Chương trình chạy với quyền admin thì bình thường còn với User AD thì không được

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

Post Reply
concobebemot
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 10
Joined: Fri 06/04/2012 9:04 am

Chương trình chạy với quyền admin thì bình thường còn với User AD thì không được

Post by concobebemot »

Chào các bạn.

Tôi viết chương trình chụp hình bằng webcam, ok. Vấn đề là chụp hình cần size nhỏ nên tôi gọi hàm

SendMessage(hHwnd, WM_CAP_DLG_VIDEOFORMAT, CShort(0), CType(0, String))

với khai báo như bên dưới

Private Const WM_CAP_DLG_VIDEOFORMAT As Long = WM_CAP_START + 41
Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Integer, ByVal wMsg As Integer, ByVal wParam As Integer, <MarshalAs(UnmanagedType.AsAny)> ByVal lParam As Object) As Integer

để hiện lên khung video format cho tôi chọn size nhỏ, ok.

Nhưng nếu tôi chạy chương trình với quyền admin local thì tôi chỉ cần chọn size nhỏ ví dụ 352x288 một lần là lần sau khi chương trình khởi chạy nó tự ghi nhớ size 352x288 tức là tôi không phải vô chọn lại để như vậy sử dụng hoài; còn nếu tôi chạy chương trình với quyền user ad thì nó không nhớ, mỗi lần khởi chạy là phải chọn lại size nhỏ rất bực mình và lâu lắc cho công việc.

Vậy có ACE hoặc cao thủ nào biết phân quyền hoặc làm gì cho chương trình chụp hình bằng webcam của em nó ok nhưng mong đợi không??? Cám ơn rất nhiều. (Tức khi em đăng nhập user pass của user ad thì chương trình vẫn ghi nhớ khi em chọn size nhỏ, tức chọn 1 lần đầu tiên là nó ghi nhớ những lần chạy sau không chọn nữa.)
Post Reply

Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”