Trang 1 trên 1

Các bậc tiền bối cho e hỏi về 1 loại mảng trong VB.net với ạ

Đã gửi: T.Ba 18/12/2018 9:10 am
gửi bởi tuan.vn.com
Em có đoạn code sau bằng VBA mà sang VB.net k biết khai báo sao cho chuẩn, tiền bối nào am hiểu xin chỉ giúp với ạ, e xin chân thành cám ơn :)

Public Type DLTHONGKE
Dang As Integer
SHieu As String
d As Double
KT As Double
QC As String
L1 As Long
L2 As Long
L3 As Long
L4 As Long
L5 As Long
DAI As Variant
SL As Integer
SCK As Integer
x As Double
y As Double
Handle As String
End Type

Public TKS() As DLTHONGKE


sub ABC_test
SoDT = SoDT + 1
ReDim Preserve TKS(SoDT)
TKS(SoDT).x = 123
TKS(SoDT).y = 321
TKS(SoDT).Handle = abc3
TKS(SoDT).Dang = 1
TKS(SoDT).SHieu = 2
TKS(SoDT).d = 3
TKS(SoDT).DAI = 4
TKS(SoDT).SL = 5
end sub


Cái phần đuôi mở rộng".X" trong TKS(SoDT).X thì khai báo thế nào ạ. Xin cám ơn các bác ạ.

Re: Các bậc tiền bối cho e hỏi về 1 loại mảng trong VB.net với ạ

Đã gửi: T.Ba 18/12/2018 11:36 am
gửi bởi ngocvinh
Dim TKS() As Array '1 chiều
Dim TKS()() As Array ' 2 chiều

Re: Các bậc tiền bối cho e hỏi về 1 loại mảng trong VB.net với ạ

Đã gửi: T.Tư 26/12/2018 10:10 am
gửi bởi thuanfun
Bạn khai báo DLTHONGKE là class:
  1. Public Class DLTHONGKE
  2.   Public Property Dang As Integer
  3.   Public Property SHieu As String
  4.   Public Property d As Double
  5.   Public Property KT As Double
  6.   '...
  7. End Class
  8.  
  9.