• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Các bác cho em hỏi về code đọc mảng 2 chiều từ file txt

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

mhoang8g
Posts: 9
Joined: Wed 08/02/2017 10:31 am

Các bác cho em hỏi về code đọc mảng 2 chiều từ file txt

Postby mhoang8g » Thu 28/02/2019 12:31 pm

Em đang tập tành học lập trình vb.net. Các bác cho em hỏi làm sao để đọc một ma trận vào VB để sử dụng ạ.
Ví dụ file txt của em
1 1780230 836633 -3.094 7.821 -10.879
2 1761122 834257 -3.084 7.116 -10.035
3 1758009 848720 -7.194 2.805 -9.976

Bao gồm 3 hàng và 5 cột.
Em muốn nhập nó vào thành mảng Arr(i,j) để dùng số liệu phục vụ tính toán các bước sau.

Cảm ơn các bácmhoang8g
Posts: 9
Joined: Wed 08/02/2017 10:31 am

Re: Các bác cho em hỏi về code đọc mảng 2 chiều từ file txt

Postby mhoang8g » Thu 28/02/2019 3:40 pm

Các bác xem hộ em mã code em đã viết. Mã chia ra được mảng 2 chiều trong vòng đọc của Button 1. Nhưng đến khi viết code cho Button 2 để tính toán thì không nhận giá trị doubleArray(j, i) của mảng 2 chiều nữa.

Code: Select all

Imports System
Imports System.IO
Imports System.Math

Public Class Form1
                Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim OpenFileDialog As New OpenFileDialog
        OpenFileDialog.InitialDirectory = My.Computer.FileSystem.SpecialDirectories.MyDocuments
        OpenFileDialog.Filter = "Text Files (*.txt)|*.txt|All Files (*.*)|*.*"
        If (OpenFileDialog.ShowDialog(Me) = System.Windows.Forms.DialogResult.OK) Then
            Dim FileName As String = OpenFileDialog.FileName
        End If
        TextBox1.Text = OpenFileDialog.FileName
        Dim FILE_NAME As String = " OpenFileDialog.FileName"
       
        Dim fs As StreamReader

        Dim dataLine As String

        Dim tempArray() As String

        Dim doubleArray(100, 100) As Double
        Dim i As Int32
        Dim j As Int32 = 0
        Dim n As Double
        fs = New StreamReader(OpenFileDialog.FileName)

        While Not fs.EndOfStream
            dataLine = fs.ReadLine()
            dataLine = Replace(dataLine, vbTab, vbTab)
            tempArray = dataLine.Split()
            For i = 0 To tempArray.Length - 1
                'Try
                doubleArray(j, i) = Double.Parse(tempArray(i))
                'Catch ex As Exception
                'MessageBox.Show(ex.Message)
                'End Try
            Next
            j = j + 1
        End While
        fs.Close()

   
    End Sub

mhoang8g
Posts: 9
Joined: Wed 08/02/2017 10:31 am

Re: Các bác cho em hỏi về code đọc mảng 2 chiều từ file txt

Postby mhoang8g » Thu 28/02/2019 6:42 pm

Dear anh em,
Tôi đã làm được vấn đề đọc mảng 2 chiều với code lệnh trên. Hóa ra mình để mảng

Code: Select all

Dim doubleArray(100, 100) As Double
ở trong hàm đọc nên ra bên ngoài nó không nhận. Cảm ơn anh em đã giúp đỡ.


Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 13 guests