Trang 1 trên 1

từ khóa New Byte

Đã gửi: T.Hai 05/02/2018 11:54 am
gửi bởi leautomation
Ai có thể giải thích giúp mình dòng New Byte(serialPort.BytesToRead) được không