Trang 1 trên 1

Các bậc tiền bối cho e hỏi về 1 loại mảng trong VB.net với ạ

Đã gửi: T.Ba 18/12/2018 9:10 am
gửi bởi tuan.vn.com
Em có đoạn code sau bằng VBA mà sang VB.net k biết khai báo sao cho chuẩn, tiền bối nào am hiểu xin chỉ giúp với ạ, e xin chân thành cám ơn :)

Public Type DLTHONGKE
Dang As Integer
SHieu As String
d As Double
KT As Double
QC As String
L1 As Long
L2 As Long
L3 As Long
L4 As Long
L5 As Long
DAI As Variant
SL As Integer
SCK As Integer
x As Double
y As Double
Handle As String
End Type

Public TKS() As DLTHONGKE


sub ABC_test
SoDT = SoDT + 1
ReDim Preserve TKS(SoDT)
TKS(SoDT).x = 123
TKS(SoDT).y = 321
TKS(SoDT).Handle = abc3
TKS(SoDT).Dang = 1
TKS(SoDT).SHieu = 2
TKS(SoDT).d = 3
TKS(SoDT).DAI = 4
TKS(SoDT).SL = 5
end sub


Cái phần đuôi mở rộng".X" trong TKS(SoDT).X thì khai báo thế nào ạ. Xin cám ơn các bác ạ.

Re: Các bậc tiền bối cho e hỏi về 1 loại mảng trong VB.net với ạ

Đã gửi: T.Ba 18/12/2018 11:36 am
gửi bởi ngocvinh
Dim TKS() As Array '1 chiều
Dim TKS()() As Array ' 2 chiều

Re: Các bậc tiền bối cho e hỏi về 1 loại mảng trong VB.net với ạ

Đã gửi: T.Tư 26/12/2018 10:10 am
gửi bởi thuanfun
Bạn khai báo DLTHONGKE là class:
 1. Public Class DLTHONGKE
 2.   Public Property Dang As Integer
 3.   Public Property SHieu As String
 4.   Public Property d As Double
 5.   Public Property KT As Double
 6.   '...
 7. End Class
 8.  
 9.  

Re: Các bậc tiền bối cho e hỏi về 1 loại mảng trong VB.net với ạ

Đã gửi: T.Ba 12/02/2019 1:22 pm
gửi bởi xuanquy_th
 1.     Public Structure DLTHONGKE
 2.         Dim Dang As Integer
 3.         Dim SHieu As String
 4.         Dim d As Double
 5.         Dim KT As Double
 6.         Dim QC As String
 7.         Dim L1 As Long
 8.         Dim L2 As Long
 9.         Dim L3 As Long
 10.         Dim L4 As Long
 11.         Dim L5 As Long
 12.         Dim DAI As Object
 13.         Dim SL As Integer
 14.         Dim SCK As Integer
 15.         Dim x As Double
 16.         Dim y As Double
 17.         Dim Handle As String
 18.     End Structure
 19.     Public TKS() As DLTHONGKE
 20.     Public SoDT As Integer
 21.     Sub ABC_test()
 22.         SoDT = SoDT + 1
 23.         ReDim Preserve TKS(SoDT)
 24.         TKS(SoDT).x = 123
 25.         TKS(SoDT).y = 321
 26.         TKS(SoDT).Handle = "abc3"
 27.         TKS(SoDT).Dang = 1
 28.         TKS(SoDT).SHieu = 2
 29.         TKS(SoDT).d = 3
 30.         TKS(SoDT).DAI = 4
 31.         TKS(SoDT).SL = 5
 32.     End Sub