Trang 1 trên 1

Cách khai báo sử dụng List lồng nhau ?

Đã gửi: CN 28/01/2018 4:25 pm
gửi bởi dong
Thay vì mình sử dụng DataSet và DataTable, DataTable là tập con của DataSet được xác định DataSet.Tables[i]. Tương tự như vậy, mình sử dụng kiểu List để khai báo kiểu lồng nhau ví dụ ở dưới nhưng bị báo lỗi, mình sửa lỗi này như thế nào ? như vậy mình có thể khai báo kiểu List có dạng như DataSet và DataTable như mình trình bày ở trên không ?

Mã: Chọn hết

...
List<PictureBox> lstPic = new List<PictureBox>();
List<lstPic> lst = new List<lstPic>(); //bị lỗi dòng này
...

Re: Cách khai báo sử dụng List lồng nhau ?

Đã gửi: T.Hai 29/01/2018 2:28 pm
gửi bởi son0nline
khai báo như thế lỗi vì lstPic của bạn không phải là kiểu dữ liệu mà là 1 đối tượng kiểu List<PictureBox>

bạn nên khai báo như này

Mã: Chọn hết

List<List<PictureBox>> _listPicList = new List<List<PictureBox>>();

Re: Cách khai báo sử dụng List lồng nhau ?

Đã gửi: T.Ba 30/01/2018 11:56 am
gửi bởi dong
Cám ơn bạn chỉ giúp mình nhé