Trang 1 trên 1

Dùng SuperGrid trong DOTNETBAR

Đã gửi: CN 24/06/2018 10:38 am
gửi bởi Phuc_969
Xin chào các Anh/Chị/Em!
Sau nhiều ngày tìm trên mạng về cách dùng supergrid của dotnetbar nhưng ví dụ khá hiếm, tài liệu + project của dotnetber 'không thấy'. Vậy mình xin chia sẻ cùng mọi người, bạn nào cần thì tham khảo nhé.
Là dân ngoại đạo nên mong mọi người thông cảm.


 1.  'Hiển thị thứ tự dòng theo nhóm SuperGrid
 2.     Private Sub dgv_PostRenderRow(ByVal sender As Object, ByVal e As DevComponents.DotNetBar.SuperGrid.GridPostRenderRowEventArgs) Handles dgv.PostRenderRow
 3.         Dim i As Integer = e.GridRow.Index
 4.         e.GridRow.RowHeaderText = (i + 1).ToString("00")
 5.         If i Mod 2 = 0 Then
 6.             e.GridRow.RowStyles.Default.RowHeaderStyle.TextColor = Color.ForestGreen
 7.         Else
 8.             e.GridRow.RowStyles.Default.RowHeaderStyle.TextColor = Color.Red
 9.         End If
 10.         e.GridRow.RowStyles.Default.RowHeaderStyle.Background.Color1 = Color.White
 11.     End Sub
 12.  
 13. ' Gán dữ liệu cho Supergrid
 14.  Private Sub DOC_BENH_NHAN(ByVal mthang As Integer, ByVal yNam As Integer)
 15.      
 16.         Dim lenh As String = "SELECT DISTINCT * FROM View_CAPTHUOC k WHERE (Year(k.thoigian)=" & yNam & " AND Month(k.thoigian)=" & mthang & ") ORDER BY k.ngay ASC"
 17.         ds = New DataSet
 18.         BN = New DataTable("A")
 19.  
 20.         daBN = New OleDbDataAdapter(lenh, Con)
 21.         daBN.Fill(BN)
 22.  
 23.         ds.Tables.Add(BN)
 24.         GHI = Me.BindingContext(BN)
 25.        
 26.         With dgv
 27.             Dim panel As GridPanel = .PrimaryGrid
 28.             panel.DataMember = "A"
 29.             panel.DataSource = ds
 30.             panel.GroupColumns.Add(panel.Columns(14))
 31.         End With
 32.  
 33.         on_off = 1
 34.         btnExpand.Text = "Tắt"
 35.  
 36.     End Sub
 37.  
 38. ' Kết quả

Re: Dùng SuperGrid trong DOTNETBAR

Đã gửi: CN 24/06/2018 10:41 am
gửi bởi Phuc_969
Không biết vào đâu để gán hình cho bài viết , anh em chỉ mình với

Re: Dùng SuperGrid trong DOTNETBAR

Đã gửi: T.Ba 03/07/2018 1:42 pm
gửi bởi NoBi
Vào đọc hướng dẫn cách đính kèm file vào forum nè em:
viewtopic.php?f=2&t=4