Trang 1 trên 1

Cho mình hỏi về vòng lặp for trong datagridview

Đã gửi: CN 04/02/2018 10:23 am
gửi bởi tiendat83
Dim ds As New DataSet
ds = _load_data("select * from chi_tiet_nha_hang_temp where ma_San_pham='" & Trim(ma_san_pham.Text) & "' ")
If ds.Tables(0).Rows.Count > 0 Then
For j As Integer = 0 To ds.Tables(0).Rows.Count - 1
If luoi_pT_pX.Rows(j).Cells("cot8").Value() < 0 Then
' LOADGIATRITON_CHEBIEN()
MessageBox.Show("Vượt quá số lượng tồn trong kho!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.[Error])
_Update(" update chi_tiet_nha_hang_temp set so_luong_nhap=(select top 1 (so_luong_nhap - '" & tbsoluong.Text & "') from chi_tiet_nha_hang_temp where ma_san_pham='" & Trim(ma_san_pham.Text) & "')")
LOADGIATRITON_CHEBIEN()
Exit Sub
Else
_Update("UPDATE CHI_TIET_NHA_HANG_TEMP SET SO_LUONG_NHAP =(SELECT TOP 1 (SO_LUONG_NHAP + '" & tbsoluong.Text & "') FROM chi_tiet_nha_hang_temp where ma_san_pham='" & Trim(ma_san_pham.Text) & "')")
LOADGIATRITON_CHEBIEN()
If luoi_pT_pX.Rows(j).Cells("cot8").Value() < 0 Then
MessageBox.Show("Vượt quá số lượng tồn trong kho11!", "Thông báo")
_Update(" update chi_tiet_nha_hang_temp set so_luong_nhap=(select top 1 (so_luong_nhap - '" & tbsoluong.Text & "') from chi_tiet_nha_hang_temp where ma_san_pham='" & Trim(ma_san_pham.Text) & "')")
LOADGIATRITON_CHEBIEN()
Exit Sub
End If
Exit For
End If

Next
Else
For j As Integer = 0 To luoi_pT_pX.RowCount - 1
_Update("INSERT into CHI_TIET_NHA_HANG_TEMP(MA_SAN_PHAM,ten_san_pham,MA_SAN_PHAM_CB,TEN_SAN_PHAM_CB,SO_LUONG,so_luong_ton,SO_LUONG_NHAP) SELECT MA_SAN_PHAM,ten_san_pham,MA_SAN_PHAM_CB,TEN_sAN_PHAM_CB,SO_LUONG,SO_LUONG_TON,'" & tbsoluong.Text & "' FROM VV_MATHANG_CB_DOICHIEU_SLTON WHERE MA_SAN_PHAM='" & Trim(ma_san_pham.Text) & "' GROUP BY MA_SAN_PHAM,TEN_SAN_PHAM,MA_SAN_PHAM_CB,TEN_SAN_PHAM_CB,SO_LUONG,SO_LUONG_TON")
'f = True
'start_thearing()
'MessageBox.Show("Đã lưu", "Hệ thống", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
LOADGIATRITON_CHEBIEN()
If luoi_pT_pX.Rows(j).Cells("cot8").Value() < 0 Then
MessageBox.Show("Vượt quá số lượng tồn trong kho12!", "Thông báo")
_Update("DELETE CHI_TIET_NHA_HANG_TEMP where ma_san_pham='" & Trim(ma_san_pham.Text) & "'")
LOADGIATRITON_CHEBIEN()
Exit Sub
End If
Exit For
Next

End If
' LOADGIATRITON_CHEBIEN()
End If
sao khi chạy vòng lặp thì nó chỉ nhận đúng điều kiện khi dòng đầu tiên bị âm còn khi dòng đầu tiên không bị âm thì những dòng khác bị âm nó cũng không báo lỗi. mong đc sự giúp đỡ của cộng đồng

Re: Cho mình hỏi về vòng lặp for trong datagridview

Đã gửi: T.Sáu 23/03/2018 4:11 pm
gửi bởi trongdk@hotmail.com
Có lẽ là do sử dụng lệnh exit sub