Trang 1 trên 1

[Help] Hướng dẫn load listbox ?

Đã gửi: T.Tư 02/05/2018 10:07 pm
gửi bởi timcancoem92
Mọi người ơi, cho mình hỏi mình làm một cái ứng dụng khi nó load link web site có dạng .txt vào listbox thì nó không ra từng dòng mà nó nằm nguyên một dòng, mọi người giúp mình fix lỗi đó với nhé.

Mã: Chọn hết

Imports System.IO
Public Class Form1
    Private counter As Integer = 0
    '  Dim ar() As String = s.Split(vbNewLine)
    Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
        If counter > ListBox1.Items.Count - 1 Then
            ListBox1.SelectedIndex.ToString()
            counter = 0
            Timer1.Enabled = True
        Else
            WebBrowser1.Navigate(ListBox1.Items(counter))
        End If
        'Increment at the end to get element(0)
        counter = counter + 1

    End Sub


    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        If Button1.Text = ">>>" Then
            Me.Size = New Size(822, 472)
            Button1.Text = "<<<"
        Else
            Me.Size = New Size(243, 472)
            Button1.Text = ">>>"
        End If
    End Sub
    Dim webclient As New Net.WebClient
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        ListBox1.Items.Add(webclient.DownloadString("https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/hungcoderappspo.appspot.com/o/link.txt?alt=media&token=3fde899c-dd39-421d-b5ff-4e3621f9f8c8"))
    End Sub

    Private Sub ShowLinkToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ShowLinkToolStripMenuItem.Click
        '     s = File.ReadAllText("Đường dẫn đến file text", System.Text.Encoding.Unicode)
        ListBox1.Items.Add(webclient.DownloadString("https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/hungcoderappspo.appspot.com/o/link.txt?alt=media&token=3fde899c-dd39-421d-b5ff-4e3621f9f8c8"))
        '  ListBox1.Items.AddRange(ar)


    End Sub
End Class


Mình sữ dụng Visual Basic 2010 nhé mọi người, mọi người giúp mình sữa lỗi khi load 1 file txt từ host về listbox nó sẽ nằm từng dòng chứ không phải nằm nguyên một dòng nhé mọi người :(

Re: [Help] Hướng dẫn load listbox ?

Đã gửi: T.Năm 03/05/2018 11:11 am
gửi bởi nhatlinh0207
sửa loại file từ txt thành ini

Re: [Help] Hướng dẫn load listbox ?

Đã gửi: T.Bảy 02/06/2018 10:49 pm
gửi bởi timcancoem92
Sao mình làm như bạn hướng dẫn mà no vẫn ko đc bạn ạ :(

Re: [Help] Hướng dẫn load listbox ?

Đã gửi: CN 03/06/2018 8:15 pm
gửi bởi nhatlinh0207
Sửa txt thành ini phải mở lại bằng Notepad++ xem đc chưa. Còn nếu ko đc thử ngăn cách dòng bằng ngăn cách ký tự khác xong thì tách ném vào list view