• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Mình ko bik đổ dữ liệu của radionbutton nam nữ vào gridview

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Điều hành viên: tungblt, vuathongtin

foxnova1234
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Ba 26/06/2018 11:31 pm

Mình ko bik đổ dữ liệu của radionbutton nam nữ vào gridview

Gửi bàigửi bởi foxnova1234 » T.Ba 26/06/2018 11:40 pm

Patient Management System.rar
(217.46 KiB) Đã tải 19 lần

namespace Patient_Management_System
{
public partial class frmMain : Form
{
string flag;
DataTable dtPR;
int index;
public frmMain()
{
InitializeComponent();
}
public DataTable createTable()
{
DataTable dt = new DataTable();
dt.Columns.Add("FullName");
dt.Columns.Add("Address");
dt.Columns.Add("Telephone");
dt.Columns.Add("Sex");
dt.Columns.Add("DOB");

return dt;
}
public void LockControl()
{
btnAdd.Enabled = true;
btnEdit.Enabled = true;
btnDelete.Enabled = true;
btnUpdate.Enabled = false;
btnCancel.Enabled = false;

txtAddress.ReadOnly = true;
txtFullName.ReadOnly = true;
txtTelephone.ReadOnly = true;


btnAdd.Focus();
}
public void UnlockControl()
{
btnAdd.Enabled = false;
btnEdit.Enabled = false;
btnDelete.Enabled = false;
btnUpdate.Enabled = true;
btnCancel.Enabled = true;

txtAddress.ReadOnly = false;
txtFullName.ReadOnly = false;
txtTelephone.ReadOnly = false;

txtFullName.Focus();
}

private void frmMain_Load(object sender, EventArgs e)
{
LockControl();
dtPR = createTable();
}

private void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e)
{
UnlockControl();
flag = "add";
txtAddress.Text = "";
txtFullName.Text = "";
txtTelephone.Text = "";

}

private void btnEdit_Click(object sender, EventArgs e)
{
UnlockControl();
flag = "edit";
}

private void btnUpdate_Click(object sender, EventArgs e)
{
if(flag == "add")
{
if(checkdata())
{
dtPR.Rows.Add(txtFullName.Text, txtAddress.Text, txtTelephone.Text,pictureBox1);
dataGridView1.DataSource = dtPR;
dataGridView1.RefreshEdit();
}
}
else if(flag=="edit")
{
if(checkdata())
{
dtPR.Rows[index][0] = txtAddress.Text;
dtPR.Rows[index][1] = txtFullName.Text;
dtPR.Rows[index][2] = txtTelephone.Text;
dataGridView1.DataSource = dtPR;
dataGridView1.RefreshEdit();
}
}
LockControl();
}
public bool checkdata()
{
if(string.IsNullOrWhiteSpace(txtFullName.Text))
{
MessageBox.Show("Please enter full information", "notification", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
txtFullName.Focus();
return false;
}
if(string.IsNullOrWhiteSpace(txtAddress.Text))
{
MessageBox.Show("Please enter full information", "notification", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
txtAddress.Focus();
return false;
}
if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtTelephone.Text))
{
MessageBox.Show("Please enter full information", "notification", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
txtTelephone.Focus();
return false;

}

return true;
}

private void btnBrowse_Click(object sender, EventArgs e)
{

FileDialog file = new OpenFileDialog();
file.Filter = "Image Files(*.BMP;*.JPG;*.GIF)|*.BMP;*.JPG;*.GIF|All files (*.*)|*.*";
file.ShowDialog();


}

private void dataGridView1_SelectionChanged(object sender, EventArgs e)
{
index = dataGridView1.CurrentCell == null ? -1 : dataGridView1.CurrentCell.RowIndex;
if (index != -1)
{
txtFullName.Text = dataGridView1.Rows[index].Cells[0].Value.ToString();
txtAddress.Text = dataGridView1.Rows[index].Cells[1].Value.ToString();
txtTelephone.Text = dataGridView1.Rows[index].Cells[2].Value.ToString();
}
}

private void btnDelete_Click(object sender, EventArgs e)
{
if(MessageBox.Show("do you want to delete this information ?","Warning",MessageBoxButtons.YesNo,MessageBoxIcon.Warning) == DialogResult.Yes)
{
dtPR.Rows.RemoveAt(index);
dataGridView1.RefreshEdit();
}
}

private void txtSearch_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
if (e.KeyCode == Keys.Enter)
{
doSearchByKeyWord();
}
}
private void doSearchByKeyWord()
{

}

private void btnSave_Click(object sender, EventArgs e)
{

}

private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)
{

}Hình đại diện của người dùng
nhatlinh0207
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 428
Ngày tham gia: T.Tư 15/08/2012 7:54 pm
Has thanked: 58 time
Been thanked: 51 time

Re: Mình ko bik đổ dữ liệu của radionbutton nam nữ vào gridview

Gửi bàigửi bởi nhatlinh0207 » T.Tư 27/06/2018 9:31 am

sửa lại bài viết cho vào thẻ C#

SQLCUIBAP1981
Bài viết: 5
Ngày tham gia: CN 03/06/2018 7:34 pm

Re: Mình ko bik đổ dữ liệu của radionbutton nam nữ vào gridview

Gửi bàigửi bởi SQLCUIBAP1981 » T.Bảy 21/07/2018 9:03 pm

Vì bạn viết bằng C nên mình không thể cung cấp code cho bạn được . MÌnh chỉ nói về nguyên tắc đổ dữ liệu từ Radiobutton vào datagridview như sau :
-Đầu tiên , thiết kế cột Nam/Nữ cho datagridview : tạo colunmName,header text tùy ý . Chọn Colunm type là datagridviewcheckboxcolunm(Nam=yes/Nữ=No hoặc ngược lại).
-Tạo 2 Radiobutton , 1 cái tên là RNam, 1 cái tên là RNu . Đặt 2 control này chung 1 Groupbox để nó tự phủ định lẫn nhau .
-Cách đổ dữ liệu : Sử dụng thuộc tính RNam.Checked / Hoặc Rnu.Checked ( có giá trị Boolean là True hoặc False) để ghi giá trị vào datagridview.
Còn cách ghi dữ liệu vào datagridview như nào thì dễ rồi .


Quay về “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách