhờ các bạn giúp mình với nhé.
Xin cảm ơn.

Re: Chèn ký tự vào chuổi trong C#

Posted: Mon 22/04/2019 8:27 am
by muaphonui_2010
Hi.
Mình mò được rồi nha.
Xin cảm ơn.

Code: Select all

 private string chenkytu(string chuoi)
        {
            int kytu27 = 27;
            for (int i = 1; i < chuoi.Length; i++)
            {
                if (i == kytu27)
                {
                    if (chuoi[i] == ' ')
                    {
                        chuoi = chuoi.Insert(i, "\n");
                    }
                    else
                    {
                        int solui = 0;
                        for (int n = i; n > 1; n--)
                        {
                            solui += 1;
                            if (chuoi[n] == ' ')
                            {
                                chuoi = chuoi.Insert(n, "\n");
                                i = n;
                                kytu27 += (26 -solui);
                                break;
                            }
                        }
                    }
                }
             
            }
            return chuoi;
        }

Re: Chèn ký tự vào chuổi trong C#

Posted: Sun 28/04/2019 10:36 pm
by thuanfun
Đây là đoạn code VB.NET cho speed nhanh:

 1. Private Function _autoXuongDong(ByVal s As String, Optional ByVal maxLen As Integer = 27) As String
 2.         Dim pos As Integer = 0, p As Integer, insertPos As New List(Of Integer)
 3.         Do Until 1 = 0
 4.             p = _getNextPos(s, pos, maxLen)
 5.             If p < 0 Then Exit Do
 6.             insertPos.Add(p) : pos = p
 7.         Loop
 8.         For i = insertPos.Count - 1 To 0 Step -1
 9.             s = s.Insert(insertPos(i), "\n")
 10.         Next
 11.         Return s
 12.     End Function
 13.     Private Function _getNextPos(ByVal s As String, ByVal pos As Integer, Optional ByVal maxLen As Integer = 27) As Integer
 14.         Dim p = pos + maxLen
 15.         If p >= s.Length Then Return -1
 16.         If s(p) = " " Then Return p
 17.         For i = p To pos Step -1
 18.             If s(i) = " " Then Return i
 19.         Next
 20.         Return p
 21.     End Function
 22.  

Re: Chèn ký tự vào chuổi trong C#

Posted: Sat 20/07/2019 7:46 am
by xuanquy_th
Xuống dòng mà dựa vào số ký tự thì mình thấy không hợp lý
Đơn cử như chuổi ký tự
"WWWWWWWWWW" Khác hoàn toàn với "IIIIIIIIII"
Nên xuống dòng theo độ dộng của chuổi thì hợp lý hơn VD
 1.     Dim s() As String = GetLineText("Câu lạc bộ VN.Net là nơi tôi yêu mến nhất trong tất cả các diễn đàn, nó gắn bó với tôi rất nhiều", New Font("Microsoft Sans Serif", 8, FontStyle.Regular), 130, 0)
 2.  
 3.     ''' <summary>
 4.     ''' Cắt lấy chuổi thể hiện theo độ rộng xác định
 5.     ''' </summary>
 6.     ''' <param name="s">Chuổi cần cắt</param>
 7.     ''' <param name="f">Phông sử dụng tính độ rộng thẻ hiện</param>
 8.     ''' <param name="wn">Độ rộng thể hiện xác định chung cho các dòng</param>
 9.     ''' <param name="w1">Độ rộng giãm trừ cho dòng đầu tiên khi cắt</param>
 10.     ''' <value>Kết quả cắt được trả ra</value>
 11.     ''' <returns></returns>
 12.     ''' <remarks></remarks>
 13.     Public ReadOnly Property GetLineText(ByVal s As String, ByVal f As Font, ByVal wn As Single, ByVal w1 As Single) As String()
 14.         Get
 15.             Dim s2(-1) As String, mS() As String = s.Replace(vbNewLine, ChrW(10)).Replace(ChrW(13), ChrW(10)).Split(ChrW(10))
 16.             For i1 As Integer = 0 To UBound(mS)
 17.                 ReDim Preserve s2(s2.Length) : s = mS(i1)
 18.                 s2(UBound(s2)) = Me.GetLineText(s, f, (wn - w1))
 19.                 If (s2(UBound(s2)).Length = 0) AndAlso (s.Length > 0) Then
 20.                     s2(UBound(s2)) = s.Substring(0, 1)
 21.                     For i2 As Integer = 1 To (s.Length - 1)
 22.                         ReDim Preserve s2(s2.Length) : s2(UBound(s2)) = s.Substring(i2, 1)
 23.                     Next i2
 24.                     Continue For
 25.                 End If
 26.                 s = s.Substring(s2(UBound(s2)).Length)
 27.                 Do While (s.Length > 0)
 28.                     ReDim Preserve s2(s2.Length)
 29.                     s2(UBound(s2)) = Me.GetLineText(s, f, wn)
 30.                     s = s.Substring(s2(UBound(s2)).Length)
 31.                 Loop
 32.             Next i1
 33.             Return s2
 34.         End Get
 35.     End Property
 36.     ''' <summary>
 37.     ''' Cắt lấy chuổi thể hiện theo độ rộng xác định
 38.     ''' </summary>
 39.     ''' <param name="s">Chuổi cần cắt</param>
 40.     ''' <param name="f">Phông sử dụng tính độ rộng thẻ hiện</param>
 41.     ''' <param name="w">Độ rộng thể hiện xác định</param>
 42.     ''' <value>Kết quả cắt được trả ra</value>
 43.     ''' <returns></returns>
 44.     ''' <remarks></remarks>
 45.     Public ReadOnly Property GetLineText(ByVal s As String, ByVal f As Font, ByVal w As Single) As String
 46.         Get
 47.             If (s.Length = 0) Then Return s
 48.             If (s.Length > 1000) Then s = s.Substring(0, 1000)
 49.             Dim strFM As New StringFormat(), CharRange(0) As CharacterRange, reg() As Region
 50.             Dim measureRect As New RectangleF(0.0F, 0.0F, 300.0F, 100.0F), mInd As Integer = 0
 51.             CharRange(0) = New CharacterRange(0, s.Length)
 52.             strFM.SetMeasurableCharacterRanges(CharRange)
 53.             reg = g1.MeasureCharacterRanges(s, f, measureRect, strFM)
 54.             measureRect = reg(0).GetBounds(g1)
 55.             Do While (measureRect.Width > w)
 56.                 If s.Contains(" ") AndAlso (s.Substring(0, 1) = " ") AndAlso s.TrimStart.Contains(" ") Then
 57.                     mInd = (s.Length - s.TrimStart.Length)
 58.                     s = Space(mInd) & s.TrimStart.Substring(0, InStrRev(s.TrimStart, " ") - 1)
 59.                 ElseIf s.TrimStart.Contains(" ") Then
 60.                     s = s.Substring(0, InStrRev(s, " ") - 1)
 61.                 Else
 62.                     s = s.Substring(0, s.Length - 1)
 63.                 End If
 64.                 If (s.Length = 0) Then Return s
 65.                 CharRange(0) = New CharacterRange(0, s.Length)
 66.                 strFM.SetMeasurableCharacterRanges(CharRange)
 67.                 measureRect = New RectangleF(0.0F, 0.0F, 300.0F, 100.0F)
 68.                 reg = g1.MeasureCharacterRanges(s, f, measureRect, strFM)
 69.                 measureRect = reg(0).GetBounds(g1)
 70.             Loop
 71.             Return s
 72.         End Get
 73.     End Property
 74.