• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Giúp về gán giá trị của mảng 2 chiều

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

mhoang8g
Posts: 9
Joined: Wed 08/02/2017 10:31 am

Giúp về gán giá trị của mảng 2 chiều

Postby mhoang8g » Fri 01/03/2019 10:30 pm

ANh em cho mình hỏi:
Mình có 1 giá trị mảng
C(0,1)= 10
C(0,2)= 20
C(1,1)= 30
C(1,2) =40
C(2,1)=50
C(2,2)=60
Mình có code ở dưới để đọc các giá trị mảng g( , ) tương ứng với gía trị của C( , )

Code: Select all

  For n = 0 To 2
            For j = 0 To 2
                g(2, n) = 1
                g(3, n) = iC(j, 1)
                g(4, n) = C(j, 2)
            Next
        Next
        MessageBox.Show(g(2,1) &vbTab & g(2,2))

Nếu mình để hàm MessageBox.Show(g(2,1) &vbTab & g(2,2)) trong hàm for thì sẽ nhận các giá trị g và C tương ứng
Nhưng nếu mình để hàm ngoài for thì mảng g( , ) chỉ nhận giá trị cuối cùng của C(2,1) và C(2,2). (Không chia ra thành từng phần).
Vậy anh em có cách gì để gán từng giá trị mảng g( , ) với mảng C( , ) không ạ. Em cảm ơnReturn to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 16 guests