Page 1 of 1

Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?

Posted: Sat 23/03/2019 11:57 am
by dong
Trong access: Hỏi cách vấn tin có điều kiện lồng với vấn tin kiểm tra điều kiện sự tồn tại mẫu tin đó, ví dụ mình có vấn sau:

Code: Select all

SELECT    FIELD1, FIELD2, FIELD_EXPRESSION1, FIELD_EXPRESSION2
FROM         TABLE
WHERE     CONDITION


Trong đó:
FIELD1, FIELD2: là các trường của table
FIELD_EXPRESSION1, FIELD_EXPRESSION2: là các biểu thức có kèm theo điều kiện kiểm tra sự tồn tại mẫu tin đó

Code: Select all

FIELD_EXPRESSION =

SELECT *
FROM TABLE
WHERE EXISTS (
  SELECT NULL
  FROM TABLE AS TABLE_2
  WHERE (CONDITION) 
);


khi viết vấn tin dạng này bị báo lỗi vì chưa biết cách vấn tin sự tồn tại mẫu tin con đó (cùng 1 table duy nhất), để viết vấn tin dạng trên cấu trúc vấn tin như thế nào ?

Re: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?

Posted: Tue 26/03/2019 8:30 am
by ncxn
Nhìn là thấy sai sai. làm gì có EXPRESSION là 1 query?

mình nghĩ bạn trình bày full data và điều kiện lên để mọi người giúp tốt hơn là đưa ra vấn đề mà chính bạn cũng mơ hồ như vậy.

Re: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?

Posted: Tue 26/03/2019 8:41 am
by dong
Không phải bạn ơi do mình chưa hiểu cách vấn tin dữ liệu có dạng lấy ra danh sách trong danh sách đó các mẫu tin đồng hạng này để làm điều kiện tính cho các biểu thức trên, nếu mình hiểu cách vấn tin rồi thì hỏi là gì.

Re: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?

Posted: Tue 26/03/2019 9:07 am
by ncxn
Bạn tìm với từ khóa subquery in ms access

Re: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?

Posted: Wed 27/03/2019 12:00 pm
by dong
cách của bạn xử lý là sử dụng các vấn tin lồng nhau, mình chưa nghĩa ra cách lấy sử dụng subquery hay vấn tin lòng nhau, cái vấn tin dữ liệu của mình hơi khó

Re: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?

Posted: Wed 27/03/2019 1:59 pm
by ncxn
Thì đã kêu bạn đem dữ liệu và yêu cầu lên; chứ bạn học access mà tự nghĩ ra những thứ vượt tưởng tượng của Bill Gates chẳng khác làm khó mọi người.
Các EXPRESSION luôn là function trả về kết quả, muốn sử dụng như query phải dùng tới VBA. Nhưng bạn nói mơ hồ vậy thì chịu.

Re: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?

Posted: Wed 27/03/2019 3:00 pm
by dong
Mình nói chuyện với bạn mà mình cũng quên đưa ví dụ lên. Trong Access mình muốn nhóm và gán dữ liệu theo điều kiện mang 2 giá trị 0 và 1 (true hoặc false) và kèm điều kiện NGAYGIAO >= #01/01/2019# and NGAYGIAO <= #31/01/2019# mình viết câu lệnh như thế nào ? dữ liệu mình để trong file excel gồm có hai sheet: Original data và Result, trong đó Original data là dữ liệu gốc sheet còn lại là kết quả vấn tin mình cần, khi chạy vấn tin access, nhờ các bạn giúp đỡ vấn tin trên. http://www.mediafire.com/file/hkkw519bw ... 2.xls/file

Re: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?

Posted: Fri 29/03/2019 8:56 am
by ncxn
Dữ liệu 1/0 dựa trên điều kiện nào?

À mà mình thấy bạn đã trao đổi ở GPX ; trên đấy toàn pro SQL và sôi động hơn ở đây nhiều.

Re: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?

Posted: Mon 01/04/2019 5:53 am
by FlyingFox
Nếu SQL Server thì dùng CASE còn Ms Access thì dùng IIF
  1. SELECT [FIELD1, FIELD2,
  2.        IIF(NGAY >= #01/01/2019# AND NGAY <= #31/01/2019#, 1,0) AS FIELD_EXPRESSION1
  3. FROM TABLE