Customize reports when running the program with crystal report

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

Post Reply
concobebemot
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 10
Joined: Fri 06/04/2012 9:04 am

Customize reports when running the program with crystal report

Post by concobebemot »

Hello friends.

In the crystal report, you can customize the report to the left or right when you run the program, because each type of printer is different, so the report will be skewed.

When the program runs I want the coordinates x, y can be adjusted to print the data correctly.

Thank you!
Post Reply

Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”